Parkettázás

Különleges fa padlóburkolatok (intarzia, parafa, sportpadló)

A különleges fa padlóburkolatok anyaguk­ban, szerkezeti kialakításukban vagy rendel­tetésükben különböznek a fent ismertetett hagyományos fapadlóktól és parkettáktól.

Intarzia parketta

Az intarzia parketta különböző méretű és alakú, látványos mintázatokban elrendezett elemekből készül. A burkolat mintázata több elem egymáshoz illesztésével alakul ki.

Intarzia parketta

Csaphornyos, 20-23 mm vastag, tömör keményfa elemekből készülnek. Az elemeket szegezéssel, vagy teljes felületű ragasztással rögzítik. A parketta felületét a helyszínen, csiszolást követően az egyedi igényekhez iga­zodva felület kezelik. Az intarzia parketták 8-10 mm vastag, gyári­lag felületkezelt, táblásított lamellaelemekből is készülhetnek. Magas minőségi és esztétikai értéket képvi­selő, exkluzív terekben alkalmazzuk.

Olvasmány

Régebben az intarzia parkettákat kézi meg­munkálással készítették. A különböző motí­vumokat kézzel faragták ki a parkettalap felső rétegéből, és más fafajból kivágott lapokat helyeztek a kifaragott helyekre. Ma az intarzia parketta elemeit számítógép­vezérlésű lézerfűrészekkel alakítják ki.

Parafa parketta

A parafa számos előnyös tulajdonsággal ren­delkezik, melynek köszönhetően kiválóan alkalmas szinte bármilyen beltéri felület bur­kolására. Az egyik legkedvezőbb faanyagú padlóburkoló anyag.

A parafa padlóburkolatok többféle méretben és kivitelben kerülnek forgalomba. A téglány vagy négyzetes alakú elemek mérete általá­ban 600×300; 900×150; 900×300 mm, illetve 300×300; 305×305 mm. Alapvetően megkü­lönböztetjük a ragasztással rögzítendő, vala­mint a szárazon lerakható (csúsztatott) parafa padlóburkolatokat.

A ragasztással rögzíthető parafák vastagsága 3-4 mm. Felületkezelés nélkül, illetve gyári felületkezeléssel (készparkettaként) készül­nek. A felületkezelés nélküli burkolatok álta­lában festhetők (színezhetők). A ragasztás nélküli parafa padlóburkola­tok 10-12 mm vastag, többrétegű, rendsze­rint gyárilag felületkezelt elemekből állnak.

Parafa készparketta rétegei

Rétegfelépítésük:

 • 2,5 m vastag parafa koptatóréteg.
 • 6-8 mm vastag, nagy tömörségű HDF faforgács lemez közbenső hordozóréteg.
 • 1-3 mm vastag, általában parafa alsó lépés-hangcsillapító réteg.

A parafa készparketták felületét a gyártás során általában 3 réteg lakkbevonattal látják el. Az illeszkedési felületek kialakítása alap­ján háromféle parafa elemet különböztetünk meg: egyszerű csaphornyos, összepattintható vagy egymásba akasztható.

Parafa parketták kapcsolódási módjai

A parafa padlóburkolatok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek.

Ezek a követ­kezők:

 • Lépésállók.
 • Vízállók, víztaszítók, sejtszerkezetükbe nem szívódik fel a nedvesség.
 • Ózon és UV-állók.
 • Penész-, baktérium- és korhadásállók, a rovarok, rágcsálók nem támadják meg.
 • Kémiailag semlegesek, nem károsítják a velük érintkező anyagokat (nem összefér­hetetlenek).
 • Ellenállnak a gyenge lúgoknak, savaknak, szerves oldószereknek.
 • Tartósak.
 • Mérettartóak, nem zsugorodnak, nem dagadnak.
 • Rugalmasak, jól hajlíthatok.
 • Jó hangelnyelő tulajdonságúak.
 • Kiváló rezgéscsillapítók.
 • Antisztatikusak, nem vezetik az elektro­mosságot.
 • Nehezen éghetők (égéskésleltető hatásúak).
 • Könnyen megmunkálhatok (méretre vág­hatok).
 • Egyszerűen és gyorsan kivitelezhetők.

Olvasmány

A parafa „parkettákat” a paratölgy kérgé­ből gyártják. A megőrölt parafaszemcséket a gyártás során – egyéb adalékanyagok hoz­záadása nélkül – kizárólag a parafa saját gyantatartalma rögzíti egymáshoz.

Hangcsillapító réteg

A parafa kérgét először 25-30 éves korában kezdik lehántani. Ezt követően csak minden 9. évben fejtik le az új kérget. Egy parafa 150-200 éves koráig alkalmas hántásra.

Sportpadlók

A különböző sport célú létesítményekben (sportcsarnokokban, tornatermekben) az egyedi igénybevételeknek megfelelő, speciá­lis fa padlóburkolatok a sportpadlók. A sportpadlók többrétegű összetett szerkeze­tek, melyek felépítését alapvetően az igénybe­vétel mértéke határozza meg.

A sportpadlóknak számos egyedi követel­ménynek kell megfelelniük

Például úgy kell őket kialakítani, hogy kellő mértékben csillapítsák a sportolók ízületeit érő igény­bevételeket. A sportpadlókat érő terhelések mértéke, valamint az igénybevételek inten­zitása többszöröse egy lakótérben kialakított fa padlóburkolaténak. Ennek megfelelően sokkal „erősebb” szerkezeti felépítés jellemzi őket. Alapvető követelmény azonban a kellő mértékű rugalmasság, a nagy teherbírás és a tartósság.

Sportpadló felépítése

A sportpadló általános szerkezeti felépítését tekintve vakpadlóra erősített, speciális par­ketta padlóburkolat. A megfelelő lengéscsilla­pítás érdekében a párnafák nem érintkeznek teljes felületen az aljzattal, hanem pontonként elhelyezett, rugalmas párnákon fekszenek. A vakpadló és a parkettabur­kolat között nyikorgásgátló fólia található. A parkettaburkolat egyaránt lehet hagyomá­nyos csaphornyos parketta, vagy megfelelően felületkezelt készparketta.

A különböző sportágaknál (kosárlabda, fal­labda stb.) a padló szempontjából lényege­sen eltérő igénybevételek jelentkeznek, amit a szerkezet tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni. Napjainkban komp­lett sportpadló rendszereket alkalmazunk, melyek az adott sportágnak megfelelő rugal­massági és teherbírási sajátosságokkal, tulaj­donságokkal rendelkeznek.

Egyre elterjedtebbek az ún. mobil sportpadló rendszerek, melyeket rendszerint a többcélú sportlétesítményekben alkalmazunk. Ezek az adott sporteseményre viszonylag gyorsan szerelhetők össze, majd az eseményt köve­tően gyorsan elbonthatok.

Olvasmány

A sportolók egy ugrás során a talajra vissza­érkezve akár a testsúlyuknak a 10-szeresét is meghaladó erővel „ütköznek” a felszínnek. Ez óriási igénybevételt jelent az emberi szer­vezet számára, ezért nagyon fontos, hogy a sportpadló megfelelő lengéscsillapítás­sal rendelkezzen. Tudni kell azonban, hogy az sem kedvező, ha a sportpadló túlzottan elnyeli az ütközési energiát. A rugalmasság a különböző labdajátékok esetében a megfe­lelő mértékű visszapattanás miatt is fontos.

Kültéri fapadlók

Kültéri fa járófelületeket elsősorban teraszo­kon, erkélyeken, játszótereken, átjárókon, illetve medencék körül készítünk. Az esztétikus megjelenés mellett a kül­téri faburkolatok nyári melegben nem forró­sodnak fel, fagyállóak, könnyen tisztíthatók. Hátrányuk, hogy a rendszeres faanyagvéde­lemről gondoskodni kell.

A kültéri fapadlók esetében a legfontosabb tényező a külső időjárási hatásokkal szem­beni ellenállás, valamint a mechanikai ellen­álló képesség. Ez megfelelő faanyag felhasz­nálásával és/vagy faanyagvédelem alkalma­zásával biztosítható.

A faanyagvédelmet valamilyen felületkezelő anyag biztosítja, melyet festéssel, merítéssel vagy szórással hordunk fel a felületre. Tar­tós védelmet azonban ezek az eljárások nem képesek biztosítani, mert a nagy mechanikai igénybevétel a káros időjárási hatásokkal (UV sugárzás, száradás, átnedvesedés) együtt a felületkezelést is tönkreteszik. Néhány évente ezért újra el kell végezni a felületkezelést.

Kedvezőbb az ún. telített faanyagok alkalma­zása. Ezek tartósan ellenállnak az időjárási hatásoknak és a különböző kártevőknek.

Léteznek olyan trópusi fafajok, amelyek akár felületkezelés nélkül is alkalmasak kül­téri felhasználásra (például teák, cumaru, massaranduba stb.). Ezek nagy keménységű, tartós, a különböző kártevőkkel szemben ellenálló faanyagok.

A felhasználás helyétől és az esztétikai igé­nyektől függően többféle kültéri fa padló­burkolat készíthető. Szerkezeti felépítését tekintve a legelterjedtebb a párnafákra erősí­tett (csavarozott), fa lamellákból álló kültéri fa járófelület. A lamellák felü­lete hosszanti bordázott (csúszásmentesített). A leerősítést rozsdamentes (saválló) fémkötő- és rögzítőelemek biztosítják. A falamel­lák lehetnek sűrűn rovátkoltak vagy ritkán bordázottak.

Kültéri fa padlóburkolat szerkezete

Ritkábban alkalmazott kültéri fapadló az összekapcsolható műanyag rácsokra erősí­tett, fa lamellákból képzett járófelület. A négyzet alakú padlóelemek mérete 300×300 mm, vastagsága 30 mm (ebből a fa lamellák vastagsága 15-20 mm). A padló­elemeket úsztatva (mechanikai rögzítés nél­kül) fektetjük a szilárd aljzatra. A burkolat a műanyag rács kisméretű lábaira támasz­kodva továbbítja a terheket az aljzat felé.

Olvasmány

Telítés. A fenyőféléknél alkalmazott faanyag­védelmi eljárás. A faanyagot egy autoklávba helyezik, ahol vákuum alatt eltávolítják a sejtüregekben található levegőt, majd nagy nyomással faanyagvédő szert juttatnak a faanyagba. Ez teljes keresztmetszetében kitölti a faanyagot (telíti), így az tartósan ellenállóvá válik.

Bambusz parketta

A bambuszok nem fák. A pázsitfűfélék csa­ládjába tartozó örökzöldek, melyeknek több mint 1000 faja ismert. Általában 3-10 m magas növények, szárvastagságuk 2-5 cm. A növény aratását, vágását követően nincs szükség újratelepítésre, mivel csak a talajszint feletti növényrészt távolítják el, ami gyorsan újra kifejlődik. A parkettagyártásban elsősor­ban a kínai óriásbambusz szárát használják fel.

Nagy előnye, hogy kiváló – a fával közel azonos – anyagtani tulajdonságokkal rendel­kezik. Tartós, jó a tűrőképessége, ellenáll a különböző gombáknak és egyéb kártevőknek.

A bambusz parketták szerkezeti felépítése és lerakásának elve lényegében azonos a megis­mertekkel. Bambuszból egyaránt készítenek egy- vagy többrétegű parkettaelemeket, csap­hornyos és egymásba akasztható elemeket. Egyes tulajdonságokat tekintve (keménység, alaktartóság) a bambusz parket­ták lényegesen jobb paraméterekkel rendel­keznek mint a hazai keményfa parketták.