Magasépítészet

Végigmenő lemez (vagy ellenfödémes) alapok

Az ellenfödémes alapozást akkor al­kalmazzuk, ha az altalaj igénybeve­hetősége csekély, és a teherbíró ta­lajréteg mélyen van, másrészt pedig, ha a talajvíznyomás ellen amúgy is szigetelést leterhelő ellen födémet kell létesíteni.

Régebben téglából készült, boltövek­kel határolt lapos boltmezőkkel alakí­tották ki az ellenfödémet, ma inkább vasbetonból építik meg. Utóbbiak kü­lönböző rendszerűek lehetnek:

A bordás vasbetonlemez vagy az adott esetnek megfelelően egy vagy két irányban vasalt vasbetonlemez általában tömörfalas épületek esetében hasz­nálatos. Az ellenfödém a falak alatt vasbeton koszorúgerendához csatla­kozik.

A vasbeton mestergerenda-hálózat közti vas­beton ellenfödémek a vázas épületeknél kerülnek alkalmazásra. Ilyenkor hossz- és keresztirányban futó és a pillérek alatt találkozó többtámaszú gerendákkal osztjuk mezőre az épületet.

A gerenda­közöket pedig a következő födémszerkezetekkel képezzük ki:

  • Két irányban vasalt vasbetonlemezzel (185. ábra).
  • Keresztbordás vasbetonlemezzel (186. ábra).
  • Vasbeton ellenboltozattal.
  • Vasbeton héjboltozattal.

Gerendahálózat közötti két irányban vasalt vasbetonlemezzel kialakított ellenfödém

185. ábra. Gerendahálózat közötti két irányban vasalt vasbetonlemezzel kialakított ellenfödém

Ha a mezőket határoló gerendák keskenyek, és a pillérek vaskosak, úgy a gerendákat a pillérek alatt a 185. ábrán látható módon szélesítjük ki. A sokszor igen nagyméretű mester- és fiókgerendák zsaluzatát a 185. vagy a 186. ábra szerint lehet elkészíteni.

Gerendahálózat közti keresztbordás vasbeton ellenfödém

186. ábra. Gerendahálózat közti keresztbordás vasbeton ellenfödém

Az összefüggő vastag vasbetonlemez (187. ábra) anyagban kevésbé takarékos megoldás.

Összefüggő vasbeton alaplemez

187. ábra. Összefüggő vasbeton alaplemez

A 188 a ábra olyan megoldást mutat, ahol az alap­lemez felett a csatornázási vezetékek még elhelyezhetők. A 188 b-c ábra szerinti esetben a vezetékhálózatot az ellenfödémben létesített aknába kell beépíteni, vagy a vezetékek, csövek részére kell az ellenfödém alatt bújható vagy járható csőfolyosót (188 d ábra) kiképezni. A csövek a koszorú-, illetőleg mestergerendákon a semleges tengelyhez közel haladjanak át, és részükre csőhüvelyt kell a gerendákba előzetesen beépíteni.

Az egész épület alatt készülő összefüggő vasbeton lemezalapAz egész épület alatt készülő összefüggő vasbeton lemezalap

188. ábra. Az egész épület alatt készülő összefüggő vasbeton lemezalap és a csatornázási stb. vezetékek kapcsolata

A vasbeton gombafödém szintén használható ellenfödém céljára (szerkezeti értelmét lásd később a „Födémek” című szövegcsoportban). A pillérek alatt szükséges födémvastagítás a födém felső oldalán (189 a ábra) és az altalaj felől (189 b ábra) egyaránt kiképezhető.

Vasbeton gombafödémes alapok

189. ábra. Vasbeton gombafödémes alapok

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a tömörfalas épület középfolyosó melletti főfalait helyezzük rá egy vasbeton szerkezetű közös alaplemez sávra. Ugyanígy a vázas épületek közép­folyosói mellett kialakuló két oszlopsor is ráhelyezhető egy vasbeton szerkezetű közös alaplemez sávra.

Méretezési szempontok; az altalaj és a lemez­alapok közötti összefüggés

A méretezés szempontjából:

  1. Igen merevnek tekinthetjük a lemezt akkor, ha alaprajzi kiterjedése aránylag kicsi, de ma­gassága nagy; másrészt ha az altalaj igen puha (folyadékszerűen viselkedő).
  2. Rugalmas ágyazásénak tekinthetjük a le­mezt akkor, ha hajlékony (nagy kiterjedésű és kis magasságú). Ez a feltevés tömör, szemcsés, vagy kemény altalaj esetében indokolt.

Általában a lemezalapok vastagsága mindkét irányú vízszintes kiterjedésükhöz viszonyítva csekély, ezért hajlékony szerkezetnek minősíthe­tők. (Ez alól kivételt képeznek a ma már rit­kán alkalmazott, téglából falazott ellenbolto­zatok.)

Az alaplemezek szervesen összefüggnek az építmény többi szerkezetével. Erőjátékuk kihat az építmény egyéb szerkezeteire, ezért helyes méretezésüknek nagy fontossága van.

A lemezalapok alatt kialakuló talpfeszültsé­gekre befolyással van: a) alaptest merevsége, b) az altalaj merevsége, c) az egész építmény me­revsége, d) a nyomások szétterjedése az altalajban, e) az alaplemez szélén előálló oldalkitérés.