Árnyékolás

A ház és a lakás napvédelme, dekoratív napvédelem

Az ózonréteg csökkenésének és a bőrrákos esetek számá­nak növekedésével a lakosság minden ezekkel kapcsolatos kérdésre fokozottan érzékenyen reagál. Még a megátalkodott napimádók is nyugtalankodnak és egyik kérdést a másik után teszik fel.

Ha tehát a napvédelem téma­körében kellőképpen el akarunk igazodni, akkor a napsugárzás hatása és a bőrártalmak közti kapcsolatokra vonatkozó né­hány alapvető összefüggés­sel is meg kell ismerkednünk.

A napsugárzásnak sok pozitív hatását ismerjük, így például fokozza az anyagcserét és elő­segíti a csontok növekedését. Sajnos, a világos bőrű közép-­európai embereknél – ha túl sokáig kiteszik magukat a nap­sugaraknak – a káros hatások kerülnek túlsúlyba: a napszú­rás, a leégés és a bőr ebből következő károsodásai, mint az időelőtti öregedés, ráncosodás, nedvességhiány és – a legrosszabb esetben – a bőrrák.

A bőrben a túlzott napozások hatásai összeadódnak, bőrünk minden leégésre és lepirulásra életünk egész további folya­mán emlékszik.

A szakértők 25 000 napsüté­ses órára becsülik azt az alsó határértéket, amelyet megha­ladva, bőrünk rosszindulatú elváltozásaira kell számítanunk. Ennek megfelelően a kockázat akkor állna fenn, ha egy ember mintegy 68 éven át, télen-nyá­ron minden nap egy órán ke­resztül védtelenül ki lenne téve a Nap hatásának. Jelentős ha­tása van itt természetesen a bőr adottságainak, a földrajzi fekvésnek és még egy sor egyéb tényezőnek is. A tudó­sok mindenesetre úgy véleked­nek, hogy a napsugárzás túlzott mértékű, védelem nélküli élvezete fokozza a bőr károso­dásának veszélyét.

Napellenzők

A napvédelemmel foglalkozó szakértők ezért erkélyeken és teraszokon napellenzők hasz­nálatát javasolják. Az erre irá­nyuló vizsgálatok kimutatták, hogy egy színes napellenző az UVA és UVB sugárzást csaknem teljesen leárnyékolja. Csak kevesen tudják, hogy a veszélyes UVB sugarak ellen még a normális ablaküveg sem nyújt kellő védelmet, így például egy 3 mm vastag ablaküveg az UVB sugárzás 35 %-át beereszti a helyiségbe, ami kellőképpen indokolja valamilyen belső napvédelem alkalmazását. Ilyenkor mindig gondoljunk arra is, hogy a nap­védelem nem csupán a túlzott napfény ellenszere, hanem egyúttal az igényes lakberen­dezést kiegészítő, hatásos téralkotó elem is.

Az ablakokon alkalmazott nap­védő elsősorban a tapéták, függönyök, kárpitanyagok és szőnyegek védelme érdeké­ben nélkülözhetetlen. Ezek a napfény ultraibolya sugarainak kitéve kifakulhatnak. Szobanövényeink között is ke­vés az olyan, amelyik jól tűri a közvetlen napsugárzást. Végül az sem elhanyagolható, hogy így éjjel és nappal egya­ránt megóvhatjuk magunkat a kíváncsi tekintetek elől.

A külső napvédő hatása

A külső napvédő hatása

A belső napvédő hatása

A belső napvédő hatása

A korszerű napvédő szerkeze­tek, legyenek azok belső vagy külső, vízszintes vagy függőle­ges zsaluzatok, napellenzők, rolók vagy redőnyök, mutatós ablakdekoráció kialakítására nyújtanak lehetőséget és azo­kat, a napvédelem gondolatá­tól függetlenül is, egyre többen kedvelik.

A színek, anyagok és minták sokfélesége nem csak belülről nyújt a szoba berendezéséhez jól illő látványt, de kívülről is fokozza a ház keltette jó be­nyomást. Az alkalmazandó rendszer kiválasztásában első­sorban lakásunk adottságaira és egyéni ízlésünkre kell tekin­tettel lennünk. Az összes elter­jedt napvédő rendszer utólag is jól beépíthető.

Dekoratív napvédelem

Manapság a magánlakások­ban, de az irodákban és üze­mekben is, nagyon kedveltek a nagyméretű ablakfelületek. A megnövelt üvegfelülettel együtt azonban együtt járnak a belső helyiségek energiaház­tartásával és hőmérséklet sza­bályozásával kapcsolatos prob­lémák is. Ezek különösen erős napsugárzás esetén hívják fel magukra a figyelmet.

A Nap hősugárzása ugyan lát­hatatlan – a rövidhullámú su­garak azonban az ablaküvegen át szinte akadálytalanul beha­tolnak a helyiségekbe, ahol rávetődnek a különböző felü­letekre, például a padlóra, a falakra, de akár a bútorokra is. Ezek a felületek elnyelik a nap­sugárzást, attól felmelegszenek és saját hőjüket ismét leadják a helyiségben. Az így létrejött hosszúhullámú hősugárzás nem tud kilépni a helyiségből és azt egyre jobban felfűti. A szakemberek ezt a folyama­tot üvegházhatásnak nevezik.

Dekoratív napvédelem

Ennek az üvegházhatásnak az ellensúlyozására különböző napvédő rendszerek fejlődtek ki, amelyek beépítését laikusok is könnyen elvégezhetik.

A napvédő-berendezéseket két csoportra lehet osztani:

Külső napvédelem és belső napvé­delem. A leghatékonyabb az ablaküveg elé kívül elhelyezett, külső napvédelem. Ez akadá­lyozza meg a napsugárzás leg­nagyobb részét abban, hogy a helyiségbe behatoljon. Ezt egyrészt a napvédő elem visszaverő hatásával, másrészt a napvédő elem és az ablak közti levegőréteg cirkulálásával éri el. Ilyen hatása van például a napellenzőknek vagy a külső zsalugátereknek.

A redőnyöknél ezzel szemben a napvédő elem és az ablak között levegőpárna alakul ki, aminek kiváló szigetelőha­tása van és így például télen jelentősen csökkenti a helyi­ség hőveszteségét.

Az épület homlokzatára kerülő napvédő berendezés kiválasz­tásánál az építészeti adottsá­gokat, a homlokzat kialakítását és természetesen egyéni Ízlé­sünket kell fontolóra vennünk. Számos lehetőség közül vá­laszthatunk, amelyek az épí­tészeti adottságoknak megfe­lelnek, ezek között bizonyára megtaláljuk az ízlésünknek leg­inkább megfelelő változatot.

Belső napvédelem

A másik lehetőséget a belső napvédelem jelenti, amit egy­úttal a helyiség tetszetős de­korálására is felhasználhatunk. A hőmérséklet-szabályozás itt más elven alapul: a helyiség túlzott felmelegedését ebben az esetben azzal akadályozzuk meg, hogy a Nap melegét, ami az ablaküvegen át már beha­tolt, a lehető leggyorsabban ismét kijuttatjuk a szabadba.

Belső napvédelem

Ez a hőkisugárzás különösen akkor működik hatékonyan, ha állandó hátsó szellőzéssel gondoskodunk az ablaküveg és a belső napvédő elem közti levegőréteg keringéséről, pél­dául az ablakot állandóan kibillentett helyzetben tartjuk. Télen, amikor az ablak zárva van, az ablak és a napvédő ­elem közti levegő szigetelő­réteget alkot és gátolja a kifelé irányuló hőveszteséget.

A belső napvédelem lehe­tőségei gyakorlatilag korlátlanok: a különböző kivitelű ro­lók, reluxák, szalagfüggönyök és függöny-anyagok szinte végeláthatatlan sokasága áll rendelkezésünkre, amelyekkel elképzeléseinket nagyobb fá­radság nélkül, könnyen meg­valósíthatjuk.