Szép lakás

Lakberendezés: színek, kontraszthatás, fényhatás és textúrák

A natúr szó hallatán nem annyira egy szín, mint inkább bizonyos han­gulat vagy színcsoport jut eszünkbe, melyet a melegséggel, a harmóniá­val, az egyszerű szépséggel társítunk. Az értelmező szótár szavaival élve jelentése: „természetes, eredeti álla­potában lévő”. Ha ezt jobban meggondoljuk, a természetben fellelhető összes szín, melyet nem mesterséges úton állítottak elő, natúr, azaz ere­deti.

Színek gyakorlati alkalmazása

A gyakorlati alkalmazáskor azonban ebbe a csoportba a krém­színek, drappok, barnák, homok­os csontszínek, törtfehér, galamb­szürke sorolhatók – a fa, a föld és a kő színei. Ősi anyagok, melyek szépségüket a természetnek köszön­hetik. Idézzük csak magunk elé a tengerparti homokon csillogó kagy­lóhéjat, vagy egy vesszőből font ko­sárban a már kissé kiszáradt hagy­ma látványát, vagy a felszántott mezőkön itt-ott felbukkanó szal­makazal képét. A földi élet számta­lan csodája.

Lakberendezési összefüggésben a kulcsszó az egyszerűség

A natúr szí­nek saját árnyalataikkal kombinálva a legszebbek, amikor a hangsúly az anyagra és a formára helyeződik át. A visszafogott színhasználattal figyel­münk a terekre, a tárgyakra, azok igazi énjére irányul.

Különösen fontos szerepet kap a bútorválasztás és elhelyezés, mely esetben a „kevesebb több” elvét jó követni, hogy az egyes darabok for­mavilága megfelelően érvényesülni tudjon, hogy szemünk ne egyik pont­ról a másikra ugráljon, hanem élve­zettel fogadja be a látottakat. A jól elhelyezett asztal, kanapé, néhány szék vagy akár csak egy virágállvány meghatározóvá, térrendezővé válhat. Világos, natúr környezetben sikerrel alkalmazhatók a sötétebb barna és fekete kontúrú kiegészítők, melyekkel mennyiségtől függően erősíthetjük és sötétebb hangulatúvá tehetjük a teret. Igen lényeges a különféle anyagok, felületek együttes és válto­zatos használata.

Kontraszthatás és ennek lé­nyege a lakásban

A lágy, selymes, fé­nyes, áttetsző ellenpontjaként az erőteljesebb, strukturáltabb, ruszti­kus anyagok. A kontraszthatás lé­nyege, hogy felhívja a figyelmet az anyagok szerkezetére és az abban rejlő szépségére. A túlzottan azonos vagy csupán némileg eltérő felüle­tek együttes alkalmazása zavaróan egysíkú és unalmas lehet, míg a kü­lönféle textúrák játéka azonos szí­nen belül is változatos, izgalmas eredményre vezet.

Natúr színekkel való tervezéskor fokozottan figyel­jünk a fényviszonyokra. A leghalvá­nyabb szín, de akár a fehér is a leg­különfélébb árnyalatokban változik a ráeső fénytől és a környezetében lévő tárgyak reflexióitól függően. A falak színválasztásánál – miként azt más színeknél már javasoltuk -ne maradjon el a próbafestés.

Az úgynevezett szín a színben na­túr környezetet főleg azok válasszák, akik szeretik a sima formákat, a le­vegős, nem telezsúfolt tereket, ame­lyekben mindössze néhány dísztárgy kap helyet. Habár azt mondottuk, hogy a na­túr szín saját árnyalataival a legszebb, azoknak, akik színesebb hatásokra törekszenek, kiegészítőül a mély föld­színeket javasoljuk, mint például a terrakotta, a mélyvörös, az indigó­kék, melyek természetességükkel nem ölik meg a világos szín lágyságát.

Színek és a fényhatás

Gyakorló építészek számára egy-egy épület vagy épületegyüttes külön vagy együtt tervezésénél rendkívül fontos a színek és a fények eredőjé­ből létrejövő tiszta árnyékkép. Napjaink, vagyis az ezredforduló belsőépítészetében szintén óriási je­lentőséggel bír a fény és a szín, va­lamint együttes hatásuk. A fények hatását természetes és mesterséges megvilágításnál egyaránt vizsgálni és értékelni kell, ám míg egy normál ablakozású lakásnál a mesterséges megvilágítás igényel fokozott fi­gyelmet, addig nagy üvegfelületek (pl. télikert, felülvilágítók stb.) ese­tén nagyobb hangsúlyt kell kapjon a természetes fények belsőépítészeti megjelenítése.

Berendezések színei

Lakása berendezésekor mindenki válogat stílusok és bútorok között, hosszan mérlegeli, milyen színeket válasszon, nem kevés pénzt költ bur­kolóanyagokra, textilekre, ám eköz­ben nem fordít kellő figyelmet a meg­lévő és kialakítható fényhatásokra. Pedig a fény csodákra képes, ra­gyogóvá teheti, de meg is ölheti a színeket, általa kelnek életre ked­venc tárgyaink, bútoraink, ráadásul közérzetünkre is jelentős befolyás­sal van.

A legkellemesebb hatást a termé­szetes napfény adja – idézzék csak fel azt a tavaszi délelőttöt, amikor elsőként árasztja el erőteljes napsütés szobáinkat -, ezt követi a halogén­izzók fénye, leginkább megközelítve a természetes fény tulajdonságait. A normál égők narancsos-sárgás, míg a neonlámpák ridegen kékes árnya­latot adnak a színeknek. A napsza­kok változásával ugyancsak változik a természetes fényhatás is, kora reggel kicsit rózsaszínes, dél felé erős sárga, naplementekor vöröses tónust te­remtve.

Színek és textúrák

A fény és a színek összefüggései­ben lényeges elem a tárgyak textúrája. Egészen különböző hatású ugyanis, ha matt, fényes, sima, érdes vagy át­tetsző felületekről verődik vissza. Meg kell említeni még a mennyiségeket és arányokat is. Általános vélekedés, hogy a természetes fény­ben szűkölködő, ráadásul kis tereket világos színűre célszerű festeni, így nagyobbnak, derűsebbnek tűnnek.

Ez azonban egyáltalán nem törvény­szerű, mert ha történetesen egy északi fekvésű kisméretű szobát vörösre festünk, csökkentjük ugyan a térér­zetet, ám egyben meleggé, hívoga­tóvá varázsoljuk – kompenzálva a természetes fény hiányát. Érdemes még megjegyezni, hogy a fehér mennyezet 10-15 százalékkal több fényt ver vissza, mint a színezett, és hogy bizonyos színek – például a terrakotta, a zöld vagy a lila – telje­sen megváltoznak a legkisebb fénykülönbségek mellett is.

Változó fényviszonyok

Egy-egy szoba berendezésekor nem árt, ha alaposan megfigyeljük a nap folyamán változó fényviszonyokat – hol kel fel és nyugszik a nap, mikor a legintenzívebb a fény, a szoba mely részeit világítja be a napsugár -, mert annak megfelelően alakít­hatunk ki hangsúlyosabb és rejtet­tebb részleteket, helyezhetjük el nö­vényeinket, dísztárgyainkat. Ezeket az adottságokat érdemes tehát figyelembe vennünk és tanul­mányoznunk, mielőtt lakásunk szí­neit, berendezési tárgyait kiválaszta­nánk.