Lakás komfort

Penészesedés okai lakásban, hogyan kerülhetjük el a penészesedést?

A toxikológusok és épületfizikusok már régóta minden kétséget kizáróan állítják, hogy a belső helyiségekben előforduló nedvesség és penészesedés egészségi szempontból sokkal aggá­lyosabb, mint a levegő többi, a nyilvánosság előtt zajló vitákban szerepet játszó szennyeződése. Az összes allergiás megbetegedésből 31 % a penész­gombára allergiás esetekre jut. Az eddig ismert 120 000 gombafajból a házi penészesedést né­hány gombanem több faja okozza.

A penész­gombák a legjobban a levegő 85-95 % relatív nedvességtartalma és 25…35 °C hőmérséklet kö­zött tenyésznek. A falfelület anyagának és szennye­zettségének éppúgy befolyása van a penész­gombák növekedésére, mint a pH = 2…8 érték­nek, tehát a savastól az enyhén lúgosig terjedő tartományban a kedvező a növekedés számára.

A penészesedés elkerülhető, 9 lépésben:

  1. ha a külső falak belső felületének hőmér­séklete a belső levegő hőmérsékletének közelében van, azaz a hőszigetelés és a fűtés megfelelő, és a belső levegő pára­tartalma nem csapódik le víz formájában;
  2. ha a téli időszakban éjszaka, vagy a lakók távollétében bekövetkező hőmérséklet­ csökkenés nem okozza a külső fal erős lehűlését;
  3. ha a levegőcseréről rendszeresen, gyor­san, nagy keresztmetszeten át gondosko­dunk, a résnyi nyílásokon át kialakuló, tar­tós szellőztetést mellőzzük;
  4. ha a fűtött és fűtetlen helyiségek közötti ajtókat télen zárva tartjuk;
  5. ha a bútorokat legalább 10 cm-re elhúz­zuk a faltól, hogy a belső levegő cirkulálni tudjon,
  6. ha a külső fal mellé lehetőleg nem állítunk nagy felületű bútorokat;
  7. ha a képek mögötti faldarabokat rendsze­resen ellenőrizzük, valamint,
  8. ha a porlerakódásokat rendszeresen el­lenőrizzük és eltávolítjuk. A por ugyanis előszeretettel rakódik le a nedves helyek­re, a nedvesség és a por pedig a gombák legkiválóbb táptalaja,
  9. ha a falak belső felületét penészedést gátló falfestékkel festjük be.

Ha por, zsír és aeroszolok kellő mennyiségben ra­kódtak le, akkor még szinte az építőanyagok felü­letének is csak alárendelt jelentősége van. A fal ott penészesedik, ahol az épületfizikai hiányosságok, azok következményei, valamint a helytelen szellőztetési szokások azt elősegítik, pl. belső terű für­dőszobákban, a levegő túl nagy nedvességtar­talma miatt.

Konyhákban, hálószobákban, ame­lyekbe beeresztik a nedves, meleg belső levegőt és az a hideg külső falakon lecsapódik, a nem kellő­képpen hőszigetelt külső falakon, valamint az olyan külső falakon, amelyek a hőmérséklet túlzott éjsza­kai visszavétele miatt nagyon erősen lehűlnek.

Ve­szélyeztetve vannak a hőhidakkal rendelkező sarkok, és azok a helyek, amelyeket a normális le­vegőkeringés nem tud elérni és ezért azok nem melegszenek fel kellőképpen: ilyen helyek függö­nyök, burkolatok és a külső fal mellett álló bútorok mögött, az ablakok bélésfalainál ás áthidalásainál találhatók. Az itt ismertetett állapotok és magatar­tásmódok kivétel nélkül kondenzvíz képződését okozhatják.

k = 1,35 W/m2 – K                                                       k = 0,30 W/m2 • K

A szekrények mögött megfelelő szellőzést kell biztosítani
A szekrények mögött megfelelő szellőzést kell biztosítani

Penészesedési okok: a beépített szekrények és a külső fal mellé állított szekrények körül a penészgombák ellen megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. A fal belső felületén mért hőmérsékletek alapján az okok azonnal nyilvánvalóvá válnak. Balra: szigetelés nélküli, jobbra: szige­telt fal.

ezüstös pikkelyke
ezüstös pikkelyke

Ha a lakásban megjelenik az ezüstös pikkelyke (Lepisma sacchari-na), akkor az rendszerint annak a jele, hogy a helyiségek túl ned­vesek és rosszul vannak szellőztetve. Ahol ez a rovar felbukkan, ott penészesedési veszély is van.

Az élettér higiéniája

A levegőszennyezettség, a ragasztóanyagok káros összetevői vagy a falak penészesedése arra késztetik a felhasználót, hogy egészséget nem veszélyeztető termékeket használjon a belső építészetben.

Minimálisra csökkenteni a rizikófaktorkat

A rizikófaktorokat minimálisra lehet csökkenteni, de megakadályozni nem, mert allergének, inger- és illat­anyagok mindig lesznek. Az ember képtelen létrehozni egy szerves­anyag mentes világot. Az illat néha elnyomja a lehetséges potencia­veszélyt, a parfüm illata kellemes, és az illatanyag összetételére sok em­ber érzékenyen reagál. Gyakran ke­vésbé terhes egy intenzíven illatozó oldószert, mint egy szagtalan vagy enyhe illatút hosszabb távon elvi­selni. A levegőszennyezettség meg­előzését szolgálhatja már a meg­felelő építőanyag kiválasztása is.

Amennyiben csökkenteni szeretné a rizikófaktorokat, a nanokerámiás bevonat is hatékony segítséget nyújthat a penészmentesítés során.

Az allergia társadalmunk egyik leg­nagyobb problémája. Az építő- és burkolóanyagok által okozott aller­giáról szól egyre több újságcikk. Szakmai tudásra és nagy meggyő­zőerőre egyaránt szükség van ah­hoz, hogy a cégek a vevők félelmét legyőzzék, bizalmukat megtartsák.

Az élettér ideális higiéniájának lét­rehozásához egy sor neves gyártó fogott össze, hogy tapasztalataikat és a tudásukat egyesítsék a prob­léma megoldásához.

Az érdekközösség, a következő célokat tűzte ki maga elé: biztonság­érzetet nyújtani a felhasználónak úgy, hogy termékei a lakó- és dolgozóhe­lyiségekben ne okozzanak egész­ség károsodást. Fontosnak tartották tájékoztatni az építészeket, szak­embereket és a felhasználókat a le­vegőszennyezés problémáiról, kivál­tó okairól, azok megoldásairól, vala­mint azok egészségügyi hatásairól is.