Színek a környezetünkben

A keleti és a nyugati tér kölcsönhatása

A keleti és a nyugati kultúrkör kultúrfejlődési folyamatra jel­lemző az egymásra hatásuk. A keleti kultúrkört meghatározó holisztikus és ciklikus világszemlélet önmagában éppen olyan egyoldalú, mint a nyugati kultúrkör atomisztikus (analitikus) és lineáris világszemlélete. Az egységes kultúrában ennek a két pólusrendszernek integratív egységgé kellene oldódnia. Mára már a két kultúrkör egymásra hatása elég intenzív, de egyelő­re két különböző, ellentétes irányba mutatnak. Míg a nyugati kultúrkör asszimilálja a keletit, addig a keleti kultúra egyre na­gyobb teret enged a nyugati életérzés elterjedésének, mialatt sajátja lassan elhal.

A lakberendezés, a külső és belső terek kialakításának más kul­túrákban is vannak hagyományai, amelyek mára eljutottak Euró­pába is. Ebben a globális kultúrába, azonban jó lenne, ha mindkét kul­túra megmaradna, megerősítve jellemző tulajdonságait, sajátos értékeit.

Ha a közvetlen lakóterünket vizsgáljuk, ami lehet egy lakóház vagy egy háztömb, de lehet egy egylégterű, különböző funkciókat, életkörülményeket szolgáló tér, akkor különböző alaprajzi elren­dezéssel találkozunk. Ezek lehetnek szabályos alakzatot felvevő formák, vagy a szokványostól teljesen eltérők.

Johannes Itten a három alapszínhez három alapformát rendelt (vörös, sárga, kék - négyzet, háromszög, kör)Johannes Itten a három alapszínhez három alapformát rendelt (vörös, sárga, kék – négyzet, háromszög, kör)

A legáltalánosabbak, szinte földrajzi meghatározottságtól füg­getlenek az U, T, L, Z alakú építmények. A tőlünk távoli kultúrában, Kínában immár háromezer éve ismeretes a feng-shui térszerve­zési és térharmonizálási gyakorlata, amely Európában is egyre szélesebb körben terjed. A szó jelentése a víz és a szél. Feng-shui a szél és a víz tudománya, egyes épületek helyének és épületeken belül kialakított terek kiválasztásában nyújt segítséget. Kínában a szél, a „feng” a madarak királya, átvitt értelemben „simogatás”-t, de „jó hírnev”-et is jelent. A kínaiak 8 szélféleséget különböztet­tek meg, amelyek megfelelnek a „Ji King”, a „Változások könyve” 8 trigrammjának. A régi kínai esztétikai írásokban a művészi al­kotás egyik alapelve a szél, amely a gondolat, az életerő lendü­letét jelképezi. „Mert a szél minden változás és alakulás erőfor­rása, s ez érzelmek és az életerő összehangolója.” (Lin Hszie: Az irodalom szíve és faragott sárkányai.)

Térszimbolizmus épített környezetbenTérszimbolizmus épített környezetben

Térharmóniatana a Ji King 8 építőkövét használja, amely az „élet kincseit” jelenti, a Baguát, amelyhez egy térrendezési tér­képet ajánl. A megfigyeléseken és tapasztalatokon nyugvó elmé­let alkalmazása igen figyelemreméltó. Akit ennek a területnek mélyebb megismerése érdekel, annak igen komoly ismereteket kell elsajátítania, vagy szakemberhez kell fordulnia.

A tér szimbolikus értelmezése egy sík- vagy térnegyedelés eseténA tér szimbolikus értelmezése egy sík- vagy térnegyedelés esetén

Tér és színekA tér különböző síkjaihoz rendelt színek és szimbolikus jelentésük. Hármas felosztás a térben, a „3″ az isteni tökéletességnek felel meg. A nyugalom, ami a vízszintes, a horizont mentén van. A derű, ami a fény, a horizont fölé emelkedik, és a gyász, ami a sötét, a horizont alatt jelenik meg.

TérszervezésTérszervezés az ősi kínai feng-shui alapján, a hozzárendelt színekkel