Kellemes otthon, építés és felújítás

Biztonság a házban, betörésvédelem

A lakás biztonsága olyan, mint a tűzvédelem – a hiányosságokra itt is csak baj esetén derül fény. Éppen ezért időben meg kell terveznünk, hogy mit tegyünk a lakás biztonságának növelése érdekében. Fontos, hogy a ház vagy lakás fiatal és idős lakóinak egyaránt biztonságos körülményeket teremtsünk a mozgáshoz, a munkához és a pihenéshez, ugyanakkor gondoskodjunk a megfelelő védelemről a nemkívánatos látogatókkal szemben. A betörések egyre növekvő száma is azt igazolja, hogy a biztonság megteremtésére fordított idő és energia nem hiábavaló.

Be kell látnunk, hogy már csak gazdaságossági okokból sem változtathatjuk lakásunkat vagy házun­kat olyan erődítménnyé, amely minden be­törési kísérletnek ellenáll. Sok esetben azonban a betörés helyszínére érkező szakemberek a könnyelműség és hanyag­ság nyomait fedezik fel. A károk egy ré­sze tehát a körültekintő, gondos védelem esetében elkerülhető lett volna.

Mindezt azonban már csak azért sem intézhetjük el könnyelmű vállrándítással, mert egy betö­rés esetén nem csak az anyagi károkkal kell számolnunk, hanem a számunkra oly értékes „béke szigetének”, illetve az ott­hon sérthetetlenségének a feldúlásával is. Egy lakás, amelybe idegenek erőszakosan behatoltak és feldúlták azt, már nem az a lakás többé, amely azelőtt volt. A sokk mély nyomokat hagy maga után; a bizony­talanság és az immár megalapozott bizal­matlanság érzése pedig hosszú időre olyan lelki terhet jelent, amely elrabolja a jó köz­érzethez nélkülözhetetlen nyugalmunkat.

A biztonság fokozatai

Az, hogy a ház mely részén indokolt a megfelelő védelem kialakítása, a helyze­tétől, valamint az ablakok és ajtók elér­hetőségétől függ. A szomszédos lakóépü­letek elhelyezkedése éppolyan fontos szempont, mint a bejárati lehetőségek biztosítási sorrendje. Ne feledjük azonban, hogy nem kizárólag tárgyaink és javaink biztonságáról van sző, hiszen a céltalan vandalizmussal, mint egyre gyakoribb je­lenséggel szemben is védekeznünk kell, és esetleg számolnunk kell bútoraink, kedves tárgyaink és környezetünk feldúlásával is.

Hogyan biztosítsuk a lakás bejáratát?

Sajnos az elmúlt évtizedekben az építő­anyagok árának folyamatos emelkedése miatt egyre gyakrabban fordult elő, hogy bejárati ajtóként egyszerű beltéri ajtókat építettek be, amelyek puha és kevésbé el­lenálló ajtóbetétje és tokja minden további biztonsági intézkedést hiábavalóvá tesz. Nem létezik ugyanis olyan biztonsági be­rendezés, amelynek utólagos beépítése kompenzálni tudná az ajtó szerkezeti hiá­nyosságait. Való igaz, hogy a riasztóberen­dezés az ajtó nyitásának megkísérlésekor működésbe lép, az ajtó széttörését azon­ban nem akadályozza meg.

Ne menjünk bele félmegoldásokba!

Bejárati ajtónak mindenképpen betörésvé­delemmel és biztonsági szerelvényekkel – acélkerettel, kétoldali acélbetéttel, széles kémlelőablakkal, biztonsági vasalással és dupla zárral – ellátott ajtót válasszunk.

A bejárati ajtókat biztonsági vasalással kell ellátnunk, amelynek az a feladata, hogy a semmissé tett cilinder mellett is a zár megóvja a lakásunkat a külső erősza­kos behatolással szemben. A vasalásnak egyben ütésállónak is kell lennie, és meg kell akadályoznia a zár cilinderjének visszahúzását. Ahol nincs lehetőség biz­tonsági vasalás elhelyezésére, legalább védőrozettát szereljünk fel, ami a cilindert a „korszerű” betörési módszerekkel szem­ben védi. A védelem hatékonyságát pán­célzárral javíthatjuk. Hevederzárat, amely védi az ajtót a kiemeléssel és a zárat az erőszakos behatolással szemben, különbö­ző méretben kaphatunk.

A védelem jóval a bejárati ajtó előtt kezdődik

A védelem jóval a bejárati ajtó előtt kezdődik. Világítsuk meg a házhoz vezető utat, így mi magunk sem tudunk megbotlani. A kaputelefon és a videokamera megakadályozza, hogy hívatlan vendégek jussanak be a házba.

A páncéllemez a zár eltörése és kimozdítása ellen nyújt védelmet. A zár nyelve az ajtókeretbe vagy a keret melletti erősí­tésbe csúszik, de a biztonság növelése ér­dekében lehetőség van arra is, hogy a zár nyelve hosszan a falba csússzon. Heveder­zárat fából vagy vasból készült és üvege­zett ajtóra is egyaránt felszerelhetünk. Ha az ajtót a helyéről valaki le akarja emelni pl. feszítővassal, akkor az két oldalon aka­dályozza meg azt.

Az ajtólánc elsősorban nem a betörés el­len véd, hanem megakadályozza, hogy az ajtót belökjék, illetve benyúljanak. Másik funkciója, hogy így a gyerekek sem tud­ják azt idegenek előtt kinyitni. Az ajtó fel­feszítése és kiemelése ellen az ajtótokba belemélyedő peckek nyújtanak védelmet. A zár oldalára a falba akár utólag is beépít­hető védőlemez az ajtó helyéről való ki­emelését teszi lehetetlenné. A kémlelőab­lak is a biztonsági kellékek közé tartozik, hiszen azon kitekintve a betörő nem tud az ajtó előtt észrevétlen maradni. A véletle­nül nyitva felejtett ajtót az automatika be­húzza.

Acélból készült biztonsá­gi vasalás

A bejárati ajtókat – elsősor­ban acélból készült biztonsá­gi vasalással – kell felszerel­ni. 1: rögzítő csavar; 2: rög­zített kilincs; 3: zárnyelvet mozgató tengely; 4: 6 mm vastag pajzs; 5: zár; 6: kilincs; 7: külső pajzs; 8: zártakaró.

Hevederzárat különböző méretekben vásárolhatunk

Hevederzárat különböző méretekben vásárolhatunk. A zárnyelv az ajtó mindkét felén a falban záródik.

A biztonsági zárat riasztóberendezéssel is kombinálhatjuk

A biztonsági zárat riasztóberendezéssel is kombinálhatjuk. A készülék érzékeli a nyomást, amely például erőszakos behatolási kísérletkor éri az ajtót, és a riasztó működésbe lép. Azonnali riasztásra szintén van lehetőség.

Zár

Ha nincs lehetőség biztonsági vagy hevederzár beépítésére, védőrozettát kell felszerelni, illetve acél védőlemezzel kell védeni a zárat a betöréssel szemben.

Az ablakokat többféle módon is biztosíthatjuk

Az ablakokat többféle módon is biztosíthatjuk, például kulccsal zárható kilincsekkel szerelhetjük fel, ami az ablak mechanikus hatásokkal szembeni ellenálló képességét nagymértékben növeli.

A zár gyenge pontja a cilinder

A zár gyenge pontja a cilinder. A jó minőségű cilinder jelentősen növeli ajtónk biztonságát, hiszen acélból készült peckek nyújtanak védelmet a fúrással szemben, így a cilinder nem húzható ki, és ellenáll a betörési kísérleteknek.

A masszív bejárati ajtók biztonságát hevederzár felszerelésével tovább növelhetjük

A masszív bejárati ajtók biztonságát hevederzár felszerelésével tovább növelhetjük. A zárnyelv hosszan a falba csúszik, ami nem csak a betörés elleni védelem miatt előnyös, hanem így a gyerekek sem tudják kinyitni az ajtót.

Könnyen felszerelhető a kulccsal zárható ablakkilincs

Könnyen felszerelhető a kulccsal zárható ablakkilincs, így sérült zárszerkezet vagy a megrongált ablakkeret mellett sem engedi az a zárnyelvet visszahúzni.

A lakás gyenge pontja: az ablak

A legegyszerűbb védelem, ha az ablakot kulccsal zárható ablakkilinccsel szereljük fel. A hagyományos zár cseréje nem jár különösebb nehézséggel, és az a keret erő­sítő vasalásával is kombinálható. A kulccsal zárható ablakkilincs gyermekeink biz­tonsága szempontjából sem elhanyagol­ható.

Ablakokhoz, ajtókhoz, balkon- vagy te­raszajtókhoz, valamint tetőtéri ablakokhoz biztonsági zárak és berendezések széles skálája kapható. Ügyeljük arra, hogy a nyílászárók ne csak a zár felőli oldalt, hanem a zsanérok felőlit is biztosítsák. A biz­tonsági elemeket utólag is beépíthetjük. A lakás másik gyenge pontja a redőny, amely véd a fény, a kíváncsi tekintetek és az időjárás viszontagságai mellett az ide­genek behatolásától is, de megfelelő sze­relvények hiányában könnyen feltolható. Ennek megakadályozására többféle egy­szerű szerkezet áll rendelkezésre.

Ajánlatos a reluxát és a redőnyt is betö­rés elleni védelemmel ellátni. Felszerelhe­tők acélból készült biztonsági vasalások és megerősített vezetősínek, amelyek megakadályozzák, hogy a redőnyt vagy a reluxát kívülről megbontsák. Kaphatók olyan blokkolók is, amelyek megakadá­lyozzák a redőny felhúzását, és megnehe­zítik a szelvények kihúzását a vezető­sínből. A vezetősínt szintén rögzíthetjük.

Például jó megoldás az, ha egy csúszóék a redőnyszalagot megfogja, és csak a belső redőnyfelhúzónak enged ki. A má­sik megoldás az, amikor egy pecket belül­ről beakasztunk a redőny egyik lemezébe, és így azt kívülről nem tudjuk mozgatni. Egy egyszerű ékkel szintén megnehezíthetjük a redőny felhúzását. A veszélyeztetett pinceablakokat védő­rácsokkal szerelhetjük fel.

A helyes magatartás

A hívatlan vendégekkel szembeni védelem már az ajtón kívül kezdetét veszi, hiszen a kép továbbítására is alkalmas kaputelefon, illetve a mozgásérzékelő lámpa mind-­mind a biztonsági felszerelés részei. A la­kók biztonsága érdekében is fontos, hogy a házhoz vezető út és a sötét sarkok kellő megvilágítást kapjanak. A nagyméretű kilincsek felszerelése, a botlást okozó, ki­álló tárgyak eltávolítása egyaránt a bal­eset-megelőzés része. Természetesen ren­delkezésre állnak a meglehetősen drága riasztóberendezések is, de vajon hányan engedhetünk meg magunknak egy ekkora nagyságrendű beruházást?

Az elektronikus védelem nem helyettesítheti a sokkal megfizethetőbb mechanikus védelmet, azon­ban a biztonsági berendezések csak akkor hatékonyak, ha magatartásunkkal is a biz­tonságot segítjük elő. Egy becsapódott, de kulcsra nem zárt ajtót a betörő pillanatok alatt kinyit, ezért minden esetben zárjuk kulcsra az ajtót. Az ablakokat szintén csukjuk be, ha elmegyünk otthonról. Az időkapcsolós lámpák jó szolgálatot tesz­nek, hiszen a külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha a háziak otthon lennének.

Többféle változata kapható, amely bizo­nyos időközönként felkapcsolja a lámpá­kat, működésbe hozza vagy éppen kikap­csolja a rádiót. Nagyon jó megoldás, ha a szomszédok kölcsönösen figyelik egy­más házát. A szakemberek vagy a bizton­ságtechnikára szakosodott cégek szíve­sen adnak felvilágosítást a lehetőségekről, de tanácsért a rendőrséghez is fordulha­tunk.

Összefoglalva, a betörés elleni védeke­zés nem olcsó mulatság, azonban vagyo­nunk védelme érdekében mindenképpen időt és pénzt kell áldoznunk rá.

Biztonságban a házban – hogy ne legyen túl késő

A lakásnak vagy háznak a biztosításra szo­ruló, gyenge pontjait nem könnyű felmér­ni. Kellő odafigyeléssel és figyelemmel azonban mindannyian biztonságossá te­hetjük lakásunkat vagy házunkat. De hol lehetnek vajon a hiányosságok, és milyen veszélyekre kell odafigyelnünk? Próbál­juk meg tehát felmérni azokat a gyenge pontokat, amelyek a könnyelműségnek és az emberi hanyagságnak köszönhetően alakulnak ki. Ilyen például az, amikor megbotlunk a földön kígyózó elektromos kábelben, vagy felállunk egy kevésbé biz­tonságos székre, mert nincs a háztartásban egy megfelelő létra.

Előfordul, hogy meghibásodott elektro­mos készülékeket használunk, megbotlunk a szőnyeg kiálló sarkában, elcsúszunk a szőnyegen vagy a fürdőszobában. A zu­hanykabinból kicsorgó nedvesség miatt a fürdőszobában gyakran fenyeget csúszás­veszély. A rosszul megvilágított kerti utak, bejárati ajtó vagy lépcsőház szintén gya­kori veszélyforrás, akárcsak a házilag elvégzett villanyszerelési munkák. A für­dőszobában a csúszásveszély mellett forrázás veszély is fennáll. Vannak székek, amelyek könnyel felborulnak vagy ki­csúsznak alólunk.

A tűzhely érzékeny

A tűzhely érzékeny: a termosztátos biztonsági kapcsoló a kisgyermekes háztartásokban különösen jó szolgálatot tesz.

A konyhában vagy a dolgozószobában gyakran rosszak a fényviszonyok. Komoly veszélyt jelenthet a tisztító- és vegyszerek hanyag elhelyezése, illetve a gyógyszereknek összetéveszthető dobozban, a gyerme­kek által elérhető helyen való tárolása. Gyakran hiányzik a gyermekek biztonsá­gának szavatolása a tűzhelynél, az abla­koknál stb.

Tovább növeli biztonságérzetünket, ha tudjuk, hogy baj esetén hova fordulhatunk, ezért mindig legyen kéznél a legközelebbi orvos vagy háziorvosunk, a rendőrség, il­letve a közelben lakó barátok vagy isme­rősök telefonszáma. Jó szolgálatot tesznek azok a telefonkészülékek, amelyeknek memóriájába a leggyakrabban hívott tele­fonszámokat betáplálhatjuk.

A korszerű technika vívmányai meg­könnyítik életünket, előnyüket azonban csak akkor tudjuk tökéletesen élvezni, ha felelősségteljesen és körültekintően hasz­náljuk őket. Ez is egyik előfeltétele az egészséges életkörülmények és a jó közér­zet megteremtésének.