Tetőtér beépítés

A tetőtér-beépítés új típusú fedélszerkezetei

Az utóbbi években elterjedt, hogy a tetőtér-beépítés miatt a fedélszerkezeteket a hagyományostól eltérő módon ű alakítják ki. Az alkalmazott újszerű szerkezeti kapcsolatok és anyagok lehetővé teszik a hagyományos szerkezetek tetőtér-beépítést zavaró elemeinek (pl. kötőgerendák, ferde dúcok, könyökfák) kiiktatását. A fedélszerkezet kialakítá­sába célszerű bevonni a teherhordó falakat és pilléreket is, így a hagyományos fedélszékhez viszonyítva kevesebb faanyagot igénylő, egyszerűbb ácsmunkával készülő tető alakítható ki.

A tetőszerkezet elemeinek kapcsolata ez esetben nem a hagyományos, ún. ácskötés, hanem kor­szerű, ún. mérnök jellegű kötés. Ilyen például a szegezés, a csavarozás és a ragasztás. A fedélszék és a szerkezeti elemek kapcsolatainak tervezését itt is szakembernek kell elvégeznie.

44. ábra

44. ábra: Új típusú fedélszerkezet: üres fedélszék a) térdfal nélküli kialakítás; b) térdfalas kialakítás: c) taréjszelemen alátámasz­tása; 1 talpszelemen; 2 szarufa; 3 taréj-szelemen; 4 fogópár; 5 térdfal; 6 merevítő burkolat.

45. ábra

45. ábra: Új típusú fedélszerkezet: torokgerendás fedélszék a) térdfal nélküli kialakítás; b) térdfalas kialakítás; c) szarufa és torokgerenda-(palló-) pár csatlakozása; 1 talpszelemen: 2 szarufa: 3 torokgerenda- (palló-) pár: 4 taréjszelemen; 5 fogópár; 6 szarufa megtámasztása a tetőtér-beépítéshez kialakított térdfalnál: 7 térdfal; 8 merevítő burkolat: 9 palló.

Az üres és a torokgerendás fedélszék (44., 45. ábra) megjelenésében alig különbözik a hagyományos fedél­széktől. Elsősorban egyszintes tetőtér-beépítéshez alkal­mazható. A fedélszerkezet minden esetben oldalirányú terhelést is átad a födémre, aminek felvételét a födém koszorúba való bekötése biztosítja. A talpszelemen és a vasbeton koszorú csatlakozása üres és torokgerendás fedélszerkezet esetében egyaránt a 46. ábrán látható mó­don készülhet.

46. ábra

46. ábra: Példa talpszelemen és vasbeton koszorú csatlakozására, üres és torokgerendás fedélszék esetén (Jakab István: Lakás a tetőtérben c. munkája alapján) 1 szarufa; 2 talpszelemen; 3 zárléc; 4 lehorgonyzó csavar; 5 vasbeton koszorú; 6 hőszigetelés; 7 vakolat.

A két állószékes fedélszék (47. ábra) alátámasztó gyámolító gerendája fából vagy acélból készülhet.

47. ábra

47. ábra: Új típusú fedélszerkezet: két állószékes fedélszék a) térdfal nélküli kialakítás: b) térdfalas kialakítás; 1 talpszelemen; 2 szarufa; 3 pallópár; 4 megtámasztó gerenda: 5 osz­lop: 6 gerendacsonk; 7 taréjszelemen; 8 fogópár: 9 szélrács: 10 térdfal; 11 merevítő burkolat.

A vasbeton födémmel kombinált fedélszerkezet (48. ábra) előnyösen alkalmazható kétszintes tetőtér-beépítés esetén vagy akkor, amikor a beépítés fölött megmaradó padlásteret tárolásra kívánják használni az építtetők. Kialakításának feltétele, hogy az épületnek legyenek a gerincre merőleges teherhordó falai. Különböző anyagok együttes alkalmazásakor, az eltérő alakváltozások miatt (hőmozgás, terhelésből adódó alakváltozás), különös gonddal kell megoldani a csatlakozásokat.

48. ábra

48. ábra: Új típusú fedélszerkezet: vasbeton födémmel kombinált fedélszék a) térdfal nélküli kialakítás: b) térdfalas kialakítás: 1 talpszelemen: 2 szarufa: 3 vasbeton födém: 4 gerendacsonk: 5 középszelemen: 6 taréjszelemen: 7 fogópár: 8 térdfal: 9 harántfal.

Szelemenes fedélszerkezet készítéséhez, a tető síkjáig felfalazott, teherhordó falak nyújtanak segítséget (49. ábra). A szelemenek fából vagy különböző acélszelvényből (melegen hengerelt vagy hidegen hajlított) készülhetnek.

49. ábra

49. ábra: Új típusú fedélszerkezet: szelemenes tető (sorház bemutatásával szemléltetve) 1 teherhordó harántfalak: 2 szelemenek: 3 héjazat.

A két állószékes, a vasbeton födémmel kombinált és a szelemenes fedélszerkezet nem ad át oldalirányú terhelést a födémre, ezért a talpszelemen és a vasbeton koszorú csatlakozása az 50. ábra szerint is megoldható.

50. ábra

50. ábra: Példa talpszelemen és vasbeton koszorú csatlakozására, oldalnyomásmentes tető­szerkezet esetén 1 szarufa; 2 talpszelemen; 3 ácskapocs; 4 lehorgonyzó csavar; 5 vasbeton koszorú; 6 hőszigetelés; 7 vakolat.

Bármelyik új típusú fedélszék padlástéri felfalazással, térdfallal kombinálva is készíthető. Ez a kialakítás nagyobb beépíthető tetőteret tesz lehetővé, mint a térdfal nélküli. A tetőszék oldalnyomásának felvételét biztosítani lehet a térdfal statikailag megfelelő kialakításával (51. ábra), de teherhordó harántfal, valamint az oromfalak megfelelő kiképzése és egyéb merevítőelemek (pl. szélrácsok) be­építése esetén egyszerű, falazott térdfal is készíthető (52. ábra). 

51. ábra

51. ábra: Oldalirányú terhelésre is méretezett térdfal kialakítása a) metszet; b) alaprajz; 1 szarufa; 2 talp­szelemen; 3 vasbeton koszorú; 4 térdfal; 5 vasbeton borda; 6 vasbeton bordák kapcsolása a födémhez, vasbetétekkel; 7 hőszigetelés; 8 vakolat.

52. ábra

52. ábra: Oldalirányú terheléstől mentes térdfal kialakítása a) metszet; b) alaprajz; 1 szarufa; 2 talp­szelemen; 3 vasbeton koszorú; 4 falazott térdfal; 5 hőszigetelés; 6 vakolat.

A fedélszerkezetet merevítik a nagytáblás burkolatok vagy aljzatok is. Ezek a tetőtér-beépítés során, a ferde határoló fal készítésekor, helyezhetők a szarufák alsó felü­letére. Ilyen nagytáblás burkolat például a BETONYP vagy a faforgács lap, amelyre azután pl. tapéta kerülhet.

Az új típusú fedélszerkezetek tehát a hagyományos tetőszékek továbbfejlesztett változatai. Láthattuk, hogy az épületek teherhordó falai hogyan használhatók a fedél­szerkezetek terheinek hordására és továbbítására. Ezek mintájára — többek között — az új típusú fedélszerkezet egészen egyedi kialakítású is lehet. A falakkal, pillérekkel, gerendákkal való megtámasztásuk, a nagyobb kereszt­metszetek és a megfelelő szerkezeti kapcsolatok mindezt lehetővé teszik. Így közbenső alátámasztás nélküli, össze­függő terek kialakítására nyílik mód. Mivel ez esetben az épület alaprajzi rendszere, belső terének megjelenése és a tetőszerkezet kialakítása a szokásosnál jobban összetartozó „hármast” alkot, és típusmegoldások nem készít­hetők, konkrét épületek példáin keresztül mutatunk be ilyen szerkezeteket.

53. ábra

53. ábra: Rácsostartókból kialakítót tetőszerkezet (német példa).

A szerkezet elemei nemcsak tömör keresztmetszetű gerendák, hanem ún. rácsostartók is lehetnek (53. ábra), amelyek fából vagy zárt szelvényű acélcsőből készíthetők. A belső tér megjelenését ez esetben különösen meghatá­rozza a szerkezet.

A tetőszerkezet megoldásának egészen egyéni válto­zatai is vannak. Egy közülük az 54. ábrán látható.

54. ábra

54. ábra: Üdülőépület tetőszerkezete (német példa) a) alaprajz: b) metszet.

Az utóbbi években, ül, évtizedekben egyre gyakoribbá vált az ún. födémmel egyesített tető, amelynek szerkezete „födémszerű”, azért a Padlásfödémek, padlóburkolatok c. pontban térünk vissza kialakítására. A belső terek alakját a tetőszerkezet ferde síkjai határozzák meg (55. ábra). A födémmel egyesített tető készítésére lehetőség van emeletráépítéssel kombinált tetőtér-beépítés esetén is (56. ábra).

55. ábra

55. ábra: Kétszintes sorház, harántfalakra támasz­kodó, födémmel egyesített tetővel (magyar példa).

56. ábra

56. ábra: Födémmel egyesített tető emeletráépítés­sel kombinált tetőtér-beépítés esetén a) egyszintes lakásokkal; b) kétszintes lakásokkal: 1 tetőterasz.

Az ilyen jellegű új típusú tetőszerkezetek kialakításához viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek a tervező és a kivitelező szakemberek. Talán ezért „idegen” szá­mukra a belső térnek a szerkezet vonalát követő ilyen lehatárolása. Pedig ily módon a tetőszerkezet az épület külső és a helyiségek belső megjelenésének meghatá­rozója, jellegzetes díszítőeleme lehet.

Az új típusú fedélszerkezetek „megszületését” az igé­nyes építtető és a vállalkozó kedvű — és megfelelő szakismeretekkel rendelkező — tervező együttesen segítheti elő. Igen nagy szükség van azonban az építész és a stati­kus — és ha lehetséges a belsőépítész — együttműködé­sére is.