Fürdőmedence

Vízforgató szivattyúk fürdőmedencékhez

Fürdőmedencék vízkezelő rendszerében elektromos hajtású szivattyúkat alkalmaznak. Ezekben a kondenzátoron át indított villa­mosmotor hajtja a tengelyre szerelt, vizet szállító járókereket. A szivattyú a fürdőme­dence kezelésére használt vegyszereknek ellenálló anyagokból készül.

Az általában használt szivattyúk lehetnek:

 • műanyag szivattyúk (32. kép),
 • acélöntvény szivattyúk, esetleg bronz járó­kerékkel (33. kép).

Az általában használt vízforgató szivattyú ré­szeit a 4. ábra mutatja.

32. kép. Műanyag szivattyú

32. kép. Műanyag szivattyú: 1 szívócsonk; 2 a szűrő fedele; 3 szűrőház a szűrőkosárral; 4 leürítő csavar; 5 szivattyúház a járókerékkel; 6 elektromotor; 7 a ventilátor fedele; 8 víz nyomócsonk; 9 elektromos csatlakozódoboz.

Acélöntvény szivattyú

33. kép. Acélöntvény szivattyúA szivattyú alkatrésze

 

4. ábra. A szivattyú alkatrészei: 1 a tengely tokja; 2 tömítés; 3 a szivattyú lapja; 4 O-gyűrű; 5 elterelő vezetőkerék; 6 csúszógyűrűs tömítés; 7 járókerék; 8 szivattyúház; 9 csavarok; 10 alátétek; 11 elektromotor; 12 visszacsapó szelep; 13 csavar; 14 szűrőkosár; 15 O-gyűrű; 16 a szivattyúház fedele; 17 leürítő csavar; 18 O-gyűrű; 19 csőcsonk; 20 hollandi anya; 21 szívó oldali hollandi; 22 elektromos csatlakozódoboz; 23 a motor fedele – szellőzés.

A szivattyú járókereke

34. kép. A szivattyú járókereke

A szivattyú műszaki alapadatai

A vízforgató szivattyú műszaki alapadatait az üzemeltetésnél is ajánlatos ismerni.

Ezek rendszerint a következők:

 • névleges elektromos feszültség, V
 • névleges frekvencia, Hz
 • elektromos védettségi fokozat, IP
 • szállított vízmennyiség, Q, m3/h
 • emelőmagasság, H, m
 • névleges felvett teljesítmény, P1, kW
 • névleges leadott teljesítmény, P2, kW
 • névleges áram, A
 • fordulatszám, 1/min
 • üzemi víznyomás, Pmax, bar
 • üzemi hőmérséklet, tmax, °C
 • csatlakozások, DN; d, mm; R” (szívócsonk, nyomócsonk)

A szivattyú elhelyezése

A vízforgató szivattyú elhelyezésénél két vál­tozat lehetséges:

 • a medence vízszintje alatt,
 • a medence vízszintje felett.

Szivattyú a vízszint alatt

Minden lehetőséget ki kell használni a vízfor­gató szivattyú vízszint alatti elhelyezésére, ami lehetséges gépházban, pincében vagy aknában, vagy esetleg műanyag tartályban (35. kép). A szivattyú vízterhelés alatti üze­melésre van kialakítva úgy, hogy a rendszer mindenkor elláthassa vízzel (a szárazon való futást kizárja).

Ha a medence lefölözőedénye (szkimmere) vagy a feszítetett víztükrű me­dencénél a vályú szárazra kerül, még akkor is van elegendő vízellátás a medence fenéklefolyójából. Ha a szivattyút le kell üríteni (pl. javításnál), a szívó- és nyomóvezetéké­ben elhelyezett golyóscsapokat el kell zárni. A szivattyút az újraindítás előtt a csapok ki­nyitásával egyszerűen fel lehet tölteni vízzel.

35. kép

35. kép. A vízszint alatt elhelyezett szivattyú a szűrővel közös műanyag tartályban.

Szivattyú a vízszint felett

Ezt az elhelyezést lehetőleg el kell kerülni. Az az érvelés, hogy a szivattyút azért kell a víz­szint felett elhelyezni, mert máshol nincs hely, rendszerint nem állja meg a helyét. Tapasz­talataink szerint mindig meg lehet találni leg­alább egy akna kialakítására alkalmas helyet, ahol a szivattyút és szűrőt el lehet helyezni. Tapasztalat szerint az akna kialakításának költségei mindenkor az elviselhető keretek között maradnak.

Ha a szivattyút mégis a vízszint felett helyezik el, ügyelni kell arra, hogy a szívócső a lehető leghosszabb szakaszon a vízszint alatt ha­ladjon és lejtése legyen. Csak akkor forduljon a függőleges irányba, ha ez feltétlenül szük­séges. A függőleges szakasz ne legyen hosszabb, mint 2 m. Mindig ügyelni kell arra, hogy az egész rendszer állandóan fel legyen töltve vízzel.

A vízszint felett elhelyezett szivattyú gyakran víz nélkül maradhat, szárazra kerül. A szi­vattyút az újraindítás előtt vízzel fel kell tölteni. Ha a medence vízszintje a lefölözőedények (szkimmerek) vagy a feszített víztükrű me­dencéknél a vályú peremének szintje alá kerül, először fel kell tölteni a medencét. Ellenkező esetben a szivattyú ismét levegőt szívhat. Amennyiben nem sikerül a medencé­ből vizet felszívni és fennáll a szivattyú szára­zon futásának veszélye, akkor a szivattyú indítási kísérleteit szakítsuk meg. Ilyenkor fel­merül a kérdés, hogy a csőrendszerben nincs-e szivárgó hely, amelyen át a szivattyú levegőt szív.

Ha erről meggyőződtünk, az ellenőrzést to­vább folytathatjuk. A medence fenéklefolyó­jának csővezetékén zárjuk le a szelepet (go­lyóscsapot). A lefölözőedényben zárócsavar­ral vagy más eszközzel zárjuk el a lefolyót, hasonlóan zárjuk el a feszített víztükrű me­dence vályújának lefolyónyílásait. A szivattyút és a csővezetékeket locsolótömlővel töltsük fel vízzel. Figyeljük meg, hogy a víz elszi­várog-e vagy a rendszerben marad. A víz el-szökése biztos jele annak, hogy a csőrendszer ezen szakasza szivárog.

Szivárgás lehet a fenéklefolyókból levezető csőrendszerben is. Ennek ellenőrzése előtt a vízforgató szűrőt légteleníteni kell a követ­kezők szerint: a szivattyú kikapcsolása – a váltószelep beállítása a visszamosás helyzet­be – bekapcsolás – légtelenítés – kikapcso­lás – öblítés – kikapcsolás – rövid szűrés. A szűrő légtelenítése után kizárólag a fenékle­folyók csőrendszerén tápláljuk a szivattyút. Ha ismét levegősödik a csőrendszer, akkor feltételezhetően itt van a szivárgás.

Áthidaló csővezeték (bypass)

Amennyiben az előzőkben leírt módokon nem lehetett kitisztítani az eltömődött cső­vezetékeket, ne keressük tovább az eltömődést, esetleg a csőrepedést. Ilyenkor kiépít­hetünk egy áthidaló csővezetéket (bypass). Ez gyakran olcsóbb és egyszerűbb megoldás, mint a meghibásodást bontással keres­ni és kijavítani.

A vízforgató szivattyú kiválasztása

A szivattyú típusát és szükséges teljesít­ményét (a szállított vízmennyiségét stb.) min­dig a medence vízkezelő rendszerének ter­vezője, esetleg a berendezés szállítója hatá­rozza meg, aki a teljes felelősséget vállalja is a rendszer működéséért.

Tájékoztató jellegű előzetes számításokat is végezhetünk, amelyet a következő példán mutatunk meg.

Példa:

 • A medence üzemeltetése: napi (24 órán belül) 8 óra.
 • A vízforgatás gyakorisága: 1,5-szer az üzemeltetés időtartama alatt.
 • A medence víztartalma: 75 m3 (kb. 75 000 L) – kb. 10,0 x 5,0 x 1,5 m méretű medence.

Számítás:

75 x 1,5 = 112,5 m3 – teljes szivattyúzott víz­mennyiség.

12,5 x 8 = 14 m3/h – szállított vízmennyiség óránként.

A szivattyú által szállított szükséges vízmennyi­ség (Q) 14 m3/h.

Rendszerint a 16,5 m3/h teljesítményű szi­vattyút választják. Természetesen más üze­meltetési időtartamok és a vízforgatás gyako­risága is számításba jöhetnek, ha a meden­cét kevesen használják (pl. két személy), vagy ha a nagy kihasználtság (terhelés) több órán keresztül tart (pl. szállodában, üdülők­ben). A számításnál mindenkor figyelembe kell továbbá venni a szivattyú szükséges emelőmagasságát.

Az európai gyártók többféle teljesítményű speciális vízforgató szivattyút gyártanak. A 4. táblázat bemutat néhány példát. Természe­tesen különféle gyártóknál más teljesítmény­sor is előfordul.

4. táblázat Vízforgató szivattyúk magánmedencékhez

A szivattyú teljesítménye H = 8,0 m emelőmagasságnál, m3/hNévleges teljesítményfelvétel, kW
6.00.25
8,00,37
11,00,55
13,00,75
16,51,10
24,51,50
29,02,20

Emelőmagasság

A szivattyú szükséges emelőmagasságát a medence vízkezelő rendszerének tervezője, esetleg a berendezés szállítója számítja ki, aki meghatározza a szivattyú jelleggörbéjét, amely a szállított vízmennyiség (Q) és az emelőmagasság (H) közötti összefüggést ábrázolja. Figyelembe veszi a csővezeték­ben, a szerelvényekben, a szűrőben, esetleg a hőcserélőben keletkező ellenállásokat. A csővezetékben például javasolhatja 90°-os könyökök helyett 45°-osak beépítését. A cső­vezetékeket lehetőleg minél rövidebbre ter­vezik. Az emelőmagasság meghatározó sze­repét mutatja a következő példa.

Példa:

Egy 0,55 kW névleges teljesítményű (Q) szi­vattyú 18 m3/h vizet szállíthat 4 m-es emelő­magasságnál (H), míg 17 m-es emelőma­gasságnál a szállítható vízmennyiség nulla.

A szivattyú lehetséges meghibásodásai

A gyártó a szállítás előtt minden vízforgató szi­vattyút ellenőriz működés közben és csak hi­bátlan darabot szállít. Feltételezzük, hogy a szivattyút a gyártó utasításai és biztonsági előírásai szerint szerelték fel, és az elektromos bekötésnél is ügyeltek az előírt névleges feszültségre és az érvényes előírásokra. A szivattyút az üzembe helyezés előtt szabá­lyosan feltöltötték vízzel. Ennek ellenére is elő­fordulhatnak meghibásodások, főleg a szi­vattyú rendszeres használatának 5-7. évétől kezdve. A leggyakoribb meghibásodásokat az 5. táblázat foglalja össze.

5. táblázat. A vízforgató szivattyú lehetséges meghibásodásai.

A meghibásodásA hiba lehetséges okaA meghibásodás megszüntetése
A szivattyú levegőt szívA tömítések nem tömítenek, elkoptak; Repedés a szivattyúházon A csavarkötések lazák; Közvetlenül a szivattyú kikapcsolása után hallható a levegő szivárgása isA vízszívó vezeték ellenőrzése; A tömítések vagy a repedt alkatrészek cseréje - csak eredetivel; A csavarkötések meghúzása; Az elektromos csatlakozások ellenőrzése
A szivattyú nem működik (nem indul)Nincs áramszolgáltatás; Az elektromos csatlakozó nincs bedugva; Nincs elektromos feszültség a szivattyúnál vagy a biztosítószekrénybenA biztosítás ellenőrzése, esetleg cseréje
A szivattyú nem indul, ehelyett bugást lehet hallaniA kondenzátor meghibásodott; Esetleg beszorult a tengelyA kondenzátor cseréje - csak eredeti alkatrésszel! Szakember igénybe-vétele szükséges; A szivattyú megvizsgáltatása, kijavít¬tatása szakemberrel
A szivattyú állandóan kikapcsol, megáll a működés; működés közben rendellenes zaj hallatszikA biztosítás hibás, vagy nem felel meg a szivattyúnakA biztosítás ellenőrzése, esetleg cseréje
A szivattyú túlmelegedés miatt leállA normálisan működő szivattyú meleg, de nem forró; A túlmelegedés elleni védelem működésbe lépett, kikapcsolja a szivattyút; A szivattyú eltömődött a meghibásodott szálfogó-szűrőkosár miatt, vagy szűrőkosár nélkül lett beüzemelve; Meghibásodott a motor; Meghibásodott a túlmelegedés elleni védelem; Meghibásodott egy csapágy vagy csúszógyűrűs tömítés; A szivattyú kenés nélkül maradtA kenés ellenőrzése, pótlása. A szálfogó-szűrőkosár kitisztítása;A szivattyú áramtalanítása; A szivattyú ellenőriztetése szakemberrel, esetleg átadása a szakszerviznek javításra; A meghibásodott alkatrészeket csak eredetiekkel cseréljük!
A szivattyú teljesítménye gyenge, a vízforgató szűrőre szerelt manométeren mutatott nyomás nem éri el az előírt értéketA szivattyú szűrőkosara eltömődött (szennyeződött); A csővezeték vagy szerelvényei eltömődtek; A szivattyú járókerekébe szennyeződések kerültek; a járókerék beszorult (34. kép); A csővezetékbe szerelt szelepek (golyócsapok) el vannak zárvaA szűrőkosara és a csővezeték minden részét alaposan ki kell tisztítani; Ha a tisztítás nem használ, szakemberrel vagy szervizzel ki kell tisztíttatni a szivattyút; A csővezeték egyes részeit szakaszonként ellenőrizni kell, a vezetéket, lefölözőedényt (szkimmert), a medence fenék¬lefolyóit, a feszített víztükrű medence vályúját és a szelepeket is ki kell tisztítani
Figyelem! A szivattyú szűrőkosarát állandóan figyelni kell és rendszeresen tisztítani. A szivattyút szűrőkosár nélkül nem szabad használni!

A szivattyú üzemeltetési költségei

A szivattyú üzemeltetési költségeit az elektro­mos áram kilowattórában (kW * h) megadott fogyasztása határozza meg. A szivattyú adat­tábláján rendszerint meg van adva a névle­ges felvett teljesítmény (P1) kilowattban (kW), esetleg wattban (W); 1 kW = 1000 W.

A szivattyú üzemeltetési költségét úgy ha­tározzuk meg, hogy a szivattyú motorjának felvett teljesítményét (amely rendszerint kisebb, mint a szivattyú motorjának adattáb­láján feltüntetett névleges felvett teljesítmény) megszorozzuk a szivattyú üzemeltetési ide­jével, órákban (h). A kapott eredményt meg­szorozzuk 30-cal és az elektromos áram árá­val, így kapjuk meg a szivattyú üzemeltetési költségét.