Szép lakás

Lakásberendezési stílusABC: eklektikus, rusztikus, modern, skandináv stílus

Hogy segítsük a lakás berendezését, a lépcső és a kandalló, valamint a falburkolatok kiválasztását, érdemes néhány szót ejteni a főbb lakberen­dezési stílusokról. A stílus szó halla­tán most ne az építészet- és művészettörténetben előforduló stílusokra gondoljunk (amilyen a gótika, a re­neszánsz, a barokk stb.), hanem a mai stílusokra. Ezért a lakás belső tervezésénél a „stílus” szót tanácsos idézőjelbe tenni, hiszen inkább bú­torozási szokásokról vagy egy-egy hagyománycsoportról van szó.

Ezek meghatározzák a lakás hangulatát, amelynek lényeges része a megfelelő karakterű és „stílusú” lépcső is. Ha egy bizonyos kort és annak stílusát szándékoznánk követni, akkor lakásunk egy-egy helyisége inkább múzeumi bemutatóteremre hasonlítana, amelybe bizony egyáltalán nem ille­ne a televízió és más elektronikai be­rendezések. A hasonlat persze kissé bizarr, hiszen csak keveseknek van módjuk egy barokk szoba berendezésére, ahol a hangfalak helyett in­kább a hárfának lenne helye.

A könnyebb áttekintés érdekében röviden bemutatjuk a főbb stílusokat

Eklektikus stílus

Eklektikus stílus esetében a helyi­ségbe vegyes stílusú bútordarabok kerülnek, amelyek csak rendelteté­sükben egészítik ki egymást.

Eklektikus stílus

A kü­lönböző korokból származó bútor­zathoz egyaránt jól illeszkedik egy, a berendezés hangulatától alapvetően eltérő, egy régebbi építészeti kor­szakra emlékeztető vagy akár egy modernebb darab is.

Rusztikus stílus

A rusztikus stílus előképe a régi fa­lusi életformában, valamint az ahhoz tartozó egyszerű megoldásokban és funkciókapcsolatokban keresendő. A rusztikus otthonok lakói kedvelik az időtálló és többfunkciós bútoro­kat, illetve lakberendezési módokat. Az ilyen környezetbe jól illenek a hagyományos belső ajtók, az egysze­rűen falazott kandalló, a tégla jelle­gű burkolat, a zömök, mondhatni robusztus lépcső a korlátul szolgáló kézi tapasztású vagy csak ennek lát­szatát keltő felületű mellvédfalával és a deszka járófelület. Színezésük szinte fehér legyen, a fa maradjon meg a saját nyers színében. A lépcső járófelületén jól mutat a rongysző­nyeg – futószőnyegszerűen végigve­zetve -, ügyelve arra, hogy balesetet ne okozhasson.

Rusztikus stílus

A rongyszőnyeg réz­pálcával nem fogható le, szóba jö­het viszont a nem látható felületen 8… 15 cm2 méretű, a szőnyeghez va­ló vagy hozzá ragasztható rejtett tépőzár saruk elhelyezése a futósző­nyeg két szélén, főként a fellépő és belépő negatív sarkoknál (fokon­ként kétszer). További lehetőség az ácsolt jellegű falépcsők vagy a csak faanyagú lépcsőfoktömbökből álló lépcsősor kialakítása. A fát „bárdolt”-nak ható, de simára csiszolt felület­tel kell ellátni a szálkásodás veszélye miatt, mert a szálkás felület nemcsak a kezünknek kellemetlen, hanem a lenge ruhák, főleg a műszálasak, igen gyorsan tönkremennek, ha be­leakadnak.

Skandináv stílus

A skandináv stílus az utóbbi évtize­dekben egyre népszerűbb. Jellem­zői a fehérre vagy világosra színezett falfelületek, az egyszerű belső falta­gozatok, valamint natúr ajtók, és az ezek architektúrájához kapcsolódó közepes „mívességi” kategóriájú falépcső a megfelelő korláttal, amely galéria esetén folytatódik. Az ilyen lépcsőkhöz természetes anyagokból készült bútorok, kárpitok és szőnye­gek illenek, amelyek egyszerűségük és áttekinthetőségük folytán jól ki­egészítik egymást.

Skandináv stílus

A bútorok főként natúr fenyőfából, a kárpitok gyap­júból vagy pamutból, a szőnyegek ugyancsak gyapjúból vagy valamilyen rostos növényi anyagból készülnek. A világos tónusú lakás elmaradha­tatlan kísérője a sok növény. A lép­cső struktúrája és színezete egyező legyen a bútoréval, a fokok járófelü­lete pedig illeszkedjék a helyiség padozatához, illetve az ott elhelye­zett szőnyeghez.

Modern stílus

A modern stílus mindazon lakberen­dezési irányzatok együttese, ame­lyek az előzőekbe nem sorolhatók be. Lehet bennük reneszánszra vagy éppen a barokkra utaló elem, de a tömeggyártásra való törekvés miatt az egyszerűség az általános jellem­zőjük. A modern bútorokhoz egy­aránt illik a fehér fal és a tapéta, a falazott vagy vasbetonanyagú lép­cső. Kevésbé alkalmas a fa, főként nyers színében. A rácsos vagy áttört falépcsőket mindenképpen élénk, játékos (de harmonikus) színűre fes­sük. Jól használható a rézcső, a plexi, az üveg, sőt a különféle fémek is. Ez utóbbiak megmunkálásuk és a belő­lük kialakított térplasztikák miatt már a high-tech kategóriába tartoznak.

Modern stílus

Modernek azok a szellemesnek mondható példák is, amelyeket köny­vünk fotóin bemutatunk. Szokatlan­nak számít például a lépcső- és ga­lériakorlátok elhagyása vagy a korlát optikai terének egy „alig rögzített” fogódzóval való jelzése és így to­vább. Az ilyen megoldások ugyan nem felelnek meg sem a hazai, sem az európai uniós szabványnak sem, lakásunkon belül azonban bocsána­tos bűnnek tekinthetők.