Épületek belső burkolatai

Kőburkolatok és tulajdonságaik

A természetes kő évezredek óta ismert és kedvelt padlóburkoló anyag. Elő­nyös tulajdonsága a nagy kopásállóság, az esztétikus megjelenés és – legtöbb fajtájánál – a fagyállóság, hátránya a nagy tömege, a nehéz megmunkálhatósága, a szükségesnél nagyobb rétegvas­tagsága és viszonylag magas költsége.

Az épületeken belül és külső térburko­latként egyaránt alkalmazható kőbur­kolatokat mindig az adott követelmé­nyeknek megfelelő anyagokból kell ké­szíteni. A legfontosabb és általános kö­vetelmény a tartósság, a jó kopásálló­ság, külső burkolatok esetén a fagyálló­ság. Bizonyos esetekben az esztétikai követelmények minden mást megelőz­hetnek (pl. a gazdaságosságot is).

A kőburkolatok fő csoportjai:

  • a kőtömb burkolatok,
  • a kőlap vagy kőlemez burkolatok,
  • hasított kőlap burkolatok.

Kőtömb burkolatok

A kőtömb burkolatok faragott vagy na­gyolt kőkockákból, -tömbökből készül­nek, feltöltésre vagy aljzatbetonra he­lyezve. A kőkockákból készült burko­latokat nagy terheléseknek és koptatóhatásoknak kitett helyeken – általá­ban épületen kívül – alkalmazzák. Ké­szítésükhöz éppen ezért kemény, ko­pás- és fagyálló kövek szükségesek (ba­zalt, gránit, andezit). Általában jól tö­mörített feltöltésre helyezett vastag ka­vicságyba kerülnek.

A köveket 1-2 cm-es hézagokkal kell egymás mellé fek­tetni és vízszintességüket – vagy megkívánt lejtésüket – léccel kell ellenő­rizni. A lefektetett köveket cementha­barccsal vagy bitumennel kell hézagolni. Lakóház felújításoknál, zártsorú épületek kapualjaiban és kerti burkola­toknál ma is kedvelt megoldás e burko­latfajta, esetenként homokkal való fu­gatömítéssel.

Változatos burkolatok

4.79. ábra. A természetes anyagú kőla­pokból változatos burkolatok készíthetők.

 Rusztikus kőburkolat

4.80. ábra. Rusztikus kőburkolat.

Kőtömb burkolat

4.81 ábra Kőtömb burkolat.

Homokba ágyazott kőtömb burkolat

4.82. ábra. Homokba ágyazott kőtömb burkolat 1 kockakő, 2 cementhabarcs fugázás, 3 homok kitöltés, 4 homokos kavics, 5 alj­zatbeton, 6 feltöltés (kavics).

Kőlap burkolatok

A kőlap vagy kőlemez burkolatok álta­lában épületen belül, fürészelt, csiszolt, esetleg fényezett lapokból készülnek. A lapok anyaga általában kemény, színes mészkő (sósvízi), ritkábban, nagy igénybevételek esetén valamilyen vulkanikus kőzet (bazalt, gránit). Készülhet azonos méretű lapokból, a legkülönfélébb min­tázattal és színekben is. A lapokat meg­felelő teherbírású aljzatbetonra, ágyazóhabarcsba kell fektetni, közöttük csak mm nagyságrendű hézagokat hagyva, amelyeket gondosan ki kell hézagolni. Ha a kőburkolatokat lejtésben kell ké­szíteni, a lejtést nem a burkolat vagy az aljzatbeton anyagával kell megadni, ha­nem még a feltöltés készítésekor, annak vastagsági méretének változtatásával.

Kőkiosztási terv modulméretű lapokból

4.83. ábra. Kőkiosztási terv modulméretű lapokból (10 cm-es modulhálóban). A = 20/20 cm, B = 20/10 cm, C = 10/10 cm.

Nem rendszerbe rakott párhu­zamos élű kőlap burkolat

4.84. ábra. Nem rendszerbe rakott párhu­zamos élű kőlap burkolat.

A kőlap burkolatokat sokkal gondo­sabban kell készíteni, mint a kőkocka burkolatokat. A burkolás megkezdése előtt az aljzatbetont cementtejjel kellősíteni kell, majd az ágyazóhabarcsot léccel el kell teríteni. A lapok fektetés előtt nem áztathatok, mert elcsúszkál­nának az ágyazóhabarcson, de a habarccsal érintkező felületüket fektetés előtt portalanítani kell. A lapokat kala­pácsnyéllel ütögetve kell a helyükre igazítani. A hézagolási cementtejjel kell végezni, seprűvel a burkolat hézagaiba seperve. A felesleges cementtejet dur­ván csiszolt lapok esetében homokkal, finoman csiszolt vagy fényezett lapok­nál fűrészporral vagy perlittel kell el­távolítani a burkolatról.

Finoman csiszolt vagy fényezett lapok­nál a finomhézagolás gumihézagolóval, deszkaterítésről, 24-48 órával a fekte­tés után végezhető el. Egy hét után a kész burkolat használatba vehető.

Kőlap burkolat hossz- és ke­reszthézagokkal

4.85. ábra. Kőlap burkolat hossz- és ke­reszthézagokkal, négyzetesre fűrészelt hasított (réteg) kőből.

Idomtalan kőburkolat

4.86. ábra. Idomtalan kőburkolat.

Idomtalan kőburkolat rend­szerbe foglalva

4.87. ábra. Idomtalan kőburkolat rend­szerbe foglalva (négy- vagy hatszög ala­kú méretkoordinációval).

Kőlap burkolat fűrészelt és csi­szolt lapokból

4.88. ábra. Kőlap burkolat fűrészelt és csi­szolt lapokból, faltő lábazattal 1 kőlap burkolat hálósán rakva, 2 ágya­zóhabarcs, 3 kőlap lábazat ragasztott kapcsolással, 4 aljzatbeton, 5 fólia, 6 fel­hajtott gallér, 7 hőszigetelés, 8 dilatáció, 9 dilatáció ragasztott műanyag szalagból (vízszintes).

Hasított kőlap burkolatok

Az utóbbi 1-2 évtizedben elterjedt ha­sított kőlap burkolatok természetes ha­sítéka, közepes keménységű kövekből készíthetők, idomítatlan és méretre vá­gott elemekből egyaránt. A felület az idomítatlan kidolgozásnál egyenetlen, az idomított (méretre vágott) lapoknál pedig néhány mm-es méreteltérés lehet­séges.

Az egyenlőtlen vastagságú kőlapokat vastagabb ágyazó habarcsrétegbe vagy magára az aljzatbetonra, friss a frissre eljárással, a betonozással egy időben fektetik. A kötési tapadóhíd szerepét természetesen nem az aljzatbeton fe­lülete, hanem a rácsurgatott vékony híg habarcsréteg adja. Idomított változata igényes belső padozatok burkolására is alkalmas, egyenlő fugamérettel. A fugázáshoz csurgatott cementes habarcsot kell használni. Seprő nem használható, mert a felület tisztítása nagyon körül­ményes és nem végezhető tökéletesen. A jól elkészült kőlap burkolatok szilárdak, mozgásmentesek, és járáskor nem adnak kongó hangot.

Hasított rétegkőből készülő kő­burkolat

4.89. ábra. Hasított rétegkőből készülő kő­burkolat, párhuzamos élű lábazattal 1 változó vastagságú kőlap burkolat, 2 ágyazó habarcsréteg, 3 kőlábazat, 4 alj­zatbeton, 5 kavicsfeltöltés.

Kőlap burkolat fektetéséhez

4.90. ábra. Kőlap burkolat fektetéséhez nagy fogazatú lehúzóval, nagyobb vas­tagságú, egyenletes ágyazati réteget kell készíteni.

Kőlap burkolat készítése ra­gasztással

4.91. ábra. Kőlap burkolat készítése ra­gasztással.