Színek a környezetünkben

A magyar népi kultúra színhasználata

A néprajzi tájegységek kis közösségeinek hagyománytisztelete igen erős volt. Őrizték, tisztelték és átörökítették az élet minden területén. Közös volt bennük, hogy minden néprajzi etnikum ma­gatartását, viselkedését meghatározta a vallási hovatartozás, az ünnepek, a jeles napok bizonyos rituálékhoz kötöttek voltak. A másik fontos közös vonás bennük a természettel való kapcsola­tuk volt, ami a földeken való gazdálkodáshoz és az állattartáshoz kötődött. Tehát a szorgos munkanapok, az ünnepek, a születés és a halál határozták meg szokásaikat, amelyek rituáléi szigorú koreográfiához kötöttek voltak, és csekély változással kötöttek még ma is.

Ezekhez az eseményekhez szigorú előírás szerint öltöztek, és a házbelsőt is saját készítésű tárgyakkal díszítették. Az öltözet életkornak megfelelően változott, anyagában, szabásában, szí­nében, díszítettségében és a ruhadarabok változatosságában. A színek szimbolikus jelentéstartalmat hordoztak. A női öltözet legünnepélyesebb színe a fehér és a fekete viselet.

Az újabb megfigyelések igazolják, hogy az újszülöttek nemre való tekintet nélkül jól érzik magukat rózsaszín környezetben. A régi népszokás szerint kisfiúkra kék, kislányokra rózsaszín szalagot kötöttek, amely az ékszert vagy egyéb díszt, vagy a nevet tartotta. Eredete talán a néplélek bensőséges, ma is csodálatos kapcsolata a titokzatos természeti erőkkel.

Színek jelenntése a népi kultúrában

Fehér

A fehér a tisztaság, az ártatlanság, a fény szimbolikus jelképe. Az örömnek, a hitnek, a hűségnek, dicsőségnek kifejezőjeleként használták. A fehér szín vise­lete a legnagyobb egyházi ünnepeken jelent meg, amikor a fehér fej- és nyak­ravaló kendőket felöltötték, de fehér volt a pendely (alsószoknya], félig, sőt 1940 után a harisnya is. A fehér a fekete mellett a gyász színe is lett. A fiatal me­nyecskét vagy a hagyományhoz nagyon ragaszkodó idősebb asszonyt is egyes vidékeken fehérben temették el.

Kék és fekete

A fekete a szomorúság, bánat, gyász színe, de jelentette a nyugodt, méltóság­teljes, ünnepélyességet is. Voltak olyan falvak, ahol a népszokás szerint feke­tében esküdtek. A menyasszony ruhája fekete volt, a nyakbavaló fekete, de a koszorú és szalagok színesek, „tarkák” voltak. Csak a kötény volt fehér. A kék a fekete után a legünnepélyesebb színnek számított.

Világoskék és fehér

A világoskék a fe­hérrel, míg a sötétkék a feketével volt rokonítható. Míg az egyik a fiatalság, az ártatlanság színe, addig a másik az öregség és a gyász színét jelezte. Az utolsó évszázadban mindenütt az állandóság, a hűség kifejezője, mivel az emberben a nyugalom, a tartósság benyomását kelti. A szigorú gyász után az asszonyok fekete után sötétkékbe öltöztek. Böjti időben a fiatal és az idős asszonyok is, de még a lányok is hétköznap kékben jártak.

Zöld, piros és barna

A zöld a frissesség, a megújulás, a bizakodás, a szerelem jelképének számított. A piros a lélek, az élet szimbóluma, az öröm, a szerelem, az ifjúság színe. A piros a legerősebb, leghatásosabb szín, gyakran negatív jelentősége van. Há­borúval, agresszióval, irtózattal, megsemmisüléssel van kapcsolatban. Pozitív értelemben pedig az élet, energia jelképe. Előfordul, hogy a piros szín a szeren­csétlenség elleni erőként jelenik meg. A régi népszokás úgy tartja, hogy a vörös szalag az újszülöttet megvédi a betegségtől és a szerencsétlenségtől. A rózsaszín a fiatalság színe, hétköznapi, de ünnepélyes is egyben. A barna a szomorúság, megkötöttség színe, erőt fejez ki, középkorúak hasz­nálták.

Bordó és vörös

A bordó, vörös: A fekete szín helyett alkalomtól függően használták, de haszná­latos volt a fiatalok és a középkorúak között is.

Erdélyi minták

Ünnepi viseletnél a színek elütnek egymástól. A piroshoz kéket, zöldet, bordót, a kékhez zöldet, feketét használtak. Hétköznapi viseletnél sokszor a különböző ruhadarabok, mint a szoknya, a blúz, ugyanabból az anyagból készültek. A színek az életkor változásával mint „viselet és jel” jelentek meg, utalva használójuk korára, sőt a korhoz kapcsolódó esemé­nyekre is. Például a katolikus települések paraszti viseletének színvilágát, a használati alkalmak meghatározott színeit az egyhá­zi liturgiák színeihez hangolták. Tehát az ünnepi öltözetek színei­nek megválasztása a liturgikus színek megfelelői lettek.

Tekintsük át néhány hazai viseleti ruhadarab használatát

Kendő, vállkendő

Hajadonfővel, kendő nélkül jártak a fiatalok, de templomba kendőt kellett köt­niük. Fedetlen fővel a templomba belépni nem lehetett. Az új menyecske sárga kendőt hordott. „Bekötötték a fejét”, ha férjhez ment. Fehér blúzt, kartonszok­nyát viseltek. Az asszonyok 30-35 éves korig vasárnap délután, vagy bálba, la­kodalomba menet világosabb színű, rózsás, pántlikával díszített főkötőt hordtak. A vállkendő gazdagon hímzett, 30-35 éves korig viselték, főleg katolikus ünne­pek első napján, fehér vasárnap, Mária-ünnepeken és búcsúban. Az evangéliku­sok pedig a nagy ünnepek másnapján terítették a vállra.

Kaláris, pántlika stb

Színes kalárist az első gyerek születéséig tehettek a nyakba, hozzá kiegészítő pántlikát használtak, vidékenként másként alkalmazva, ennek színe, fonata vál­tozó volt. Időskorban fekete kalárist viseltek ünnepnapokon. A 40 éves kor általában meghatározó volt, amikor is a világos és a sötét színek használata a felsőruházatban elkülönült egymástól. Vannak vidékek, ahol ez a folyamat korábban vagy később kezdődik. „Ha lánya van az asszonynak, aki kocsmába kezd járni, akkor már öregasszonynak számított”, de az igazi öregség 50 év körül kezdődött, amikor a kalárist letették a nyakból. (A kocsmába járás a bálba járást jelentette, ami már 12 évesen elkezdődött.) Ha az asszonynak már menye volt, akkor a szoknyaszegő pirosról feketére cserélődött. A kimenős vagy félünneplős szoknya aljára 1 cm széles piros posztószegélyt varrtak díszítésként.

Sötét ruha

Fiatalkorban akkor hordtak sötét ruhát, ha elvesztették az anyát. A leány nem vett fel többé cifrát, mert „úgy meggyászolta anyját vagy urát”. Még barnát sem, csak feketét. Idősebb korban nemcsak a ruhák színe, hanem az anyaga is meg­változott. Nagy ünnepeken a fiatalok a templomba különböző színű varrott, vi­rágos posztószoknyát, hozzá virágos bársony- vagy atlaszselyem blúzt viseltek. A középkorúak már csak barna, bordó vagy fekete alapon virágos posztót hord­tak, míg az idősek tiszta fekete szatén- vagy csíkos, fekete, selyemszövet vagy klottszoknyát, sima fekete blúzzal, esetleg sötétkék kékfestőt. 50 év felett nem volt illő a pántlikával való díszítettség.

A kötény szintén viselőjének életkorát jelezte, nemcsak színével, hanem dí­szítettségével is. Világoskék kékfestőt a fiatalok, sötétkéket az idősek viseltek. Ünnepélyes viseletben a fiatalok és az idősebbek egyaránt fehéret használtak. A hagyományhoz szigorúan ragaszkodó közösségben nem engedhette meg ma­gának egy asszony, hogy mást vegyen fel, mint amit az életkora megkövetelt.

Tehát összegzésként elmondhatjuk, hogy az életkor előrehala­dásával a legdíszesebb ruhadarabok fokozatosan maradtak el. Az első gyerek megszületése az első szintű változás egy fiatalasszony ruhahasználatát tekintve, majd a 4-0 éves kor után jobban egysze­rűsödik a ruházat szabása, díszítettsége és az anyag minősége. Az utóbbi évtizedekben ez a hagyomány fellazult, ma már a hétközna­pi életben az íratlan szabályok alig érvényesek, hagyományőrzés a jeles napok tartásában és a hozzájuk kapcsolódó események tar­tásában él tovább.

Megőrzött népi kultúra belső térben, munkaszoba , tiszta szoba, pitvarMegőrzött népi kultúra belső térben, munkaszoba , tiszta szoba, pitvar

A népi kultúra színhasználata nemcsak a viseleti darabok példáján figyelhető meg, hanem a díszítőművészetek területén is nyomon követhető. A hagyomá­nyok tisztelete és jellegzetes színhasználata a szőttesek, a népi vászonhímzé­sek esetében szintén hasonló módon az ősi alapszínekhez igazodott. A tiszta fehér, szabadrajzú, magas domborulatú, lapos hímzések gyönyörű virágvá­szonra készültek. Ugyancsak a piros, kevés kék színű fonallal keresztöltéssel hímzettek a szálszámolásra, szálszorításra, szálhúzásra, szálvagdalásra al­kalmas virágos vászonra, a palóc vidék vőlegénying-mintái, a vállkendők sze­gélyei, a lepedőszél, párnavég díszítményei, a dísz- és vendégváró törölközők változatos motívumai.

A kiszínesedés és a motívumok megnagyítása torzuláshoz ve­zetett, amit egyrészt a kereskedelemben megjelenő színes gyári fonalak, szőtt és nyomott mintázatú anyagok, szalagok és szegők megjelenése tett lehetővé, másrészt a saját használaton túl keres­kedelmi célra készült népi ihletésű emléktárgyak mint áruk létre­hozása okozta.