Magasépítészet

Az ajtók funkciója és fajtái, működése és felépítése

Az ajtók az épületek falszerkezeteiben kialakított, a szomszédos terek közötti átjárást, közlekedést lehetővé tevő, falnyílásokat lezáró szerkezetek.

Az ajtók alapvető feladata, hogy minimálisan egy átla­gos méretű ember számára kényelmes átjárás biztosítsanak, valamint hogy a használatból adódó fokozott igénybevéte­leknek és a különböző hatásoknak tartósan ellenálljanak. A gyakorlatban legelterjedtebb ajtótípusok: bejárati ajtó, te­raszajtó (vagy erkélyajtó), beltéri ajtó. Ezek mellett számos egyéb, egyedi (különleges) követelményeket kielégítő ajtó létezik (pl. páncélajtók, légmentesen záródó ajtók stb.)

Ajtók osztályozása

A gyakorlatban az ajtókat elsősorban elhelyezkedésük, anyaguk, működésük, valamint az ajtószárnyak száma sze­rint csoportosítják. Természetesen ezeken kívül számos más egyedi szempont (pl. szárnyszerkezet kitöltése, réteg­szám, stb.) szerint is osztályozhatók.

Elhelyezkedésük alapján megkülönböztetjük a külső falszerkezetekben, valamint a belső falakban kialakított aj­tókat.

 • A külső ajtók közé tartoznak a bejárati ajtók és a te­raszajtók (vagy erkélyajtók). Ezek felépítését alapve­tően meghatározzák a szerkezetet érő külső hatások, igénybevételek, valamint a fokozott hőtechnikai köve­telmények. Szerkezeti felépítésük sok tekintetben ha­sonlít az ablakokéhoz.
 • A beltéri ajtók kialakítását elsősorban a szomszédos helyiségek rendeltetése és az egyedi igények határoz­zák meg. A jellemzően fűtött tereket elválasztó beltéri ajtóknál az esztétikai szempontok, valamint a hangszi­getelés kerül előtérbe a hőszigeteléssel és légzárással szemben.

Anyaga szerint az ajtó lehet:

 • fa;
 • fém (acél, alumínium);
 • műanyag;
 • vegyes anyagú (pl. fa-alumínium).

Működésük szerint megkülönböztetünk:

 • oldalt nyíló,
 • lengő szárnyú,
 • toló-, -forgó-,
 • harmonika szárnyú ajtókat.

Az ajtószárnyak száma szerint megkülönböztetünk:

 • egyszárnyú,
 • kétszárnyú,
 • többszárnyú ajtókat.

Ajtók működése, mérete, szerkezeti részei

Az ajtók működését – vagyis az ajtószárnyak nyitási mód­ját – elsősorban a forgalmi igények alapján határozzák meg.

Az oldalt nyíló ajtók szárnyai (3.21/a. ábra) egy irányba elforgathatok, amelyek a tokhoz vagy az ütközőléchez ütköznek. Ez a leggyakrabban alkalmazott ajtófajta. Egyszár­nyú, oldalt nyíló ajtó lehet jobbos vagy balos, attól függően, hogy a nyitási oldalon szembenézve az ajtóval, a pántok bal vagy jobb oldalon helyezkednek el (3.22. ábra).

3.21. ábra. Ajtók nyitási módjai

3.21. ábra. Ajtók nyitási módjai
a) oldalt nyíló ajtó; b) lengőajtó; c) forgóajtó; d) tolóajtó; e) harmonikaajtó

3.22. ábra. Oldalt nyíló ajtó nyitási irányai

3.22. ábra. Oldalt nyíló ajtó nyitási irányai

A lengőajtók ajtószárnyai mindkét helyiség irányába nyithatók, ebből adódóan mindkét oldalon kellő mértékű helyet kell biztosítani működtetésükhöz (3.21/b. ábra). El­sősorban a gyors átjárhatóság miatt alkalmazzák, így általá­ban középületekben fordulnak elő (pl. pincérajtó). Légzárá­suk nem kielégítő, csupán térelhatároló szerepet töltenek be.

A forgóajtók szárnyszerkezete általában négytagú ajtó­szárny (egy teljes körhenger négy térrészre osztásával jön létre), amely függőleges tengelye körül egy irányba fordulva teljes körfordulatot tud megtenni (3.21/c. ábra). így egyszerre biztosítja a ki- és bejutást. A befogadó szerkezet lényegében speciális tokszerkezet. Elsősorban közintézmények, áruhá­zak stb. bejárati ajtajaként alkalmazzák. Légzárásuk szintén kedvezőtlen.

A tolóajtók ajtószárnyai rendszerint vízszintes irányban, a fallal párhuzamosan, sínen mozgathatók (3.21/d. ábra). A tolóajtó lehet a falszerkezetben eltűnő vagy a falszerkeze­ten kívül mozgó. Általában kis helyigény esetén alkalmaz­zák.

A harmonikaajtó lényegében harmonikaszerűen össze­csukható szárnyakból álló tolóajtó (3.21/e. ábra). Az egymáshoz pántokkal kapcsolódó szárnyak sínen futva mozgat­hatók. Elsősorban két szomszédos tér (vagy külső és belső tér) nagy méretű összenyitására alkalmazzák.

Az ajtók szükséges méretét, kialakítását mindig a várha­tó forgalom és az egyedi igények ismeretében a tervezés so­rán határozzák meg. Az épület tervezésekor előzetesen meg kell állapítani a szükséges falnyílás méretet, figyelembe véve, hogy az ajtó beépítését követően a szabad nyílásméret kisebb lesz. Az ajtók kialakított mérete egyben meghatároz­za az adott helyiségbe elhelyezhető tárgyak, berendezések méretét is.

Az ide vonatkozó előírás alapján a gyalogos közlekedésre szolgáló ajtó szabad nyílásának szélessége min. 60 cm (ön­álló rendeltetési egység, szobák esetén min. 85 cm), magas­sága legalább 190 cm.

Gyakorlati tapasztalatok alapján az ajtók szükséges szélességi mérete:

 • egyszárnyú ajtók: mellékhelyiségeknél 65-75 cm; lakóhelyiségeknél 90-100 cm;
 • kétszárnyú ajtók: lakóhelyiségeknél 130-150 cm, épü­letek bejáratánál 170 cm (de itt a magasság 220 cm).

A nyitási irány egységes meghatározása szintén tervezői feladat.

Ehhez a következőket kell figyelembe venni:

 • nyitott szárny a forgalmat ne akadályozza;
 • az egymáshoz közel eső ajtók ne nyíljanak egymásra;
 • nagy forgalmú helyiségek ajtói kifelé nyíljanak;
 • a bejárati ajtók befelé nyíljanak.

Az ajtók két fő részét az ablakokhoz hasonlóan a tok és szárny (ez esetben ajtólap) képezi. Ezek kialakítása azonban jelentősen eltérhet az ablakoknál megismertektől.

Tok

A tok általában csak a két oldal (függőleges tokszárak) és a szemöldök (felső vízszintes tokrész) mentén azonos ke­resztmetszetű szerkezet. A kétoldali függőleges tokszárakat az alsó részen -a padlóburkolat alatt- külön tokösszekötő kapcsolja össze. Eltérő burkolatú terek esetén a tokössze­kötőre küszöb kerül (3.23. ábra). A tokösszekötő és a kü­szöb anyaga, kialakítása az ajtó anyagától és típusától függ. A keményfa küszöb éleit (vagy teljes felületét) gyakran csa­varozott fémszalaggal védik a kopástól. Az ajtólapok a kü­szöbhöz egyszeresen ütköznek.

3.23. ábra. Tokösszekötő és küszöb elhelyezkedése

3.23. ábra. Tokösszekötő és küszöb elhelyezkedése

A tokszerkezet kialakítását meghatározza az ajtó műkö­dése. (Tolóajtóknál például az ajtószárny alul és felül, vagy csak felül közvetlenül a hordozósínhez kapcsolódik, a tok szerepe a nyílás beszegésére korlátozódik.) A tokszerke­zetet régen a falazással egyidőben építették be a falszer­kezetbe és a falazatba illeszkedő toknyúlványokkal, vagy a falmerevítő lágyvashuzalozáshoz kapcsolva rögzítették.

A falazással egyidejű beépítés azonban (a kőműves mun­kákból adódóan) gyakran a tokszerkezet sérülését, káros feszültségek keletkezését eredményezte. Ezek elkerülésére napjainkban a korszerű, kész felületű ajtókat minden eset­ben utólag, a falszerkezet elkészülte után építik be. A külső falakba épített, üvegezett bejárati ajtók kialakítá­sa az ablakokhoz hasonló.

Szárnyszerkezet

Az ajtók szárnyszerkezetét (az ajtólapot) rendszerint a szárnykeret és a szárnybetét alkotja. A szárnykeret alsó eleme általában magasított. Ez több szempontból is fon­tos: így védve van a betét az esetleges rúgásoktól, nagyobb a teljes szárnyszerkezet merevsége, valamint a magasítás lehetővé teszi díszítő, vízvető lécek, profilok elhelyezését.

A szárny lehet teljesen vagy részlegesen zárt, illetve tel­jesen üvegezett. Egyedi esztétikai igény (ill. fokozott bevilágítás) esetén előfordulhat szárnykeret nélküli, teljes egé­szében üveg szárny alkalmazása is (üvegajtó). Az ajtószárny anyagát, kialakítását az ajtó típusa, ren­deltetése, valamint az egyedi igények határozzák meg.

A szárnybetéttől függően a szárny szerkezete lehet:

 • tömör vésett (váztáblázatos) vagy
 • lemezeit.

Tömör (vésett) ajtószárny

Tömör (vésett) ajtószárny esetén a szárnybetét a szárny­keret között megfelelően kialakított, tömör fatáblákból (gya­lult deszkából) vagy egyéb többrétegű tömör (pl. hőszigetelő betétes) táblából áll (3.24. ábra). Tömör ajtólapokat elsősor­ban bejárati ajtóknál alkalmaznak. Nagyobb tömegük kö­vetkeztében egyedi, nagy teherbírású vasalatot igényelnek.

3.24. ábra. Különböző szárnybetétű ajtólapok 13.24. ábra. Különböző szárnybetétű ajtólapok 2

3.24. ábra. Különböző szárnybetétű ajtólapok
a) tömör fatáblás ajtólap; b) tömör hőszigetelő-betétes vésett ajtólap; c) lemezeit lécbetétes ajtólap; d) lemezeit faforgácslap betétes ajtólap; e) lemezeit csőfuratolt faforgácslap betétes ajtólap; f) lemezeit papír méhsejtrácsbetétes ajtólap

Lemezelt ajtószárnyak

A lemezelt ajtószárnyak (a vasalatok helyén megerősí­tett) szárnykeretből, lemezborításból és az ezek között elhe­lyezkedő kitöltésből állnak. A kitöltés sokféle lehet: tömör lécbetét, faforgácslap, üreges faforgácslap, lécrács, farostle­mez-rács, papír méhsejt stb. (3.24. ábra).

A lemezborítás általában 5 mm vastag rétegelt lemez (melynek szálvezetése a lécbetétre merőleges), igénytelenebb szerkezeteknél farostlemez (4 mm). A felületképzés gyárilag festett (lakköntött), fóliával kasírozott vagy színfurnéros.

A nyílászárók jellemző szerkezeti részletei a külső ajtók esetében sok tekintetben megegyeznek az ablakoknál meg­ismert kialakításokkal (3.27. ábra). A rések mentén a meg­felelő légzárást, hőszigetelést, valamint a külső hatásokkal szembeni védelmet a csatlakozási felületeken kialakított tömítésekkel biztosítják. A küszöbnél az ütközések száma és a tömítések kialakítása az ajtó rendeltetésétől, típusától függően eltérő.

3.27. ábra. Korszerű fa bejárati ajtó

3.27. ábra. Korszerű fa bejárati ajtó

Belső ajtóknál egyszerűbb megoldás is elégséges, mivel itt nem kell védelmet biztosítani a külső hatásokkal szem­ben. A hanggátlás és a megfelelő légzárás azonban itt is követelmény. Ezt szintén az ütközési felületen kialakított rugalmas tömítőprofilokkal biztosítják (3.28. ábra). Ezek a megfelelő tömítés mellett lehetővé teszik a csendes műkö­dést is (becsapódás).

3.28. ábra. Korszerű fa beltéri ajtó

3.28. ábra. Korszerű fa beltéri ajtó

A külső és belső ajtók egyaránt készülhetnek üvegezett kivitelben. Az ilyen ajtóknál az üvegezést a szárnybetéten belül közvetlenül a szárnykerethez kapcsolódó, külön keret­szerkezet fogja közre. Az ajtók üvegezésénél alapvető felté­tel az intimitás megőrzése, ezért az üvegbetétek rendszerint nem átlátszó (mintás, homokfúvott, mart, színes), de fényát­eresztő üvegből készülnek.

Az erkélyajtók is nagy felületű üvegtáblák beépítésével készülnek, szerkezetüket tekintve azonban az ablakokhoz állnak közelebb; csak a nagyobb méretű szárnykeretben és a küszöb alkalmazásában különböznek (3.29. ábra).

3.29. ábra. Műanyag teraszajtó (küszöbrészlet)

3.29. ábra. Műanyag teraszajtó (küszöbrészlet)

A te­raszfelületen esetleg felgyülemlő víz belső térbe jutását megakadályozandó, a küszöbrész általában magasabb a többi ajtóénál. Külön figyelmet kell fordítani a megfelelő vízzárásra (2-3 cm magasan „álló” víz esetén is meg kell akadályoznia a beszivárgást).