Hőszigetelés

A kémények, szellőzők és az energiatakarékosság

Az energetikai berendezések között a fűtési az, amely előállítja azt a hőmennyiséget, amennyi az adott tér, a lakás igényéhez szükséges. Energiatakarékos­sági szempontból a fűtési rendszer egyik fő eleme a jó és „egészséges” kémény. A kémény minősége a méretei – kürtőát­mérője, magassága stb. – megfelelőségén múlik, emellett állékonynak, kellően hő­szigetelőnek és időtállónak kell lennie. A szilárd tüzelőanyagú fűtéshez hasz­nált kéményállomány 90-95%-a egyhéjú, szilárd tüzelésre használt kémény. Gázfű­tésnél a helyzet más, a kémények 5-10%-a hagyományos, a maradék kéthéjú kémény, azaz a kéménytesten belül valamilyen bélés, béléselem vagy elemes korszerű (pl. Schiedel) kémény helyezkedik el.

Az egyhéjú kémények téglafalazatú, normálhabarcsba rakott kémények, kür­tőik általában téglalap, ritkábban kör keresztmetszetűek. A kéthéjú kémény­kürtőkben a belső, égéstermék-elvezető csőrendszer hermetikus zárásával csat­lakozik a fűtőtesthez.

A béléscsövek anyaga lehet:

 • eternit;
 • Westernform; alumínium és inoxid acéllemezek;
 • samott tűzálló cső és kürtőbetét;
 • kerámia.

Az enernit csövet régebben csak gázké­ményhez használták, azonban ma már tilos beépíteni. Alkalmazásuk a kéntartalmú fű­tőanyagok okozta gyors elöregedés miatt állt le. A repedezett és kihullott azbeszt­cement anyag megszüntette a kémény kötelező tulajdonságát, a gáztömörséget.

A Westernform csövek már jobb mi­nőségűek, el tudják viselni az alacsony hőmérsékletű – csakis gáz – üzemű tü­zelőberendezések égéstermék hőjét. Az alumínium spirálcsövekkel csak egy nagy baj van – a több évtizedes tapaszta­latot leszűrve -, hogy a füstgáz kéntar­talma és a hiányos toldások vagy beépítési módok hibás működést ered­ményeztek. Hibás beépítésnek számít a bélés és a kéményfal közötti „hőszige­telő” kitöltések elhagyása vagy ehe­lyett szilárd anyaggal való kitöltése (pl. habarcs vagy soványbeton), amelyek az alumíniumanyagot megtámadták.

A samott béléscsövek alkalmazása az ezredfordulón csúcstechnikának számít az építészetben. Erre megoldást az euró­pai gyártók közül a Schiedel-rendszer hazánkban is működő gyára adja meg.

A Schiedelrendszer samott béléscsö­ves, szilárd, cseppfolyós és gáz fűtőkö­zeggel egyaránt használható kémény az építészetben szinte bárhol biztonsággal alkalmazható. A béléscsövön, illetve a kiegyenlítőkön kívül ún. köpenyele­meket is gyártanak, egytől háromkürtős és szellőzős mellékcsatornás változatban. Ez a kéménycsalád hőszigetelt, könnyen megépíthető kialakításának köszönhetően a legkedveltebb kategóriába tartozik.

A kerámia anyagú béléscsövek Euró­pában mostanában terjednek el, egyelőre azonban inkább kísérleti jelleggel-néhány évtized szükséges ahhoz, hogy eldőljön, hogyan válik be majd a hosszabb távú használatban. A kémény mellékjáratai a kályhák üzemeléséhez szükséges égési levegőt is biztosítják.

Az üvegszál erősítésű műgyanta ké­mény béléscső csak alacsony hőmérsékletű (gáz) füstgáz elvezetésre alkalmazható. Ez utóbbi régi falazott kéménytestek korszerűsítésére, mint „behúzott” béléscső jöhet számításba.

Külső falba épített kémények minőségi besorolása

7.13 ábra. Külső falba épített kémények minőségi besorolása a) ez a mód tilos; b) a kürtő és szabad tér között legalább 25 cm téglafal legyen; c) a legjobb, ha a kürtő és a szabad tér között független (zártterű) légrés van; d) külső hőszigetelő réteggel a kémény belső párakicsapódása megszűnik, és las­súbb a lehűlés, ezáltal intenzívebb a műkö­dés; e) legjobb megoldás az elemes és béléscsöves (Schiedel) kémény beépítése.

Falazott köpenyfalú, elemes samott kürtős (Schiedel) béléscső

7.14 ábra. Falazott köpenyfalú, elemes samott kürtős (Schiedel) béléscső 1 béléscső elem; 2 hőszigetelés; 3 falazott köpenyfal; 4 kültéri köpenyfal; 5 fedkő; 6 vízorr; 7 záró (dilatációs) elem; 8 kémény­tisztító ajtó; 9 koromzsák ajtó; 10 korom­zsák; 11 füstcső; 12 csappantyú.

Schiedel kémény beépített állapotban

7.15 ábra. Schiedel kémény beépített állapotban: 1 tüzelőberendezés; 2 csappantyú; 3 füst­cső; 4 csőcsonk; 5 kürtő; 6 tisztítóajtó; 7 koromzsák; 8 alsó tisztítóidom; 9 samott béléscső; 10 hőszigetelés; 11 külső elemes köpenyfal; 12 esetleges körülfalazás; 13 burkolati lemez; 14 fedkő; 15 lefedés; 16 tetőfödém; 17 födém; 18 tetőzet.

YTONG fal és falazott kémény kapcsolata

7.16 ábra. YTONG fal és falazott kémény kapcsolata; a) belül körülfalazással; b) főfalban, válasz­falelem elé falazassál; c) csökkentett főfal keresztmetszettel; 1 falazott kémény; 2 YTONG 37,5-ös; 3 YTONG 30-as; 4 YTONG 15-ös; 5 YTONG 10-es elem; 6 horony; 7 dilatációs rés.

Schiedel kémény hőszigetelése

7.17 ábra. Schiedel kémény hőszigetelése tető feletti körülfalazással; A, B födémkiváltási megoldások; 1 samott kéménykürtő elem; 2 köpenyelem; 3 kémény­bélés hőszigetelés; 4 dilatációs elem; 5 fedkő; 6 kiváltás; 7 légrés;  8 téglafal; 9 vízorr bádog; 10 zárószegő; 11 faltő bádog; 12 dilatációs hőszigetelés; 13 rugalmas (támasz) réteg; 14 födém; 15 födém-hőszigetelés.

 Schiedel kémény- és hőszige­telése

7.18 ábra. Schiedel kémény- és hőszige­telése, szerelt tető feletti burkolattal; 1 samott kéménybélés elem; 2 köpeny­elem; 3 kapcsolt hőszigetelés; 4 dilatációs elem; 5 fedkő; 6 támaszkiváltás; 7 légrés; 8 pikkelyes palafedés vagy bádog; 9 (álló) deszkázat; 10 keretváz; 11 vízorr bádog; 12 faltő bádog; 13 tetőfedés; 14 lejtbeton; 15 hőszigetelés; 16 dilatációs hőszigetelés; 17 rugalmas támasz; 18 födém.

Huzatnövelő kéményfej előre­gyártott elemekből

7.19 ábra. Huzatnövelő kéményfej előre­gyártott elemekből (az időjárás minden agresszivitásának ellenáll).

Energetikai szempontok

A kémények építésekor minden olyan tényező, ami a minőséget befolyásolja és a szükséges paraméterek hiányát jelenti, energiatakarékosság vonatkozásá­ban igen jelentős.

Ebből a szempontból az előforduló hibák tárából a következőket említjük meg:

 • A külső kémények nem megfelelő hőszigetelése, illetve a hőszigetelés hiánya zavarja a működést, csökken a kazán (az égés) hatásfoka.
 • A külső kémény hőszigeteletlensége miatt a kéménytesten és kapcsolódó fal­ban a pára kicsapódik, a fal elszíneződik, majd telítődik vízzel, miáltal csökken a hőszigetelési képesség, néhány tél elmúl­tával pedig szétfagy a külső szerkezet.
 • Béléscsöves kéményeknél a kürtő eleme és kéménytest közötti részt nem hőszigetelővel, hanem monolitikus, hőhidas anyaggal, betonnal vagy habarccsal töltik ki. Ez esetben, ha jól is zár a béléscső, a külső tér páratartalma le­csapódik a kéményszerkezeten belül, ami csökkenti a működési hatásfokot és nő a nem kívánatos hőveszteség.
 • A béléscső helytelen toldása és a kondenzvíz hibás alsó elvezetése is okozhat minőségi hibát. Alapelv, hogy kémény­bélést ugyanúgy kell építeni, mintha az csatorna lenne.
 • A kéményfejek is mint kitorkoló nyílások befolyásolják a fűtőkészülék működését, és ennek következtében a hatásfokot is.

A szellőzők és az energia­takarékosság

A szellőztetés, a levegő cseréje minden épületben és helyiségben természetes és szükséges követelmény. Azokon a helyeken, ahol ez az ablak nyílószár­nyaival, illetve az ezekhez kapcsolt résszellőzővel megoldható, nincs különös gond. Szellőzőcsatornák és kürtők az olyan épülethomlokzatok mögötti helyiségekhez szükségesek, ahol ablakok nem helyezhetők el.

A szellőzőkürtő energetikai szem­pontból igen lényeges, mert a primer-és a szekunder levegő be-, illetve kivezetése óriási mértékű fűtési energiát visz magá­val a szabadba, ha ez ellen nem teszünk valamit. Egy-két szintes épületeknél ez ritkán fordul elő, magasabbaknál azonban – az egész tömegre vetítve – az energiapazarlás tetemes lehet egy nem megfelelő módon megépített szel­lőzés esetén. Hagyományos falazatú, nem gépi üze­melésű szellőzők szintenként indulnak, mint a kémények. Előnyük az egyszerű építés, hátrányuk a nagy (épített) térfo­gatigény, továbbá a nehezen szabályozható működés, hatékonyság.

A csőrendszerű szellőzőkürtők már a kör keresztmetszetű járat miatt is prakti­kusabbak és könnyebben működtethetők és szabályozhatók. A gyűjtő rendszerű, ún. mellékaknás szellőzők amiatt célsze­rűek, mert kevesebb a helyigényük. Igen lényeges, hogy a szellőzőkürtők, illetve ezek csoportja – éppúgy, mint kémé­nyeknél – fűtetlen térben és tető felett hőszigeteltek legyenek, hogy ezáltal a működésük és hatékonyságuk javuljon. A friss levegő bevezetéséről minden esetben gondoskodni kell.

A kürtőre kapcsolt terek szellőztetése és az energiatakarékosság szempont­jából figyelni kell a következőkre:

 • a helyiségek kürtőkapcsolatának keresztmetszete szabályozható legyen, az igénynek megfelelően (ha nincs sza­bályozó, a kiszellőztetett „meleg” igencsak megnöveli a fűtési számlát);
 • a fűtetlen helyiség friss levegő után­pótlását ne fűtött, hanem semleges tér felől vagy kívülről oldjuk meg (pl. kamránál);
 • fűtött helyiségben (kürtőre kapcsolás esetén) legjobb megoldás a mágnes sze­leppel párosított ventilátor beépítése (amit a világítás áramkörére kapcsol). Ez egy lakás fürdőszobájánál és WC-jénél egy év alatt megtakarít annyi árú energiát, mint amibe a ventilátor kerül.

Elemes szellőzőkémény

7.20 ábra. Elemes szellőzőkémény a) szintenkénti kürtővel; b) mellékaknás gyűjtőkürtővel.

Szerelt mellékcsatornás gyűjtőkürtős szellőző

7.21 ábra. Szerelt mellékcsatornás gyűjtőkürtős szellőző, tető feletti hőszigeteléssel; 1 kürtő; 2 mellékcsatorna; 3 csatlakozó­nyílás; 4 hőszigetelés; 5 ellenőrző nyílás; 6 tetőbádog; 7 dilatációs perem; 8 szellő­zőcső; 9 rovarhálós szellőző.

Szerelt, kör keresztmetszetű szellőző gyűjtőkürtő

7.22 ábra. Szerelt, kör keresztmetszetű szellőző gyűjtőkürtő, elkülönített funkció­val, külön a konyha és külön WC helyi­ség kapcsolattal 1 állítható zsalus szellőzőcsatlakozás; 2 törésponti ívelem; 3 kapcsolódó „T” elem; 4 szellőzőcső.

Szerelt mellékcsatornás szellő­zőkémény tető feletti csomópontja

7.23 ábra. Szerelt mellékcsatornás szellő­zőkémény tető feletti csomópontja 1 szellőzőkürtő; 2 mellékcsatorna; 3 csat­lakozó (állítható) szellőzőrács; 4 toldó idom; 5 fejelem; 6 szellőzőrács; 7 vízmentes takarás; 8 hőszigetelés; 9 kürtőátvezetés dilatációs hőszigetelése; 10 körülfalazás.