Tapétázás

Elektroszmog ellen védő falburkolatok

Környezetünkben egyre több olyan készülék van, amely elektromágneses teret hoz létre ma­ga körül. Ez ma már a teljes népesség 15 %-ánál egészségi problémákat okoz. Az ilyen terek gyak­ran más technikai berendezések működési za­varait is előidézik. Ilyen zavart okozó eszközök a mobiltelefonok és a rádióadók, amelyek akár számítógépes rendszerek összeomlásáért is felelősek lehetnek. Különösen végzetes lehet az orvosi diagnosztikai berendezésekre gyako­rolt hatásuk. Az elektromágneses zavaró ténye­zők ellen speciális falburkolatokkal és a rend­szer megfelelő kiegészítésével hatékonyan fel lehet venni a küzdelmet.

Van azonban a dolognak egy másik vetülete is. Amikor pl. a lehallgatás veszélyeit taglaljuk, nem csak a klasszikus, ún. poloskákat alkalmazó módszerekre kell figyelmet fordítanunk, hanem a csúcstechnikai lehetőségekre is. Ki gondol­ná pl., hogy a digitális berendezéseket, pl. a szá­mítógépeket, sugárzásuk révén könnyen meg lehet csapolni.

Ez a veszély, amelyet a követ­ségek és a katonai létesítmények környékén már régóta felismertek, egyre jobban fenyegeti a közönséges vállalatokat is, tágabb értelemben, az iparban, a hatóságoknál és a privát szférában alkalmazott összes számítástechni­kai berendezést. Német főiskolák kimutatták, hogy a személyi számítógép által feldolgozott adatokat csekély technikai ráfordítással le le­het hallgatni. Az érintett helyiségek leárnyékol­hatok, ami biztonságos megoldást jelent.

Ezeknek az árnyékoló falburkoló rendszerek­nek két, Németországban ismert változata:

  • EMV falburkolatok: falon, mennyezeten és padlón alkalmazható speciális termékek, kü­lönleges technikai funkciókkal és felületel­lenőrző rendszerekkel (marburgi tapétagyár);
  • Wave Protect: jó minőségű üvegszövet, a hát­oldalán hajlékony rézbevonattal (Vitrulan Textilglas GmbH).

Az EMV tapéta (marburgi tapétagyár) az elektro­mágneses sugárzások ellen kifejlesztett spe­ciális termék. (Az „Elektromagnetische Ver­tráglichkeit”, röviden EMV = elektromágneses kompatibilitás.) A tapéta elhelyezését festő- és burkolóvállalatok elektrotechnikai szakcégek­kel együttműködve végzik. A szabályszerű földe­lésért felelős elektrotechnikust kezdettől fogva minden tervezési munkába be kell vonni, hogy a tapéta problémamentes felszerelését és biz­tos működését garantálni lehessen. A felszere­lést olyan szakvállalatok végzik, amelyek részt vettek a gyártó alkalmazástechnikai oktatásán.

Az EMV burkolat működési elve

A tapétában elhelyezett, a teljes felületre kiter­jedő, elektromosan vezető réteg széles frek­venciatartományban – pl. az energiaellátás, a nagyfrekvenciás és a mikrohullámú technika szokásos frekvenciáin – leárnyékolja az elektro­mágneses mezőket. Bizonyítottan jó a csilla­pítás mértéke a 0,1-1000 MHz frekvenciatar­tományban.

A leárnyékolást a konkrét alkalmazási esettől függően minden oldalról zárt Faraday-kalitka formájában vagy csak részleges árnyékolás­ként kell megvalósítani. A rendeltetésszerű mű­ködéshez a vezetőréteget elektromosan földel­ni kell. A padlón a tapétát ugyanúgy helyezik el, mint a falon vagy a mennyezeten, majd a kívánt felső padlóburkolattal – pl. szőnyeggel vagy laminált parkettával – fedik le. Az ajtókat egy speciális ajtótömítővel lehet leárnyékolni. Az ablakok leárnyékolására rolók és speciális műanyag fóliák állnak rendelkezésre.

Biztosítani kell, hogy az összes sáv hatékonyan rá legyen kötve a földpotenciálra. A sarkoknál a levágott sávok érintkező csíkjait rézszalaggal kössük össze. Az árnyékolórendszert csak arra feljogosított szakemberek köthetik rá valami­lyen földelt létesítményre, pl. az elektromos háló­zat védőföldelésére.

A Wave Protect rendszert olyan üvegszövet al­kotja, amelynek a hátoldalán hajlékony rézbe­vonat (450 g/m2) van. Ennek felülete érdes, és leárnyékolja az elektromágneses sugárzást. A fémborítás páraáteresztő és speciális kikészí­tése a korrózió ellen is megvédi. A rendszerhez speciális réz ragasztószalag és vezetőképes ragasztó is tartozik. A szövet felragasztásához és festéséhez a szokásos diszperziós ragasztó­kat és diszperziós festékeket lehet használni.