Tetőtér beépítés

Faborítású könnyűszerkezetes fal készítése

Ha nem akarunk falazni, készíthetünk könnyű­szerkezetes falat is. A válaszfalak ezen típusa ugyan nem olyan masszív, de a célnak meg­felel.

Számoljuk ki a bordázat, a gipszrostlapok, a deszkázat és a rögzítőanyagok szükséges mennyiségét. Legyünk kicsit nagyvonalúbbak a számításnál, nehogy munka közben fogyjunk ki az anyagból. Az oszlopok/gerendák (lehet­nek zárléc vagy palló méretűek is) vásárlása­kor ügyeljünk arra, hogy egyenes darabokat válasszunk.

1. lépés

Vágjuk méretre a lábazatnál végigfutó geren­dát, a küszöbfát úgy, hogy pontosan illeszked­jen a rendelkezésre álló helyre. Fúrjunk a hasz­nálni kívánt beütőtipli méretének megfelelő lyukakat a gerenda két végénél, nagyjából 80 cm-es kiosztásban. Vágjunk le egy csíkot a hőszigetelésből, amely olyan hosszú, mint a lábazati gerenda és olyan széles, mint a ter­vezett falvastagság. Fektessük a fal majdani helyére a levágott szigeteléscsíkot, helyezzük rá a küszöbfát, igazítsuk pontosan a helyére, és megfelelő fúróval, a küszöbfa furatain át fúr­juk ki a padozatban a tiplik helyét.

Miután kifúrtuk és megtisztítottuk a furatot, beütőtiplikkel rögzítsük a küszöbfát a helyére. Ezután következhet a mennyezet alatt végig­futó gerenda. Vágjuk méretre a gerendát. Függőón mellett jelöljük át a küszöbfa pontos helyét a zárófödémre. Szegeljünk vagy ragasszunk fel a mennyezetre az előzőhöz hasonló szigeteléscsíkot, és két farúddal ideiglenesen szorítsuk fel a mennyezet alatt futó gerendát a majdani helyére. A küszöbfa rögzítéséhez hasonlóan fúrjunk meg­felelő lyukakat, és rögzítsük a felső gerendát is.

2. lépés

Vágjuk méretre a két szélső függőleges bor­dát úgy, hogy kissé befeszüljenek a gerendák közé. A szigetelőcsík elhelyezése után, a ge­rendákkal azonos síkban rögzítsük a bordákat a falhoz. A gerendákból és oldalsó bordákból létrejövő keret a szigetelésből készült alátétek­nek köszönhetően rugalmasan csatlakozik a többi épületszerkezethez, ami jól gátolja a testhangok terjedését.

3. lépés

Jelöljük ki a küszöbfán a függőleges bordák helyét. Hagyjunk egyenletes közöket, lehetőleg a rendelkezésre álló hőszigetelés 2 cm-rel csök­kentett szélességi méretének megfelelően. Mérjük le egyenként a bordák magasságát, és vágjuk úgy méretre őket, hogy kissé befeszül­jenek az alsó és felső gerenda közé. A szabad belmagasság mérésénél a szakemberek azt a hasznos kis trükköt alkalmazzák, hogy egy pontosan 150 vagy 200 cm hosszúságúra vá­gott lécet állítanak fel a mérendő helyen, és annak tetejétől mérik le a fennmaradó távol­ságot. A méretre vágás után vízmérték használatával igazítsuk a bordákat végleges helyükre.

Fal építése 1.

4. lépés

A bordákat mindkét oldalról ferdén a geren­dákba vert szögekkel rögzíthetjük. Ügyeljünk arra, hogy a szögelés alatt ne mozduljon el a borda. Az elcsúszást a lábazatnál megakadá­lyozhatjuk úgy, hogy a lábunkat a másik olda­lon a gerenda mögé helyezzük, a mennye­zetnél pedig úgy, hogy egy nehezebb fejű kalapáccsal ellentartunk.

Amennyiben a könnyűszerkezetes falra később polcot szeretnénk rögzíteni, mindenképpen előre tervezzük meg annak pontos helyét, hogy a falban megfelelő teherbírású vízszintes geren­dákat helyezhessünk el a kívánt magasságba.

Ha elkészültünk a fal vázával, rögzíthetjük a gipszrost lapokat. Ezek mérete változatos: az egyik jól kezelhető táblaméret 1 x 1,5 m nagysá­gú, de válasszunk olyan formátumot, ami job­ban illeszkedik a fal méretéhez. Érdemes a lapok méretét, a hőszigetelés szélességét és a bor­dák kiosztását egymáshoz hangolni, de gon­doljunk arra is, hogy fel tudjuk vinni a táblákat a tetőtérbe. A lapok függőleges toldásának mindig borda felett kell készülnie, ez garantál­ja az erős toldást és a fal stabilitását.

A gipszrost lapokat úgy vágjuk, hogy egy léc mellett mélyen megkarcoljuk, majd egy egye­nes élre felfektetve eltörjük a karcolt vonalnál.

Fal építése 4-6

A lapok rögzítését végezhetjük szegeléssel (lehet csavarozni is, de nem érdemes). A lapok között hagyjunk 5 mm hézagot, hogy később jól ki lehessen fugázni a toldásokat. A legegy­szerűbben úgy érhetjük el a hézag meglétét, hogy munka közben egy hosszabb rétegeit­lemez csíkot szorítunk a lapok közé. Szegelés előtt illesszük a lapokat a bordákhoz, és jelöljük át a lap külső oldalára a bordák pontos helyét. A vonal mentén biztonságosan végigszegelhetjük a lemezt. Ha szegeléskor nagyon remeg a fal, akkor kérjünk meg valakit, hogy tartson ellent a másik oldalon.

5. lépés

Amikor készen vagyunk a gipszrost lapok rögzítésével, nekikezdhetünk a fugázásnak. Használjunk a gipszrost lapokhoz jól kötő glett­anyagot. Előbb rakjunk a résre nagyobb adag glettanyagot, majd húzzuk le simítóval. A hő­szigetelés berakása előtt helyezzük el az eset­leg szükséges elektromos vezetékeket a falba. A későbbi, másik oldali burkolás közbeni sé­rülésektől úgy óvhatjuk meg vezetékeket, hogy azokat a már elkészült gipszrost burkolathoz közel vezetjük.

Szükség esetén a bordákon fúr­junk megfelelő méretű lyukakat a vezetéknek. A későbbiekben, a helyiség berendezésekor vigyázzunk a fal fúrásánál, nehogy vezetéket találjunk el. A vezetékek helyének felderítésére kaphatók vezetékkereső készülékek, de az is megfelelő megoldás, ha a falban futó vezeté­keket lefényképezzük, mielőtt rátesszük a végső borítóréteget. A falon elhelyezett lámpákhoz szükséges vezetékek kiállásait már ilyenkor el­készíthetjük.

6-7. lépés

Jöhet a szigetelőlemezek beépítése. A táb­lákat egyszerűen feszítsük be a bordák közé. Ha vágni kell az anyagból, mindig vágjuk 2 cm-rel nagyobbra, mint a rendelkezésre álló hely. A válaszfalakba nem kell párafékező fóliát beépítenünk, hiszen nem külső falról van szó.

8. lépés

A dugaszolóaljzatoknak fúrógépbe fogható koronafúróval vághatunk lyukat. Vigyázzunk, hogy csak olyan mélyre fúrjunk, hogy ne sért­sük meg a hőszigetelést és a falban futó vezetékeket.

Fal építései 7-9

A kifúrt lyukba speciális szerelődobozt rak­junk, amelybe hátul húzzuk be a vezetékeket. Hagyjuk őket kellően hosszan kiállni, hogy később könnyen menjen majd a szerelés.

9. lépés

A válaszfal készen áll arra, hogy rákerüljön a deszkázat. Mielőtt azonban nekifognánk a munkának, gondoljuk át, hogyan akarjuk a széleket kialakítani. Ha nyitott árnyékfugával kívánjuk a felületet határolni, akkor a fal tartóvázát a majdan kilátszó részeken pácoljuk sötétre, vagy fessük lazúrfestékkel a kívánt színűre. 60 mm-es vázprofilnál nagyjából 20…30 mm szélességű fugát tudunk meghagyni. Ha inkább szegélyléccel akarjuk letakarni a széleket, akkor az előbb említett munkafázist elhagyhatjuk.

Készítsük elő a burkolat deszkáit (lambériát, hajópadlót). Az anyag legyen egyenletesen meg­csiszolva. Esetleg előre elkészíthetjük a felületkezelést (lakkozást, lazúrozást vagy viaszolást) is. Víz­szintes deszkázat készítésénél az első deszkát az eresztékével lefelé ütköztessük a padlóhoz. Ha árnyékfugát kívánunk létrehozni, akkor a megfelelő magasságban két, félig beütött szegre ültethetjük a deszkát. Függőleges deszkázathoz először vízszintes tartólécezést kell készítenünk, nagyjából 50 cm-es tengely­távolsággal.

A lécezés anyagául megfelel a sima cserépléc is. A deszkázat elhelyezését kezdjük úgy, hogy az első darabot az eresz­tékével a bal oldali falhoz illesztjük (balkezesek kezdjék a jobb oldalon). Ha a deszkázat anyagában nagy színkülönbségek vannak, akkor előre rendezgessük el a darabokat.

Különböző profilokból kirakott mintákhoz ké­szítsünk burkolási tervet. Egyes mintákhoz szük­ség lehet arra, hogy a mintának megfelelő tartólécezést készítsünk. Ezek szükséges el­rendezését a burkolási tervről olvashatjuk le.

Jó tanács

Vigyázzunk, hogy a vezetékekben a sze­relési munkák alatt ne legyen áram. Lehe­tőleg kapcsoljuk ki az érintett biztosítót.

A mutatós halszálkamintához nem kell különleges tartólécezés, de ehhez nagyon pontosan kell végeznünk a gérvágást (szögbe vágást). Ha még nem csináltunk ilyet, akkor gyakorol­junk inkább néhány hulladékdarabon. A munká­hoz keretes gérvágófűrészt is vásárolhatunk vagy bérelhetünk.

A halszálkaminta készítését kezdjük alul. A fer­dén álló legalsó deszkák alsó oldalát a küszöb­fára rögzíthetjük. Először készítsünk el egy tel­jes függőleges mezőt. A mező szabad oldalá­nak egyenesen tartásában segítséget nyújthat egy pontosan függőbe állított léc, amelyet a szélső bordára erősítünk. Munka közben gyakran ellenőrizzük, hogy a deszkák megfe­lelő szögben állnak-e.

Ha elkészült a burkolat, felerősíthetjük a szegély­léceket. Ezeket lehetőség szerint az téglafalak­hoz és födémekhez rögzítsük, mert a válaszfal­hoz rögzített szegélylécek a burkolat mozgását követnék. A másik oldalon festés előtt ne feled­kezzünk meg a gipszrost alapozásáról.