Magasépítészet

Csapadék elleni szigetelés bitumenes lemezekkel

Ragasztott oxidbitumenes lemezszigetelések készítése

Régebben a lapostetők csapadék elleni szigetelését év­tizedeken keresztül a gyöngykavics védelemmel ellátott három rétegű, oxidált bitumenes (ragasztott) vékonyle­mez szigetelések (Presskies-fedés) jelentették (2.11. ábra). Ezek jellemzően korhadó betétes (papír, kender stb.) fedélle­mezekből készültek, helyszínen olvasztott forró bitumennel rétegenként, teljes felületen ragasztva. A fényvédő gyöngy­kavics réteg szintén forró bitumenbe hengerezve készült.

2.11. ábra.

2.11. ábra. Egyhéjú, egyenes rétegrendű tető rétegfelépítése ra­gasztott oxidbitumenes lemezszigeteléssel (ma már nem javasolt)
1 gyöngykavics védőréteg; 2. csapadék elleni szigetelés (három réteg oxidbitumenes lemez); 3. gőznyomást levezető réteg; 4. hőszigetelés; 5. bit. lemez párafékező réteg; 6. bit. máz kellősítés; 7. lejtbeton; 8. méretezett vb. födém; 9. felületkiegyenlítő réteg; 10. technológiai elválasztó réteg

Az ilyen tetőszigetelés kialakítása munka- és időigényes, valamint fokozottan balesetveszélyes. A korhadó hordo­zóréteg következtében a szigetelés tartóssági szempontból sem felel meg a mai követelményeknek és igényeknek. A hazai és nemzetközi irányelvek egyértelmű állásfoglalása szerint tetőszigetelésekhez forró bitumennel ragasztott, korhadó betétes oxidált bitumenes vékonylemezek alkal­mazása ma már tilos!

A hazai lapostető-felületek egy ré­szét azonban még mindig ilyen lemezszigetelések képezik, ezért az ezzel kapcsolatos ismeretek feltétlenül szüksége­sek. Ebből adódóan a következőkben olyan szerkezeti ki­alakításokat és technológiai leírásokat ismertetünk röviden, amelyek főleg régebben voltak jellemzőek.

Megjegyzés: A forró bitumennel ragasztott háromrétegű vékony­lemez szigetelések technológiájának ismerete képezi a napjaink­ban készülő lemezszigetelések készítésével kapcsolatos ismeretek alapjait is. A forró bitumennel történő ragasztás napjainkban is alkalmazott rögzítési mód. Elsősorban a lapostető egyéb rétegeit (védő-, elválasztó stb. rétegeit) képező bitumenes lemezek ragasz­tásánál használják.

A szigetelőlemezek fektetése (a vízelvezetés módjától függően) többféle módon történhetett. A lemezek fektetését alapvetően meghatározta azon megkülönböztetés, hogy a te­tőt egy- vagy kétirányú lejtéssel alakítják ki. Ez utóbbi belső, valamint teljes tető körüli külső vízelvezetés esetén fordult elő. Kétirányú lejtésnél az egyes rétegekben a szigetelőleme­zek fektetési iránya egymásra merőleges. Egyirányú lejtés esetén az egyes rétegek lemezsávjait egy irányba, rétegenként fél lemezszélességgel eltolva is lefektethették (2.12. ábra).

Bitumenes szigetelőlemezek fektetése

2.12. ábra. Bitumenes szigetelőlemezek fektetése háromrétegű szigetelés esetén

A lemezek elhelyezését a vízelvezetés ismeretében külön lemezfektetési tervben határozták meg. A szigetelést a tetőfelület legalacsonyabb részéről kezdték (külső eresz, belső összefolyó), és az eresszel, attikával párhuzamosan haladva végezték. A szigetelőlemezek fektetését természe­tesen mindig megelőzte az aljzat előkészítése, kellősítése.

Az egyes rétegeken belül az egymáshoz kapcsolódó le­mezek közötti átfedés legalább 10 cm. A hosszirányú lemeztoldásoknál az átlapolásokat rendszerint lejtésirányú rátakarással képezték úgy, hogy az egyes rétegekben azok nem kerültek egymás fölé. Az egymás melletti lemezsávok közötti átlapolásokat a szigetelés rétegszámának függvé­nyében egyenletesen eltolva képezték.

A szigetelés egyéb szerkezethez történő csatlakozásá­nál az egyes rétegek lemezeit lépcsőzetesen „túlnyújtva” alakították ki (a legfelső lemezréteg rátakart az alatta lévő rétegekre, illetve a kapcsolódó szerkezet egy részére). így biztosították, hogy mindhárom lemezréteget le lehessen ra­gasztani a szélek mentén.

A gyöngykavics védőréteg felhordása (kavicsolás) so­rán a legfelső lemezrétegre először forró bitumen bevo­nat került, majd mielőtt ez kihűlt volna, 2-3 cm vastagon gyöngykavicsot terítettek szét. Ezt kavicstolóval egyenle­tesen elegyengették úgy, hogy a bevonat se legyen látható. A bitumenbevonat dermedése után a meg nem tapadt kavics­szemeket lesöpörték, majd a teljes felületet áthengerelték.

Szerkezeti részletek

Az attikánál mindhárom szigetelőlemezt felvezették az attikafalra. Itt is a lemezek rétegenkénti (lépcsőzetes) túl-nyújtásával biztosították a lemezek megfelelő leragasztását. A legfelső lemezréteget gyakran az attika felső vízszin­tes felületére is felvezették (2.13. ábra). Az attika mentén a szigetelés alatt nagyobb mértékű lejtést, valamint íves hajlatképzést alakítottak ki.

Attika szegélyezése három rétegű ragasztott bitumenes lemezfedéssel

2.13. ábra. Attika szegélyezése három rétegű ragasztott bitumenes lemezfedéssel (napjainkban nem járatos)

Előbbi a víz minél gyorsabb el­vezetését, utóbbi a lemezek hajlatban előforduló esetleges törésének, sérülésének megakadályozását szolgálta. A szi­getelőlemezek elhelyezése előtt elengedhetetlen volt az atti­ka felületének előkészítése, kellősítése. A hajlatok mentén a pozitív, illetve negatív sarkokat külön betétlemezekkel erő­sítették meg. Az attika fém szegélyezését a szigetelés után alakították ki. A bádogszerkezet általában a lemezszigete­lés attikafalra felvezetett részét teljes egészében eltakarta. A szigetelőlemezre rátakaró fémszegély széleit bitumenes takaró-lemezsávval fedték le.

Csapadék-összefolyó kialakítása háromrétegű

2.14. ábra. Csapadék-összefolyó kialakítása háromrétegű, ragasztott bitumenes lemezfedéssel (napjainkban nem járatos)

A csapadékvíz-összefolyók (víznyelők) a lapostető egyik „legkényesebb” szerkezeti részletei (2.14. ábra). A szigetelés és a lefolyócső közötti megfelelő kapcsolatot előre gyártott fém összefolyó elemekkel képezték (napjainkban ezt fel­váltották a műanyag összefolyó elemek). A lefolyócsőhöz először egy ólomlemez peremes csőcsonkot csatlakoztattak, majd bitumenes lemez elválasztó réteg közbeiktatásával erre egy min. 60×60 cm-es horganylemez peremes csőcsonk került.

Ez utóbbira (a vízfolyás irányába rátakarva) vezet­ték rá a három réteg szigetelőlemezt, rétegenként lépcsősen túlnyújtva. A gyöngykavics lefolyócsőbe jutását a horgany­lemez peremre forrasztott kavicsléc akadályozta meg. A kü­lönböző szennyeződések lefolyóba kerülése ellen horgany­zott acél lombkosárral zárták le az összefolyó nyílását.

A különböző szerkezeti mozgásokból, hőmozgásokból adódó feszültségek semlegesítésére kialakított mozgási hézagokat a lapostető síkjában vagy a tetősíkból kiemelt szegélyezéssel képezték (2.15. ábra).

Mozgási hézag szegélyezése

2.15. ábra. Mozgási hézag szegélyezése három rétegű ragasztott bitumenes lemezfedéssel (napjainkban nem járatos)

Régen az ilyen szerke­zeti részletek rendszerint hőhidasak voltak. A tető síkjában lévő szegélyezést fémlemez tágulási tagozattal alakították ki, melynek kétoldali peremrésze rátakart a szigetelőleme­zekre. Ezt a peremrészt bitumenes lemez takarósávval fed­ték le. Közvetlenül a mozgási hézag mentén – a gyorsabb vízelvezetés érdekében – nagyobb mértékű lejtést képeztek a csapadék elleni szigetelés alatt. A tetősíkból kiemelt sze­gélyezés kialakításának elve lényegében megegyezett az at­tika szegélyezésével.