Épületek külső burkolatai

Fémlemez homlokzati burkolatok

A homlokzatok fémlemez burkolata készülhet:

  • rozsdamentes acéllemezekből,
  • felületkezelt acéllemezekből
  • alumíniumlemezekből, különböző pro­filokkal, hengerelt vagy sajtolt előállí­tási móddal.

Acélanyagú burkolatokat – magas költségük miatt – hazánkban ritkán használnak, jelentőségüknél fogva rö­viden mégis foglalkozni kell velük. A tökéletes korrózióvédelmet jelentő rozsdamentes acéllemezeket magas előállítási költségeik miatt még a gaz­daságilag és iparilag fejlett országok­ban is viszonylag ritkán alkalmazzák. A burkolólemezek trapézhullám ke­resztmetszettel, többféle méretben ké­szülnek, mindkét oldalukon horgany­zott színes bevonattal. A lemezeket a tűzben horganyzott, acélanyagú foga­dószerkezetre csavarozással kell rögzí­teni. A szerkezet keresztmetszeti szelvényméreteit és a tartóelemek egymás­tól való távolságát méretezéssel kell meghatározni.

A lemezeket a vízszintes irányban vé­gigfutó, különféle alakú hengerelt acél fogadóprofilokra nemesacél csavarok­kal, neopréntömítések közbeiktatásával rögzítik. A fogadóprofilokat szaka­szosan elhelyezett L alakú hengerelt acél rögzítő profilok kapcsolják a falhoz, műanyag csavarcsapokkal és acél­csavarokkal. A burkolat lezárása (lába­zat, párkány), az ajtók és ablakok csat­lakoztatása a pozitív és negatív sarkok kiképzése kiegészítő profilokkal lehet­séges.

Az alumíniumlemez-anyagú burkola­toknak – az egyéb anyagú burkola­tokhoz hasonlóan – számos előnyük van, pl. a viszonylag elfogadható ár, a kis tömeg és a tartósság. A fémburko­latok közül jelenleg az alumíniumbur­kolat a legkedveltebb az építőipari gya­korlatban.

Az alumíniumlemez burkolatok két faj­tája:

  • vékony falú, műanyag bevonatú alumíniumlapokból készült bur­kolatok,
  • nagytáblás alumínium homlokzat­burkolatok.

A vékony falú, műanyag bevonatú alumíniumprofil burkolatok 0,6-0,8 mm vastag alumíniumlemezből készülnek. Felületüket beégetett lakkbevonat fedi, ami egyrészt a lemezt védi a felületét érő hatásoktól, másrészt változó színhatások érhetők el vele. A panelek hossza 6,0 – 12,0 méter.

A burkolat többféle fogadószerkezetre felerősíthető, akár faanyagúra is, de ez a túlontúl egyszerű megoldás ellent­mondásban van a korszerű burkolati rendszerrel. Az alumínium burkolóele­mek közvetlenül csatlakoznak a szin­tén beégetett lakkbevonatos alumíni­umlemezből készülő tartóbordákhoz(amelyek 1,0-2,0 mm vastag lemezből, hajlítva készülnek, max. 600-800 cm hosszban). A speciális alakú tartóbordák lehetővé teszik a burkolóelemek pattin­tással való rögzítését.

A burkolat így könnyen felrakható, és (szükség esetén) ugyanolyan könnyen el is távolítható, majd újra visszahelyezhető. A kéttá­maszú szerkezetként működő tartó­bordák alátámasztási pontjai max. 60 cm-re lehetnek egymástól. Ha a le­mezek többtámaszú tartókként működ­nek, akkor az alátámasztási pontok távolsága 75 cm lehet. A tartóbordák helyzetét a burkolóelemek elhelyezé­sének módja határozza meg, függő­leges burkolóelemek esetén a bordák vízszintesek, vízszintes burkolóelemek esetén pedig függőlegesek.

Trapézlemez homlokzati bur­kolások alaprajzi csomópontjai

9.84. ábra. Trapézlemez homlokzati bur­kolások alaprajzi csomópontjai, hőszigeteletlen héjazati réteg kialakítással a) negatív sarok; b) ablak, oldalkáva; c) pozi­tív sarok: 1 fém trapézlemez (alumínium vagy acél); 2 szellőző légrés; 3 saroktakaró; 4 kávaburkoló; 5 sa­roklezáró profilok; 6 kapcsolás (lemezcsavar vagy popszegecs); 7 fekvő heveder; 8 dübeles kapcsolás; 9 horgonycsavar; 10 ablak; 11 hőszigetelés; 12 ablakkönyöklő; 13 főfal.

Homlokzati fém trapézlemez burkolat

9.85. ábra. Homlokzati fém trapézlemez burkolat (magassági) csomópontjai a) fölső lezárás; b) ablak alsó-felső; c) lábazati csatlakoztatás; 1 trapézlemez; 2 légrés; 3 beszellőző; 4 kiszel­lőző; 5 fekvő hevederezés; 6 kapcsolóelem; 7 hor­gonycsavar; 8 dübel; 9 attika lezáró; 10 ab­lakszemöldök keret; 11 könyöklőlemez víz­orral; 12 kávalemez; 13 ablak; 14 kapcsoló­profil popszegecs kapcsolással; 15 főfal; 16 rög­zítő fémlemez (papucselem).

Homlokzati burkolópallók.

9.86. ábra. Homlokzati burkolópallók.

Trapézlemez homlokzati bur­kolat

9.87. ábra. Trapézlemez homlokzati bur­kolat felső vízmentes lezárása ún. periszkóp szellőztetővel 1 trapézlemez burkolat; 2 légrés; 3 kiszellőző (periszkóp); 4 légjárat; 5 takaró- (fedő-) lemez.

Homlokzati fémlemez burkoló­pallók

9.88. ábra. Homlokzati fémlemez burkoló­pallók a) kapcsolt, csaphornyos; b) ütköztetett, csaphornyos; c) segédprofilos burkolatok.

Pattintott kapcsolású homlokzati lemezburkolat

9.89.ábra. Pattintott kapcsolású homlokzati lemezburkolat hőszigetelt aljréteggel 1 fémlemez pallók; 2 soroló-kapcsoló profilok; 3 légrés; 4 függesztő heveder; 5 rugós kapocs; 6 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN).

Pattintott kapcsolású homlok­zati fémlemez

9.90. ábra. Pattintott kapcsolású homlok­zati fémlemez burkolat csomóponti rész­letei a) hordozóváz és burkolati teríték; b) beépítés; 1 fémlemez burkolati palló; 2 kapcsoló- és soroló perem; 3 hevederezés; 4 rugós kapocs; 5 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 6 légrés; 7 főcsavar; 8 dübel; 9 főfal.

Épület külső burkolása fémlemez pallókkal.

9.91. ábra. Épület külső burkolása fémlemez pallókkal.

Épület külső burkolatának cso­móponti részletei

9.92. ábra. Épület külső burkolatának cso­móponti részletei a) épületsarok; b) kávaburkolás, záró sorral; c) kávaburkolás, kezdősorral; „A – C” látszó burkolóprofilok; „D” szerelőprofil; 1 lemezcsavaros kapcsolás; 2 popszegecs; 3 soroló horony; 4 hőszigetelés (pl. THER­WOOLIN); 5 heveder; 6 álló kapcsoló faheveder; 7 főfal.

Homlokzati burkoló elemcsalád eloxált alumíniumlemezből.

9.93. ábra. Homlokzati burkoló elemcsalád eloxált alumíniumlemezből.

Különböző homlokzati fémle­mez burkolóprofilok.

9.94. ábra. Különböző homlokzati fémle­mez burkolóprofilok.

Álló szelvényű homlokzati bur­kolat pattintott kapcsolással

9.95. ábra. Álló szelvényű homlokzati bur­kolat pattintott kapcsolással; alsó-felső szellőztető csomópont 1 extrudált alumínium lemezléc; 2 légrés; 3 pattintó kapocs; 4 szerelő- és kapcsolóheveder; 5 csavaros kapcsolás; 6 távtartó léctámasz; 7 perforált fémlemez; 8 lemezcsavarozás; 9 ki­szellőző; 10 hőszigetelés.

Álló szelvényű homlokzati bur­kolat extrudált burkolati lemezből

9.96. ábra. Álló szelvényű homlokzati bur­kolat extrudált burkolati lemezből, pattin­tott kapcsolással.

„KAPÁL" alumíniumszalag hom­lokzati burkolat.

9.97. ábra. „KAPÁL” alumíniumszalag hom­lokzati burkolat.

„KAPÁL" alumíniumszalag

9.98. ábra. „KAPÁL” alumíniumszalag hom­lokzati palló kapcsolása hőszigetelt hom­lokzati falhoz 1 hullámosított alumíniumlemez palló; 2 kap­csolóprofil; 3 kapcsoló- és horgonyzó saru; 4 hor­dozó keresztváz; 5 szellőző légrés; 6 hőszige­telés (pl. THERWOOLIN).

„KAPÁL" homlokzati burkolat beépítési csomópontjai

9.99. ábra. „KAPÁL” homlokzati burkolat beépítési csomópontjai a) sarok; b) álló metszet 1 hullámosított alumíniumlemez palló; 2 soro­ló profil; 3 szellőző légrés; 4 kapcsoló- és hor­gonyzó saru; 5 hordozó keresztváz; 6 sarok­elem (feles); 7 alsó szellőzőlemez vízorral; 8 sze­relő- és fogadóprofil; 9 facsavar és tipli; 10 hő­szigetelés (pl. THERWOOLIN); 11 főfal.

Alumíniumszalag homlokzat­burkolás

9.100. ábra. Alumíniumszalag homlokzat­burkolás szellőztetett aljréteggel és hőszi­geteléssel, favázra kapcsolt hordozópro­fillal kialakított bordázattal.

A lemezsáv burkolatok – hasonlóan a többi korszerű burkolati rendszerhez – komplex homlokzatburkolati rendszert alkotnak, így fogadószerkezetük is alu­míniumanyagú. A fogadószerkezetet szerelőprofil kapcsolja a hátfalazathoz, és csavarokkal kapcsolódik a szerelőprofilhoz. A különleges keresztmet­szetű alumínium fogadóprofilnak kö­szönhetően a fogadóprofil lyukfúrás nélkül, bárhol rögzíthető a szerelőpro­filhoz. A profil szintén csavarokkal rögzíti a tartóbordákat. A burkolat mögötti füg­gőleges átszellőztetett légrésben – szük­ség esetén – utólagosan is elhelyez­hető a hőszigetelő réteg. A burkoló­panelek hosszanti irányban betétele­mekkel toldhatok.

E homlokzatburkolat régi épületek utó­lagos burkolásához is alkalmas. A kü­lönleges kiegészítő profilokat is tar­talmazó rendszer tökéletesen és egy­szerűen csatlakoztatható más szerke­zetekhez is (lábazat, párkány, nyílás­záró szerkezetek, pozitív és negatív sarkok stb.). A nagytáblás alumínium homlokzatbur­kolati rendszer régi és új épületek bur­kolataként egyaránt megfelel. Az alumíniumlemezek vastagsága 2 mm, szé­lességük 500, 1000, 1500 mm, hosszú­ságuk 3000,3500 és 4000 mm. A lemez beégetett színes lakkréteggel, nagy szín­választékban készül.

Mindkét rendszer fogadószerkezete alumíniumanyagú, a fogadóprofilok az épület homlokzati síkja előtt, függőle­gesen helyezkednek el, egymástól va­ló távolságuk az alkalmazott lemezek szélességétől és a lemezek épülethom­lokzat előtt elfoglalt helyzetétől füg­gően változik, általában azonban nem több 300 – 350 mm-nél. Alumíniumanyagú elemek alkalma­zása esetén meg kell akadályozni a ké­miai és az elektrokémiai korrózió létrejöttét, ezért az alumíniumnak betonnal, ill. fémekkel (pl. acéllal) nem szabad érintkeznie.

Alumíniumszalag homlokzati burkolat csomóponti részletei

9.101. ábra. Alumíniumszalag homlokzati burkolat csomóponti részletei a) pozitív sarok; b) negatív sarok; c) lábazat és ablak alsó része; d) ablakszemöldök és eresz­alj kiképzés; 1 hajlított és eloxált aluszalag; 2 fogadó és soroló extrudált alumíniumprofil; 3 sarok-fo­gadóprofil; 4 mint előző, csak egyenesített szelvénnyel; 5 facsavaros kapcsolás; 6 fekvő fahevederezés; 7 álló hevederezés; 8 alsó függesztő heveder; 9 szorítóprofil; 10 hőszi­getelés (pl. THERWOOLIN); 11 légrés; 12 ken­gyeles hevederkapcsolás; 13 perforált szel­lőző; 14 vízorr; 15 sarokprofil (változat); 16 alá­tétszalag; 17 segédprofil (kapcsoláshoz); 18 ki­szellőző; 19 alátétprofil (a könyöklőtámasz kap­csolására); 20 hőszigetelés; 21 ablak; 22 ab­lakkapcsoló; 23 főfal.

 LUXALON pallósarok csomó­pontjai

9.102. ábra. LUXALON pallósarok csomó­pontjai 1 alumíniumpalló; 2 „feles” sarokprofil; 3 soroló­ profil; 4 kapcsolóléc; 5 kötőcsavar; 6 légrés; 7 konzol; 8 merev tartóheveder; 9 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN).

UXALON palló homlokzati beépítése

9.103. ábra. LUXALON palló homlokzati beépítése, alsó-fölső lezárása és kapcso­lása 1 alupalló; 2 toldó profil; 3 szegecses toldás; 4 perforált lemez; 5 kiszellőző; 6 tartóheveder (villás); 7 kötőcsavar; 8 merev tartóheveder; 9 fogazott konzol; 10 fogazott alátét; 11 légrés; 12 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 13 dübel; 14 facsavar és tipli.

LUXALON alumíniumlamellás homlokzatburkolás álló lécezéssel

9.104. ábra. LUXALON alumíniumlamellás homlokzatburkolás álló lécezéssel.

LUXALON profilok

9.105. ábra. LUXALON profilok; méreteik és kapcsolási módjaik fajtánként a) – b) normál C profil, váltakozó forgatásban; c) profilalátét árnyékprofillal (és) vagy mű­anyag záró szalaggal; d) alumíniumpalló bur­kolattal .

LUXALON zsalulamellás hom­lokzatburkolat fekvő lécelemekkel.

9.106. ábra. LUXALON zsalulamellás hom­lokzatburkolat fekvő lécelemekkel.

LUXALON zsalu lamella

9.107. ábra. LUXALON zsalu lamella hor­dozó- (vagy kapcsoló-) profilja a) metszet; b) nézetrajz: X = 35; 40; 44 mm.

LUXALON álló pro­filos homlokzati burkolat

9.108. ábra. LUXALON álló pro­filos homlokzati burkolat cso­mópontjai a) függőleges metszet; b) falrész­let: káva, pozitív és negatív sarok; 1 alu lamella burkolóléc; 2 kapcso­lóprofil; 3 légrés; 4 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 5 tartóhe­veder; 6 csavar; 7 anya és alátét; 8 dübel; 9 beszellőző; 10 kiszel­lőző; 11 vízorr; 12 lemezcsavar; 13 tömör ütközés; 14 káva burkoló lemez; 15 kapocs; 16 ablak.

Extrudált alumíniumprofil

9.109. ábra. Extrudált alumíniumprofil fekvő pallós homlokzatburkolat-hordozó alap­vázzal és kapcsolt hőszigeteléssel.

Extrudált alumíniumprofil

9.109. ábra. Extrudált alumíniumprofil fekvő pallós homlokzatburkolat-hordozó alap­vázzal és kapcsolt hőszigeteléssel.

Hajlított profilú alumíniumle­mez

9.111. ábra. Hajlított profilú alumíniumle­mez homlokzatburkolat favázhoz szege­zett kapcsolással.

Hajlított, kettős kampózású homlokzatburkolat csomóponti részletei

9.112. ábra. Hajlított, kettős kampózású homlokzatburkolat csomóponti részletei a) függőleges metszet; b) saroklezárás; c) bur­kolati falvég lezárása; 1 hajlított alulemez burkolati palló; 2 „kampózott” kapcsolás; 3 vízorr; 4 perforált beszel­lőző; 5 kiszellőző; 6 bukójárat; 7 konzol; 8 szegőmerevítő; 9 rögzítő lemez; 10 saroktakaró; 11 rugalmas gitt kitöltés; 12 álló heveder; 13 facsavaros kötés; 14 erősítő sarokheveder; 15 le­mezcsavar; 16 sarok „L” takaró; 17 légrés; 18 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 19 fekvő he­vederezés; 20 rejtett csavarozás (ideiglenes kapcsoláshoz); 21 homlokzati falsík; 22 főfal.

A fémanyagú burkolóelemek szerke­zeti sajátosságaiból adódóan az elemek egymáshoz való csatlakozásának és fel­erősítésének a következő követelmé­nyeket kell kielégíteniük,

Ezek:

  • a rendszernek biztosítania kell a hőtágulás szabad lefolyását (amíg ennek fontosságát nem ismerték fel, a fémburkolatú homlokzatok éppúgy, mint a fémburkolatú füg­gönyfalak, a hőmérsékletváltozás hatására a késő délutáni órákban hangosan kattogtak),
  • a felerősítésnek rezgés-, ill. zör­gésmentesnek kell lennie, ezért az illeszkedési felületek közé, ill. alá műanyag alátétsávokat kell elhe­lyezni,
  • az illeszkedési hézagokat úgy kell kialakítani, hogy ott a csapadék ne juthasson be.

A tagolt felületű vékony lemezekkel kialakított burkolatok hullámlemezek­kel és derékszögű vagy trapéz szelvé­nyű hornyolt lemezekkel készülnek. A lemezek tagolt kialakítását nemcsak esztétikai szempontok indokolják, ha­nem tagoltságuknak a hőtágulási moz­gások szabad lefolyásában is szerepük van. Az erre a célra használatos leme­zek általában 100-120 cm szélesek, de a vízszintes átfedési illesztések számá­nak csökkentésére készülnek palló jel­legű, pl. 12 m hosszú burkoló acélleme­zek, valamint 25 m hosszú alumínium­lemezek, ill. pallók is, az utóbbiakat függőlegesen helyezik el.

A bepattintós rögzítésű különleges szel­vényű sajtolt alumíniumlamellák nagy homlokzatfelületekhez, valamint ablak­mellvédek kialakítására alkalmasak. A lamellákkal zárt hézagos burkolati fe­lületek is kialakíthatók. A burkolóelemek jól használhatók régi – a mai ízlésnek már nem megfelelő homlokzatok – korszerűsítéséhez. A zsaluzat jellegű, tagolt felületű, rúdsajtolással előállított alumíniumelemek­kel függőleges hézagrajzú felület alakít­ható ki. Az elemek árokeresztékes, fél-hornyos jellegű megoldással vagy rá-húzástakaró profillal csatlakoznak egymáshoz.

A vízszintes irányú illesztések (toldá­sok) vékony, tagolt felületű lemezek esetében egyszerűen, a lemezek egymásra takarásával elkészíthetők. Vas­tagabb, tagolt lemezeknél a vízszintes hézagoknál Z alakú idom közbeikta­tása biztosítja a vízmentességet. A vég­homlokzatoknál és nyílásoknál át nem tört felületeken hosszú alumínium bur­kolópanelekkel csökkenthető a vízszin­tes illesztések száma, sőt kedvező eset­ben akár teljesen ki is küszöbölhetők.

A kazettás vagy a táblás jellegű ele­mekkel kialakított burkolatok sima vagy lapos prizma alakúra sajtolt, esetleg bemélyedő, mintás (rajzos) plasztikájú, körös-körül elmerevítő hajtással ellátott kisebb méretű kazettákból vagy nagyobb táblákból készülnek. A kazettás elemek 60×60 cm-es méretűek, a táblás elemek 70 cm szélesek és általában 1/3 vagy 1/2 emelet magasságúak.

Sajtolt, kazettás homlokzati burkolatok

9.113. ábra. Sajtolt, kazettás homlokzati burkolatok rozsdamentes acél- vagy alu­míniumlemezből.

Kazettás homlokzatburkolat fémlemezből

9.114. ábra. Kazettás homlokzatburkolat fémlemezből, a hordozóvázhoz szegecse­léssel kapcsolva 1 hajlított fémlemez kazetta; 2 álló látszatprofil (korcolt aluszalag); 3 kazetta porán hab ki­töltése; 4 álló heveder; 5 konzol.

Hajlított kazettás homlokzati fémlemez burkolat.

9.115. ábra. Hajlított kazettás homlokzati fémlemez burkolat.

Hajlított burkolati kazettaelem és hordozóváz kapcsolása.

9.116. ábra. Hajlított burkolati kazettaelem és hordozóváz kapcsolása.

Hajlított kazettás homlokzati fémlemez burkolat alaprajzi csomópontjai

9.117. ábra. Hajlított kazettás homlokzati fémlemez burkolat alaprajzi csomópontjai a) falvég/külső és belső sarok; b) vázkapcsolás; 1 sík kazetta; 2 sarokkazetta (egész); 3 belső sarokkazetta (feles); 4 véglezáró kazetta (egész) 5 álló heveder, U profil; 6 csőpersely; 7 konzolos talp és álló U heveder; 8 dübel; 9 hor­gonycsavar; 10 anya; 11 csavar; 12 légrés; 13 hőszigetelés A = 500/500; 600/600 mm.

Hajlított kazettás fémlemez

9.118. ábra. Hajlított kazettás fémlemez homlokzatburkolat ablakkáva-csatlako­zása 1 vég- (vagy káva-) kazetta; 2 káva; 3 kapcsoló U profil mint hordozóváz; 4 csőpersely; 5 csa­var és anya; 6 légrés; 7 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 8 kiegészítő (kitöltő) hőszigetelés; 9 ablak; 10 ablak kapcsolóeleme.

Homlokzati hordozóváz fém­lemez

9.120. ábra. Homlokzati hordozóváz fém­lemez burkolathoz, szerelt üvegfelülethez és függönyfalhoz a) kötő- és kapcsolóelemek; b) szerelt váz, fali kapcsolattal; 1 fali fogadóprofil; 2 szárnyas horgonycsavar (kapcsos); 3 talp (konzol); 4 biztosító alátét; 5 át­menő kötőcsavar; 6 anya; 7 biztosítószeg; 8 alu­mínium álló heveder (az 1-7 számú elemek horganyzottak).