Ház

Kerámiacserép, tetőfedés a gyakorlatban

A tetőfedések kialakítása, tökéletesítése egy­idős az ember otthonépítő tevékenységével. Az első megoldás a fedélszerkezet faleve­lekkel történő lefedése volt. Ezt követték a hosszabb élettartamú és az esztétikai igénye­ket is kielégítő anyagválasztások.

Az ókori Egyiptomban – az évi csapadék kis mennyiségét figyelembe véve – a tetőfö­démen több rétegben felhordott agyagtapasztást alkalmaztak. Kis-Ázsiában és Görögországban – a lénye­gesen több csapadékra tekintettel – i.e. a VIII.-VI. században fejlesztették ki a cserép­fedés különféle megoldásait.

Az agyagnak a legnagyobb szilárdságot adó kiégetéses technológiai módszert a mezopo­támiai népektől tanulták meg. A görögök a tetőfedő cserepek készítésének ókori meste­rei voltak, tapasztalataikat a rómaiak vették át és fejlesztették tovább. Az első lécezett cseréptető a „szicíliai te­tő” volt. Az európai népek kezdetben nem használ­tak tetőcserepet, bár az égetett agyagedénye­ket ismerték és használták.

Napjainkban a cserépgyárak a kerámia­cserepekből és azok kiegészítőiből átfogó, a tetőfedés magas esztétikai és szakmai színvonalú megvalósítását biztosító tetőfe­dési rendszereket gyártanak. A piacvezető TONDACH-Magyarország Zrt. 4 gyáregy­ségében 18 különböző tetőcserepet 8 féle színben állít elő, forgalmazza továbbá s TONDACH-konszern 10 országban gyár­tott, mintegy 50 féle kerámia tetőcserepét.

Ez a példaértékű termék- és technológia­fejlesztés összhangban van a világ legelter­jedtebb, természetes anyagú, minden idő­járási és környezeti hatás ellen védelmet jelentő, hosszú élettartamú, több ezer éves múltú, széles forma- és színválasztékú ke­rámia tetőcserép jelenével és jövőjével.

A tető fogalma és feladata

A tető az épület lefedéséhez szükséges szerkezetek és rétegek összessége.

Feladata – a sokféle külső és belső hatás és igénybevétel következtében – összetett: az építmény rendeltetésének megfelelő mértékű ellenállás az időjárási (csapadék, szél, napsugárzás), a vegyi és mechanikai hatásoknak; továbbá a csapadék tervezett irányú, megfelelő gyorsaságú levezetése.

A tetőszerkezet és rétegrendjének szak­szem kialakításával biztosítani kell, hogy a rendeltetésszerű használat során létrejövő hatások következtében a tető szerkezetei­ben és környezetében káros állapotválto­zások – különös tekintettel a túlzott hő-mozgásra, a páralecsapódásra, a korrózió­ra, a kifagyásra, tetőtér hasznosítás esetén a kedvezőtlen klíma kialakulására stb. – ne következzenek be.

A tetők rendszerezése

A tető fajták

A tetők sokféle külső és belső hatásnak kitett, bonyolult szerkezetek, amelyekkel szemben számos követelményt támasz­tunk; ezért csoportosításukat is többféle szempont alapján végezhetjük el.

Magastetők és lapostetők

A tető hajlásszöge az épület megjelenésé­re, tömegére nézve lényeges jellemző, de fontos a tetőszerkezet kialakítása és a kli­matikus hatások elleni védekezés szem­pontjából is. A hajlásszög a tetősíknak a vízszintes síkkal bezárt szöge (α).

A tetőtípusok hajlásszög szerinti csopor­tosítása:

 • alacsony hajlású tető (lapostető) α < 5°
 • kis hajlású tető 5° < α a < 16°
 • közepes hajlású tető 16° < α < 45°
 • meredek hajlású tető α > 45°

A közepes és meredek hajlású tetőket magastetőknek (α > 16°) nevezzük. A magastető hagyományos, általánosan elterjedt, természetes épületfedési mód. Épületszerkezeti funkcióján kívül padlás­teret vagy beépített tetőteret határol.

Egyhéjú és kéthéjú tetők

Az egyhéjú tetők esetében a belső és a külső légteret egyetlen, egy-vagy többréte­gű lefedő szerkezet választja el egymástól. Ha a szerkezet többrétegű, a rétegek egy­másra épülnek, nincs közöttük légtér. A kéthéjú tetők tetőszerkezetét három, egy­mástól elválasztott réteg képezi: az alsó és a felső héj, valamint a közöttük levő légré­teg vagy légtér.

Hidegtetők és melegtetők

A hidegtetők olyan kéthéjú tetők, ahol a héjak közötti levegő közvetlen kapcsolat­ban van a külső légtérrel; ennek következ­tében állandó mozgásban van és jellemzői közel azonosak a külső levegőével. A felső héj feladata a csapadék, a szél és a napsütés elleni védelem. A héjak között áramló leve­gő elszállítja a szerkezetbe jutott nedvessé­get és hűti a belső teret közvetlenül lehatá­roló hőszigeteléssel ellátott alsó héjat.

A melegtető a belső és a külső teret egy­mástól elválasztó egy, esetleg több réteg­ből álló egyhéjú szerkezetként csak felső felületén érintkezik a külső légtérrel.

A magastetőket általában kéthéjú hideg­tetőként készítik, míg az egyhéjú melegte­tők főként lapostetők.

Vízhatlan és vízzáró tető

Vízhatlan tetőfedés alkalmazásakor a csapadék a tetőszerkezetbe semmiféle módon és formában nem juthat be. Ezt a fedési módot általában lapos tetőknél alkalmazzák.

A magastetők fedésénél vízzáró fedést al­kalmaznak, amelynek lényege, hogy a csa­padékvízből a szélnyomás hatására is csak annyi juthat a tetőtérbe, amennyi termé­szetes módon, párolgással maradéktalanul eltávozhat és ideiglenes jelenléte nem ká­ros sem az épületszerkezetekre, sem pedig az épületet használók számára. Ezért a vízzáró fedések alatt a tetőt feltétlenül ki kell szellőztem.

A cserépfedések a pikkelyes vagy elemes vízzáró fedések körébe tartoznak. A vízzá­rást a cserepek kerámia anyagának vízzá­rósága és az elemek egymásra takarásával kialakuló átfedés biztosítja.

A cserepek keresztirányú takarását a hor­nyolt cserép esetében a hornyok egymásba illeszkedése biztosítja. A hornyok kialakítá­sa meghatározza a takarás mértékét és ha­tásosságát, megakadályozza a víz bejutását.

A hódfarkú cserepek egymás mellett he­lyezkednek el a hőmozgást is lehetővé tevő hézaggal. Ezért ezen cserépfajtánál csak a kétrétegű fedéssel biztosítható a megfelelő vízzárás.

A hosszirányú takarás, az átfedés mérté­ke függ a tető hajlásszögétől, a tetőfelület elhelyezkedésétől (viharnak, szélszívásnak kitett felület) és bizonyos mértékben a te­tőfelület alatt közvetlenül elhelyezkedő tér felhasználásától. Az átfedés biztosítja a vízelvezetésen kívül, hogy a szélnyomás ha­tására víz és porhó ne, vagy csak olyan mértékben jusson be, ami kárt nem okoz.

A sajtolt cserepekből készült tetőfedések­nél az egyes elemek nemcsak a mellettük lévőkhöz kapcsolódnak hornyos átfedéssel, hanem az alattuk és felettük lévőkhöz is. Ennek eredményeként széles tetőhajlás­szög tartományban alkalmazható biztonsá­gos fedést nyújtanak.

A kerámiacserepek, amíg a felületi póru­sok kellően nem tömődnek el, a csapadék hatására átnedvesednek. Ezért a padláste­ret vagy tetőtér beépítésnél a cserépréteg és az alátéthéjazat, illetve a hőszigetelés között kialakított légrést szellőztetni kell.

Tetőformák

A tetőforma kiválasztása műszaki és esz­tétikai szempontok figyelembevételével történik. Legfontosabb befolyásoló ténye­zők: a lefedendő épület alaprajza, tömege, a meteorológia adottságok, a tervezett héjalóanyag fajtája és a környezet építészeti stílusa.

A magastetők formai kialakításának gaz­dag választékát a következő ábrák mutat­ják be, bizonyságául annak az állításnak, hogy a tető, mint a ház koronája műszaki rendeltetésén kívül esztétikai érték.

A gyakorlatban a tetőformák alaptípusai­nak kombinációit is alkalmazzák.

Az ábrákhoz kapcsolódó, a tetőkkel kap­csolatos alapfogalmak meghatározásának közlése segíti az ábrák értelmezését.

A nyeregtető két azonos vagy eltérő haj­lásszögű, összemetsződő tetősík és két oromfal által határolt négyszög alaprajzú tető, amely általában derékszögű.

Nyeregtető

184. ábra. Nyeregtető.

A hajlásszög a tetősíknak a vízszintes sík­kal bezárt szöge. Az oromfal a nyereg vagy félnyereg tető­ket, a tetőkeret függőleges síkban lezáró, külső térelhatároló falszerkezet. A tetősík a tető külső felülete.

A félnyeregtető egy tetősík, a tetősíkkal ellentétes oldalon tűzfal, a másik két olda­lon oromfal határolású négyszög alaprajzú tető.

185. ábra. Félnyeregtető.

185. ábra. Félnyeregtető.

A tűzfal a tetőteret függőleges síkban le­záró, a tetőhéjazat síkja fölé nyúló, nem éghető anyagú térelhatároló falszerkezet.

A kontytető négy azonos vagy eltérő haj­lású, összemetsződő tetősíkkal és gerinccel határolt tető.

186. ábra. Konty tető.

186. ábra. Kontytető.

A gerinc (taréjgerinc) két összehajló tető­sík felső vízszintes csatlakozási vonala. A tetőkonty három összehajló tetősík, amelynek metszéspontja a tetőcsúcs.

187. ábra. Oromzatos tető.

187. ábra. Oromzatos tető.

Az oromzatos tető a gerincvonal két vé­gén egy-egy kis oromfallal kiképzett kontytető.

188. ábra. Csonka konty tető.

188. ábra. Csonka konty tető.

A csonka kontytető az ereszvonalnál ma­gasabban kezdődő kontyú tető. Az ereszvonal a tetősík alsó vízszintes vo­nala.

189. ábra. Manzárdtető.

189. ábra. Manzárdtető.

A manzárdtető tört tetősíkokkal képzett tető.

190. ábra. Fűrészfog- vagy shed-tető.

190. ábra. Fűrészfog- vagy shed-tető.

A fűrészfog- vagy shed-tető sík vagy íves te­tőfelületekkel képzett félnyeregtetők sora.

A tetőfelület a tetőfedés (tető héjazat) a csapadék (eső, hó, jég, dér) a nap és a szél hatásának kitett felülete.

191. ábra. Sátortető.

191. ábra. Sátortető.

A sátortető több, általában azonos hajlá­sú tetősíknak tetőcsúcsban való összemetsződésével képzett tető.

A tetőcsúcs három vagy annál több él, vagy két él és egy gerinc találkozási pontja.

Az él két összehajló tetősík ferde met­szésvonala, amely mindig ereszt köt össze gerinccel.

192. ábra. Toronytető.

192. ábra. Toronytető.

A toronytető négyszög alaprajzú tető, amelynek magassága az oldalméretének többszöröse.

193. ábra. Kúptető.

193. ábra. Kúptető.

A kúptető a toronytető speciális változa­ta: kör alaprajzú.

194. ábra. Bazilikatető.

194. ábra. Bazilikatető.

A bazilikatető fallal, ablaksorral megtört tető, nyereg- és félnyeregtető.

195. ábra. Kereszttető.

195. ábra. Kereszttető.

A kereszttető két, azonos gerincmagassá­gú nyeregtető egymásra merőleges össze- metsződéséből keletkező oromfalas tető.

A tető részei

A tető részeit a 196. ábra mutatja be. A tető részeinek speciális elnevezései, meg­határozásuk az ábrához kapcsolódó azono­sító számok után találhatók.

Az álló tetőablakok formai kialakításá­nak lehetőségeit a 197. ábra mutatja be. Az ökörszemablak csak szellőztetésre, a napó­leonablak már bevilágításra is alkalmas.

A tető részei

196. ábra. A tető részei 1 Eresz: Az eresz a tetőfelület legmélyebb határoló vonala, amely mentén a víz leválik a fedésről. 2 Gerinc: A gerinc két összehajló tetősík felső vízszintes csatlako­zási vonala. 3 ÉI: Az él két összehajló tetősík ferde metszésvonala, amely összeköti az ereszt a gerinccel. Az élgerinc két eltérő ma­gassága gerincet köt össze. 4 Vápa: A vápa két egymástól széthajtó tetősík ferde csatlakozá­si vonala, belső szöget alkot. 5 Tűzfal: A tűzfal a tetőkeret függőleges síkban lezáró, a tetőhé­jazat síkja fölé nyúló, nem éghető anyagú térelhatároló falszerkezet. 6 Félnyeregtető gerincképzés. 7 Tetősík: A tetősík a tető külső felülete. 8 Kémény. 9 Tetőkibúvó: A tetőkibúvó a tetőfelületre kijutás céljára kialakított, fe­déllel takart nyílás. 10 Tetősíkablak (fekvő tetőablak): A tetősíkablak a tetősíkba beépített, azzal párhuzamos üvegsíkú ablak, amely a tetőtér természetes megvilágítá­sát és szellőztetését biztosítja. Ferde kialakítása követ­keztében a legjobb fényeloszlást eredményezi. 11 Álló tetőablak: Az álló tetőablak a tetőbe beépített, abból függőlegesen kiálló, függőleges üvegsíkú ablak, amely a tetőtér termé­szetes megvilágítását és szellőzését biztosítja. Az álló te­tőablakok kialakításukkal kedvező hatással vannak a tetők – végeredményben a ház – esztétikai megjelenésé­re, építészeti stílusára. 12 Átvezető cserép (kerámia kiegészítő elem). 13 Csatornaszellőző (kerámia kiegészítő elem).

A tetőfedéseket érő hatások

A tetőfedéseket érő hatások és a hatások elleni védekezés ismerete alapvető fontos­ságú a tetőszerkezetek funkcionális műkö­dése és élettartama szempontjából.

A tetőfedéseket rendeltetésszerű műkö­désük során külső és belső hatások veszik igénybe. A külső hatások: a csapadék, a szél, a hó, a napsugárzás, a fagy, a mechanikai és ve­gyi igénybevételek. A legjelentősebb belső hatás a nedvesség formájában megjelenő igénybevétel.

A tetőfedéseket érő külső hatások

Csapadékhatás

A csapadékhatás az évszakoktól függően: eső, csapóeső, jégeső és porhó formájában je­lentkezik. A tetőfedések célja az, hogy meggá­tolják a csapadék bejutását a tetőszerkezetbe. A kerámiacserépből készült tetőfedések vízzáróak, ami azt jelenti, hogy a tetőszerkezetbe csak olyan mennyiségű nedvesség kerülhet, amely szakszerű kivitelezés esetén párolgással maradéktalanul eltávozik, ideiglenes jelenléte semmiféle károsodást nem okoz.

A tetőfedés vízzárósága függ:

 • a tető hajlásszögétől,
 • a tetőfedés anyagától, elemeinek mérete­itől és kapcsolódásuk kialakításától,
 • a vízelvezetés úthosszától, akadálymen­tességétől.

A kerámiacserepekkel megvalósított tető­fedés esetében a szükséges vízelvezetési se­besség elérése érdekében, megfelelő hajlás­szög, tetőlejtés kialakítása szükséges.

A cserépfedés a gyártó által a cserépfajtá­ra előírt tető hajlásszög betartása esetén külön intézkedés nélkül teljesíti a vízzáró­ság követelményét. Kisebb tetőhajlásszög­nél kiegészítő intézkedésként alátéthéjazat alkalmazása szükséges.

A kerámiacserép 10° tetőhajlásszög alatt még kiegészítő intézkedéssel sem alkal­mazható.

A vízküszöb értéke az a magasság, amed­dig a csapadék a szél torló nyomása követ­keztében az átfedési tartományba feljut­hat. A vízküszöb fogalmát a 198. ábra szemlélteti.

198. ábra. A vízküszöb fogalma.

198. ábra. A vízküszöb fogalma.

A mértékadó vízküszöb értéke hazánk földrajzi és éghajlati viszonyai között: tető­felületen 5 cm, vápában 10 cm.

A kerámia cserépfedés vízzárását a cse­rép elemek rátakarása (egymásra takará­sa) és az alkalmazott fedési módok bizto­sítják. Az adott tetőhajlásszöghöz tartozó rátakarás (átfedés) a vízküszöb értékéből szá­mítható.

A cikksorozat az egyes kerámiacserép típusok bemutatásánál tartalmazza a gyártó által előírt tető hajlásszögeket és hajlásszög tar­tományokat.

A hó súlya következtében mechanikai ha­tást, a széllel a tetőfedés résein a fedés alá bejutva nedvességhatást jelent a tetőszer­kezetre.

A hóbejutás szempontjából kritikus he­lyek: a cserepek csatlakozásánál, a szellőző nyílásoknál, a tetősík váltásoknál és áttöré­seknél található rések, továbbá az élek, a gerinc, a vápa szerkezete és az eresz, a ki­sebb átfedés és a rések nagyobb mérete kö­vetkezményeként.

A fagyás-olvadás ciklusok közben a tető­felületen megolvadt hóból származó az eresz felé haladó, a hó megcsúszások hó-torlaszai miatt lassú mozgású víz az eresz alulról is hűtött felületén megfagy, jégsánc képződik. A jégsáncok mögött felduzzadó víz – amennyiben magassága meghaladja a tetőfedés elemeinek függőleges átfedését, a vízküszöböt – beáramlik a fedés mögé és káros nedvességterhelést okoz a tetőszer­kezetben.

A jégsánc képződés szempontjából kritikus helyek: az ereszek, és a vápák, hózugok.

A jégsánc képződés elkerülhető: a hó meg­csúszását és az ereszmenti felhalmozódását megakadályozó, a tető teljes felületén alkal­mazott hófogással; továbbá az ereszcsator­na szakszerű beépítésével, amely nem idéz elő hótorlasz képződést.

Hóteher

Külön figyelmet érdemel a hó hatása a te­tőszerkezetek méretezésénél.

A hóteher általában nem egyenletesen megoszló, mivel kialakulása függ a tető hajlásszögétől, formájától, tájolásától. A kerámia cserépfedés alkalmazásának fő te­rületén, a magas tetőknél a hóterhelés ha­tására kialakulhat a tartószerkezetek egyenlőtlen, féloldalas terhelése, amelyet a tetőszerkezetek méretezésénél figyelembe kell venni.

A hóteher alapértéke ph(kN/m2) a tető vízszintes vetületére vonatkoztatva, α < 30° tetőhajlásszögnél:

M ≤ 300 (m) tengerszint feletti magasság­ban: ph= 0,8 (kN/m2)

M > 300 (m) tengerszint feletti magasság­ban a hóteher alapértéke (kN/m2) a tenger­szint feletti magasság M (m) függvénye:

ph=0,8+ ((M-300)/100))*0,2+0,005*M(kN/m2)

Ha a tetőhajlásszög α ≥ 60° és hó felhalmozódás nem várható, akkor hóteherrel nem kell számolni. Közbenső tetőhajlás­szögek (30° < α < 60°) esetén az alapérték nagyságát lineáris interpolációval kell meghatározni.

A tetősíkok egymáshoz viszonyított hely­zete, a tető alakja miatt a tető egyes része­in a hó felhalmozódásából hózug teher ke­letkezhet, amely szélső esetben a hóteher alapértékének háromszorosa is lehet.

A hózug teher figyelembevétele érdeké­ben a számításokat az MSZ 15021-1:1986 szabvány függelékében található módszer szerint kell elvégezni a kritikus helyekre.

A hóteher biztonsági tényezője általában γ=1,4. A hóteher figyelembevételével és számítá­sával kapcsolatos további ismereteket a szakirodalom és a vonatkozó szabványok tartalmazzák.

A kerámiacserepek a gyártók által ajánlott tetőhajlásszög, a cserépfedésre vonatkozó ter­vezési és kivitelezési előírások betartása esetén biztonságos védelmet jelentenek a csapadék­hatással szemben.

Szélhatás

A szélhatás függ az építés helyétől, vé­dettségétől, az uralkodó szélirányok miatt a tájolástól, a tető alakjától, magasságától és hajlásszögétől. A szél hatása, mint igénybevétel: nyomás, szívás és örvénylés formájában jelenik meg.

A kerámiacserép alkalmazás szempontjá­ból meghatározó magas tetőknél egy időben aszimmetrikus (szívás – nyomás) szélterhe­léssel is számolni kell a tartószerkezetek méretezésénél. A szélhatás elleni védekezés módjai a kerámiacserép típusok ismerteté­sénél és az építéssel kapcsolatos pontban részletesen bemutatásra kerülnek. A szél­hatásnak fontos szerepe van a nedvesség és a párahatások következményeit elhárító légréteg átszellőzésének működésében.

A szélteher alapértékének meghatározá­sát az alábbi képlettel kell elvégezni:

pw=C*W0 (kN/m2)

ahol

c (-) – az alaki tényező, amely függ az épít­mény alakjától, a terhelt felület elhelyez­kedésétől és a széliránytól

W0 (kN/m2) – a torló nyomás értéke

pw (kN/m2) – a szélteher alapértéke; amely értelmezése szerint merőleges a tetősíkra.

A szélteher számításoknál a legkedvezőt­lenebb hatást okozó vízszintes szélirány­okat) kell értékelni.

A torló nyomás értéke – amennyiben mé­rési adatok nincsenek – az alábbi képlettel számítható:

W0 = 0,7 * (h/10)0,32 (kN/m2)

h (m) – az építmény terepszinttől mért ma­gassága.

A torló nyomás számítás képlete nyitott térségben szabadon álló, 100 m-nél nem magasabb építmények esetében alkalmaz­ható.

A c szélteher alaki tényezőt, zárt, nyereg­tetős épületeknél két alapesetre megadott értékekkel, a közöttük lévő közbenső érté­keket lineáris interpolációval kell megha­tározni.

A szélteher alapérték számítást az alaki tényező mindkét alapesetére megadott értékekkel el kell elvégezni.

Az alaki tényező pozitív előjelű, a vizsgált felületre merőleges szélnyomás, negatív előjelű szélszívás esetén.

Az alaki tényező az 1. alapesetben:

Az alaki tényező (c1) a tető szélirányba eső oldalán:

 • c1 = – 0,4 ha h/l ≤ 2 és 0° < α < 60°
 • c1 = – 0,6 ha h/l ≥ 3 és 0° < α < 13,3°

ahol

 • h (m) – az oldalfal magassága
 • l (m) – az épület széliránnyal párhuzamos szélességi mérete
 • α (°) – a tető hajlásszöge
 • c1= + 0,8 mindkét épületarány esetén, ha α ≥ 60°
 • a – 20°
 • c1 = -0,40 + ((α-20°)/40°) * 1,2

mindkét épületarányra, egyéb szögeknél (pozitív eredmény = szélnyomás; negatív eredmény = szélszívás)

Az alaki tényező (c2) a tető szélárnyékos oldalán csak szélszívás van, ezért értéke negatív előjelű:

 • c2 = – 0,4 ha h/l ≤ 2
 • c2 = – 0,6 ha h/l ≤ 2
 • c2 = – 0,2 x h/l ha 2 < h/l < 3

Az alaki tényező a 2. alapesetben:

Az alaki tényező értéke (c1) a tető szél­irányba eső oldalán pozitív előjelű, mert ott csak szélnyomás keletkezik.

 • c1 = +0,8 ha α ≥ 60°
 • c1 = α/60° * 0,8 ha α < 60°

A szélterhelés biztonsági tényezője γ = 1,2.

Az épületek térelhatároló szerkezeteinek szélirányban lévő peremein, a szél örvénylő áramlása miatt a többi felülettől eltérő lég­nyomás viszonyok alakulnak ki, amelynek következményeként létrejövő szélszívás a peremeket fokozott mértékben terheli.

A tető a szélszívás szempontjából, a 199. ábrán látható módon mezőkre osztható: belső-, perem-, és sarokterületre.

A perem- és sarokterületek nagyobb mér­tékben terheltek minta belső területek, ezért azokra a héjazatot a teherhordó szer­kezethez rögzítő elemek méretezésekor a 199. ábrán jelölt sávokban a szélszívást C = – 2,0 alaki tényezővel kell számítani.

A tetőfelület „a” jelű sávjának mérete:

a=l/10 (m) de 1,0 m ≤ a ≤ 2 m, ahol l (m) az épület széliránnyal párhuzamos széles­ségi mérete.

A szélhatás vonatkozásában megállapítha­tó, hogy a tető legkritikusabb részei a sarkok, az ereszek (különösen a nagy kinyúlásúak), a gerincek és élek környezete és csatlakozásuk, de idesorolhatók a tetőfelépítmények és azok beépítési környezete, a tetők kiemelkedőbb részei: az álló tetőablakok, kupolák, tornyok.

A szélteher figyelembevételével és számí­tásával kapcsolatos további ismereteket a szakirodalom és a vonatkozó szabványok tartalmazzák.

A tervezésre és a kivitelezésre, különös tekin­tettel a cserépelemek rögzítésére vonatkozó sza­bályok betartása esetén a kerámiacserép bizton­ságos védelmet nyújt a szélhatással szemben.

199. ábra. A tetők alaprajzi felosztása.

199. ábra. A tetők alaprajzi felosztása.

Hőhatás

A hőhatás a tetőfedés külső és belső felü­letének hőmérséklet-különbségeként és a felületi hőmérséklet szélső értékeinek kiala­kulásaként jelenik meg, mint igénybevétel.

A külső felületi hőmérséklet nem azonos a léghőmérséklet téli-nyári szélsőértékeivel. A szél hűtőhatása következtében télen a léghőmérsékletnél 10 C°-kal kisebb felületi hőmérséklet is kialakulhat, míg nyáron, szélcsendes időben a tető felső felülete 80 C°-ra is felmelegedhet.

Így a külső tetőfelü­let évi hőmérsékletingadozása a 100 C°-ot is elérheti a tetőfedés anyagától, felületétől, színétől függően. A tetőfedés külső és belső felületének hőmérséklet különbsége télen 50 C°, nyáron 60-70 C° lehet, figyelembe vé­ve a belső felület téli-nyári hőingadozásának lényegesen kisebb mértékét. (Megfele­lő szerkezettervezés, belső fűtés-hűtés.)

Hőve­zető képesség

A tetőszerkezet anyagának eltérő hőve­zető képességétől függően, a külső és belső hőmérsékletek állandó kiegyenlítődési fo­lyamata megy végbe, amely hőmérséklet­esésként jelenik meg. A hő kiegyenlítődési folyamat télen a belső hőmérséklet csökke­nésével hőveszteséget, nyáron a bekövetkező felmelegedés a mikroklíma kedvezőt­len változását eredményezi.

Az egymás melletti tetőszerkezeti rétegek lineáris hőtágulási együtthatói között nagyságrendi különbségek vannak. A hőmérsék­letváltozás következtében a tetőszerkezet rétegei megváltoztatják méreteiket, felmelegedéskor kitágulnak, lehűléskor összehú­zódnak. A létrejövő hőmozgások és az eb­ből származó hő feszültségek kedvezőtlen igénybevételt eredményeznek, amelyek az anyag szilárdságát meghaladva károsodást okozhatnak.

A lineáris hőtágulás mértékének ugyan­azon hőmérsékleten tapasztalható nagy­ságrendi eltérései miatt dilatációs, mozgási hézagokat kell kialakítani a szerkezeti ré­tegekben.

A hőhatások kedvezőtlen következmé­nyei elháríthatok: a tetőszerkezet hőszige­telésével, a hőterhelés csökkentésével, a tetőszerkezet rétegeinek szakszerű megvá­lasztásával, méretezésével és beépítésével.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a tetőfe­dések és szerkezetek építéséhez használa­tos anyagok lineáris hőtágulási tényezői­nek mm/mK tájékoztató értékeit:

 • lágy PVC 0,18-0,2
 • bitumen 0,02
 • horgany 0,03
 • alumínium 0,024-0,027
 • acél 0,012
 • kerámiacserép 0,005
 • beton 0,008-0,01

Figyelembe véve az évi hőmérsékletinga­dozás 100 °C-ot elérő, a légkör felmelege­dési tendenciák következtében évtizedes léptékben várhatóan tovább növekvő érté­két a külső hőhatásból származó alakválto­zások befolyással vannak a tetőfedőanya­gok élettartamára.

A kerámiacserép nagyságrenddel kisebb hő-tágulási együtthatója eredményeként nagyság­renddel kisebbek a kerámiacserép tetőfedést érő hőmozgásból eredő igénybevételek is.

A hőszigeteléseket a tetőfedés, a külső oldal közelében kell beépíteni. Így az alatta lévő rétegek hőterhelése, hőfeszültsége, hőmozgása is kisebb lesz. Ugyanakkor a te­tőt hordozó szerkezet nehezebben hűl le, nehezebben melegszik fel. A szerkezetben tárolt hő télen a szakaszos fűtésű épület­ben a fűtési szünetekben a belső légtér hőveszteségeit pótolja, nyáron a hőtehetetlenségből adódóan megakadályozza a belső légtér hőmérsékleti csúcsainak kiala­kulását.

A külső hőterhelés csökkenthető a tető­fedés, a legfelső réteg anyagának, színé­nek, felületének és tömegének kedvező megválasztásával.

A tetőfedés felső felülete nyáron 80°C-ra is felmelegedhet, a légkör felmelegedési tendenciák következtében évtizedes lépték­ben várhatóan ez az érték tovább növekszik.

Különösen veszélyes olyan tetőfedő anya­gok alkalmazása, amelyek éghetőek, a tűz­állóság szempontjából a könnyen éghető csoportba, gyulladáspontjuk alapján a mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszé­lyességi osztályba tartoznak. Felhasználá­suk során az egyes tűzállósági fokozatok­ban külön előírások vonatkoznak az alkal­mazhatóság feltételeire.

A kerámiacserép, amelyet 950-1050 °C hőmér­sékleten égetnek a kemencékben, egyszer már átment a tűzön. Nem éghető, magas hőállóságú és korlátozás nélkül alkalmazható a különböző tűzállósági fokozatú épületek fedésére.

A tető rétegfelépítésének szakszerű ki­alakításával a hőmozgások és hőfeszült­ségek károsító hatása elkerülhető a tető­szerkezet rétegeiben.

A napsugárzás hatása az ibolyántúli (UV) sugárzás formájában jelentkezik. Kedvezőt­len következményei vannak egyes tetőfedő anyagokra és a műanyagokra. A károsító hatás szilárdságcsökkenést, elöregedést és kifáradási okoz.

A kerámiacserép anyaga a 950-1050°C hő­mérsékletű hőkezelés eredményeként ellenálló az UV sugárzással szemben. A fizikai törvé­nyek szerint, minden rendszer a legalacso­nyabb energiaszint elérésére törekszik. A ke­rámiacserép kiégetésével elérte ezt az állapo­tot, így stabilnak, időben változatlan összeté­telűnek tekinthető.

Fagyhatás

A fagyhatás miatti károsodást a jég feszítő­ereje okozza a tetőfedésben, nem megfelelő pára és nedvesség elleni védelem esetén pe­dig a tetőszerkezeten belül a fagypont alatti hőmérsékleti zónában. Fagy hatására bekö­vetkezik az anyagok ún. kifagyása, ami szi­lárdságcsökkenést, térfogatváltozást okoz, míg egyes anyagok (elsősorban a műanya­gok) elridegedésük következtében töré­kennyé válnak.

A kerámiacserép a magas hőmérsékleten történő kiégetés eredményeként tömör szerke­zetű. Ugyanakkor a kerámiákra jellemző ka­pilláris anyagszerkezetből a kapilláris víz­áramlás intenzitása következtében a nedves­ség gyorsan eltávozik. Egyensúlyi nedvesség­tartalma kisebb, mint 1%. A kerámiacsere­pek ellenállóak a fagyhatásokkal szemben, amit a régi épületek időtálló fedési minősége a gyakorlatban is bizonyít.

Mechanikai hatások

A mechanikai hatásokat elsősorban a tető terhei jelentik, amelyeket a megfelelően mé­retezett tetőszerkezet képes felvenni; így a szerkezet károsodása elkerülhető. A tető ter­hei: az állandó teher és a változó (esetleges) terhek.

Az állandó teher a tető önsúlyából szárma­zó teher, amely tartalmazza a teljes tetőszer­kezet (héjazat, ácsszerkezet, alátéthéjazat, hőszigetelés, belső burkolat) és a tetőtartozé­kok súlyát.

A változó (esetleges) terhek a hasznos ter­hek, a meteorológiai jellegű terhek: a hóteher, a szélteher, a hőmérsékletváltozás ter­helő hatása és az egyéb terhek (karbantartás, javítás, por- és jégteher).

A mechanikai hatások, amelyek a rendelte­tésszerű használat során lépnek fel (pl. hóteher, tetőszerkezet önsúlya stb.) tervezhetők. A tetőszerkezetek anyagainak szakszerűtlen, gondatlan tárolása, beépítése, a nem járható tetőszakaszokon való közlekedés okozhat­nak mechanikai jellegű károsodásokat.

A kerámiacserepek mechanikai szilárdságát a kimagasló, minimum értékre vonatkozó szilárdsági előírások gyakorlati betartása garantálja, amelyet ezen termékek az előírtnál magasabb szinten teljesítenek.

A hódfarkú kerámiacserép hajlító-törő ereje legalább 1,0 kN, a hornyolt kerámiacserépé legalább 1,0 kN, még a sajtolt kerámiacserépé legalább 1,5 kN.

Vegyi és biológiai hatások

Vegyi hatások

A vegyi hatások elsősorban kémiai és elektrokémiai korrózió formájában jelen­nek meg megtámadva a tetőszerkezetek fé­mes elemeit. A kémiai korrózió a fémek felületén, a le­vegő oxigéntartalmának hatására, nedves­ség jelenlétében végbemenő oxidációs fo­lyamat következménye.

A vas és az acél felületén az oxidáció kö­vetkeztében keletkező rozsda pórusos szer­kezete gátolja a nedvesség eltávozását, ezzel felgyorsítja a korrózió ütemét.

Az alumínium, a réz, a horgany és az ólom esetében, a fémek felületén képződő oxid­réteg véd a további korrózió ellen, azonban erősen lúgos vagy savas környezetben ez a védőhatás megszűnik és a gyors kémiai kor­rózió ezeknél a fémeknél is bekövetkezik.

A korróziót gyorsítják a levegő szennye­zettségéből származó gáznemű és a párale­csapódás következtében folyékony, agresszív anyagok. A friss beton vagy habarcs fémmel érint­kezve korróziót okoz, mert a cement szabad mésztartalma a vízzel lúgot alkotva maró hatást fejt ki.

Egymással érintkező összeférhetetlen anyagok (pl. polisztirolhab – lágyított PVC; bitumen – PVC) egymásra gyakorolt vegyi hatása ridegedést, oldódást és minőségrom­lást okoz.

A bitumen bomlástermékei a korrózióál­ló acélok kivételével valamennyi fémre ká­rosan hatnak, ún. bitumenkorróziót okoz­nak.

Az elektrokémiai korrózió két eltérő po­tenciálú fém érintkezésénél lévő elektrolit­ban (nedvességben) végbemenő elektron­áramlás (galvánelemhatás) következtében alakul ki.

Az elektrokémiai korrózió elkerülése ér­dekében az alábbi összeférhetetlen féme­ket összeépíteni nem szabad, ellenkező esetben nedvesség hatására az elektroké­miai korróziós folyamat bekövetkezik: alumínium-réz, horgany (cink)-réz, hor­ganyzott acél-réz. Ebből következik, hogy különböző fémek egymás fölé építése ese­tén is a réznek kell legalul lennie, ellenke­ző esetben a nedvesség hatására kimosódó rézionok az alattuk lévő másik fém felüle­tén elektrokémiai korróziót okoznak.

Biológiai hatások

Az elsősorban a nedvesség következté­ben kialakuló biológiai hatások: az alga­képződés, gombásodás, rovartenyészet ki­alakulása a szakszerű szerkezetkialakítás­sal megakadályozhatók.

A biológiai hatások elleni védelem leg­fontosabb feltételei: a tökéletes vízelvezetés, a kéthéjú szerkezetek hatékony szel­lőztetése, az élőlények bejutását megaka­dályozó speciális szellőzőelemek alkalma­zása, a rendszeres karbantartás, a tetőfelü­letek és a csomópontok tisztántartása.

A tetőszerkezetek élettartama és stabili­tása szempontjából alapvető követelmény az ácsszerkezetek biológiai károsodás elle­ni védelme. Faanyagok csak gombamente­sítő kezelés (merítés, szórás, kenés, nagy­nyomású telítés) után szabad beépíteni. Fontos követelmény a már védelemmel el­látott faanyagok vágott felületeinek bevo­nása.

A kerámiacserepek nagy hőmérsékletű égetési tömörsége kellő védelmet jelent a vegyi és a biológiai hatásokkal szemben.

A tetőfedéseket érő belső hatások

A belső hatások közül a belső hőhatás nem jelentős. A teherhordó szerkezetek szakszerű tervezésével és kivitelezésével a statikai igénybevétel és a belőlük származó alakváltozások káros következményei is el­kerülhetők.

A tetőszerkezetek károsodásának jelentős részét a nedvesség és párahatás okozza.

A nedvesség és párahatás kialakulásának folyamata:

 1. A tetőszerkezet két oldalán a külső és belső levegő állapota (hőmérséklete, nedvességtartalma) eltérő, amely víz­gőz (pára) nyomáskülönbséget okoz.
 2. A nyomáskülönbség következtében kiegyenlítődés, páradiffúziós folya­mat indul be, amelynek következté­ben a pára behatol a szerkezetbe. A páradiffúzió mindig a nagyobb pára­nyomású tér felől a kisebb nyomású tér felé halad, télen a belső térből a külső felé.
 3. A páradiffúziós, kiegyenlítődési folya­mat sebessége attól függ, hogy milyen anyagokon, rétegeken kell áthatolnia, vagyis milyen az anyagok, rétegek pá­raáteresztő képessége, páradiffúziós ellenállása.
 4. Párafeldúsulás, páratorlódás követke­zik be akkor, ha a szerkezeten belül a pára nagy páradiffúziós ellenállású anyaggal találkozik, amelynek követ­keztében a diffúzió akadályozva van.
 5. A párafeldúsulás következtében a pá­ratartalom elérheti a telítettséget. Mivel a tetőszerkezet hőmérséklete kifelé irányba egyre csökken a pára­kicsapódás valószínűsége nő.
 6. Ha a párakicsapódás a hőszigetelő ré­tegben következik be, a hőszigetelő ké­pesség lecsökken, mivel a jó hőszigete­lő képességű levegő helyére jó hőveze­tő képességű víz kerül. Ennek követ­keztében a párakicsapódást okozó har­matponti hőmérséklet helye mélyebb­re helyeződik át a szerkezeten belül.
 7. A párakicsapódásból származó ned­vesség hatására létrejövő hőszigetelő képesség romlás miatt a fagyzóna vastagsága megnő, bekövetkezik a szerkezet kifagyás miatti károsodása. A fagyhatás következtében létrejövő málláson, szilárdságcsökkenésen kí­vül a hőszigetelés csökkenés miatti párakicsapódás penészesedést is okoz­hat a szerkezetben.

Az 1-7 pontokban, logikai sorrendben is­mertetett páradiffúziós folyamatok káros hatása kivédhető a páranyomás csökkenté­sével és a pára külső térbe történő kivezeté­sével.

A tetőtér hasznosítás esetén a tetőfedés és az alátéthéjazat, valamint az alátéthéjazat és a hőszigetelés közötti légrések (az utóbbi páraáteresztő fólia alkalmazása esetén el­hagyható) szellőzése biztosítja a tetőszerke­zetbe bejutó külső nedvesség és pára eltávolítását. A pára belső térből a tetőszerkezet rétegeibe bejutását pára- és légzáró fólia belső burkolat alá beépítésével kell megakadályozni.

A tetőfedéseket érő valamennyi hatás kö­vetkezményei elháríthatok a tetőszerkezet rétegfelépítésének szakszerű megtervezésé­vel, kivitelezésével. Döntő jelentősége van a fedés és rétegei anyagválasztásnak.

A kerámiacserepek kapillárisaiban a nedvességáramlás nagy sebességgel megy végbe, így a hajnali páralecsapódás vagy a csapa­dékból származó nedvesség gyorsan eltávozik a kerámiacserépből. Egyensúlyi nedvességtar­talma kisebb, mint 1%.

A kerámiacserépre jellemző kapilláris ned­vességáramlás sebessége nagyságrenddel nagyobb, mint a más anyagokra jellemző dif­fúzió sebesség.

Kerámiacserép fedésű tetőszerkezetek rétegrendje

A tetőszerkezeteket sokféle külső és belső hatás és igénybevétel éri. A hatások és igénybevételek elleni véde­lem több rétegű szerkezetekkel valósítható meg.

A magastetők fedésére alkalmazott kerá­miacserepek esetében, tetőtér beépítésnél a tetőtéri határolószerkezetek rétegrendje:

 • kerámiacserép
 • lécezés
 • ellenlécezés (légrést biztosít az alátétfó­lia és a kerámiacserép között)
 • (alátétfólia) alátéthéjazat
 • légrés az alátétfólia és a hőszigetelés kö­zött (páraáteresztő tetőfólia alkalmazá­sa esetén elhagyható)
 • hőszigetelés
 • tetőszerkezet
 • pára- és légzáró réteg
 • belső burkolat.

A légrések és az átszellőzés kialakítása

A kerámiacserép pórusos szerkezetű, ezért – főleg a felületi pórusok eltömődése előtt – átnedvesedhet, valamint az egymás­ra takarásnál kialakuló hézagoknál – erősebb szélhatásnál – csapadékbeszivárgás, visszatorlódás következhet be.

A vízzáró fedés lényege, hogy a tetőcse­rép alsó felületén csak annyi nedvesség je­lentkezhet, amennyi természetes módon párolgással maradéktalanul eltávozik és ideiglenes jelenléte nem okoz károsodást az alatta lévő szerkezetekben. Ezért a cse­répfedés és az alátétfólia közötti légrést ki kell szellőztetni.

A nedvesség padlástér kialakításakor nem okoz problémát, könnyen elpárolog, a belső térből kiszellőzik, mert a tetőszellőző nyílások kialakításával biztosítható a meg­felelő légcsere.

Tetőtér beépítésénél még ekkora nedves­ség sem engedhető meg, ezért szükséges az alátétfólia (alátéthéjazat) alkalmazása.

A tetőtér hasznosítása esetén a téli és nyári hővédelem megköveteli a megfelelő hőszigetelésű határolószerkezetek beépí­tését. A rétegrendben kellő keresztmetsze­tű légrés alakítandó ki a hőszigetelés és az alátétfólia, valamint az alátétfólia és a cse­répfedés között. A légréseknek még szélcsendes időben is biztosítaniuk kell a lég­áramlás kialakulását az eresz és a gerinc között.

A két légrés eredményeként kialakított átszellőzés

 • levezeti a napsugárzás hatására a tetőfe­dés alatt kialakuló hőterhelést
 • egyenletes hőmérsékletet biztosít a tető felületén
 • elvezeti az esetlegesen bejutó külső ned­vességet
 • elvezeti a belső helyiségek felől áthala­dó párát.

A kiszellőztetés szakszerű kialakításánál magyar előírás hiányában a DIN 4108 szabvány előírásait kell alkalmazni. A szabvány értelmében a 10°-nál nagyobb hajlásszögű tetők esetében nem kell elvé­gezni a részletes páradiffúziós számításo­kat a tervezés során, ha a következőkben ismertetésre kerülő négy követelmény tel­jesül.

Lényeges, hogy a légrés magasságának méretezésekor a légrést csökkentő szerke­zeteket (ellenlécek, szarufák, szellőzősza­lag, alátéthéjazat belógása stb.) figyelembe kell venni.

A légrések, a szabad szellőzési kereszt­metszetek szakszerű kialakítása nagyon fontos a légrések hatékony átszellőztetése érdekében.

A szellőzési keresztmetszetek kialakítá­sának követelményei a 200., 201., 202. áb­rákon kerülnek bemutatásra.

1. Követelmény: az eresz kialakításnál a szellőzési keresztmetszet a hozzá tartozó te­tőfelület min. 0,2%-a, de min. 200 cm2/eresz fm legyen.

2. Követelmény: a gerinc, élgerinc kiala­kításnál a szellőzési keresztmetszet a hozzá tartozó tetőfelület min. 0,05%-a legyen.

3. Követelmény: az egyéb tetőrészek ki­alakításánál a szellőzési keresztmetszet min. 200 cm2/eresz fm és min. 2 cm magas legyen.

4. Követelmény: a szellőző keresztmetszet alatti épületszerkezeti rétegek együttes pára­diffúziós légrétegvastagsága (sd), ha:

 • a szarufahossz ≤ 10 m akkor sd = 2 m
 • ≤ 15 m akkor sd = 5 m
 • > 15 m akkor sd = 10 m.

Az együttes páradiffúziós légrétegvastagság (sd) és a szerkezet páradiffúziós tényezője (δ) közötti kapcsolatot kifejező képletek:

 • Rv = 1,5*106 * sd
 • Rv = d/δ
 • δ = d/ (1,5*106 * sd)

ahol

 • Rv (m2sPa/kg) páradiffúziós ellenállás
 • δ (kg/msPa) páradiffúziós tényező
 • sd (m) együttes páradiffúziós légrétegvas­tagság
 • d (m) a réteg vastagsága.

A cserépfedés és az alátétfólia közötti légrés nagyságát és ezzel megfelelő kiszellőzését az ellenléc megfelelő magassága biztosítja.

A TONDACH MAGYARORSZÁG min­den esetben és minden tetőfólia alkalmazása esetén 5 cm vastag ellenlécezést javasol.

A páralecsapódásból keletkező károk megelőzése érdekében a tetőtér-beépítéses magastetők hőszigetelés feletti légrétegét is ki kell szellőztetni.

A tetőszerkezet, ezen belül a hőszigetelő anyag védelme a héjazaton átjutó nedvesség és a belső oldalról érkező pára ellen akkor eredményes, ha biztosítva van a szerkezetek közötti páravándorlás és a tetőtéri határoló­szerkezetek rétegrendjében kialakított lég­rések még szélcsendes időben is biztosítják a levegő áramlását, a pára kiszellőzését az eresz és a gerinc között. Ezek az épületfizi­kai követelmények páraáteresztő tetőfólia alkalmazásával egyszerűen teljesíthetők.

A páraáteresztő tetőfólia alkalmazásának előnyei:

 • közvetlenül a hőszigetelésre, deszkázat­ra fektethető
 • nem szükséges a fólia és a hőszigetelés közötti légrés
 • a hőszigetelés vastagsága megnövelhető
 • megszakítás nélkül átvihető a gerincen, az éleken és a vápákon a másik tetősíkra
 • a szerkezetbe beépítése egyszerű, ezért az építési hiba lehetősége jelentősen csökken
 • fektetése feliratos oldalával felfelé tör­ténik.
200. ábra. Szellőzési keresztmetszet az eresznél.

200. ábra. Szellőzési keresztmetszet az eresznél.

201. ábra. Szellőzési keresztmetszet a gerincnél, élgerincnél.

201. ábra. Szellőzési keresztmetszet a gerincnél, élgerincnél.

202. ábra. Szellőzési keresztmetszet az egyéb te­tőrészeknél.

202. ábra. Szellőzési keresztmetszet az egyéb te­tőrészeknél.

Szarufahossz Tetőhajlásszög      
  20° 25° 30° 30° felett
10 m-ig 5,0 cm 4,0 cm 3,0 cm 3,0 cm
10-15 m között 6,5 cm 5,0 cm 4,0 cm 3,0 cm
15-20 m között 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm 4,0 cm

27. táblázat.

Légzárás, párazárás

A tetőtérnek lég- és párazárónak kell len­nie annak érdekében, hogy a tetőszerke­zetben a belső térből ne juthasson át sem a levegő, sem a pára. Ez a követelmény a belső burkolat alá beépített pára- és légzá­ró fólia beépítésével teljesíthető.

A fólia­csatlakozásokat és rögzítéseket ragasztó­szalaggal, a csatlakozó szerkezetekhez il­leszkedő felületeket tömítő pasztával, vagy tömítőprofillal kell lezárni, a fóliát léccel kell a csatlakozó szerkezethez szorítani. A gépészeti áttöréseknél a megfelelő tömí­tettség csőbilinccsel biztosítható.

Az épületszerkezetek légáteresztésének méretezésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • Szélcsendes időben az épület és környe­zete közötti természetes nyomáskülönbség mért értéke 2-3 Pa.
 • A korszerű, szakszerűen beépített nyí­lászárókon 50 Pa nyomáskülönbségig légáteresztés nincs.
 • A tartós használatra tervezett épületek­ben a fiziológiai, higiéniai és hőérzeti kö­vetelmények teljesítése érdekében biztosí­tani kell a minimális légcserét, amelynek lakásokban javasolt értéke: nmin=0,5 (l/h). (MSZ EN 832:2002 szabvány).
 • A szellőzésnek nem az épületszerkezetek tömítetlenségein, hanem szabályozottan épületszerkezet – vagy gépészeti megoldás (pl. résszellőző, vagy szellőztetőgép) alkalmazásával kell megvalósulnia. A réseken át, ellenőrizetlenül kialakuló légcsere páralecsapódást és szerkezeti károsodást okoz.

Az ajánlott alátétfólia fajtákra és a fólia­fektetés szabályaira vonatkozóan a kerá­miacserép gyártók tervezési segédletei rész­letes útmutatást adnak.

A szükséges a legfontosabb szabályok a következők:

 • Az alátétfólia általános esetben 10 cm, alacsony tetőhajlásszög esetén 15 cm rá-takarással helyezhető el. Hosszirányú toldás csak szarufán készíthető!
 • Az alátétfóliát az ereszvonallal párhuza­mosan kell fektetni rátakarva az ereszle­mezre (csöppentő lemezre).
 • A fóliafektetést feszítés nélkül kell elvé­gezni, lefogása tűzőgéppel, rögzítése az ellenléccel történik.
 • A fóliafektetést a taréjgerinc alatt 25-30 cm-re hagyjuk abba, hogy a légréteg fel­ső kiszellőzését biztosítsuk. (Páraát­eresztő fólia alkalmazása esetén a meg­szakítás nem szükséges.)

Az alátéthéjazatok kiválasztása, csoportosítása, jellemzői

Az alátéthéjazat másodlagos védelmet nyújt a kiselemes fedésnél a szélnyomás hatására bejut­ható csapadék, porhó és a páralecsapódás ellen.

Az alátéthéjazat mindig szükséges tetőtér-­beépítésnél, a kerámiacserép típustól függő, a gyártó által előírt legkisebb tető hajlásszög (αk) (amely mellett a vízzáróság követelménye kü­lön intézkedés nélkül teljesül) alatti tetőhaj­lásszög (α) alkalmazása és a padlástér por- és hómentességének igénye esetén.

Az alátéthéjazat kiválasztásának szem­pontjait, az értékelésnél figyelembe veendő fokozott követelményeket a 28. táblázat tartalmazza.

A fokozott követelmények közül az alátéthéjazat kiválasztásánál meghatározó a tetőhajlásszög és a tetőtér használat jelle­ge. A többi fokozott követelmény az alátét­héjazat kiválasztását bemutató 30. táblá­zatban a figyelembevett „fokozott követel­mények száma”-ként, mint a kiválasztás rendező elve jelennek meg.

Az alátéthéjazatok csoportosítását a 29. táblázat tartalmazza.

Az alátéthéjazatok csoportosítása: kate­góriái és változatai kifejezik a vízhatással szembeni ellenállóképességet, tömített alátéthéjazat esetén a szélzárást is. A 30. táblázatban a változatok kódszámai és rö­vidített elnevezései azonosítják az alkal­mazandó alátéthéjazatot a tervezett tetőhajlásszög és a fokozott követelmények mennyiségének (db) függvényében.

Néhány fontos megjegyzés:

 • A szabadon fekvő, normál alátétfedés (3.0) 20° tetőhajlásszög alatt nem alkal­mazható.
 • Szabadon fekvő, normál alátétfedés (3.0) hőszigetelt szerkezetnél csak két lég­réssel, azaz kétszeres átszellőzéssel készít­hető, ahol az alátétfólia belógásának mér­tékétől függetlenül biztosítani kell a légré­teg szükséges vastagságát.
 • A hőszigetelésre fektetett páraáteresztő tetőfólia az alátéthéjazatok szabad átlapolású alátétfedés (2.2) változata, mert aljza­ton fekvőnek minősíthető.

Az alátéthéjazatok kialakításával kapcso­latos szabályokat ajánlott szakirodalom­ként az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bá­dogosok Magyarországi Szövetsége által kiadott: Alátéthéjazatok tervezési és kivi­telezési irányelve (2006) című könyv tartal­mazza.

Az alátéthéjazat javasolt változata a ter­vezett tetőhajlásszög és a fokozott követel­mények mennyiségének (db) függvényé­ben a 30. táblázat alapján kiválasztható.

Az előírt legkisebb tetőhajlásszög érték (αk) – amelyet a tetőfedőanyag típusra a gyártó határoz meg – alkalmazása esetén a vízzáróság követelménye kiegészítő intéz­kedés nélkül teljesíthető.

A TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt. által előírt legkisebb tetőhajlásszög érté­kek (αk):

 • hódfarkú kerámia tetőcserepeknél 30°
 • hornyolt kerámia tetőcserepeknél 30°
 • sajtolt kerámia tetőcserepeknél
  • Tangó tetőcserép 30°
  • Csárdás tetőcserép 30°
  • Keringő tetőcserép 30°
  • Polka tetőcserép 30°
  • Palotás tetőcserép 30°

A megengedett legkisebb tetőhajlásszög alatt a tetőfedőanyaggal, még kiegészítő intézkedések alkalmazása esetén sem ké­szíthető tetőfedés. Kerámiacserép esetén ez az érték: 10°.

A kerámiacserép-gyártók a tetőszerkeze­tek rétegrendjének jobb működésének biz­tosítása érdekében különféle anyagokat és elemeket ajánlanak tervezési segédletük­ben: alátétfólia választék, fólia ragasztó­anyagok, gerinccserép-rögzítő kapcsok; gerincléc tartók, viharkapcsok a tetőcserép rögzítéséhez, vápatekercsek és tömítők, különféle szellőzőelemek és madárvédő elemek, tetőbiztonsági elemek stb.

28. táblázat.

Fokozott követelmények A fokozott követelmények tartalma
Tetőhajlásszög a tetőfedőanyagra a gyártó által előírt legkisebb tető hajlásszög (αk)
  tervezett tetőhajlásszög (α)
Szerkezet összetett, erősen tagolt tetőforma
  különleges tetőforma
  átlagosnál nagyobb hosszúságú szarufák (>10m)
Használat a tetőtér beépítés lakótérnek minősül
Klimatikus viszonyok az épület 600 m tengerszint feletti magasságú helyen van
  az épület hóban gazdag vidéken helyezkedik el
  az épület szélhatásoknak erősen kitett vidéken van
  az épület különleges időjárási viszonyoknak van kitéve (az átlagost meghaladó csapadék)
Egyéb körülmények országos építési rendeletek, követelmények, szabályok
  építésügyi hatósági előírások
  városi, körzeti, községi rendeletek
  műemlékvédelmi előírások, feltételek, követelmények

29. táblázat.

Alátéthéjazat          
Kategória Változatok átlapolás anyag ellenléc helye aljzat
1.0 Alátétszigetelés 1.1 Vízhatlan alátétszigetelés folytonos szigetelőlemez alátéthéjazat alatt teljes felületű deszkázat
  1.2 Vízzáró alátétszigetelés folytonos szigetelőlemez alátéthéjazat felett teljes felületű deszkázat
2.0 Aljzaton fekvő alátétfedés 2.1 Szélzáró alátétfedés folytonos szigetelőlemez, alátétfólia alátéthéjazat felett teljes felületű deszkázat
  2.2 Szabad átlapolású alátétfedés rálapolás szigetelőlemez, alátétfólia alátéthéjazat felett teljes felületű deszkázat
3.0 Szabadon fekvő alátétfedés. Normál alátétfedés 3.0 Normál alátétfedés Belógatott fólia rálapolás alátétfólia alátéthéjazat felett nem szükséges

30. táblázat.

A tervezett tetőhajlásszög (α) értéke   Fokozott követelmények      
    nincs 1 db 2 db 3 db vagy több
Az előírt legkisebb tetőhajlásszög értéke (αk) α≥ αk 3. normál 3. normál 2.2 átlapolt
αk -tól 6°-al alacsonyabb α= αk -6° 3. normál 3. normál 2.2 átlapolt 2.1 ragasztott vagy hegesztett
αk -tól 6°-10°-al alacsonyabb α= αk -6°-10° 1.2 vízzáró 1.2 vízzáró 1.2 vízzáró 1.1 vízhatlan
αk -tól több mint 10°-al alacsonyabb α= αk-10° 1.2 vízzáró 1.2 vízhatlan 1.2 vízhatlan 1.2 vízhatlan

Égetett agyag kerámiacserepek

A kerámiacserép fedés előnyei

A cikksorozat terjedelmi korlátait figyelem-bevéve, a tényszerű érvek, rendszerezett felsorolása azzal a szándékkal készült, hogy meggyőzze az építkezőket és az építé­si folyamat többi résztvevőjét; a tervező­ket, az építőanyag kereskedőket és a kivi­telezőket azon döntés helyességéről, hogy a kerámiacserepet válasszák illetve ajánl­ják a tetőfedés anyagául.

Az égetett agyagból, a téglából épített ház „koronája” az égetett agyag kerámia­cserépből épített háztető.

A kerámiacserép természetes anyagokból készül:

 • Nyersanyaga agyag, amelyet vízzel ke­vernek, hogy formázható legyen; levegővel szárítanak, hogy megtartsa alakját; tűzzel égetnek, hogy egyedülálló tulajdonságokat hordozó kerámiává alakuljon. A kerámia­cserép a négy őselem: a föld, a víz, a leve­gő és a tűz felhasználásával készült termé­szetes építőanyag.
 • Gyártási folyamata környezetbarát, amelyben minden anyag újrahasznosítha­tó. A kerámiacserép újra felhasználható anyag.

A kerámiacserép hagyományos építő­anyag:

 • Évezredek óta bevált, mégis korszerű és modern. Először az etruszkok használtak égetett agyag tetőcserepet kb. i.e. 800 év­vel. A kerámiacserép már bizonyított, mint egyedülálló történelmi múlttal rendelkező építőanyag.
 • Korszerű és modern, esztétikus és kör­nyezetbe illeszkedő, mert nagy formavá­lasztékkal (TONDACH: 31 féle forma) és gazdag színválasztékkal (TONDACH: 25 féle) rendelkezik, mert átfogó tetőrend­szert (tetőcserepek + kiegészítő elemek) alkot.
 • A kerámiacserép a leghagyományosabb és napjainkban is a legelterjedtebb tetőfe­dő anyag. Klasszikus értelemben csak az égetett agyagból készült tetőfedőanyag ne­vezhető cserépnek.

A kerámiacserép a környezeti hatásokkal szemben ellenálló építőanyag:

 • Színtartó, mert ellenáll az UV sugárzás­nak.
 • Saválló (pl. a savas esővel szemben).
 • Lúgálló (pl. ellenáll a madárpiszokkal szemben).
 • Vízzáró a csapadékhatásokkal szemben.
 • Magas mechanikai szilárdsága következ­tében ellenáll az időjárási és mechanikai hatásoknak (hó- és szélnyomás, jég stb.).
 • Tűzálló – nem éghető -.
 • Fagyálló.

A kerámiacserép sokoldalú építőanyag:

 • Felhasználható új építkezésekhez, át­építésekhez, felújításokhoz.
 • Nagy formaválasztékkal rendelkezik (ke­rámia cserépcsaládok és kiegészítő elemek).

A kerámiacserepeket három: natúr, engóbozott és üvegmázas változatban gyárt­ják. Az engóbozott és üvegmázas termékek gazdag színválasztékkal készülnek.

Cserép

A sajtolt cserepeknél kialakított dupla fej- és oldalhornyolás (íves hornyolás) biz­tos és szorosan záródó fedéssel, nagyobb tömítettségű védelmet eredményez a víz, a hó és a por ellen.

A kerámiacserép kellemes hatást keltő építőanyag:

 • A környezetbe illeszthető, természetba­rát, mert természetes anyagból készült.
 • Sokoldalú forma és színválasztéka a me­legség és a komfortosság érzetét kelti.
 • Egészséges, mert nincs károsanyag ki­bocsátása.
 • A kerámiacserép anyagának alapvetően tömör szerkezetében szabad szemmel nem látható apró kapillárisok vannak, amely­nek következtében páraáteresztő és külö­nösen jó kiszáradási képességű. Ez a tulaj­donság, amelyre azt szokták mondani, hogy a kerámia tetőcserép lélegzik, javítja a tetőtér téli-nyári klímáját.

A kerámiacserép gazdaságos építőanyag:

 • Használati élettartama hosszú, bizonyí­tottan legalább 80-100 év.
 • Értékállósága magas; újra felhasználható.
 • Javításoknál és állagmegőrzéseknél könnyen kezelhető, felújításoknál optimá­lisan beépíthető.
 • Nincs szükség utólagos mázolásra, bevo­násra.
 • Kedvező ár- értékarány jellemzi, amely versenyképességének alapja.

A békéscsabai sajtolt kerámiacserép­-családok

A TONDACH MAGYARORSZÁG Bé­késcsabán gyártott sajtoltcserép termékei a legkorszerűbb gipsztechnológia alkalma­zásával, sajtolással készülnek.

A cserepek az építés során egyszerűen felrakhatok, konstrukciójukból adódóan kis tömegükkel alacsony terhelést jelente­nek az ennek következtében fatakarékos tetőszerkezetre.

A kettős, jól záró hornyok biztonságossá teszik a fedést a csapadékkal szemben, sav, lúg és UV hatások ellen kiváló védelmet nyújtanak.

A sajtolt kerámiacserép-családok az alap­cserepeken kívül a tetőhéj funkcióinak biz­tosítását és az építést magas színvonalon szolgáló idomcserepeket tartalmaznak.

A tetőcserepek minden típusára vonatkoz­nak az alábbi megállapítások és a gyártó be­építésre vonatkozó előírásai:

 • A kerámiacserép tetőhéjalások kielégítik a vízzáró fedésekkel szemben támasztott követelményeket: a csapadékvízből a szél­nyomás hatására is csak annyi kerülhet a tetőtérbe, amely minden káros következ­mény nélkül elpárolog.
 • A kerámiacserép tetőhéjalások akkor tel­jesítik a velük szemben támasztott funkci­onális követelményeket, ha: a tető hajlás­szöge megfelel az előírásoknak; a fedél­szerkezet, a léckiosztás és a lécméret meg­felelő cserépaljzatot biztosít; a cserép rög­zítése megfelel a hajlásszögnek; a fedést megfelelően képzett szakember végzi.
 • Beépítés előtt a közepes fedési mérteket 12 db cserép egymáshoz illesztésével kell ellenőrizni, tekintettel az égetett agyagter­mékek méreteire megengedett tűrésekre.
 • Por- és hómentes padlástér igénye és tetőtér-beépítés esetén a hajlásszögtől függetlenül alátéthéjazatot kell beépíteni.
 • A szarufák távolsága a szokásos 24/48 mm-es méretű cserépléc alkalmazása ese­tén max. 1,00 méter lehet.
 • Viharveszélyes helyeken és különleges helyi körülmények között a cserepeket 40° tetőhajlásszög alatt is rögzíteni kell. Minden esetben rögzíteni kell a szegő, az ereszsori és a gerincsori, továbbá a vápá­nál ill. az élgerincnél lévő vágott cserepe­ket. A rögzítést általában a cserepeken lé­vő furatokon át a tetőlécbe ütött 2,4/50-es horganyzott szeggel kell elvégezni, de vannak egyéb rögzítési módok is.

A TANGÓ cserépcsalád elemei

A TANGÓ kerámiacserépből készült te­tőfedés főbb jellemzői:

 • A TANGÓ kerámiacserép ideális össze­tett tetők lefedésére, meglévő tetőszer­kezetek felújítására.
 • A TANGÓ felülete egyszerű, nyugodt rajzolatú. Változtatható léctávolságá­nak köszönhetően a tetőfelújítások ide­ális cserepe.
 • Rakási mód: hálóba, kötésbe.
 • A tető hajlásszöge 25°-60° (90°) lehet. A fedés az egyrétegű fedésekhez tartozik, a cserép csak a hosszanti oldalán rendelkezik kettős horonnyal, így a léctávolság 28-34 cm-ig változhat a hajlásszög függvényében.

Alkalmazható: Alátéthéjazattal: 25° tetőhaj­lásszög felett. Alátéthéjazat nélkül: 30° tető­hajlásszög felett.

A szarufák távolsága 3,0 x 5,0 cm-es cse­répléc esetén max. 90 cm. A legfelső cse­répléc távolsága a szarufa csúcsától a tető hajlásszög függvényében: 32. táblázat.

 • Az alsó cserép túlnyúlása a tetőhajlás­szög függvényében:
 • 45°-ig a legalsó léctávolság 28,5 cm, ek­kor a túlnyúlás 9 cm
 • 45°-tól a legalsó léctávolság kb. 27,5 cm, ekkor a túlnyúlás kb. 10 cm.

Az eresz-csatornaléc 3 cm-el lesz maga­sabb a többi lécnél.

A TANGÓ kerámiacserepek rögzítésénél a tetőhajlásszög függvényében az alábbi szabályokat kell betartani: 33. táblázat.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,57 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,36 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 4,72 db/eresz/fm.
203. ábra. TANGÓ alapcserép.

203. ábra. TANGÓ alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság:10±1 mm
 • tömeg: 2,8kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság:28-34 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet:14-17 db/m2
 • statika számításokhoz javasolt alapérték: 0,39-0,47 kN/m2
TANGÓ szellőzőcserép

204. ábra. TANGÓ szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság:10±1 mm
 • tömeg: 2,8 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
205. ábra. TANGÓ hófogócserép

205. ábra. TANGÓ hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság:10±1 mm
 • tömeg: 2,95 kg/db
 • hajlító törőerő:1,5 kN
 • fedési hosszúság:28-34 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet: előírás szerint
206. ábra. TANGÓ jobbos szegőcserép.

206. ábra. TANGÓ jobbos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,70kgldb
 • hajlító törőerő:1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28-34 cm
 • fedési szélesség: kb.21 cm
 • szükséglet: 2,94-3,57db/fm

A szegőcserép szoknyáját a léctávolság függvényében méretre kell vágni.

207. ábra. TANGÓ balos szegőcserép.

207. ábra. TANGÓ balos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255 ± 3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,70kg/db
 • hajlító törőerő:1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28-34 cm
 • fedési szélesség: 25,5 cm
 • szükséglet: 2,94-3,57 db/fm

A szegőcserép szoknyáját a léctávolság függvényében méretre kell vágni.

207. ábra. TANGÓ balos szegőcserép.

208. ábra. TANGÓ félcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 150±1 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 1,5 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28-34 cm
 • fedési szélesség: kb. 10,6 cm
 • szükséglet: igény szerint

31. táblázat.

Tetőhajlásszög Léctávolság Cserépszükséglet/m2(db) Tömeg/m2
25°-tól 28 cm 17 47,60 kg
30°-tól 31 cm 15,2 42,56 kg
35°-tól 32 cm 14,8 41,44 kg
40°-tól 33 cm 14,3 40,04 kg
45°-tól 34 cm 14 39,20 kg

32. táblázat.

Tetőhajlásszög 3,0*5,0 cm
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm

33. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
25°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
45°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

A CSÁRDÁS cserépcsalád elemei

A CSÁRDÁS kerámiacserépből készült tetőfedés főbb jellemzői:

 • A CSÁRDÁS kerámiacserép előnyösen felhasználható tagolt, összetett tetők fe­désére.
 • A CSÁRDÁS klasszikus megjelenésű, nyugodt rajzolású tetőcserép.
 • Rakási mód: hálóba, kötésbe.
 • A tető hajlásszöge 25°-60° (90°) lehet. Mivel a tetőcserép hossz- és rövidebb oldalán különösen jól záró kettős hornyolás van kialakítva, ezért a közepes fedési távolság, azaz a léctávolság állan­dónak tekinthető.

Alkalmazható: Alátéthéjazattal: 25° tetőhaj­lásszög felett. Alátéthéjazat nélkül: 30° tető­hajlásszög felett.

A szarufák távolsága 3,0 x 5,0 cm-es cse­répléc esetén max. 90 cm. A legfelső cse­répléc távolsága a szarufa csúcsától a tető hajlásszög függvényében: 35. táblázat.

 • Az alsó cserép túlnyúlása a tetőhajlás­szög függvényében:
 • 45°-ig a legalsó léctávolság 29,0 cm, ek­kor a túlnyúlás 9 cm
 • 45°-tól a legalsó léctávolság kb. 28,0 cm, ekkor a túlnyúlás kb. 10 cm.

Az eresz-csatornaléc 3 cm-el lesz maga­sabb a többi lécnél.

 • A CSÁRDÁS kerámiacserepek rögzíté­sénél a tetőhajlásszög függvényében a TANGÓ kerámiacserepekre leírt szabá­lyok érvényesek.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,57 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,36 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 4,72 db/eresz/fm.
207. ábra. TANGÓ balos szegőcserép.

209. ábra. CSÁRDÁS alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 2,8 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet: 14 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,39 kN/m2
210. ábra. CSÁRDÁS szellőzőcserép.

210. ábra. CSÁRDÁS szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 2,80 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet: 1 db/szarufaköz, min. 1 db/10 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 26 cm2
211. ábra. CSÁRDÁS hófogócserép.

211. ábra. CSÁRDÁS hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 2,95 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet: előírás szerint
212. ábra. CSÁRDÁS jobbos szegőcserép.

212. ábra. CSÁRDÁS jobbos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,7 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb.21 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
213. ábra. CSÁRDÁS balos szegőcserép.

213. ábra. CSÁRDÁS balos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10 ±1 mm
 • tömeg: 3,70 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: 25,5 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
214. ábra. CSÁRDÁS félcserép.

214. ábra. CSÁRDÁS félcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 150±1 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 1,5 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 10,6 cm
 • szükséglet: igény szerint

34. táblázat.

Tetőhajlásszög Léctávolság Cserépszükséglet/m2/db Tömeg/m2
25°-60° (90°) 33,5 cm 14 39,20 kg

35. táblázat.

Tetőhajlásszög 3,0*5,0 cm
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm

A KERINGŐ cserépcsalád elemei

A KERINGŐ kerámiacserépből készült tetőfedés főbb jellemzői:

 • A KERINGŐ kerámiacserép alkalmas magastetős épületek héjalására. Elő­nyösen felhasználható tagolatlan, nagy felületű nyeregtetők lefedésére.
 • A KERINGŐ rusztikus felületű tetőcse­rép, amely mediterrán hangulatot köl­csönöz a tetőnek.
 • Rakási mód: kötésbe.
 • A tető hajlásszöge 12°-60° (90°) lehet. Mivel a tetőcserép hossz- és rövidebb oldalán különösen jól záró kettős hornyolás van kialakítva, ezért a közepes fedési távolság, azaz a léctávolság állan­dónak tekinthető.
 • Alkalmazható: 36. táblázat.
 • A szarufák távolsága 3,0×5,0 cm-es cse­répléc esetén max. 90 cm.

A legfelső cserépléc távolsága a szarufa csúcsától a tetőhajlásszög függvényében: 38. táblázat.

 • Az alsó cserép túlnyúlása a tetőhajlás­szög függvényében:
 • 45°-ig a legalsó léctávolság 32 cm, ekkor a túlnyúlás 8 cm
 • 45°-tól a legalsó léctávolság kb. 31 cm, ekkor a túlnyúlás kb. 9 cm.

Az eresz-csatornaléc 3 cm-el lesz maga­sabb a többi lécnél.

 • A KERINGŐ kerámiacserepek rögzítésé­nél, a tetőhajlásszög függvényében az alábbi szabályokat kell betartani: 39. táblázat.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,56 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,34 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 4,67 db/eresz/fm.
215. ábra. KERINGŐ alapcserép.

215. ábra. KERINGŐ alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430 ±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,0 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,4 cm
 • szükséglet: 13,2 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték 0,39 kN/m2
216. ábra. KERINGŐ szellőzőcserép.

216. ábra. KERINGŐ szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,4 cm
 • szükséglet: 1 db/szarufaköz, min. 1 db/10 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 38 cm2
KERINGŐ hófogócseré

217. ábra. KERINGŐ hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,4 cm
 • szükséglet: előírás szerint
KERINGŐ zárócserép

218. ábra. KERINGŐ zárócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,4 cm
 • szükséglet: 9,4 db/fm
KERINGŐ jobbos szegőcserép

219. ábra. KERINGŐ jobbos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 4,60 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21 cm
 • szükséglet: 2,82 db/orom fm
KERINGŐ balos szegőcserép

220. ábra. KERINGŐ balos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 4,70 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: 26,5 cm
 • szükséglet: 2,82 db/orom fm
KERINGŐ jobbos szegőzáró-cserép

221. ábra. KERINGŐ jobbos szegőzáró-cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 4,70kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb.21 cm
 • szükséglet: igény szerint
KERINGŐ balos szegőzáró-cserép

222. ábra KERINGŐ balos szegőzáró-cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430 ±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10 ±1 mm
 • tömeg: 4,7kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: 26,5 cm
 • szükséglet: igény szerint

36. táblázat.

Tetőhajlásszög Alkalmazás
12°-tól Vízzáró alátéttetővel (ragasztott)
17°-tól Vízzáró alátéttetővel (átlapolt)
20°-tól Alátéthéjazattal
30°-tól Alátéthéjazat nélkül

37. táblázat.

Tetőhajlásszög Léctávolság Cserépszükséglet/m2 (db) Tömeg/m2
12°-60° (90°) 35,5 cm 13,2 35,6 kg

38. táblázat.

Tetőhajlásszög 3,0*5,0 cm
12°-tól 4,0 cm
30°-től 3,5 cm
35°-tól 2,5 cm
40°-tól 2,0 cm

39. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
12°-tól Kiemelt követelmények: vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) ragasztva, fedésben szegelve
17°-tól Vízzáró alátéttető – teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) szabadon átlapolva, fedésben szegelve
20°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
45°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

A POLKA cserépcsalád elemei

A POLKA kerámiacserépből készült te­tőfedés főbb jellemzői:

 • A POLKA kerámiacserép alkalmas ma­gastetős épületek héjalására. Ideálisan alkalmazható összetett tetők lefedésére, továbbá meglévő tetőszerkezetek felújí­tására.
 • A POLKA felülete egyszerű, nyugodt rajzolatú. Változtatható léctávolságának köszönhetően a tetőfelújítások ide­ális cserepe.
 • Rakási mód: hálóba.
 • A tető hajlásszöge 15°-60° (90°) lehet. A fe­dés az egyrétegű fedésekhez tartozik, a cse­rép csak a hosszanti oldalán rendelkezik kettős horonnyal, így a léctávolság 28-36 cm-ig változhat a hajlásszög függvényében.
 • Alkalmazható: 39. táblázat.
 • A szarufák távolsága 3,0×5,0 cm-es cse­répléc esetén max. 90 cm.

A legfelső cserépléc távolsága a szarufa csúcsától a tetőhajlásszög függvényében: 41. táblázat.

 • Az alsó cserép túlnyúlása a tetőhajlás­szög függvényében:
 • 45°-ig a legalsó léctávolság 32 cm, ekkor a túlnyúlás 8 cm
 • 45°-tói a legalsó léctávolság kb. 31 cm, ekkor a túlnyúlás kb. 9 cm.

Az eresz-csatornaléc 3 cm-el lesz maga­sabb a többi lécnél.

 • A POLKA kerámiacserepek rögzítésé­nél, a tetőhajlásszög függvényében az alábbi szabályokat kell betartani: 42. táblázat.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,56 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,35 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 4,69 db/eresz/fm.
223. ábra. POLKA alapcserép.

223. ábra. POLKA alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 255 ±3mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 2,8 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28,0-36,0 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,3 cm
 • szükséglet: 13,1-16,8 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,37-0,47 kN/m2
224. ábra. POLKA szellőzőcserép.

224. ábra. POLKA szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28,0-36,0
 • fedési szélesség: kb. 21,3 cm
 • szükséglet: 1 db/szarufaköz, min. 1 db/10 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 22 cm2
225. ábra. POLKA hófogócserép.

225. ábra. POLKA hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,15 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28,0-36,0 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,3 cm
 • szükséglet: előírás szerint
226. ábra. POLKA jobbos szegőcserép.

226. ábra. POLKA jobbos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,7 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28,0-36,0 cm
 • fedési szélesség: kb. 21 cm
 • szükséglet: 2,78-3,57 db/fm

A szegőcserép szoknyáját a léctávolság függvényében méretre kell vágni.

227. ábra. POLKA balos szegőcserép.

227. ábra. POLKA balos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,7 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 28,0-36,0 cm
 • fedési szélesség: 25,5 cm
 • szükséglet: 2,78-3,57 db/fm

A szegőcserép szoknyáját a léctávolság függvényében méretre kell vágni.

39. táblázat.

Tetőhajlásszög Alkalmazás
15°-tól Vízzáró alátéttetővel (ragasztott)
20°-tól Vízzáró alátéttetővel (átlapolt)
25°-tól Alátéthéjazattal
30°-tól Alátéthéjazat nélkül

40. táblázat.

Tetőhajlásszög Léctávolság Cserépszükséglet/m2 Tömeg/m2
15°-tól 28 cm 16,8 47,0 kg
20°-tól 29 cm 16,2 45,4 kg
25°-tól 30 cm 15,6 43,7kg
30°-tól 33 cm 14,2 39,8 kg
35°-tól 34 cm 13,8 38,6 kg
40°-tól 35 cm 13,4 37,5 kg
45°-tól 36 cm 13,1 36,7 kg

41. táblázat.

Tetőhajlásszög 3,0*5,0 cm
15°-tól 4,5 cm
20°-tól 4,0 cm
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm

42. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
15°-tól Kiemelt követelmények: vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) ragasztva, fedésben szegelve
20°-tól Vízzáró alátéttető – teljes deszkázat+vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) szabadon átlapolva, fedésben szegelve
25°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
40°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

A PALOTÁS cserépcsalád elemei

A PALOTÁS kerámiacserépből készült tetőfedés fő jellemzői:

 • A PALOTÁS kerámiacserép alkalmas magastetős épületek héjalására. Formá­jából adódóan, hullámosan kiemelkedő íves felületével mediterrán jellegű fe­dést biztosít.
 • Alkalmazható: 43. táblázat.
 • A tető hajlásszöge 12°-60° (90°) lehet. Mivel a tetőcserép hossz- és rövidebb olda­lán különösen jól záró kettős hornyolás van kialakítva, ezért a közepes fedési hosszúság, azaz a léctávolság állandó.
 • A szarufák távolsága 3,0×5,0 cm-es cse­répléc esetén max. 90 cm.

A legfelső cserépléc távolsága a szarufa csúcsától a tetőhajlásszög függvényében: 45. táblázat.

 • Az alsó cserép túlnyúlása a tetőhajlás­szög függvényében:
 • 45°-ig a legalsó léctávolság 32 cm, ekkor a túlnyúlás 8 cm
 • 45°-tól a legalsó léctávolság kb. 31 cm, ekkor a túlnyúlás kb. 9 cm.

Az eresz-csatornaléc 3 cm-el lesz maga­sabb a többi lécnél.

 • A PALOTÁS kerámiacserepek rögzíté­sénél, a tetőhajlásszög függvényében az alábbi szabályokat kell betartani: 46. táblázat.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,55 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,33 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 4,65 db/eresz/fm.
228. ábra. PALOTÁS alapcserép.

228. ábra. PALOTÁS alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 270±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,10kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,5 cm
 • szükséglet: 13,1 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,41 kN/m2
229. ábra. PALOTÁS szellőzőcserép.

229. ábra. PALOTÁS szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 270±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,10 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,5 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/10 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 33 cm2
230. ábra. PALOTÁS zárócserép.

230. ábra. PALOTÁS zárócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 270±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,5 cm
 • szükséglet: 9,30db/fm
231. ábra. PALOTÁS jobbos szegőcserép.

231. ábra. PALOTÁS jobbos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 270±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 4,50 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,5 cm
 • szükséglet:  2,82 db/orom fm
232. ábra. PALOTÁS balos szegőcserép.

232. ábra. PALOTÁS balos szegőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 330±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 5,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 32,5 cm
 • szükséglet:  2,82 db/orom fm
233. ábra. PALOTÁS jobbos szegőzáró-cserép.

233. ábra. PALOTÁS jobbos szegőzáró-cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 270±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 5,40 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,5 cm
 • szükséglet: igény szerint
234. ábra. PALOTÁS balos szegőzáró-cserép.

234. ábra. PALOTÁS balos szegőzáró-cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 330±3 mm
 • vastagság: 10 ±1 mm
 • tömeg: 5,30 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: kb. 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 32,5 cm
 • szükséglet: igény szerint

43. táblázat.

Tetőhajlásszög Alkalmazás
12°-tól Vízzáró alátéttetővel (ragasztott)
17°-tól Vízzáró alátéttetővel (átlapolt)
20°-tól Alátéthéjazattal
30°-tól Alátéthéjazat nélkül

44. táblázat.

Tetőhajlás­szög Léctávolság Cserépszükséglet/m2 (db) Tömeg/m2
12°-tól (90°) 35,5 cm 13,1 39,3 kg

45. táblázat.

Tetőhajlásszög 3,0*5,0 cm
12°-tól 4,0 cm
30°-tól 3,5 cm
35°-tól 2,5 cm
40°-tól 2,0 cm

46. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
12°-tól Kiemelt követelmények: vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) ragasztva, fedésben szegelve
17°-tól Vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g/m2) szabadon átlapolva, fedésben szegelve
20°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
45°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

A hódfarkú kerámiacserepek

A csornai hódfarkú kerámiacserepek

A TONDACH MAGYARORSZÁG zRt. Csornán gyártott hódfarkú kerámiacserép termékei kétféle méretválasztékban (18x38cm; 19×40 cm) készülnek. A hódfarkú kerámiacserép-család az alapcserepeken kívül a te­tőhéj funkcióinak biztosítását és az építést magas színvonalon szolgáló idomcserepeket is tartalmaz.

A hódfarkú cserepekre is érvényesek a 163. oldalon tett, a sajtolt tetőcserepekre vonat­kozó megállapítások és a beépítésre vonat­kozó előírások.

A CSORNAI HÓDFARKÚ 18×38 cm cserépcsalád elemei

235. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép.

235. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±6 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15 ±7 mm
 • tömeg: 1,70kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
 • szükséglet DIN szerint: 32,8-37,3 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,56-0,63 kN/m2
236. ábra. HÓDFARKÚ ereszcserép.

236. ábra. HÓDFARKÚ ereszcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 260±4 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,2 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 •  fedési szélesség: 18 cm
 • szükséglet: 5,6 db/eresz fm
237. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású taréjcserép.

237. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású taréjcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 260±4 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,2 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
 • szükséglet: 11,2 db/vízsz. gerinc fm
238. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­zőcserép.

238. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­zőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±6 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,9 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 18cm2
HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­ző alátétcserepek kettős fedéshez

239. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­ző alátétcserepek kettős fedéshez.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±6 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,55 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
HÓDFARKÚ szellőző alátétcserepek koronafedéshez

240. ábra. HÓDFARKÚ szellőző alátétcserepek koronafedéshez.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±6 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,55 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
HÓDFARKÚ szegmensvágású hófo­gócserép

241. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású hófo­gócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±6 mm
 • szélesség: 180±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,0 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18 cm
 • szükséglet: előírás szerint
242. ábra. HÓDFARKÚ szélcserép.

242. ábra. HÓDFARKÚ szélcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±4 mm
 • szélesség:104-128±2 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,70kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • szükséglet: 3,13-3,51 db/orom fm

A CSORNAI HÓDFARKÚ 19×40 cm cserépcsalád elemei

HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép

243. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,00 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 29,2-33,1 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,58-0,66 kN/m2
244. ábra. HÓDFARKÚ ereszcserép.

244. ábra. HÓDFARKÚ ereszcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 280±4 mm
 • szélesség:190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,45 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 5,3 db/eresz fm
245. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású taréjcserép.

245. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású taréjcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 280±4mm
 • szélesség: 190±3mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,4 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 10,6 db/vízsz. gerinc fm
HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­zőcserép.

246. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellő­zőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 25 ±1 mm
 • tömeg: 2,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 21 cm2
HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek kettős fedéshez

247. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek kettős fedéshez.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,80 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség:19 cm
HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek koronafedéshez

248. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek koronafedéshez.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság:15±1 mm
 • tömeg: 1,80 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
HÓDFARKÚ szegmensvágású hófo­gócserép

249. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású hófo­gócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,45 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: előírás szerint
HÓDFARKÚ szegmensvágású 3/4-es cserép

250. ábra. HÓDFARKÚ szegmensvágású 3/4-es cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 140±2 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,6kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 14 cm
 • szükséglet: igény szerint
HÓDFARKÚ szélcserép

251. ábra. HÓDFARKÚ szélcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 113-138±2 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,40 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • szükséglet: 2,94-3,23 db/orom fm

A CSORNAI KASTÉLY HÓDFARKÚ 19×40 cm cserépcsalád elemei

KASTÉLY HÓDFARKÚ alapcserép

252. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,95 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 30,2-33,1 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,59-0,65 kN/m2
KASTÉLY HÓDFARKÚ ereszcserép

253. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ ereszcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 280±4 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság:15±1 mm
 • tömeg: 1,45 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 5,3 db/eresz fm
KASTÉLY HÓDFARKÚ taréjcserép

254. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ taréjcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 280±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,37 kg/db
 • hajlító törőerő:1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 10,6 db/vízsz. gerinc fm
KASTÉLY HÓDFARKÚ szellőzőcserép

255. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 2,10 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet : kb.21cm2
KASTÉLY HÓDFARKÚ szellőző alátétcserepek

256. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ szellőző alátétcserepek.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,75 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
KASTÉLY HÓDFARKÚ hófogócserép

257. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,45 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: előírás szerint
KASTÉLY HÓDFARKÚ 3/4-es cserép

258. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ 3/4-es cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 140±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,56 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: igény szerint
KASTÉLY HÓDFARKÚ 3/4-es taréjcserép

259. ábra. KASTÉLY HÓDFARKÚ 3/4-es taréjcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,20 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: igény szerint
HÓDFARKÚ szélcserép

260. ábra. HÓDFARKÚ szélcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség:113-138±2 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 2,40 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • szükséglet: 2,94-3,26 db/orom fm

A tatai hódfarkú kerámiacserepek

A TONDACH MAGYARORSZÁG zRt. Tatán gyártott hódfarkú kerámiacse­rép termékei kétféle méretválasztékban (18×38; 19×40 cm) készülnek. A 18×38 cm-es tatai hódfarkú kerámia cserépcsalád alapcserepeit körszeletvágású, gótikus és zsindely változatban gyártják. A 19×40 cm-es tatai hódfarkú kerámia cserépcsalád elemei szegmensvágásúak.

A tatai HÓDFARKÚ 18×38 cm-es cserép­család elemei

tatai HÓDFARKÚ körszeletvágású alap­cserép

261. ábra tatai HÓDFARKÚ körszeletvágású alap­cserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175±3 mm
 • vastagság: 75 ±7 mm
 • tömeg: 1,50 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: kb. 17,5 cm
 • szükséglet: 32,8-37,3 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,49-0,56 kN/m2
tatai HÓDFARKÚ gótikus és zsindely alapcserép

262. ábra tatai HÓDFARKÚ gótikus és zsindely alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175±3 mm
 • vastagság: 75 ±7 mm
 • tömeg gótikus: 1,45 kg/db
 • tömeg zsindely: 1,40 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 1 kb. 17,5 cm
 • szükséglet: 32,8-37,3 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,47-0,54 kN/m2
tatai HÓDFARKÚ hófogócserép

263. ábra tatai HÓDFARKÚ hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,70 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 17,5 cm
 • szükséglet: előírás szerint
tatai HÓDFARKÚ szellőzőcserép

264. ábra tatai HÓDFARKÚ szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,70 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 17,5 cm
 • szükséglet: 1 db/szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb.14 cm2
tatai HÓDFARKÚ szellőző alátétcse­repek kettős fedéshez

265. ábra tatai HÓDFARKÚ szellőző alátétcse­repek kettős fedéshez. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175 ±3 mm
 • vastagság: 15±1 mm
 • tömeg: 1,35 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 17,5 cm
tatai HÓDFARKÚ szellőző alátétcse­repek koronafedéshez

266. ábra tatai HÓDFARKÚ szellőző alátétcse­repek koronafedéshez. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 175 ±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,35kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 17,5 cm

A tatai HÓDFARKÚ 19×40 cm-es cserép­család elemei

tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép

267. ábra tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság:15 ±1 mm
 • tömeg: 1,85 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 29,2-33,1 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,54-0,61 kN/m2
tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású hófogócserép

268. ábra tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású hófogócserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 2,25 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: előírás szerint
tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőzőcserép

269. ábra tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőzőcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,95 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
 • szükséglet: 1 db/szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb.21 cm2
tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek kettős fedéshez

270. ábra tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek kettős fedéshez.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság:15 ±1 mm
 • tömeg: 1,65 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm
tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek korona fedéshez

271. ábra tatai HÓDFARKÚ szegmensvágású szellőző alátétcserepek korona fedéshez. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 190±3 mm
 • vastagság: 15 ±1 mm
 • tömeg: 1,65 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 19 cm

A hódfarkú kerámiacserépből készült tetőfedés jellemzői

A HÓDFARKÚ kerámiacserép alkal­mas magastetős épületek héjalására. Előnyösen felhasználható tagolt, nagy felületű összetett tetők, műemlékek és modern épületek fedésére.

 • A HÓDFARKÚ kerámiacserép szaksze­rű kivitelezés esetén alkalmas ívek, haj­latok (vápa, élgerinc, ökörszemablak, kör alaprajzú tornyok) kialakítására.
 • A HÓDFARKÚ kerámiacserép minden bemutatott változata jellegzetes tető raj­zolatot, esztétikai megjelenést eredmé­nyez. Alkalmazásukkal látványos építé­szeti megoldások lehetségesek. A zsindely (hegyes vágású) hódfarkú kerámiacserép méhsejt formájú és a gótikus vágású hód­farkú kerámiacserép pajzsra vagy pikkely­re emlékeztető alakjával, egyedi megjele­nésükkel a magyar, alföldi fazsindelyezési hagyományokra emlékeztetnek. A kastély hódfarkú kerámiacserépből készített tető, méltóságteljes megjelenésével legszebb műemlék épületeink hangulatát idézi.

Alkalmazható:

Alátéthéjazattal: 25° tetőhajlásszög felett. Alátéthéjazat nélkül: 30° tetőhajlásszög felett.

Fedési mód: hálóba.

 • A tető hajlásszöge 25°-60° (90°) lehet.

A szarufák távolsága 30×50 cm-es cseré­pléc esetén max. 90 cm.

 • A HÓDFARKÚ kerámiacserepek rög­zítésénél a tetőhajlásszög függvényében az alábbi szabályokat kell betartani: 49 táblázat.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 18×38-as cserépnél 1,85 db/eresz fm, 19×40-es cserépnél 1,75 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 18×38-as cserépnél 2,78 db/eresz fm, 19×40-es cserépnél 2,63 db/eresz fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számított második-harmadik sorban sakktábla elren­dezéssel: 18×38-as cserépnél 5,56 db/eresz fm, 19×40-es cserépnél 5,26 db/eresz fm.

47. táblázat. 18×38 cm.

  Léctávolság   Cserépszükséglet/m2 (db)   Tömeg/m2  
Tetőhajlásszög kettős korona kettős korona kettős korona
25°-tól 14,5 cm 28,5 cm 37,3 36,3 55,95 kg 54,45 kg
35°-tól 15,0 cm 29,5 cm 36 35 54,00 kg 52,50 kg
40°-tól 15,5 cm 30,5 cm 34,9 33,9 52,35 kg 50,85 kg
45°-tól 16,0 cm 31,5 cm 33,8 32,8 50,70 kg 49,20 kg

48. táblázat. 19×40 cm.

  Léctávolság   Cserépszükséglet/m2 (db)   Tömeg/m2  
Tetőhajlásszög kettős korona kettős korona kettős korona
25°-tól 15,5 cm 31,5 cm 33,1 32,1 56,27 kg 54,57 kg
35°-tól 16,0 cm 32,5 cm 32 31 54,40 kg 52,70 kg
40°-tól 16,5 cm 33,0 cm 31,1 30,1 52,87 kg 51,17 kg
45°-tól 17,0 cm 33,5 cm 30,2 29,2 51,34 kg 49,64 kg

49. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
25°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
40°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

A hornyolt kerámiacserepek

A csornai hornyolt kerámiacserepek

HORNYOLT íves vágású alapcserép

272. ábra. HORNYOLT íves vágású alapcserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3 mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 2,5 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 18,5-21,5 db/m2
 • Statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,46-0,54 kN/m2
HORNYOLT íves vágású félcserép

273. ábra. HORNYOLT íves vágású félcserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 375±6 mm
 • szélesség: 120±3 mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 1,3 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 9,6 cm
 • szükséglet: igény szerint
HORNYOLT szellőzőcserép íves- és egyenes vágású cseréphez

274. ábra. HORNYOLT szellőzőcserép íves- és egyenes vágású cseréphez. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 18 cm2
HORNYOLT egyenes vágású alapcserép

275. ábra. HORNYOLT egyenes vágású alapcserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3 mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 2,6 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 16,8-19,2 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,44-0,50 kN/m2

276. ábra. HORNYOLT egyenes vágású félcserép Műszaki adatok:

HORNYOLT egyenes vágású félcserép
 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 120 ±3 mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 1,4 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 9,6 cm
 • szükséglet: igény szerint

A tatai hornyolt kerámiacserepek

tatai HORNYOLT íves vágású alap­cserép

277. ábra tatai HORNYOLT íves vágású alap­cserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3 mm
 • vastagság: 20 ±1 mm
 • tömeg: 2,10 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 18,5-21,5 db/m2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték: 0,39-0,45 kN/m2
tatai HORNYOLT egyenes vágású alapcserép

278. ábra tatai HORNYOLT egyenes vágású alapcserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3 mm
 • vastagság: 20±1 mm
 • tömeg: 2,15 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 18,5-21,5 db lm2
 • statikai számításokhoz javasolt alapérték:0,40-0,46 kN/m2
HORNYOLT szellőzőcserép íves- és egyenes vágású cseréphez

279. ábra HORNYOLT szellőzőcserép íves- és egyenes vágású cseréphez. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 400±6 mm
 • szélesség: 210±3mm
 • vastagság: 20 ±1 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 18,6 cm
 • szükséglet: 1 db szarufaköz, min. 1 db/6 m2
 • szellőző keresztmetszet: kb. 18 cm2

50. táblázat.

  Léctávolság   Cserépszükséglet/m2 (db)   Tömeg/m2  
Tetőhajlásszög íves egyenes íves egyenes íves egyenes
25°-tól 25 cm 28 cm 21,5 19,2 53,75 kg 48,00 kg
30°-tól 26 cm 29 cm 20,7 18,5 51,75 kg 46,25 kg
35°-tól 27 cm 30 cm 19,9 17,9 49,75 kg 44,75 kg
40°-tól 28 cm 31 cm 19,2 17,3 48,00 kg 43,25 kg
45°-tól 29 cm 32 cm 18,5 16,8 46,25 kg 42,00 kg

A hornyolt kerámiacserépből készült tetőfedés jellemzői:

 • A HORNYOLT kerámiacserép alkal­mas magastetős épületek héjalására. Ideálisan alkalmazható összetett tető le­fedésére, továbbá meglévő tetőszerke­zetek felújítására.
 • A legváltozatosabb tetőformák fedésére alkalmas, gyors és egyszerű a felrakása, változtatható léctávolsága a tetőhéjazat kialakításakor nagymértékű rugalmas­ságot biztosít, a tetőfelújítások kedvelt anyaga.
 • Rakási mód: hálóba, kötésbe.
 • Alkalmazható:

Alátéthéjazattal: 25° tetőhajlásszög felett.

Alátéthéjazat nélkül: 30° tetőhajlásszög felett.

 • A tető hajlásszöge 25°-60° (90°) lehet. A fedés az egyrétegű fedésekhez tartozik, a cserép csak a hosszanti oldalán rendelke­zik horonnyal, így a léctávolság 25-32 cm-ig változhat a hajlásszög függvényében.

A szarufák távolsága 3,0×5,0 cm-es léc­távolság esetén max. 90 cm.

A HORNYOLT kerámiacserepek rögzí­tésénél betartandó szabályokat az 51. táb­lázat tartalmazza.

A hófogó cserepek elhelyezése:

 • 25° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 3. cserép hó­fogócserép: 1,80 db/eresz fm.
 • 30° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második sorban, minden 2. cserép hó­fogó cserép: 2,69 db/eresz/fm.
 • 45° tetőhajlásszögtől az eresztől számí­tott második-harmadik sorban sakktábla elrendezéssel: 5,38 db/eresz/fm.

51. táblázat.

Hajlásszög Rögzítő és kiegészítő megoldások
25°-tól rögzítés nélkül, alátéthéjazattal
30°-tól rögzítés nélkül
40°-tól minden 2. ill. 3. cserepet rögzítünk
50°-tól minden cserepet rögzítünk

Kerámia kiegészítők

HORNYOLT gerinccserép

280. ábra. HORNYOLT gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±19 mm
 • szélesség: 190±14 mm
 • tömeg: 3,5 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
CSORNAI húzott sima gerinccserép

281. ábra. CSORNAI húzott sima gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±19 mm
 • szélesség: 162/200±6 mm
 • tömeg: 2,9 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési hosszúság: 33 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
SAJTOLT sima gerinccserép

282. ábra. SAJTOLT sima gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 410±20 mm
 • szélesség: 215/250±16 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési hosszúság: 36 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
HORNYOLT kezdő gerinccserép

283. ábra. HORNYOLT kezdő gerinccserép.
Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±19 mm
 • szélesség:190±14 mm
 • tömeg: 4,4 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 27 cm
 • szükséglet: 1 db/él
SAJTOLT sima kezdő gerinccserép

284. ábra. SAJTOLT sima kezdő gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 420±20 mm
 • szélesség:215/250±16 mm
 • tömeg: 5,5kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési hosszúság: 35 cm
 • szükséglet: 1 db/él
GERINCELOSZTÓ ELEM hornyolt gerinccseréphez

285. ábra. GERINCELOSZTÓ ELEM hornyolt gerinccseréphez. Műszaki adatok:

 • tömeg: 4,1 kg
 • szükséglet: 1 db/konty
 • 286. ábra. GERINCELOSZTÓ ELEM sajtolt sima gerinccseréphez. Műszaki adatok:
 • tömeg: 4,1 kg
 • szükséglet: 1 db/konty
tatai HORNYOLT gerinccserép

287. ábra tatai HORNYOLT gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±19 mm
 • szélesség: 190±14 mm
 • tömeg: 3,5 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési szélesség: 35 cm
 • szükséglet: 3 db/fm
tatai SIMA gerinccserép

288. ábra tatai SIMA gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 380±20 mm
 • szélesség: 160/200±16 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 36 cm
 • szükséglet:  3 db/fm
tatai TARAJOS gerinccserép

289. ábra. tatai TARAJOS gerinccserép. Műszaki adatok:

 • hosszúság: 305±20 mm
 • szélesség: 210±16 mm
 • tömeg: 2,3 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,0 kN
 • fedési szélesség: 35 cm
 • szükséglet: 3,7db/fm
TANGÓ és CSÁRDÁS átvezető cserép

290. ábra. TANGÓ és CSÁRDÁS átvezető cserép. Műszaki adatok:

 • alkalmazás: 30°-45° között
 • hosszúság: 400±5 mm
 • szélesség: 255±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,1 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 33,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,2 cm
 • szükséglet: igény szerint
KERINGŐ átvezető cserép

291. ábra. KERINGŐ átvezető cserép. Műszaki adatok:

 • alkalmazás: 30°-45° között
 • hosszúság: 430±5 mm
 • szélesség: 265±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,5kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 35,5 cm
 • fedési szélesség: kb. 21,4 cm
 • szükséglet: igény szerint
POLKA átvezető cserép

292. ábra. POLKA átvezető cserép. Műszaki adatok:

 • alkalmazás: 30°-45° között
 • hosszúság: 430 ±5 mm
 • szélesség: 255 ±3 mm
 • vastagság: 10±1 mm
 • tömeg: 3,4 kg/db
 • hajlító törőerő: 1,5 kN
 • fedési hosszúság: 30,5-36 cm
 • fedési szélesség: 21,3 cm
 • szükséglet: igény szerint
CSATORNASZELLŐZŐ minden átvezető cseréphez

293. ábra. CSATORNASZELLŐZŐ minden átvezető cseréphez. Műszaki adatok:

 • csőátmérő: 100 mm
 • tömeg: 5,5 kg
ANTENNAKIVEZETŐ minden átvezető cseréphez

294. ábra. ANTENNAKIVEZETŐ minden átvezető cseréphez. Műszaki adatok:

 • belső csőátmérő: 20-80 mm
 • tömeg: 3,5 kg

A kerámiacseréppel épített tetőszerkeze­tek kialakításának legfontosabb szabályai

A kerámiacserép-gyártók színvonalas, az európai építéstechnikai igényeknek megfe­lelő gyártmányismertetőkkel és tervezési segédletekkel biztosítják termékeikről a felhasználásuk szakszerű tervezéséhez és beépítéséhez szükséges információkat.

A kerámiacserép szövegcsoportok lezárásaként be­mutatásra kerülnek a legfontosabb kerámia­cserép alkalmazással kapcsolatos ismeretek. Ennek megfelelően megismerhetik a külön­féle kerámiacserepek fedési módjait.

A kerámiacserép fedések – pikkelyes fe­dések – a fedési rétegek alapján egyrétegűek és kétrétegűek lehetnek. Az egyrétegű tetőfedést elmetszve a te­tőn egy réteg fedés található, amely a saj­tolt és hornyolt kerámiacserépből, a kétré­tegű tetőfedést elmetszve a tetőn két réteg fedés található, amely a hódfarkú kerámia­cserépből készíthető.

A nyeregtető szarufahosszának, a fedélszé­lesség és a tetőszerkezet szélesség számítási módszerének megismerésével képesek lesz­nek elvégezni a tetőhéj ázattál kapcsolatos alapvető anyagszükségleti és a statikai számí­tásokat előkészítő számvetéseket. Bemuta­tásra kerül a sajtolt kerámiacserép eresz-, ge­rinc- és oromkialakítása, a hódfarkú és hor­nyolt kerámiacserepek eresz- és gerinckiala­kítása.

A tetőfedések tervezése és készítése so­rán az általános tetőfedési mód eldöntése mellett legfontosabb feladat a fedési rész­letek szakszerű megoldása. A számtalan példa közül a szerző az alábbiak tanulmá­nyozását ajánlja figyelmükbe: Élgerinc ki­alakítás, Vápakialakítás, Falcsatlakozás, Kéményszegély kialakítás.

Tetőfedési módok hódfarkú cseréppel

A hódfarkú cserépfedésnél két réteg cserép biztosítja a vízzárást. A két réteg kiala­kítható a cserépsorok önálló feltámasztá­sával, vagy egymásra támasztásával.

Ennek megfelelően a hódfarkú cseréppel kétféle módon lehet tetősíkot kialakítani: kettős fedéssel és korona, vagy lovagfedéssel.

A hódfarkú kettős fedésnél minden cse­répsor alatt három, a koronafedésnél két léc van. Ennek megfelelően az alkalma­zandó léctávolság a kettős fedésnél az átfe­dés mértékével csökkentett cseréphossz fe­le, koronafedésnél az átfedés mértékével csökkentett cseréphosszal egyenlő.

A hódfarkú cserépfedésnél minden má­sodik sort fél eltolással kell kialakítani, ez történhet félcseréppel vagy 3/4-es cserép­pel. A szélcserepek alkalmazásával az oromképzés az eddig alkalmazott módsze­rekkel szemben (pl. fémlemez szegély) egyszerűen megvalósítható.

A kettős fedés, mint a hódfarkú cserép leggyakoribb fedési módja, olyan fedési mód, amelynél az egymás felett lévő cse­répsorok kötésben helyezkednek el úgy, hogy minden sorra a következő sor és a harmadik sor is – a hajlásszög függvényé­ben előírt mértékben rátakar.

A kettős fedést a teljes tetőfelületen biz­tosítani kell. Ennek megfelelően az eresz­képzésnél egyenes vágású hódfarkú eresz­cseréppel, vagy a legalsó sornál koronafe­déssel biztosítjuk a kettős fedést. Az eresz­képzésnél az első lécsort magasítani kell, vagy élére állítva felszegezni az egyenletes cserépfelfekvés érdekében. Az első cserép­sor túlnyúlása miatt az első sor léctávolsá­ga eltér a többitől.

A kettős fedés általános elrendezése

295. ábra. A kettős fedés általános elrendezése.

A gerincképzésnél a hódfarkú taréj cserép alkalmazásával, vagy az utolsó tetőlécnél koronafedéssel biztosítjuk a kétrétegű fe­dést.

A hódfarkú cserép különleges tető felüle­tek (íves, stb.) fedésére a legalkalmasabb kerámiacserép típus, elsősorban kettős fe­dés alkalmazásával. Ezen bonyolult felüle­ti megoldások általában teljes aládeszkázást, a cserepek szükség szerinti vágását és egyenkénti rögzítését igénylik.

A korona- vagy lovagfedés olyan kétréte­gű fedési mód, amelynél minden második cserépsor az előző cserépsorra támaszko­dik. Ennek következtében ritkább a léce­zés (csak minden második cserépsorhoz szükséges) és a tetőcserepekből felváltva kisebb-nagyobb felület látható.

A korona- vagy lovagfedés általános elrendezése

296. ábra. A korona- vagy lovagfedés általános elrendezése.

Az eresz- és gerincképzésnél a kettős fe­désnél már említett korona- vagy lovagso­ros kialakítás ajánlott.

Az ereszképzésnél az első lécsort magasí­tani kell, vagy élére állítva felszegezni az egyenletes cserépfelfekvés biztosítása ér­dekében. Az első cserépsor túlnyúlása mi­att az első sor léctávolsága eltér a többitől.

A korona- vagy lovagfedésnél lényeges méretezési szempont, hogy a lécezésre gyakorlatilag dupla terhelés kerül.

Tetőfedés hornyolt cseréppel

A cserepek az ereszre merőlegesen ho­ronnyal csatlakozó sorokat képeznek, ame­lyek félcserép eltolással átfednek az előző sorra. Készíthető hálós fedés is félcserép el­tolás nélkül. Az alkalmazandó léctávolság az átfedés mértékével csökkentett cseréphossz.

A fedéseknél a cserepek horonnyal kap­csolódása 5 mm mozgási lehetőséget bizto­sít, lehetővé téve a hőtágulásból származó mozgásokat, de a mérettűrésből adódó el­térések korrekcióját is.

Az ereszképzésnél az első lécsort magasí­tani kell, vagy élére állítva felszegezni az egyenletes cserépfelfekvés biztosítása ér­dekében. Az első cserépsor túlnyúlása mi­att az első sor léctávolsága eltér a többitől.

A gerincképzésnél a kétoldali cserépsor között 2-4 cm hézagot kell biztosítani. A minden második sorban a félcserép eltolás félcserép alkalmazásával biztosítható.

A hornyolt cserépfedés általános el­rendezése

297. ábra. A hornyolt cserépfedés általános el­rendezése.

Tetőfedés sajtolt cseréppel

A sajtolt cserepek biztonságos fedést nyújtanak, mivel mind a négy oldalukon hornyos átfedéssel csatlakoznak. Ezen négyirányú kapcsolat következtében az elemek között létrejövő záródás pl. a porhó áthatolást még vihar esetén is elhanya­golható mértékűre korlátozza.

A sajtolt cserepekre jellemző egymáshoz csatlakozási, kapcsolódási mód lehetővé teszi széles tetőhajlásszög tartományban alkalmazásukat.

A sajtolt cserép tetőfedésnél különösen fontos a léctávolság pontos betartása, mert csak így illeszkednek megfelelően az egy­más feletti sorok a cserepek hornyaiba.

A nyeregtető szarufahosszának és léc­kiosztásának meghatározása

A gyártók tervezési segédletei cserép faj­tánként tartalmazzák az alkalmazandó szabá­lyokat. A téma fontosságára tekintettel, példa­ként a Tangó sajtoltcserép fedés szarufahosszának és léckiosztásának meghatározásával kerülnek bemutatásra az alkalmazandó elvek.

A szarufahossz számítás képlete:

szh = et + n*t + x

 • szh = szarufahossz
 • et = a szarufa alsó éle és az első cserépléc közti távolság
 • et = 45°-ig 28,5 cm, felette 27,5 cm (Tangó cserépnél)
 • n = a vízszintes cserépsorok száma -1
 • t = hajlásszögtől függő, változtatható léctávolság
 • x = a legfelső cserépléc távolsága a szarufa csúcsától

A szarufahossz számítás képletében sze­replő tényezők ajánlott értékei:

 • Az ereszképzés és az első cserépsor túl-nyúlásának függvénye. A túlnyúlás értéke a Tangó, Csárdás cserépfedéseknél 9 cm, a Keringő, Polka, Hódfarkú (18×38; 19×40) és Hornyolt cserépfedéseknél 8 cm.

A túlnyúlás legkisebb értéke minden cserépfedésnél: 6 cm.

 • Az „e” értéke: Csárdás cserépfedésnél: 45° tetőhajlásszögig 29 cm, felette 28 cm. Keringő és Polka cserépfedésnél: 45° te­tőhajlásszögig 32 cm, felette 31 cm. Palo­tás cserépfedésnél 32 cm. Hódfarkú cse­répfedésnél: (18×38) 25,5 cm; (19×40) 28,0 cm; Hornyolt cserépfedésnél: 28 cm
 • „n” – értéke egyenlő: a vízszintes cserépsorok száma -1. (hódfarkú cserép koronafedésnél: a vízszintes cserépsorok számának fele -1)
 • „t” – értékeit a cikksorozat cserép fajtánként a tetőhajlásszög és ezzel összefüggésben az átfedés függvényében tartalmazza
 • „x” – értéke: 53. táblázat.

Palotás cserépfedésnél: 4-7 cm

Hódfarkú cserépfedésnél: 9,0 cm

(18×38; 19×40)

Hornyolt cserépfedésnél: 4,0 cm

Tangó sajtoltcserép fedés szarufa­hosszának és léckiosztásának meghatározása

298. ábra. Tangó sajtoltcserép fedés szarufa­hosszának és léckiosztásának meghatározása.

52. táblázat.

Tetőhajlásszög x mérete
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm

53. táblázat.

Csárdás cserépfedésnél:  
Tetőhajlásszög X
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm
Keringő cserépfedésnél:  
Tetőhajlásszög X
12°-tól 4,0 cm
30°-tól 3,0 cm
35°-tól 2,5 cm
40°-tól 2,0 cm
Polka cserépfedésnél:  
Tetőhajlásszög X
15°-tól 4,5 cm
20°-tól 4,0 cm
25°-tól 3,5 cm
30°-tól 3,0 cm
40°-tól 2,5 cm

A nyeregtető fedélszélesség és a tető­szerkezet szélességének meghatározása

A gyártók tervezési segédletei cserép fajtánként tartalmazzák az alkalmazandó sza­bályokat. A téma fontosságára tekintettel, példaként a Tangó sajtoltcserép fedés fe­délszélességének és a tetőszerkezet széles­ségének meghatározásával kerülnek be­mutatásra az alkalmazandó elvek.

A fedélszélesség számításának képlete:

f=b + m*fsz+j

lh=f-2*o

Ahol:

 • f=fedélszélesség
 • b=balos szegőcserép szélessége b=25,5 cm
 • f=a cserép fedési szélessége fsz=21,2 cm
 • m=a függőleges cseréposzlopok száma – 2
 • j =jobbos szegőcserép fedési szélessége j=21 cm
 • a = vízszintes átfedés a =4,5 cm
 • lh= a tetőszerkezet szélessége

o=a szegőcserepek túlnyúlása a tetőlécek végétől o=9,5 cm

A fedélszélesség számítás képletében sze­replő tényezők ajánlott értékei:

 • „b” és, j” – A bal- és jobboldali oromkép­zés szélességi méreteinek, szerkezetkialakításának függvénye, (általában b=j)
 • A „b” értéke (balos szegőcserép széles­sége): Tangó, Csárdás és Polka cserépfe­déseknél 25,5 cm. Keringő cserépfedés­nél 26,5 cm
 • A „j” értéke (jobbos szegőcserép fedési szélessége): Tangó, Csárdás, Keringő és Polka cserépfedéseknél 21 cm

A „b”= „j” értéke: A hódfarkú cserépfe­déseknél: (18×38) 10,4-12,8 cm (a szél­cserép szélesség határozza meg). (19×40) 11,3-13,8 cm (a szélcserép szélesség ha­tározza meg). Hornyolt cserépfedésnél az oromképzés szélességi mérete hatá­rozza meg.

Az „m” értéke egyenlő: A függőleges cse­réposzlopok száma [hódfarkú (18×38); (19×40) cserépfedéseknél]; a függőleges cseréposzlopok száma – 2 (a Tangó, Csárdás, Keringő és a Polka tetőfedé­seknél alkalmazva a szegőcserép oszlo­pokat veszi figyelembe); függőleges cse­réposzlopok száma – 1 (a hornyolt cse­répfedéseknél a horony méretét veszi fi­gyelembe). A hornyolt cserépfedés fe­délszélesség számítás képlete ennek megfelelően eltér az általánostól: f=b+m x fsz+j+sz, ahol „sz” egyenlő a hornyolt cserép szélességi méretével. A többi tényező értelmezése változatlan.

Az „fsz” értéke: – A Tangó és Csárdás cserép­fedéseknél 21,2 cm (vízszintes átfedés 4,5 cm). A Keringő cserépfedésnél 21,4 cm (vízszintes átfedés 5,5 cm). A Polka cse­répfedésnél 21,3 cm (vízszintes átfedés 4,5 cm). A Palotás cserépfedésnél 21,5 cm. – A hódfarkú cserépfedéseknél (18,0×38) 18,0 cm; (19×40) 19 cm; hornyolt cserépfedés­nél 18,6 cm.

A szükséges léchossz meghatározható, ha a fedélszélesség lezárására alkalmazott szerkezet méretét a fedélszélességből ki­vonjuk.

A szegőcserepek túlnyúlása a tetőlécek végétől: a Tangó és Csárdás cserépfedések­nél 9,5 cm, a Keringő és Polka cserépfedé­seknél 9,0 cm, a hódfarkú (18×38; 19×40) cserépfedéseknél 4,0 cm.

Tangó sajtoltcserép fedés fedélszélességé­nek és a tetőszerkezet szélességének meghatározása

299. ábra. Tangó sajtoltcserép fedés fedélszélességé­nek és a tetőszerkezet szélességének meghatározása.

A kerámia-cserépfedés csomópontjai és kialakításuk szabályai

Az általános, egybefüggő tetősíkok fedé­se a cikksorozat kerámiacserépre vonatkozó elő­írásainak betartásával, képzett szakember által végzett kivitelezés esetén megbízható, rendeltetésének megfelelő héjazatot alkot.

Hiba lehetőségek elsősorban a tetőfedés kritikus helyein a csomópontoknál, a szerke­zetek csatlakozásánál vannak, amelyek – épí­tési hibaként – végsoron kedvezőtlenül befo­lyásolják az egész tetőszerkezet külső és bel­ső hatások elleni megbízható működését.

A kerámia-cserépfedés csomópontjai: az eresz; a gerinc; az él és élgerinc; a vápa; az orom; a függőleges csatlakozások; a tető fel­építmények (tetőablakok, tetőkibúvók, ké­mények) és a tető kiegészítők (hófogók, nap­kollektorok, biztonságtechnikai eszközök).

A továbbiakban – a cikksorozat terjedelmi kor­látait figyelembe véve – bemutatásra kerül­nek a csomópontok kialakításának lehető­ségei, a kapcsolódó legfontosabb szabályok és az értelmezésüket segítő, jellemző ábrák.

A részletesebb szakmai információk meg­találhatók a gyártók beépítési útmutatói­ban és a vonatkozó szakirodalomban.

A tetőfedés szakszerű megvalósítását nagy­mértékben befolyásolja a tetőlécezés kialakítá­sa. Ez olyan tényező, mint az épületek esetén az alapozás szakszerű méretezése és kivitelezése.

Az ereszképzés

Az eresz kialakításának leggyakrabban alkalmazott formái:

 • a fekvőeresz, ahol az ereszcsatorna a tető­síkra fektetve kerül elhelyezésre (300. ábra)
 • a függőeresz, ahol az ereszcsatorna a te­tősík alatt kerül elhelyezésre (301., 302 ábra)
 • a párkányeresz, ahol a tető ereszrésze az ereszdeszkázattal, dobozszerűen eltaka­rásra kerül (303. ábra).
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadék­víz elvezetés fekvőeresz csatornával

300. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadék­víz elvezetés fekvőeresz csatornával

 • 1 Cserépléc
 • 2 Ellenléc
 • 3 Rácserősített alátétfólia
 • 4 Szellőzőszalag
 • 5 Bevezetett levegő
 • 6 Ereszdeszkázat
 • 7 Ereszlemez
 • 8 Csatornatartó
 • 9 Fekvő ereszcsatorna
 • 10 Szellőzőelem horg. szeggel rögzítve
 • 11 Eresz szeli, elem fésű nélkül
 • 12 Elválasztó réteg
 • 13 Szarufa
 • 14 Talpszelemen.
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadék­víz elvezetés függőeresz csatornával

301. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadék­víz elvezetés függőeresz csatornával

 • 1 Cserépléc
 • 2 Ellenléc
 • 3 Rácserősített alátétfólia
 • 4 Szellőzőszalag
 • 5 Bevezetett levegő
 • 6 Ereszdeszkázat
 • 7 Ereszlemez
 • 8 Csatornatartó vas
 • 9 Függő ereszcsatorna
 • 10 Szellőzőelem horg. szeggel rögzítve
 • 11 Hódfarkú hófogócserép
 • 12 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 13 Hőszigetelés
 • 14 Párazáró fólia + belső burkolat.
Egyszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés (korona), az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadékvíz elvezetés függőeresz csatornával

302. ábra. Egyszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés (korona), az eresz lezárása a szarufa felső síkján, csapadékvíz elvezetés függőeresz csatornával

 • 1 Cserépléc
 • 2 Ellenléc min. 5 cm
 • 3 Páraáteresztő tetőfólia
 • 4 Szellőzőszalag
 • 5 Bevezetett levegő
 • 6 Ereszdeszkázat
 • 7 Ereszlemez
 • 8 Csatornatartó
 • 9 Ereszcsatorna
 • 10 Kiszellőztetett légrés min. 5 cm
 • 11 Hőszigetelés
 • 12 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 13 Elválasztó réteg.
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása vízszintesen, csapadékvíz elveze­tés függőeresz csatornával

303. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az eresz lezárása vízszintesen, csapadékvíz elveze­tés függőeresz csatornával

 • 1 Cserépléc
 • 2 Ellenléc
 • 3 Rácserősített alátétfólia
 • 4 Szellőzőszalag
 • 5 Bevezetett levegő
 • 6 Ereszdeszkázat
 • 7 Ereszlemez
 • 8 Csatornatartó
 • 9 Ereszcsatorna
 • 10 Elválasztó réteg.

Az ereszképzés szabályai:

 • A szél szívóhatása ellen az ereszt min­den esetben deszkázattal kell lezárni.
 • Az ereszsori cserepeket a tetőhajlás­szögtől függetlenül minden esetben rögzí­teni kell.
 • Az ereszsori cserepek túlnyúlása min. 6 cm.
 • Az alátéthéjazat feletti légrést az ellen­léccel kell biztosítani, amely a tetőfelület 0,2%-a, de min. 200 cm2/eresz fm szabad beszellőzéssel.
 • Az alátétfóliát az ereszvonallal párhuza­mosan kell fektetni, az ereszlemezre ráta­karva. A fólia alsó éle az ereszlemezen és ne az ereszcsatornában legyen.
 • Fekvőeresz csatorna esetén az alátéthé­jazat takarjon rá a fekvőeresz csatorna be­tétlemezére.
 • Az eresznél az első léctávolságot mindig az adott kerámia tetőcserép típusa határoz­za meg.
 • Az eresz cserépsor alsó vízszintes vona­la, az ereszvonal a függőeresz csatorna víz­szintes méretének 1/3-a és 1/2-e közé essen.

A gerincképzés

A gerincképzés szabályai:

 • A gerincnél a szarufa közti távolsághoz tartozó tetőfelület 0,05%-ának megfelelő szabad kiszellőzési keresztmetszetet kell megvalósítani.
 • A fóliafektetést a taréjgerinc alatt 25-30 cm-re hagyjuk abba, hogy a légréteg felső kiszellőztetését biztosítsuk.
 • A porhó bejutásának megakadályozásá­ra helyezzünk el a taréjgerincen egy olyan széles fóliacsíkot az ellenlécen rögzítve, amely 10-15 cm-re rátakar az ellenléc alatt a fóliára.
 • A gerinccserepek mindig az uralkodó széliránynak ellentétesen kerüljenek rögzí­tésre. A gerinceknél a lezárás készülhet nedvesen (habarcs) vagy szárazon (száraz tartozékelem). A gerinccserép rögzítése minden esetben kúpkapcson keresztül 2 db csavarral történik.
 • A gerincsori cserepeket minden esetben rögzíteni kell a szél szívó hatása ellen.

A gerincképzést a 304. ábra mutatja be.

Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az alátéthéjazat a gerincen átvezetve, a gerinc képzés szárazon

304. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az alátéthéjazat a gerincen átvezetve, a gerinc képzés szárazon

 • 1 Húzott sima gerinccserép
 • 2 Taréjcserép
 • 3 Rácserősített alátétfólia csík
 • 4 Szellőzőgarnitúra
 • 5 Levegő kivezetés
 • 6 Cserépléc
 • 7 Ellenléc
 • 8 Rácserősített alátétfólia
 • 9 Kúpcseréprögzítő csavarral rögzítve
 • 10 Gerincléc csavarral rögzítve
 • 11 Gerincléctartó
 • 12 Gerinc lezáró szalag.

Páraáteresztő tetőfólia alátéthéjazatként alkalmazása esetén a gerinckialakítást a 305. ábra szemlélteti.

Egyszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, az alátéthéjazat (páraáteresztő) a gerincen átve­zetve, a gerinc képzés szárazon

305. ábra. Egyszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, az alátéthéjazat (páraáteresztő) a gerincen átve­zetve, a gerinc képzés szárazon

 • 1 Sajtolt sima gerinccserép
 • 2 Hőszigetelés
 • 3 Hornyolt szellőzőcserép
 • 4 Levegő kivezetés
 • 5 Cserépléc
 • 6 Ellenléc min. 5 cm
 • 7 Páraáteresztő tetőfólia
 • 8 Kúpcseréprögzítő csavarral rögzítve
 • 9 Gerincléc csavarral rögzítve
 • 10 Gerincléctartó
 • 11 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 12 Gerincszalag.
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az alátéthéjazat az élnél kiszellőztetve, az él képzés szárazon

306. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az alátéthéjazat az élnél kiszellőztetve, az él képzés szárazon

 • 1 Húzott sima gerinccserép
 • 2 Kúpcseréprögzítő csavarral rögzítve
 • 3 Gerincléc csavarral rögzítve
 • 4 Száraz él lezáró szalag
 • 5 Gerincléctartó
 • 6 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 9 Rácserősített alátétfólia
 • 10 Cserépléc
 • 11 Ellenléc
 • 12 Élszaru.
 • 307. ábra. Egyszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, az alátéthéjazat (páraáteresztő) az élen átvezet­ve, az él képzés szárazon
 • 1 Sajtolt sima gerinccserép
 • 2 Kúpcseréprögzítő csavarral rögzítve
 • 3 Gerincléc csavarral rögzítve
 • 4 Elasztikus élgerincelem
 • 5 Gerincléctartó
 • 6 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Kiszellőztetett légrés
 • 9 Páraáteresztő tetőfólia
 • 10 Cserépléc
 • 11 Ellenléc min. 5 cm
 • 12 Élszaru.

Az él és élgerinc képzése

Az él és élgerinc képzés szabályai:

 • A gerinccserepek rögzítését az élléchez minden esetben a kúpkapcson keresztül csavarozással kell végezni.
 • Az él és élgerincsori cserepeket a szél szívóhatása ellen minden esetben rögzíteni kell.
 • Az élen, élgerincen tilos átvezetni a te­tőfóliát; helyette az éllel élgerinccel párhu­zamosan futó ellenlécre kell felhajtani és rögzíteni. Az így kialakított rés biztosítja az éleknél, élgerinceknél a légrés kiszellőztetését; a csapadék bejutásának megakadá­lyozására az elasztikus élgerincelem, a szellőző gerincszalag vagy a fésűs szellőző­elem szolgál.
 • Az élgerinc kialakítását a 306. ábra mutatja be.
 • Páraáteresztő tetőfólia alátéthéjazat­ként alkalmazása esetén az élgerinc kiala­kítást a 307. ábra szemlélteti.
 • Az él kezdése a kezdőkúp, az élgerinc kezdésénél a vízzárást fémlemez betéttel kell biztosítani.
 • A kerámiacserép tetőfelület élhez, vagy élgerinchez csatlakozása hagyományosan alapcserepekkel, Mester vágással vagy Winchester vágással történik.
 • A Mester vágással biztosítható, hogy 6 cm-nél keskenyebb cserép ne kerüljön a te­tőfelületre.
 • A Winchester-vágás olyan szerkesztési módszer, amely megfelelő hosszúságú, megbízhatóbban rögzíthető cserepeket eredményez az él, az élgerinc és a falfedé­sek kialakításához.
 • Az élgerinc képzés megvalósítható ned­vesen, vagy szárazon a hozzátartozó száraz tartozékelemmel.

A vápaképzés

A vápa mindig két tetősík metszésével jön létre, és mindig belső szöget alkot.

A vápa a tető legjobban igénybevett ré­sze, nemcsak statikailag, hanem a csapa­dékhatás miatt is, mert a vápa alsó pontja­ihoz tartozik a legnagyobb vízgyűjtő felü­let.

A vápáknak sokféle változata van, részle­tes ismertetésük meghaladja a cikksorozat terje­delmi lehetőségeit.

A vápák alaptípusai és alkalmazhatósá­guk:

  egyrétegű fedések kétrétegű fedések
fémlemezbetétes alkalmazható alkalmazható
rövidlemezes nem alkalmazható alkalmazható
aláfektetett alkalmazható alkalmazható
bekötött nem alkalmazható alkalmazható

A vápaképzés szabályai:

 • A vápákat bármelyik alaptípusnál a nagy igénybevétel miatt mindig deszkázott aljzatra kell készíteni.
 • A fémbetétes vápa készítésénél a vápa tengelytől 10-10 cm szabad kifolyást kell biztosítani a csapadékvíz elvezetésre.
 • A vápákban a tetőfedőanyagok rögzíté­se, cserepenkénti drótozással készüljön (Ø 1,6 mm horganyzott acéldrót).
 • A fémbetétes vápalemezeknél kapcsolat nélkül, a vízzárást a rátakarás biztosítja, amelynek mértéke a 10 cm-es vízküszöb­nek megfelelő legyen.
 • A nem egyenlő hajlásszögű tetőfelüle­teknél a vápában a fémbetét mindig egy felhajtással készüljön, amely mindig az ala­csonyabb tetőfelületen helyezkedjen el.
 • Az egyrétegű fedések esetén a tetőfedő­anyag a vápa tengelyében nem vágható össze.
 • A bekötött vápáknál a vápa hajlásszög min. értéke 26°, amely 35° tetőhajlásszögnek felel meg. A vápában a vízzárást min­dig plusz kerámiacserép sorok (bekötő so­rok) biztosítják.
 • Az aláfektetett vápába kétrétegű kerá­miacserép fedés kerül, amelyre 10-10 cm-es rátakarással fednek rá a főtető kerámia­cserép síkjai. A vápában az anyagvastagsá­gokat figyelembe kell venni, amelyhez a te­tősíkok kialakítása a vápaszarufa süllyesz­tésével vagy főtetősíkok ellenléc magassá­gának növelésével biztosítható.
 • Normál, nem páraáteresztő tetőfólia (sd ≥ 1 m) alkalmazásakor a vápánál a fóliát nem szabad átvezetni, hanem a vápával párhuzamosan futó ellenlécre kell rögzíte­ni. Az ellenléc és a vápával párhuzamosan áthelyezett ellenléc között egy csatornát kell kialakítani, amelyet a vápaelem lefed; az így kialakított szellőzőrés biztosítja a le­vegőáramlást.
 • Páraáteresztő tetőfólia (sd ≤ 0,2 m) alkal­mazásakor a fólia a vápákon is megszakítás nélkül átvihető a másik tetősíkra.

A 308., 309. ábrák vápakialakítási példá­kat mutatnak be.

Kétszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, a vápa kiszellőztetve, vápatekerccsel, süllyesztve

308. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, a vápa kiszellőztetve, vápatekerccsel, süllyesztve

 • 1 Vápatekercs horg. szeggel rögzítve
 • 2 Öntapadó váparögzítő
 • 3 Vápadeszkázat
 • 4 Cserépléc
 • 5 Ellenléc
 • 6 Rácserősített alátétfólia
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 9 Vápaszaru
 • 10 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 11 Hódfarkú alapcserép.
Kétszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, a vápa kiszellőztetve, fém vápabetételemmel

309. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, egyrétegű fedés, a vápa kiszellőztetve, fém vápabetételemmel

 • 1 Fém vápahajlat
 • 2 Kiemelés
 • 3 Vápadeszkázat
 • 4 Cserépléc
 • 5 Ellenléc
 • 6 Rácserősített alátétfólia
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Párazáró fólia + belső burkolat
 • 9 Vápaszaru
 • 10 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 11  Polka alapcserép
 • 12 Fóliarögzítő léc 2/2 cm.
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az oroméi szegőcseréppel és az orom külső része az eresszel párhuzamosan lezárva gyalult min. 16 mm vastag deszkázattal

310. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az oroméi szegőcseréppel és az orom külső része az eresszel párhuzamosan lezárva gyalult min. 16 mm vastag deszkázattal

 • 1 Hódfarkú szélcserép
 • 2 Horg. szeg rögzítés
 • 3 Cserépléc
 • 4 Ellenléc
 • 5 Kiszellőztetett légrés
 • 6 Rácserősített alátétfólia
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Oromdeszka
 • 9 Külső burkolat
 • 10 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 11 Párazáró fólia + belső burkolat.
Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az oroméi fémlemez csatlakozással, a (fémlemez fel­hajtással) és az orom külső része az eresszel párhuzamosan lezárva gyalult min. 16 mm vastag deszkázattal

311. ábra. Kétszeresen átszellőztetett tető, kétrétegű fedés, az oroméi fémlemez csatlakozással, a (fémlemez fel­hajtással) és az orom külső része az eresszel párhuzamosan lezárva gyalult min. 16 mm vastag deszkázattal

 • 1 Fém oromszegély
 • 2 Hódfarkú 3/4-es cserép horg. szeg rögzítéssel és drótozással
 • 3 Cserépléc
 • 4 Ellenléc
 • 5 Kiszellőztetett légrés
 • 6 Rácserősített alátétfólia
 • 7 Hőszigetelés
 • 8 Oromdeszka
 • 9 Külső burkolat
 • 10 Kiszellőztetett légrés min. 2 cm
 • 11 Párazáró fólia + belső burkolat.
Oldalfal csatlakozás - fémlemez szegéllyel

312. ábra. Oldalfal csatlakozás – fémlemez szegéllyel

 • 1 Hornyolt alapcserép csavarral rögzítve
 • 2 Fémlemez szegély sűrített lécezésen
 • 3 Cserépléc
 • 4 Ellenléc
 • 5 Kiszellőztetett légrés
 • 6 Rácserősített alátétfólia falra vezetve.
Kéményszegély kialakítása kéménycsatlakozó szalaggal koronafedésnél

313. ábra. Kéményszegély kialakítása kéménycsatlakozó szalaggal koronafedésnél

 • 1 Kéménycsatlakozó szalag
 • 2 Cserépléc
 • 3 Ellenléc
 • 4 Rácserősített alátétfólia
 • 5 Fóliacsatorna
 • 6 Aládeszkázás
 • 7 Viharléc tiplivel rögzítve.
Kéményszegély kialakítása fémlemezzel kettős fedésben

314. ábra. Kéményszegély kialakítása fémlemezzel kettős fedésben

 • 1 Kéményszegély
 • 2 Cserépléc
 • 3 Ellenléc
 • 4 Rácserősített alátétfólia
 • 5 Fóliacsatorna
 • 6 Aládeszkázás.
Tetőkibúvó ablak - fóliacsatornával

315. ábra. Tetőkibúvó ablak – fóliacsatornával

 • 1 Hornyolt alapcserép
 • 2 Fólia csatorna
 • 3 Alátámasztó léc
 • 4 tetőkibúvó ablak
 • 5 Ólomkötény
 • 6 Cserépléc
 • 7 Ellenléc
 • 8 Rácserősített alátétfólia
 • 9 Horg. szeg rögzítés.
316. ábra. Hófogórács elhelyezése

316. ábra. Hófogórács elhelyezése

 • 1 Cserépléc
 • 2 Ellenléc
 • 3 Rácserősített alátétfólia
 • 4 Szellőzőszalag
 • 5 Bevezetett levegő
 • 6 Hófogórács
 • 7 Hófogórács tartó 90 cm-ként csavarozva.
317. ábra. Univerzális járórács elhelyezése

317. ábra. Univerzális járórács elhelyezése

 • 1 Hódfarkú tetőcserép
 • 2 Járórács tartó pótléc
 • 3 Univerzális járórács garnitúra
 • 4 Cserépléc
 • 5 Ellenléc
 • 6 Rácserősített alátétfólia.

A tetőszerkezet függőleges szerkezeteihez való csatlakozások csomópontjainak kialakítása

Az orom kialakítása (310. ábra, 311. ábra).

 • Az oromnál a szegőcserepek nem érhet­nek az oromdeszkához.
 • Az oromnál minden kerámiacserepet rögzíteni kell a szél szívóhatása ellen.
 • Az alátétfóliát az oromélnél felhajtással kell befejezni.

Az oldalfal csatlakozás kialakítása (312. ábra).

 • Az oldalfal csatlakozásnál minden kerá­miacserepet rögzíteni kell a szél szívóhatá­sa ellen.
 • Az alátétfóliát a falra felvezetve rögzíte­ni kell.

A kéményszegély kialakítása (313. ábra, 314. ábra). A tetőkibúvó ablak beépítése (315. ábra). A hófogó rács elhelyezése (316. ábra). Az univerzális járórács elhelyezése (317. ábra).

A kerámiacserép tervezésének döntési pontjai

A cikksorozat kerámiacserép pontjaiban – en­ciklopédikus jelleggel – megtalálható isme­retek lehetővé teszik az olvasó számára az eligazodást a tetőszerkezet kialakítás, a ke­rámiacserép tetőfedés azon alapvető szak­mai követelményei között, amelyek betar­tása alapvető fontosságú a tető rendelteté­sének megfelelő működése érdekében.

A kerámia tetőfedés tervezési fázisában kell biztosítani, hogy a tető, mint „a ház koronája”, környezetbe illesztett formájá­val, a fedéshez választott kerámiacserép tí­pusával, színével, az alkalmazott fedési móddal keltett esztétikai hatás eredménye­ként, maradandó értéket teremtve megha­tározza az épület stílusát.

A kerámia tetőfedés tervezési szempont­jai közül ki kell emelni a csomópontok je­lentőségét. A hibalehetőségek elsősorban a tetőfedés kritikus helyein a csomópon­toknál, a szerkezetek csatlakozásánál van­nak, amelyek – építési hibaként – kedve­zőtlenül befolyásolják az egész tetőszerkezet külső és belső hatások elleni megbízha­tó működését.

Alapvető fontosságú, hogy a kiviteli tervek az általános, egybefüggő tetősíkok rétegrendjének tervén kívül ki­emelten tartalmazzák az adott tetőhöz tar­tozó csomópontok: az eresz, a gerinc, a vá­pa, az él és a függőleges csatlakozások ter­vezett kialakítását.