Épületek külső burkolatai

Homlokzaton lévő növényzet, napsugárzás hatása, homlokzat hangszigetelése

A növényzet és a homlokzat kapcsolata

Az utóbbi időben egyre gyakoribbak a zölddel futtatott homlokzatok és tetők. A századforduló óta szinte elfeledett biológiai burkolat a természetvédők részéről is elfogadott környezetformáló elemnek számít, és szakmai körökben is egyre sűrűbben vetődik fel, hogy csu­pán divatról van-e szó, vagy a városok fejlesztéséből fakadóan szükségszerű­ség lesz, hogy a zöldbe öltöztetett házak a város tüdejeként is működjenek.

A napjainkra felnőtt új építészgene­ráció az anyagok, az energia és a ter­mészet ismeretében szembeszáll a kételkedőkkel, sőt időnként a szabványok előírásaival falán növényeket nevelni? Számolni kell-e a növényzet okozta burkolatkifa­gyásokkal? Hogyan viselhetik el a la­kók az esetleg több rovart? Annak ellenére, hogy az energiataka­rékosság ma már támogatott ügy, a zöld fal-, illetve tetőfelületekkel elérhető energia megtakarításban ma még sokan kételkednek. A füvesített tető túl nehéz – mondják -, nem jó a vízzárása, és vajon illik-e a futónövény a gipszstuk­kóval díszített homlokzatra? Gyakorta összekeverednek az épületfizika és az ízlés kérdései.

Egyre gyakrabban találkozunk az an­golszász tájakon gyakori nyerskő és nyerstégla homlokzatokkal, és terjed az évelő növények felfuttatása az épületek nagy felületeire. Egy zöldbe burkoló­dzott épület biológiai előnye nem vitat­ható, de mérlegelni kell az épületfizikai szempontokat is, mert az esetlegesen okozott kár akár többszöröse is lehet az előnyöknek: a növényzetet érő nyári csapadék tovább vándorolhat az épület falába, és a felületi (párás) árnyékhatás miatt a kiszáradás igen lassú. A téli csa­padékfelszívódásnál jelentkezik azonnal. A gyakran egyéb okok miatt már jelentkező elszínező­déseket növelik a madarak fészkelő helyei okozta, esetleg fekáliás szennye­ződések.

A növényzetet tehát célszerű a faltól független (attól 10-30 cm-re elhelye­zett) rácsozatra felfuttatni. A közbe­iktatott légréssel növekszik az épületfal és a növényzetpaplan közötti függőle­ges légáram intenzitása, ami kedvező hatással van az épületre és a benne la­kókra is.

A burkolat és a napsugárzás

Az épületek homlokzati felületét érő napsugárzás értékelhető előnyösnek és előnytelennek is attól függően, milyen szempontból nézzük. Az épület burkolatát érő sugárzás jelen­tősen befolyásolja a burkolati rétegek mikroklímáját a szellőztetés szempont­jából, általa optimálisra csökkenthető a határoló fal és az épületszerkezetek ned­vesség- vagy páratartalma (3.34. ábra).

Többszintes épületek homlokzatburkolatának szellőztetési módjai

3.34. ábra. Többszintes épületek homlokzatburkolatának szellőztetési módjai a) egybefüggően; b) szintenként szakaszolva; c) mellvéd falsávonként.

A homlokzati burkolatok tervezésénél figyelemmel kell lenni az ablakokat, ill. az üvegfelületeket keretező kávákra, mert – főként meglévő épületek utó­lagos burkolásánál – a megnövekedett kávaárnyék igen hátrányos lehet, akár 10-30%-kal csökkentheti a kevésbé napos homlokzatok benapozottságát (3.35. ábra).

A határoló falak hangszigetelése

A zajvédelemmel kapcsolatos (szigorí­tott) általános rendelet 1983-ban szüle­tett meg, és célja az emberi egészség megóvása volt. Az új lakó-, üdülő- és intézmény épületek zajterhelési határértékeit szabványok rögzítik, és a ha­tárértékeket meghaladó zaj veszélyes mértékű zajnak tekinthető. A tervező feladata, hogy – passzív akusztikai védelmi szempontból – az épületszerkezeteket úgy válassza meg, hogy azok eredő – súlyozott – léghang gátlási száma az adott körülmények között kielégítse a léghang gátlási követelményeket.

A számítást helyisé­genként, az azt körülvevő határoló szerkezetekre – fal, ablak, födém, tetőfö­dém – súlyozottan kell elvégezni, és az értékeket a 3.1. táblázat szerinti ha­tárértékkel össze kell hasonlítani. A léghang által rezgésbe hozott fal­lemez úgy viselkedik a szomszédos he­lyiség felé, mint a hangszóró memb­ránja: továbbsugározza a hanghullá­mokat.

A fal akkor gátolja eredménye­sen a léghangok terjedését, ha

  • nem tartalmaz légáteresztő héza­gokat vagy lyukakat,
  • nagy tömegű, hogy nehezen legyen rezgésbe hozható,
  • nem merev, hanem inkább hajlékony,
  • ha ún. hangelnyelő paplant is tartalmaz, amelyben a hangenergia súrlódássá, hővé alakulva elenyé­szik, például a kétrétegű üvegezés üveglapjai vastagok legyenek, s a két réteg közül szivattyúzzuk ki a levegőt, vagy alaposan tömítsük a nyílászárók összes hézagát stb.,
  • a léghang terjedésének nincsenek a gátlószerkezetet kikerülő útjai.

A külső falak és burkolataik különböző típusú és testsűrűségű anyagaihoz (la­boratóriumi mérések alapján) különféle súlyozott léghang gátlási számok tar­toznak. Ezek az adatok kiindulási ér­téknek tekintendők, és a helyszíni kö­rülmények alapján, az épület jellegétől, a többi szerkezettől, a csomópontok ki­alakításától függően módosulhatnak. A legegyszerűbb a hagyományos határoló falszerkezetek értékelése, ahol a falazat vastagságát, valamint kétoldali 1,5-1,5 cm vastagságú vakolatot kell figye­lembe venni.

Sokkal összetettebb az eltérő tömörségű és testsűrűségű anyagból készülő egyhéjú falak akusztikai értékelése. A legnagyobb problémát a szerelt homlokzatburkolat jelenti, amely önmagában kevésbé hang­elnyelő, emiatt a fellépő hangrezgések hatványozottan ronthatják az egyébként megfelelő teherhordó fal akusztikai ér­tékét, ami a légréssel lezárt hőszigetelő réteg rugóhatásaival ( és a burkolat rugóhatásával), valamint a keletkező rezonanciával magyarázható.

Homlokzati nyílások benapozottsága

3.35. ábra. Homlokzati nyílások benapozottságát 45°-os beesési szög alapján cél­szerű ellenőrizni a) kiskávás megoldás; b) metszett kávás meg­oldás; c) mélykávás, (előnytelen) megoldás; d) burkolatsíkba helyezett ablakok, a hátfal sarkainak lemetszésével.

Homlokzati burkolatoktól ki­emelten készülő bio rács

3.36. ábra. Homlokzati burkolatoktól ki­emelten készülő bio rács, amelynél a héja-lás elszíneződése minimálisra csökken, a hővédelem viszont jelentősen megnő.

Megengedett hangterhelések

3.1. táblázat. Megengedett hangterhelések.