Télikertek

Lakályos télikert – alapok tervezése, burkolatok választása

A lakóház új részét, a télikertet sok apró részlet teszi igazán jól sikerült építménnyé. Hogyan varázsolhatunk azonban egy egy­szerű, bár lakályos télikertből extra lakosz­tályt a felszerelés és a berendezés segítsé­gével?

Bármennyire is a légiesség képzetével fo­nódik össze az üvegépítmény fogalma, stabilnak és nagy állóképességűnek kell lennie. A hagyományos lakóházakhoz hasonlóan a télikerthez is teherbíró alapozás szükséges. Ne feledjük, hogy akkor érezzük jól ma­gunkat egy helyiségben, ha nem fázik a lá­bunk. A lakályosság tehát a padlózatnál kez­dődik. Ez azt jelenti, hogy a lakótélikertek alapfel­szereléséhez a hőszigetelt padlózat feltétle­nül hozzátartozik.

A már meglévő terasz, amelyet az utólag épített télikertek esetében nagy előszere­tettel építenek be, általában nem elég stabil alapnak. Sőt a teherbírást külön ellenőrizni kell, ha az építmény alapjául erkély vagy garázstető szolgál majd. Ezek statikai vizsgálatát feltétlenül bízzuk szakemberre!

A megfelelő aláépítés elkészítése nem a té­likertet építő szakemberek feladata. Ezzel általában a helyi mestereket szokták meg­bízni. Új építésű épületek esetében ez azt jelenti, hogy a télikert alapozásához tarto­zó munkálatokat a többi épületrésszel együtt kell megcsinálni, későbbi hozzáépítés esetén pedig külön kell a megbízást ki­adni. Az alapra vonatkozó tervet, valamint a pad­lózat elkészítéséhez szükséges adatokat egy komoly vállalkozó ajánlata tartalmazni fogja. Egyes esetekben a télikert kivitelezője fő­vállalkozó is lehet, aki már az alapot is ma­ga készítteti el.

A megfelelő alap

A földbe épített alap esetén nemcsak a teherbíró képességre, ha­nem a fagy elleni védelemre is gondolnunk kell. Mivel ez utóbbi a mi éghajlati viszonyaink mellett csak kb. 80-100 cm-es mély­ségben biztosítható, ajánlatos megfelelő mélyen szalagalapot ké­szíteni. Itt azonban különösen ügyelnünk kell a földszint és a kü­szöb közötti előírt 15 cm-es különbségre. Ezzel az előírással azt próbálják megelőzni, hogy az esővíz megálljon az ajtó előtt, és a későbbiekben beszivároghasson a küszöb alatt. Ugyanakkor ez a lépcsőfok véd a felfröccsenő víz okozta szennyeződés ellen is. Mi­vel azonban a legtöbb építtetőnek nem tetszik ez a megoldás, általában a földbe süllyesztett és vasráccsal lefedett árokkal vált­ják ki.

A fűtött helyiségekbe kerülő, a földdel közvetlenül érintkező alaplemezre, a teljes alapterületre vonatkozóan hőszigetelési mi­nimumértékeket írnak elő. A meglévő épülethez hozzáépített té­likertek esetében a k-értéknek legalább a 0,5 W/m2K-t el kell érnie. Az új építmények esetében ez az érték 0,35 W/m2K. Vas­tagabb hőszigetelő réteg lefektetése esetén azonban jobb k-értékek is elérhetők.

Télikert alapja

A padlóburkolat kiválasztása tulajdonkép­pen már egyéni ízlés kérdése. Vásárláskor azt azonban vegyük figyelembe, hogy milyen célt szolgál majd a télikert. A lakberende­zési szempontok például akkor kerülhetnek előtérbe, ha a télikertet a burkolat segítsé­gével (pl. parkettával) szeretnénk a lakóház szomszédos helyiségeivel optikailag össze­kötni.

A kerámia, a natúr kő és a faburkolat mel­lett szól az az érv, hogy ezek a teraszok han­gulatát idézik, és ezáltal kiemelik a napos télikertnek a belső és külső tereket össze­kötő funkcióját.

Érdekes megoldás lehet a különféle burko­latok kombinációja ha a télikert lépcsőkkel tagolt vagy különböző funkciójú részekre oszlik, amelyeknek a hasznosítása is telje­sen különböző. így például a télikertben ki­alakított játszósarokba választhatunk fa burkolatot, a növényekkel benépesített, valamint a bejárati részeket pedig burkolhat­juk inkább ellenállóbb padlólappal. Dönté­sünket természetesen az is befolyásolhatja, hogy szeretnénk-e padlófűtést a télikertbe.

 

A járólapok előnye

A járólapok előnye abban áll, hogy ellenállóak és könnyen tisztíthatók. Ez utóbbi nagyon fontos szempont, hiszen a télikertbe általában sok zöld és virágos dísznövény kerül.

Átjáró a ház és a kert között

A burkolatra vonatkozó elképzelések meg­valósításánál az is szerepet játszik, hogy hogyan képzeljük el a télikertnek a lakó­házhoz való kapcsolódását, vagyis szeret­nénk-e, hogy a télikert és a szomszédos helyiségek egy egységet alkossanak. A ren­deletek szerint azonban a télikertet akkor is le kell választanunk a lakóháztól, ha azt csupán temperált növényszobaként szeret­nénk használni. Azonban e tekintetben is nehéz döntés előtt állunk.

Átjáró

A döntés meghozatala előtt vegyük figyelembe, hogy ha fixen beépített és mozgatható, üvegelemekből álló válaszfalat készíttetünk, a szomszédos helyiségekben is élvezhetjük a télikert hangulatát.

A nagyobb részt téglából épített válaszfal az üvegnél jobb hőtároló tulajdonsággal bír, vagyis a télikert és a szomszédos helyisé­gek között a hőmérsékleti csúcsok jobban kiegyenlítődnek.

Ha a télikertet utólag építjük a lakó­házhoz, vegyük figyelembe az épület adottságait. Ha lakótélikert építését tervezzük, az igények megvalósítása sokkal szélesebb skálán mozoghat. A télikert kialakítása elsősorban attól függ majd, hogy optikailag és a hasz­nálat szempontjából milyen szorosan szeretnénk összekapcsolni azt az ere­deti lakóházzal. Másodlagossá válik ez a szempont, ha a télikert alapterü­lete és mélysége nem túl nagy. Ebben az esetben ugyanis az egybenyitott terek kínálnak nagyobb szabadságot és mozgásteret. A nem túl mély, a többi helyiséggel egybenyitott téli­kert akkor ésszerű megoldás, ha a szomszédos helyiségeknek szeret­nénk ezáltal több napsütést és természetes fényt biztosítani.

A már meglévő épülethez vezető átjárón túl a szabadba nyíló kijárat is figyelmet ér­demel. Egyes esetekben a szomszédos he­lyiségből teraszajtó nyílik közvetlenül a kertbe, így nincs szükség külön kijáratra a télikertből. Általában azonban a lakóhelyi­ségeket a télikert köti össze a kerttel. Eb­ben az esetben valószínűleg örömmel fo­gadjuk majd a teraszra vezető külön ajtót. A télikertben kellemes közérzetet biztosít­hatunk, ha megfogadjuk az előzőekben már részletesebben leírt tanácsot.

Télikert

Ha a télikerten átjárunk, tervezzünk be külön utat a közlekedés céljára is, amely nem zavarja a növényeket és a pihenést, továbbá különösebb kerülő nélkül vezet ki a szabadba.

Itt ejtsünk szót a betörésvédelemről és a be­törések megakadályozásáról. A betörések során általában nem a nagy üvegfelületek, hanem az ajtók és az ablakok jelentik a gyenge pontot. Ha ezeket zárható ablakki­lincsekkel szereljük fel, minden különösebb extra költség nélkül megnehezíthetjük a hí­vatlan vendégek dolgát. Ezzel párhuzamo­san azonban az alapvető szellőztetést az ab­lakoktól és a teraszajtóktól függetlenül kell megoldanunk.

Amennyiben nagyobb va­gyontárgyakat szeretnénk biztonságban tudni, és ezért komolyabb megoldást sze­retnénk, például speciális, betörésbiztos üveget, minél előbb vegyük fel a kapcsola­tot a biztosítóval. Ily módon megtudhat­juk ugyanis, hogy a biztosító társaság mi­lyen óvintézkedéseket szab feltételül. A betörések ellen egyébként a legegyszerűbben a télikert és a ház kapcsolódási pontjánál védekezhetünk. Az előzőekből is kitűnik, hogy a lakótéli­kert egyedi vonzereje nem magában az épületben, hanem a lakóházzal és annak környezetével való kapcsolatában rejlik, valódi funkciója csak ezek összekapcsolásá­val érvényesül igazán.

Szokatlan szerkezetek...

Ha szokatlan szerkezetek megvalósítása mellett döntünk, nem árt érdeklődni az előírások felől.

A kevesebb néha több

Arról már volt szó, hogy a hőszigetelt üveg, a fűtés, a szellőztetés és az árnyékolás ho­gyan járul hozzá a kellemes környezet ki­alakításához. Egyedi hangulatát azonban a télikert elsősorban a dús növényzetnek és nem utolsó sorban áttetsző falainak kö­szönheti. Talán azért van ez így, mert a külvilág sokkal inkább jelen van mint a hagyo­mányos belső terekben, a napszakok és évszakok változása jobban nyomon követ­hető, vagy mert a kert és a szomszéd ház közelsége egyedi kulisszát biztosít a min­dennapok szürkeségében. Az élet tehát változatosabb a télikertben. Akkor tudjuk ezt igazán élvezni, ha a helyi­ség belső berendezési tárgyai nem túl hang­súlyosak.

Textíliák a télikertben

Sok és nehéz berendezési tárgy helyett inkább könnyedebb és kevesebb bútort válasszunk (de ne feltétlenül kerti bútort), mert ezek szellősebbé teszik a helyiséget. A különösen nagy télikertekben, például éttermekben vagy irodahelyiségekben, a sok kemény felület csarnokszerű hatást kelthet. Ebben az esetben ajánlatos az egyenes vonalakat puha textíliákkal (kárpitokkal vagy függönyökkel) oldani a belső tér kialakításakor.

Ha tehát csínján bánunk az anyagokkal és a színekkel, kellemes hatást érhetünk el. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az intenzív napsü­tés miatt a textilek színei és a fa részek hamarabb kifakul­nak. A télikertek sajátossága az is, hogy az átlát­szó falak – a manapság szokásos telekmé­retekből következően – nagyobb betekintést engednek a belső helyiségekbe, vagyis a szomszédok bizonyos tekintetben bele­látnak az életünkbe.

Az ügyesen elhelyezett növényekkel azon­ban teremthetünk egy kis intim zónát pél­dául az ülőgarnitúra környékén. Az esti órákban pedig, amikor már felkapcsoltuk a villanyt, a dekoratív belső árnyékolók (ro­lók vagy szalagfüggönyök) mögé rejtőzhe­tünk el. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a télikert varázsát csak akkor élvez­hetjük igazán, ha nem „takargatjuk” állan­dóan.

Mesterséges megvilágítás

Végül szóljunk néhány szót a mesterséges megvilágításról is. Az állólámpáknak az az előnyük, hogy bárhol felállíthatók és könnyen elmozdíthatók. Ha viszont már a kezdetek kezdetén van konkrét elképzelé­sünk a világításra vonatkozóan, a lámpates­teket tartó síneket viszonylag diszkréten felcsavarozhatjuk a profilok mellé, illetve a kábelcsatornákat beépíthetjük a profilokba is.

Ezzel az információkat és példákat felsora­koztató cikksorozattal szeretnénk felhívni a fi­gyelmet arra, hogy már a tervezésnél figye­lembe kell venni az építéstechnikai, építé­szeti szempontokat, mert az egyébként nem kevés pénzbe kerülő lakótélikert csak így válhat a lakás középpontjában álló, rendkívüli lakáskultúrát biztosító, napfényes szobává.