Épületek belső burkolatai

A padlóburkolatok héza­golása és tisztítása

A cementhabarcs ágyazatba rakott pad­lóburkolatok hézagolását – cement­tejjel vagy cementhabarccsal – a fek­tetés után 48 óra elteltével kezdjük, a hézagoláskor csak a teherelosztó „tipe­gőkre” lépve. Ha a hézagolást a bur­kolat lerakása után hét nap múlva vé­gezzük, a teherelosztó „tipegők” már nem szükségesek.

Műgyanta bázisú, valamint vékony, gyorskötő habarcsba ragasztott burko­latok esetében a hézagolás a lerakás után 24 órával megkezdhető. A héza­gok kitöltésére többféle anyag is alkal­mas, a választást a lapok fajtája, minő­sége, rögzítési módja (ágyazóhabarcsba rakás vagy ragasztás), a hézagok mérete és a burkolat igénybevétele határozza meg. A hézagoláshoz cement, műgyantával ja­vított cement és műgyanta kötésű anya­gok, habarcsok használhatók.

Ezek:

 • a hézagoló cementtej,
 • a hézagoló cementhabarcs,
 • a gyorskötésű kerámia- és csempehézagoló kitt és
 • hézagoló műgyanta habarcs.

Hézagolás cementtejjel és ce­menthabarccsal

A hagyományos módszerrel fektetett padlóburkolatok hézagolását, főképp lakásoknál, általában cementtejjel és cementhabarccsal végzik. Az 1-3 mm széles hézagokhoz a cementtej, az en­nél szélesebb hézagokhoz pedig a ce­menthabarcs szükséges.

A lerakott burkolat hézagolásakor figyelembe kell venni:

 • a burkolathoz kapcsolódó szegé­lyeket, lépcsőburkolatokat, padló-összefolyókat fóliával vagy papírral le kell takarni, hogy védjük a cementtejjel való szennyeződéstől,
 • a burkolat felületét és a hézagokat le kell tisztítani, porszívózni,
 • a cementtejet vagy a cementhabar­csot folyamatosan kell a burkolat felületére önteni, nyeles gumilap­pal vagy seprővel tömítve a héza­gokat,
 • a hézagolást többször, rövid időkö­zönként ismételjük meg, hogy a hézagok az anyag ülepedése után telítődjenek, ill. az esetleg nyitva maradt hézagok tömítődjenek,
 • a hézagolás befejezése után kb. két óra elteltével a burkolat felületét meg kell tisztítani, mert csak ebben az esetben végezhető roncsolás mentesen a tisztítás. Ellenkező esetben a burkolólapokra rákötött cement­szennyeződés csak vegyi anyagok­kal távolítható el, ami a hézagoló anyagot is roncsolja.

A téglaburkolatok hézagolása vagy a lapburkolatokhoz hasonlóan, vagy fu­gánként, kiöntő tölcsérrel végezhető el, úgy, hogy tökéletesen tömör legyen. A sík fugázás hagyományos tisztítással, a mélyített hézagolás fa vagy fém anya­gú fugázó szerszámmal készül. A héza­golás módját általában a funkció hatá­rozza meg, más a követelmény egy pin­ce, más egy igényes kapualj, és megint más egy vendégfogadó padozatánál.

A mélyített fugák szebb rajzolatúak, és egy hangulatos helyiséget még szebbé tehetnek, az ilyen padlók tisztántartása azonban körülményesebb. A keramitburkolatok hézagkitöltését a funkcionális igény határozza meg, az egyszerű homokbeiszapolás, a cementhabarcsos kiöntés és a savaknak ellen­álló műanyag bázisú fugázó anyagok egyaránt előfordulnak.

Hézagolás gyorskötő anyagokkal

A burkolatok hézagkitöltésének korsze­rű anyagai a gyorskötő hézagolók, ame­lyeket kiváló tulajdonságaik, könnyű és egyszerű bedolgozhatóságuk miatt egy­re szélesebb körben használnak. A lerakott burkolatok hézagolásának előkészítése azonos a cementanyagú fugázásnál elmondottakkal.

A gyorskötő fugázók bedolgozásának menete a kö­vetkező:

 • a fugázó anyagokat az előírt keve­rési arány szerint elkészítjük, és a felhasználás előtt, időnként átke­verve 20 percig pihentetjük,
 • az elkészített gyorskötő hézagolót a felhasználás előtt ismét át kell ke­verni, majd a pépszerű folyadékot csíkokban a hézagolási felületre öntve megkezdjük a bedolgozást.,
 • az anyagot egy gumilemez íves moz­gatásával töltjük a hézagokba,
 • a burkolólapokra öntött anyagot a lehető leggyorsabban dolgozzuk be a hézagokba,
 • a hézagolást sávokban kell készí­teni, és egy-egy sáv kitöltése után a felületet meg kell tisztítani.

A műgyanta habarccsal végzett hézagoláskor a lerakás megkezdése előtt gondoskodni kell a burkolólapok fe­lületének ideiglenes védelméről, ami a legegyszerűbben a lapok paraffinréteggel való bevonásával adható meg. Már lerakott burkolólapokat azonban nem szabad a hézagolás előtt paraffin­nal kezelni, mert a paraffinréteg meg­gátolja a burkolólap és a műgyanta ha­barcs tapadását.

A műgyanta habarcsos hézagolás főbb előírásai:

 • a műgyanta hézagoló habarcsot az anyaggal kapott használati tájékoz­tató szerint kell elkészíteni,
 • a műgyanta habarcs nyitott hézag­rendszerrel fektetett burkolatnál alkalmazható (3 mm-nél szélesebb hézagoknál),
 • a habarcs kézi szerszámokkal vagy gépi eszközökkel egyaránt bedol­gozható (pl. pneumatikus hézagoló gép), de egyéb eljárások, pl. folyé­konyabb hézagoló anyag burko­latra való öntése és bedolgozása (iszapolás) is megfelel,
 • a hézagolás megkezdésének idő­pontja a burkolatágyazó-ragasztó anyagának kötési idejétől függ.

A műgyanta habarccsal végzett héza­golás kezdésének előfeltétele a mun­katerület megfelelő előkészítettsége, amely azt jelenti, hogy a hézagolási fe­lületnek légszáraznak kell lennie, il­letve pontosabban, az ágyazóhabarcs vagy a lapok közötti hézagok 5 % fe­letti nedvességet nem tartalmazhatnak, mert nedves felülethez a legtöbb mű­gyanta nem tapad. Ez egyúttal azt is je­lenti, hogy cementágyazatba rakott la­pok esetén csak 28 nap múlva lehet mű­gyanta habarccsal hézagolni, mert a ce­menthabarcs sok vizet tartalmaz. A la­za részeket el kell távolítani és pormen­tesíteni kell.

Ezek után gondoskodni kell a kifogás­talan minőségű hézagoló anyagról. A műgyanta habarcs készítésére előírt ke­verési arányokat és a habarcskészítés technológiáját be kell tartani, mielőtt azonban az anyag keverését megkezd­jük, győződjünk meg az anyagok cso­magolásának időpontjáról, mert a leg­több műgyanta szavatossági ideje hat hónap, amelyet a gyártási időtől kell számítani.

A hézagoláskor betartandó szabályok:

 • a hézagok kitöltése tökéletes le­gyen, gépi hézagolásnál az anyag-töltést a hézagoló cső segítségével kell végezni,
 • a hézagoló habarcs a jól kitöltött hézagok felett összefüggő öntecset alkosson, és ne folyjon szét a bur­kolat felületén,
 • a hézagolást követően a felesleges habarcsot lemezsimítóval vagy ke­nőlappal le kell szedni a burkolat felületéről, a hiányzó részeken pe­dig el kell végezni a szükséges pót­lásokat,
 • egyszerre csak annyi anyag készít­hető, amennyi a bedolgozási időn belül felhasználható.

Padlóburkolatok hézagolása

4.69. ábra. Padlóburkolatok hézagolásához a hézag vastagságának megfelelő mi­nőségű és sűrűségű fugázó anyagot kell keverni.

Minőségjavító adalék

4.70. ábra. Minőségjavító adalék szükség szerint adagolva, forgótárcsás keverővel összedolgozva.

A fugakiöntés menete

4.71. ábra. A fugakiöntés menete a) többszöri lehúzás, b) bedörzsölés filc­ vagy szivacstalpú simítóval.

 Kismozaik padlóburkolat fugázása

4.72. ábra. Kismozaik padlóburkolat fugázása.

A nagy hézagos fugázás elő­készítő művelete a fugák kitisztítása

4.73. ábra. A nagy hézagos fugázás elő­készítő művelete a fugák kitisztítása.

Fugázás fugázó pisztollyal

4.74. ábra. Fugázás fugázó pisztollyal.

Műgyanta bázisú fugázó anyag

4.75. ábra. Műgyanta bázisú fugázó anyag bedolgozásának menete a) fugázás töltőtubussal, b) a felesleges rész eltávolítása, c) dörzsölés, d) felmo­sás és tisztítás.

Fugázás a teljes felület „beöntésével”

4.76. ábra. Fugázás a teljes felület „beöntésével”. A nagyobb hézagokat sűrűbb fugázó anyaggal, szivacs- vagy filctalpú lehúzóval célszerű kitölteni.

A fugázás befejező műveletei

4.77. ábra. A fugázás befejező műveletei a) a fugákat vizes vagy oldószeres ecset­tel fel kell „frissíteni”, b) a hézagok kihú­zása fa- vagy műanyag pálcával.

A felület megtisztítása hézagolás után

A hézagolás befejezése után a burkolat felületét meg kell tisztítani. A tisztítás időpontja és módszere a hézagoló anyag tulajdonságaitól függ. A hézagolt felületre a cementtejes és cementhabarcsos hézagolás befejezése után, de még az ún. nyitott időn belül száraz homokot kell szórni, és kopott cirokseprővel vagy gumilemezzel a fe­lületen szét kell dörzsölni. A száraz homok felszívja a burkolólapokon levő cementlé-szennyeződést és az esetleges habarcsmaradványokat. Egyszeri homokszórással nem érhető el a kívánt tisztaság, ezért a műveletet tiszta, szá­raz homokkal meg kell ismételni.

A fe­lület letakarításakor ügyeljünk arra, hogy a hézagkitöltő cementhabarcsot ne te­gye tönkre az erős súrolás. A hézagolás utáni tisztítást követően ellenőrizzük a burkolat fektetési és felületi minőségét. Másik tisztítási mód a vizes szivaccsal való többszöri felmosás, majd a felszá­radó felület tiszta feltörlővel való átdörzsölése annyiszor, amíg az tiszta, ter­mészetes fényű nem lesz. Műgyanta habarccsal való hézagolásnál a padlóburkolat tisztításának kezdési ideje a burkolólapok felületvédelmétől, valamint az alkalmazott anyag kötési idejétől függ.

Ha a burkolólapok lerakás előtt, felület­védelem céljából bevonatot (paraffin) kaptak, a tisztítás csak a hézagoló ha­barcs teljes kötése után kezdődhet meg. Ha azonban a burkolólapok felületvédelme lerakás előtt nem történt meg, ezt pótolni a lerakott burkolaton már nem szabad, és a tisztítást 20 perc időeltoló­dással, a hézagolással párhuzamosan kell végezni.

A paraffin védőréteg a hézagoló anyag megkötése után, a burkolat forró vízzel való lemosásával könnyen letisztítható. A forró víz hatására megolvadt paraf­finréteg a rátapadt szennyeződéssel együtt leseperhető a burkolat felületé­ről. A tisztítás a hézagolás befejezése után három nappal megkezdhető, mert az ekkorra már megkötött műgyanta ha­barcsot a forró víz nem roncsolja. Nagyobb felületek tisztításához megfelelő gépi berendezés (pl. gőzborotva) hasz­nálható.

Ha a burkolólapok felületvédelme le­rakás előtt elmaradt, a kihézagolt felüle­tet a hézagolással párhuzamosan kéz­meleg vizes szivaccsal kell tisztítani.

A tisztítást a műgyanta habarcs kötését követően folyamatosan kell végezni, ügyelve a következőkre:

 • a még hézagolatlan felületekre nem juthat víz vagy nedvesség, mert meg­gátolná a műgyanta kötését a héza­gokban,
 • a sok víz árt a hézagoló anyagnak, ezért a fölösleges vizet a hézagoló anyaggal együtt fel kell törölni,
 • a tisztítási műveletet többször meg kell ismételni, egyre kevesebb víz­zel, a szivacsot az egyes tisztítások között gondosan kimosva,
 • a vizet gyakran kell cserélni, mert a műgyantával telítődött vízzel nem érhető el megfelelő minőségű tisz­títás.

Korszerű fugázó anyagok

A hazai forgalomban beszerezhető MA­PEI MUREXIN és SZILETON fugá­zók a piac 90-95 %-át uralják, a mara­dék néhány %-ot a kisebb kereskedő cégek fedik le.

MAPEI Ultrakolor fugázóhabarcs: kivirágzás és foltosodásmentes, padló fűté­sére is megfelelő fugázó anyag, 15 mm-es fugázó szélességig (24 színben).

MAPEI KERACOLOR 0/4 és KERA-COLOR 4/15: cementkötésű fugázó ha­barcsok:

 • KERACOLOR 0/4: 0-4 mm fuga­méretig,
 • KERACOLOR 4/15: 4-15 mm fu­gaméretig használható kerámiapad­ló és falburkolatok repedésmentes és színtartó hézagolására. Közepes igénybevétel esetén keverővízzel, nagy igénybevétel esetén FUGO-LASTIC fugázó javítóval kever­hető képlékenyre, vagyis bedolgozhatóvá. Az anyag természetesen fugázó javítóként is alkalmazható, ekkor azonban a vizet és a javí­tószert a megkívánt arányban kell adagolni.

MAPEI KERAPOXY kétkomponensű, epoxigyanta bázisú saválló fugázóha­barcs: saválló és vízálló kerámiaburko­latok fugázásához, 3-10 mm-es fuga­méretig.

MAPEI MAPESILAC egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő-anyag: csatlakozó és tágulási hézagok tömíté­sére, kül- és beltéren egyaránt alkal­mazható, 5-20 mm-es fugaszélességig. MAPEI KERANET: cementszennye­ződést eltávolító folyadék a burkolati felületek szennyeződéseinek (pl. szoba­festésnél fugázási cement- vagy gipsz csurgalékok elszínező foltjainak letisz­títására alkalmas.

MUREXIN BETONOL fugázó: víz- és fagyálló kerámiaburkolatok 0-7 mm-es fugáinak fugázására alkalmas. Minősé­ge BETONOL fugázó emulzióval javít­ható, de minőségi javítás után sem al­kalmas saválló fugázásra. MUREXIN BETONOL széles fugázó: 7-15 mm-es fugák tömítésére használ­ható, anyagösszetevői és tulajdonságai azonosak az előzővel. MUREXIN BETONOL gyors, széles fugázó: 4-15 mm-es fugák repedezés-mentes tömítésére alkalmas. Kötésének gyorsasága miatt egyszerre csak kisebb felületek fugázhatok, előnye viszont, hogy a padlóburkolat 2-3 óra múlva járható.

MUREXIN BETONOL Flex fugázó: víz- és fagyálló burkolatok fugázására alkalmas, 0-15 mm-es fugaszélességig. Rugalmas tulajdonságai miatt a padló­fűtéseknél is kiválóan alkalmazható. MUREXIN BETONOL Flex gyorsfu­gázó: kisebb felületekben való fugázáshoz, 0-15 mm-es fugák repedésmentes tömítésére alkalmazható. Előnye a 2- 3 óra utáni igénybevehetőség, valamint a kisebb felületű burkolatok gyors elkészíthetősége.

MUREXIN BETONOL fugázó iszap: kézi és gépi fugázásra, 0-15 mm-es hé­zagok repedésmentes tömítésére alkal­mas. E típusnál a felületet nem kell elő­nedvesíteni, ezáltal a kötésidő megnő.

MUREXIN BETONOL szilikon fugá­zó: bel- és kültéri burkolatok tágulási és mozgási hézagainak tömítésére alkal­mas. A 3-15 mm-es fugaszélességet a tubuskinyomó pisztollyal egyenletesen, a teljes keresztmetszetben ki kell tölteni.

Szennyeződéseltávolító fo­lyadék

4.78. ábra. Szennyeződéseltávolító fo­lyadék a kifugázott padlófelület cement­szennyeződésektől való megtisztításához (pl. MAPEl-KERANET).