Padlóburkolatok

Padlószőnyeg mint burkolat

A padlószőnyeg az egyik legbonyolultabban lerakható burkolat. Nehéz, nagy tekercseket kell mozgatnunk; eze­ket úgy lerakni, hogy feszes, teljesen sima felületet kap­junk, nem könnyű! A padlószőnyeg lapok lerakása már könnyebb, mert ezek kisebbek, könnyebbek. A legtöbb padlószőnyegnél alátétet, szöges lécet (fogaslécet) és dilatációs (burkolatváltó) profilokat is be kell építenünk, emellett speciális szerszámokra is szükségünk lesz.

Padlószőnyeg

Megfelelő-e az aljzat?

A tekercsben kapható hagyományos padló­szőnyeg alá mindig be kell építeni alátétet, ez általában a természetes rostokból készült változatoknál is igaz. Az alátét képes az aljzat bizonyos mértékű egyenetlenségeit kiegyenlíteni, ezért ez esetben nincsen szükség tökéletesen sima aljzatra, mint más burkolattípusoknál. Ha azonban az aljzat nagyon rossz állapotban van, hordjunk fel rá aljzatkiegyenlítőt vagy építsünk be rétegelt lemez alátétet.

Ha nem építünk be alátétréteget, gondoskodnunk kell a tökéletesen sima aljzatról. Bizonyos esetekben szükség van ragasztásra; ilyenkor speciális, a hagyományos vagy a természetes rostokból készült padlószőnyeghez való ragasztót kell használnunk, amelyet vékonyan kell felhor­dani. A ragasztó lehetővé teszi, hogy igazításhoz felszed­jük a már lerakott szőnyeget. Ragasztáskor különösen fontos követelmény a tökéletesen tiszta aljzat: csak így fog kellően megtapadni rajta a ragasztó.

A burkolat akklimatizálása

A természetes rostokból készült burkolatok a leve­gő hőmérsékletének és nedvességtartalmának változására zsugorodással és duzzadással reagál­nak, ezért ezeket beépítése előtt legalább 48 órán át a burkolandó helyiségben (normál lakóklímán) kell tárolni, csak ezután következhet a darabolás és beépítés. A hagyományos padlószőnyegre mindez nem vonatkozik.

Szőnyegpadló

Az alátét kiválasztása

Az alátétréteg célja, hogy még puhább legyen a burkolat, emellett azonban annak élettartamát is megnöveli. Az alátét általában poliuretánhabból, újrahasznosított poliuretánból, gumiból vagy természetes, illetve mesterséges filcesített rostanyag­ból készül. Az adott burkolattípushoz és az aljzathoz leginkább illő alátétről az építőanyag-kereskedés­ben érdeklődjünk.

Vastagabb, puhább alátétet ál­talában pihenésre használt, kisebb forgalmú helyi­ségekbe (pl. hálószoba) építenek be, míg a véko­nyabb alátét jobban igénybevett területekre (pl. lépcső) alkalmas. Ne feledjük, hogy a természetes rostokból készült burkolatok alá másfajta alátétet kell beépítenünk, mint a hagyományos padlósző­nyegeknél.

Padlószőnyegek vágása, toldása, rögzítése

Padlószőnyegek vágása

A padlószőnyeget és a természetes rostokból ké­szült szőnyegeket egyaránt darabolhatjuk éles uni­verzális késsel vagy szabóollóval, vonalzó mellett. A buklészőnyegekhez (hurkolt szőnyeg) szabóollót használjunk. Vásárolhatunk speciális vágóeszkö­zöket is, de az univerzális kés is remekül megteszi.

Vágás

A szöges léceket lemezvágó ollóval vagy fémfű­résszel daraboljuk. Ha a burkolandó helyiség jóval keskenyebb, mint a szőnyegtekercs, egy nagyobb helységben vágjuk nagyjából méretre a szőnyegünket, majd ezután vigyük a beépítés helyére. Kör­ben mindenhol hagyjunk legalább 5 cm ráhagyást. Ezt fogjuk majd a szöges lécek mögé betűrni.

Szerszámok

A padlószőnyegeket általában a hátoldal felől dara­boljuk; a vágás vonalát filctollal jelöljük ki. A hurkolt szőnyegeket viszont a színoldal felől vágjuk: ezeket a hurkok között kell vágni, a sorokat csavar­húzóval válasszuk szét. A természetes rostokból készült burkolatokat szintén a színoldal felől vágjuk.

Szerszámok

Toldások készítése

Ha két vagy több padlószőnyeg darabot kell összeilleszteni, tervünkön határozzuk meg, hogy hova kerülnek majd a toldások. Ezek ne legyenek feltűnő, nagy forgalmú helyeken. Elképzelhető, hogy különféle irányból nézve a padlószőnyeg felületét azt eltérő színűnek látjuk, ezért fontos, hogy a darabokat azonos száliránnyal rakjuk le. Mintás szőnyegnél szőnyeg a mintákat illeszteni kell. A termé­szetes rostokból készült burkolatokat egy­szerűen leszabjuk és egymás mellé helyez­zük, a hagyományos padlószőnyeget azon­ban össze kell dolgozni az illesztéseknél.

Toldás

(Kép fent) Toldásnál („összevasalás”) tegyünk az aljzatra illesztő szalagot (hőre lágyuló ragasztóval ellá­tott speciális ragasztószalagot), majd lassan toljuk be a speciális vasalót a szőnyeg alá, hogy megolvassza a ragasztót. Ahogy haladunk a szőnyeg széle mentén, mö­götte összezárul az illesztés, és a szőnyeg szélei beletapadnak a ragasztóba. A toldás­nál nehezékekkel nyomjuk bele a ragasztóba a szőnyeget.

A szélek rögzítése

A padlószőnyegeket rögzíthetjük a falak mentén elhelyezett szöges lécekkel (fogas­lécek). Ezek általában 1,2 m hosszú, fából vagy fémből készült elemek, ferdén kiálló „szegekkel”. Léteznek azonban szeg nélküli változatai is, a természetes rostokból készült burkolatokhoz.

Az adott burkolattípushoz ajánlott szö­ges lécről az építőanyag-kereskedésben ér­deklődjünk. A faaljzaton használt változatot szegezéssel rögzítjük. Aljzatbetonhoz való rögzítéshez viszont kőzetfúróval fúrjuk a lé­cen át a betonba egy lyukat, majd betonhoz alkalmas szegekkel rögzítsük. Kaphatók a betonnál keményebb aljzatoknál (pl. kő) használható szöges lécek is, amelyeket nem szegezéssel, hanem speciális ragasztóval rögzítünk.

A szöges léceket az alátét elhelyezése előtt építjük be. A ferde szegek mindig a fal felé nézzenek. Egyes léceken nincsenek szö­gek, ezeknél a lécre nyomtatott márkanév nézzen felénk.

Lépések:

  1. A szöges lécet szereljük be a fallal párhuza­mosan; a léc és a fal között maradjon a sző­nyeg vastagságánál kissé keskenyebb hézag. Lécdarabot használjunk távtartónak. A sze­gek a fal felé mutassanak. A szöges lécet rögzítsük a helyére.1. lépés
  2. A szőnyeget a térdfeszítővel feszítsük a szö­ges léc felé, és bontóvésővel nyomjuk a sze­gekre, majd kezünkkel is simítsuk le. Végül a beszorítóspaklival nyomjuk a szőnyeget a szöges léc és a fal közé.2. lépés

Burkolatváltás

Két különböző burkolattípus találkozásánál (pl. ajtóknál) küszöböt vagy dilatációs profilt kell beépítenünk. Ezeket általában szegezés­sel vagy csavarozással rögzítik az aljzathoz, a szöges léccel egy időben.

Léteznek olyan szőnyegprofilok, ame­lyeknél a szőnyeg szélét szegek fogják meg, erre hajlik rá a profil teteje. Ezekkel azonos és eltérő magasságú burkolatokat egyaránt csatlakoztathatunk; a profilt először az aljzat­hoz kell rögzíteni, majd ezután fogjuk be ve­le a szőnyeget. Amikor a burkolat a helyére került, 3-6 mm-rel vágjuk le az ajtótokot. Ez után térdfeszítővel feszítsük meg a padlószőnyeget, hogy a profil hajlatáig érjen, akasszuk rá a szegekre, majd hajtsuk rá a ta­karást, és azt egy fadarabbal és kalapáccsal rögzítsük.

Ha a padlószőnyeg vastagabb burkolat­tal találkozik, a szöges lécet az előzőekben leírtak szerint rögzítsük az aljzathoz, majd feszítsük rá a szőnyeget, mintha a vastagabb burkolat lenne a fal. Ha az ajtónál két eltérő vastagságú padlószőnyeg találkozik, szerel­jünk be közéjük faküszöböt, a küszöb mellé pedig mindkét oldalra helyezzünk szöges ­lécet.

Ha két egyforma vastagságú padló­szőnyeget csatlakoztatunk, és nem szeret­nénk dilatációs profilt beszerelni, egysze­rűen „vasaljuk” össze a két szőnyeg szegé­lyét, a speciális illesztő szalaggal. Alterna­tív megoldásként Z profilt is beépíthetünk, amelyet a szöges léc alá szerelünk be. A szőnyeg szélét hajtsuk a Z profilra, így el­takarja a szöges lécet.

Profilok

 

Feszítés

A szőnyeg feszítésével tökéletesen sima fe­lületet készíthetünk. A feszítőgépek haszná­lata azonban amatőröknek semmiképpen sem javasolt, mert rendkívül bonyolult a mű­ködtetésük. Ehelyett inkább térdfeszítőt hasz­náljunk, amellyel lassabban, de biztonsá­gosabban dolgozhatunk.

Feszítés

Úgy állítsuk be a szerszám fogait, hogy a fejébe anélkül be lehessen fogni a szőnyeget, hogy a fogak átfúródnának rajta. Ezután a lábunkkal nyom­juk meg a szerszám kipárnázott végét, a fal felé feszítve a szőnyeget, így kisimulnak az esetleges egyenetlenségek.