Pincétől a padlásig

Mapefonic padlóburkoló rendszer

A MAPEI és a Siplast cégek labora­tóriumaiban kifejlesztett felső bur­kolati rendszer a hordozó statikai szerkezet (pl. födém) feletti rétegek kapcsolásával új és régi épületeknél egyaránt alkalmazható. A rendszer­be foglalás lényege a kis keresztmet­szeten belüli és átlagosnál jóval ked­vezőbb akusztikai értékek elérése.

A rendszerhez tartozó, kerámia-és kőlap burkolatokhoz ajánlott lé­péshang-szigetelő lapok és kiegészí­tő anyagok beton- és DIN 18560 szabvány szerinti esztrichaljzatokra, valamint már meglévő teherbíró ke­rámia-, fa-, PVC- stb. burkolatokra hordhatók fel.

A lapok vastagsága 9,5 mm. A la­pok kerámiával és természetes kővel burkolhatok, ha azok mérete 225 és 1600 cm2 közötti. A Mapefonic-rendszer alkalmazá­sa a lépéshangot jelentősen csökken­ti, és növeli a szomszédos helyiségek lakókomfortját. A Mapefonicra kü­lönálló fa- stb. burkolatok is lerakha­tok. Alapanyagának rugalmassága révén a Mapefonic-rendszer feszült­ségkompenzáló és lépéshang elnyelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Padlófelületek felújításánál az új burkolóanyagokkal együtt alacsony szerkezeti magasságot tesz lehetővé, miközben a lakás használóinak ké­nyelemérzetét javítja. A lépéshanggátlás mértéke kerá­mialapos, természetes kő- és műkő burkolatok esetén az ISO 140/6 sze­rint akár a 17,6 dB-t is elérheti.

A Mapefonic-rendszer elemei

  • Mapefonic-szalag: öntapadó sze­gélytömítő szalag a burkolat elvá­lasztására a határoló épületrészek felé.
  • Mapefonic-lap: töltött bitumen­-akusztikus lapok (500 x 500 x 9,5 mm) üvegszál erősítéssel és a hátoldalon hangelnyelő kárpitszövet bevonattal. A lapok a Mapefonic-habarccsal jó kötést biztosítanak a kerámialapos, természetes kő- és műkőburkolatokkal, valamint víz-és rothadásállók.
  • Mapefonic-ragasztó: akril-diszperziós ragasztó a Mapefonic-lapok födémszerkezetre ragasztá­sához.
  • Mapefonic-habarcs: szürke, gyor­san kötő, cementtartalmú, vé­konyágyas habarcs kerámialapok, természetes és műkövek lerakásá­hoz.
  • Mapefonic-Grout: szürke, gyorsan kötő, speciális, hidraulikus kötő­anyag-bázisú fugahabarcs kerámialapos, természetes és műkő­burkolatok fugáihoz.

Megjegyzés: a rendszer termékei kü­lön-külön is megvásárolhatók, amennyiben kiegészítő MAPEI ragasztó- vagy fugahabarcsokra van szükség.

Munkafolyamat

Az aljzat előkészítése

Az aljzatnak megfelelően száraz­nak, szilárdnak, simának kell len­nie, és nem tartalmazhat a tapadást gátló anyagokat, úgymint szennye­ződéseket, elválasztó anyagokat, festékeket stb. A meglévő síkbeli el­téréseket Ultraplannal, illetve Ultraplan Maxival, fa aljzatokon Fiberplannal kell kiegyenlíteni. A fa aljzatok nem lehetnek rezgéseknek kitéve.

A Mapefonic-szegélyszalagok behelyezése

A függőleges határoló épületrésze­ket a Mapefonic-lapok lerakása előtt Mapefonic-szalaggal el kell zárni. A ragasztáshoz el kell távolí­tani a védőfóliát a ragasztószalag­ról, majd a szalagot teljesen takaró módon fel kell ragasztani, hogy a habarcshidak kialakulása elkerülhe­tő legyen.

A Mapefonic-lapok lerakása

A Mapefonic-lapokat Mapefonic-ra-gasztóval kell kapcsolni. Ehhez a használatra kész ragasztóanyagot megfelelő fogaslehúzóval az aljzatra kell simítani, hogy biztosítva legyen a megfelelő nedvesítés.

Ezután bele kell helyezni a Mape­fonic-lapokat a friss Mapefonic-ragasztó habarcsba. A habarcshidak ki­alakulásának elkerülése érdekében a Mapefonic-lapokat a felső burkolat fu­gáihoz képest átlósan kell elrendezni. Ezért a lapokat egymáshoz szorít­va kell lerakni.

Nem szakszerű kivitelezés esetén a fugákat ragasztószalaggal le kell ragasztani. A lapokat a kárpitoldal felől barkácskéssel be kell vágni, le­törni, és a kárpitszövettel lefelé for­dítva, a kerámia-, természetes kő-vagy műkőburkolat fugavonalaihoz képest átlósan lerakni.

Kerámia- és természetes kőburkolatok lerakása

A Mapefonic-lapok lerakása után már 2 órával megtörténhet a ned­vesség szempontjából stabil termé­szetes kő- és kerámialapok lerakása.

Munkafázisok

MAPEFONIC komplett rendszer ké­szítésének munkafázisai 1MAPEFONIC komplett rendszer ké­szítésének munkafázisai 2MAPEFONIC komplett rendszer ké­szítésének munkafázisai 3

MAPEFONIC komplett rendszer ké­szítésének munkafázisai: a) az UNIRENO lépészaj csökkentő lemez ragasztása b) kerámiaburko­lat lerakása ragasztással.

Belsőtéri lábazati szegősor készíté­se

Belsőtéri lábazati szegősor készíté­se Mepafonic-rendszernél. A felra­gasztott szegő (csík) akusztikus jelentősége nagy.

Faforgács vagy egyéb fa anyagú aljzatra történő akusztikus burkolat

Különleges kültéri falburkolat készí­tése a) szegezetten kapcsolt kerá­mia cserépelemből; b) hőszigetelő-táblával egyesített kerámialapokból; c) hasított hom­lokzati téglaburkolat ragasztása núthornyolt hőszigetelőre.

Nyerstégla burkolatok

Nyerstégla burkolatok készíthetők külön erre a célra gyártott falbur­koló téglákkal és klinkertéglákkal, a falazással egy időben vagy utólag. Utólagos burkoláshoz a hátfalaza­tot három-négy soronként visszaug­ratva kell elkészíteni, hogy a negyedtégla nagyságú burkolatot féltégla szélességben beköthessük. Az egyenes sorok és az azonos hé­zagtávolságok 10 mm átmérőjű fugaléc használatával biztosíthatók. A burkoláshoz Ha 12 jelű ágyazóhabarcsot, a hézagoláshoz Hsc 60 jelű habarcsot kell használni.

A hé­zagok kiképzése után a burkolatot azonnal meg kell tisztítani a ha­barcsanyagtól, mert ha ez elmarad, a burkolaton elszíneződések kelet­keznek. A ma már elterjedt korsze­rű burkolati rendszerekhez besze­rezhetők a téglaméretű, 10-15 mm vastagságú máz nélküli kerá­mialapok, amelyek a burkolólapok technológiájával, de fugalécet is használva építhetők be és a nyers­tégla burkolatokhoz hasonlóan fu­gázhatok.

Külső és belső terek burkolásához gyártanak ugyancsak téglaméretű, 4-6 mm vastagságú, akár ollóval is vágható, ún. kétkomponensű bur­kolólapokat. A burkolati rendszer érdekessége, hogy a burkolandó fe­lület egyaránt lehet sík, ívelt vagy homorú.

A burkolólapok a külön e célra alkalmas speciális másodkomponensű ragasztóval ragaszthatók fel. A ragasztót a burkolt felületre kell felhordani fogaslehúzóval, a kizsinórozott lapokat ebbe a rétegbe kell ragasztani. A felület fugázása igen egyszerű, a ragasztóréteg adja egyúttal a fugázási felületet is. Fugázáskor a még képlékeny ragasz­tóréteget száraz ecsettel egyszerűen elhúzzuk a felragasztott lapok fugá­inak irányába.

Beton anyagú rusztikus lapburkolat készítésének munkafázisai a ra­gasztástól a fugázásig

Beton anyagú rusztikus lapburkolat készítésének munkafázisai a ra­gasztástól a fugázásig.

Réteges vízelvezetésű tetőtéri er­kély vízszigetelése

Réteges vízelvezetésű tetőtéri er­kély vízszigetelése és elemes (mo­bil) burkolatának behelyezése. Munkafázisok a vízszigeteléstől a részműveleteken keresztül a burko­lat lerakásáig.