Szép lakás

Intelligens épület, intelligens lakás

Az utóbbi időben valószínűleg már az olvasó is hallotta a kifejezést: „in­telligens épület”. Talán egy pillanat­ra el is gondolkodott rajta, mit is je­lenthet ez, mitől lehet egy épület intelligens? Attól, hogy érzékeli mind­azokat a környezeti jelenségeket, amelyek az épületgépészeti vagy épületvillamossági berendezések működtetését teszik szükségessé, s e működtetéseket önmaga – emberi beavatkozás nélkül – el is végzi. Ha hideg van, befűt; ha odatűz a nap, leengedi a redőnyt vagy napellenzőt; ha sötét van, felgyújtja a világítást; ha tűz van, bekapcsolja a tűzoltó be­rendezést és értesíti a tűzoltóságot; idegen behatolás esetén értesíti a rendőrséget stb.

Vezérlés betervezése

Mindezek megvalósítása ma már minden további nélkül lehetséges, csak előre át kell gondolnunk a le­hetséges helyzeteket, és ha megépít­jük a rendszert, utána az gondolkodik helyettünk. Az elektromos vezetékek mentén mindenütt ki kell építeni egy vezérlő érpárt, s erre a későbbi­ekben bárhol rá lehet csatlakoztatni bármilyen érzékelőt és bármilyen működtetőszervet. Ha mindkettőt azonos kóddal látják el, akkor az ér­zékelő a jelenség kialakulásakor ép­pen azt a kapcsolót fogja működtet­ni, amely a megfelelő intézkedéshez szükséges.

Kapcsolók működtetése

A mindenütt kiépítendő érpár helyett persze közvetlenül is össze lehetne kötni az érzékelőt az általa működtetendő kapcsolóval, de sok ilyen igény esetén a falban nagyon bonyolult, pókhálószerű vil­lamos hálózat alakulna ki, s bármi­nemű későbbi változtatás esetén azt (esetleg falvéséssel) át kellene alakí­tani. Sokkal egyszerűbb ezért az a megoldás, hogy a vezérlő áramkört mindenhová elvezetik, s módosítás esetén csupán az érzékelőket és a működtetett kapcsolókat kódolják át.

Gazda­ságosság szempontok

Manapság egyre több, jövőben gondolkodó építtető lát perspektí­vát az előzőekben elmondottak megvalósítására. Mindenképpen el­gondolkodtató, hogy éppen azok­ban a gazdasági célú épületekben építenek ki ilyen rendszereket, ahol általában nem a kényelem, hanem a kőkemény gazdaságosság a fő szem­pont.

De hol jelentkezik itt a gazda­ságosság?

Ott, hogy a fűtést csak akkor kapcsolják be, és csak olyan mértékben, amikor és amennyire arra valóban szükség van (nemcsak hideg van, de a helyiségekben tar­tózkodnak is), a közlekedőhelyisé­gek és útvonalak világítása sem ég feleslegesen, a takarításkor sem kell az egész emelet világítását teljes egé­szében bekapcsolni stb., stb.

Ezek a szempontok ma már egy családi ház esetében is megfontolandók. Egy-egy kapcsolóval egybe­épített (tehát nem vezérlő áramkörrel működő kódolt) érzékelő néhány ezer forintba kerül, s ez az összeg akár egy-két év alatt is megtérül megfe­lelő felhasználás esetén. Ez elsősor­ban a fűtés és a világítás területén kerülhet szóba. Kapható kapcsolóóra (amely akár a hét minden napján más időpontra állítható), hőmérséklet­érzékelő, fényérzékelő „alkonykap­csoló”, mozgásérzékelő.

Ezeket alkal­mazhatjuk egyenként, de kombinálva is. Pl. a fűtést hazaérkezésünk előtt két órával kapcsoltathatjuk be, de csak akkor, ha hideg van; a sötét belső folyosón a mozgásérzékelő mozgást érzékelve mindig bekapcsolhatja a világítást, de a nappal világos helye­ken korlátozhatjuk ezt akár a meg­világítás erősségének, akár időtarta­mának csökkentésével. A napellenző ernyő vagy ablakredőny le- és felhú­zását (erre alkalmas kis motor is kap­ható ma már!) is megszabhatjuk, akár időszakosan, akár hőfoktól füg­gően.

Kényelmi funkciók

Természetesen annak sincs aka­dálya, hogy kényelmi (a gazdaságos­sággal nem indokolható) művelete­ket is automatizáljunk. Ilyen lehet pl. az időre való főzés, sütés kérdé­se, a WC szellőztetése (pl. az öblítés után mindig 10 percig működjön a ventilátor), díszvilágítás be- és ki­kapcsolása. Idesorolhatók az infravörös-távműködtetők, amelyekkel nemcsak a garázsajtót, de bármely más villamos készüléket vagy világí­tást is kapcsolni lehet.

S ma már nemcsak infravörös-távkapcsolók kaphatók, de rádióvezérlésűek is (amelyekkel tehát akár szobafalon keresztül is lehet kapcsolási utasítást adni), sőt olyanok is, amelyeket telefonhívással (és persze a telefonon keresztül kód leadásával) lehet vezé­relni.

Mozgásérzékelők

A mozgásérzékelő tulajdonkép­pen nem a mozgást, hanem embe­rek és nagyobb testű meleg vérű ál­latok jelenlétét érzékeli, a belőlük kisugárzó hő alapján. Ezért bogarak repülésére, egerek mozgására nem jön működésbe. A vásárláskor tisz­tázni kell, hogy betörők behatolása elleni védekezésre vagy világítás kapcsolására kívánjuk-e alkalmazni őket.

A betörők elleni védelemre szolgálóknak ugyanis a villamos há­lózattól függetlenül kell működni­ük, ezért néhány volt feszültségű akkumulátorról való táplálásra ké­szülnek. A világítás kapcsolására szolgálók 230 voltosak, minden to­vábbi nélkül a hálózatra köthetők (többségükbe az alkonykapcsoló is be van építve). Érzékelési távolsá­guk legalább 5 m, de kaphatók már akár 15 m-es távolságról működő tí­pusok is (ezeknél általában állítható az érzékelési távolság).

A készülékek „látótere” ugyanúgy kúp alakú, mint az emberi szemé, ezért a kiválasztás során fontos még működési szögük figyelembevétele is. A felszereléskor lehet őket úgy beállítani, hogy ha­son kúszva se lehessen kijátszani őket, de úgy is, hogy a kis termetű kutyák, macskák jelenlétét ne érzé­keljék. Tisztázni kell továbbá, hogy milyen teljesítményű készülék (lámpa) kapcsolására alkalmasak.