Belsőépítészet

Könnyítsük meg a konyhai munkát!

A konyha általában a lakás leggyakrabban használt helyisége, melynek sokféle funkciót kell ellátnia. A felszerelés elsődleges célja, hogy a munkát minél kisebb időráfordítással, minél könnyebben végezhessük el.

A konyha tervezésé­nek kiindulópontja a helyiség mérete és alaprajza. Új ház építésekor természetesen maradéktala­nul figyelembe vehetjük el­képzeléseinket, régi épület­nél azonban mozgásterünk általában erőteljesen korláto­zott. Ez azonban nem feltét­lenül jár hátránnyal. Egyedi megoldások kiala­kítására a régi építésű kony­hákban is van lehetőség. Napjainkban a konyhabúto­rok és -felszerelések kínálata annyira bőséges, hogy min­den esetben találunk a helyiségnek megfelelő berende­zést.

A régi épületekben gyak­ran szükség van – amennyiben mód van rá – a konyha bővítésére is. Áttörhetjük és megnyithatjuk a válaszfala­kat (a főfalakat természete­sen csak szaktervező bevonásával), de húzhatunk fel úja­kat is. Ha a konyhát a szom­szédos helyiségek rovására kibővítjük, az étkező elhelye­zésére is lehet módunk. Ha a konyha méretét növeljük, célszerű azon is elgondolkodni, nem nyerhet­jük-e meg a háztartási helyi­ség és vagy a kamra helyét is.

Félsziget a konyhában

Nagyon mutatós a kiugróan elhelyezett félsziget vagy sziget, melyet fixen és mozgathatóan is beépíthetünk. Ha a sarokban egy étkezőasztalt helyezünk el, a konyhát étkező-pihenő helyiséggé is alakíthatjuk.

Napjainkban gyakori az egy légterű, ún. amerikai konyha is. Előnye, hogy aki a konyhában szorgoskodik, nincs elzárva a lakás többi helyiségében tartózkodó csa­ládtagoktól vagy vendégek­től, részt vehet a beszélgetés­ben, s szemmel tarthatja a nappaliban tartózkodó gyere­keket is.

Kellemetlenek az elkerül­hetetlenül kialakuló szagok, melyek intenzitását termé­szetesen az adott étel befo­lyásolja. Zavaróak lehetnek a konyhai zajok, az edénycsör­gés, a vízcsobogás, kellemet­lennek találhatjuk a konyhai munkával együtt járó „rendet­lenséget” is. Ennél a megol­dásnál kénytelenek vagyunk gyorsan, még a vendégek érkezése előtt kitakarítani.

Konyhabútor: praktikus ötletek összessége

A konyabútort úgy kell meg­választani, és elrendezni, hogy a rendelkezésre álló te­ret a lehető legjobban kihasz­nálja, és a konyhai munkát a lehető legkönnyebbé tegyük. Választhatunk az egy- és kétoldali, az L és U alakú, a szigetszerűen kialakított mun­kafelületek között. A kényel­mes használathoz legalább 7 méter hosszú munkafelület­re van szükség.

Ha a konyhában két szekrényt egymással szemben helyezünk el, legalább 240 cm széles konyhára van szükség: 2×60 cm széles a szekrény, s 120 cm a mozgástér igénye. Ha a mozgástér szélessége  nagyobb,  mint 180 cm, a helyiség közepén elhelyezhetünk egy szi­getet, vagy -félszigetet, ahol az előkészületeket elvégez­hetjük, mosogathatunk, főz­hetünk, de étkezhetünk is.

A napjainkban kapható korszerű konyhabútorok le­hetővé teszik, hogy a hagyo­mányos, merev, derékszögű vonalvezetést feloldjuk. Az új szekrényformák, sarokele­mek, különféle magasságú polcok, üvegajtók, zárt szek­rények, egyedi bútorok játé­kosabbá teszik a konyhát. Ha a tűzhelyet vagy a mo­sogatót a sarokban helyez­zük el, eltakarhatjuk a régi építésű kéményt, vagy elhe­lyezhetjük mögötte a szerel­vényaknát is. Átlós elemek­kel tovább variálhatjuk a te­ret.

A konyhabútor-gyártásban is érződik az a hatás, hogy a mai generációk magasabbak, mint szüleik vagy nagyszüle­ik voltak. Különféle magas­ságban kaphatók alsó-, fali- és állószekrények, melyeket kombinálhatunk egymással, s testmagasságunkhoz igazít­hatjuk.

A munkapult helyes magassága

A nem megfelelően kiala­kított konyhai berendezés fájdalmas gerincbántalmak okozójává válhat. Ezt a megrendelő egyedi igényei­hez igazított, ergonómiai szempontokat is figyelem­be vevő tervezéssel kerül­hetjük el, előzhetjük meg, mely az alábbiakat foglalja magába: hátkímélő munka­körülmények, könnyű ke­zelhetőség, biztonság.

  • Célszerű különféle magasságokat tervezni. Az előkészítő munkalapok legyenek a mosogatórésznél kb. 15 cm-rel alacsonyabban.
  • Kíméljük a hátunkat! Állítható magasságú munkalapok ülő- és állómunkához.
 

Helyes testtartás

A korszerű konyhai beren­dezések a modern kor mobi­litásának is megfelelnek. A modul konyhai rendszerek elemekből épülnek fel, me­lyeket egyedileg, és egymás­sal kombinálva is beépíthe­tünk. Ezek a bútorok költözés során sem okoznak problé­mát, átalakíthatók, bővíthe­tők és kombinálhatók. Akkor is nagyon előnyösek, amikor külön élők családot alapíta­nak és összeköltöznek. Ha az alapvető, a főzéshez és a mo­sogatáshoz szükséges eleme­ket szerezzük be először, a rendszer bővíthető is.

Költözéskor a beépített konyhabútort is magunkkal vihetjük, a családtagok szá­mának gyarapodása esetén tetszőlegesen bővíthetjük. A tulajdonképpen különálló szekrények a munkalapnak köszönhetően válnak egység­gé, vagyis ha átalakítjuk a kombinációt, csak a munkala­pot kell kicserélni.

A családdal együtt „bővü­lő” konyha előnyeit magában hordozzák azok a konyhabú­torok is, melyek alapelemeit – vagyis a munkalapokat, az ol­dalfalakat, – a kiegészítő ele­mekkel (polcokkal, szekrényajtókkal, fiókokkal, lábazat­tal) és az elektromos készülé­kekkel komplett, sokfunkciós konyhává alakítjuk.

Mosogató, a legfontosabb munkaterület

A konyha leggyakrabban használt része a mosogató. Kutatások igazol­ják, hogy a konyhai munkával eltöl­tött idő 60%-át töltjük a mosogató­nál. A kényelmes csaptelepekkel és praktikus kiegészítőkkel felszerelt mosogató gyors és kényelmes mun­kavégzést tesz lehetővé.

Mosogató, a legfontosabb munkaterület

1.: Trapéz alakú, sarokmosogató, 90 cm-es magas­ságban. Rozsdamentes acél. 2.: Fenyőzöld árnyalatú pillangómosogató. Ideálisan kombinálható fával. 3.: A mosogatót sínen csúsztatható vágódeszka egészíti ki.

Sarokmosogató

4.: Sarokmosogató nagy méretű munkafelületekkel.

A nélkülözhetetlen páraelszívó

Ma már egyetlen konyhából sem hiányozhat a pára­elszívó, amely minimálisra csökkenti a konyhában felgyülemlő vízpárát. Szellőztetni rendszeresen kell, ám vannak olyan időjárási- illetve légnyomásviszo­nyok, melyek között ez nem elegendő. Ezt igazolják a vizsgálatok is, melyek értelmében a konyha leve­gőjének óránként minimum hatszor kell cserélődnie ahhoz, hogy a felesleges nedvességet és káros anya­gokat kivezessük.

Páraelszívó

1.: A különlegesen dekoratív megoldások is keresettek. 2.: A képen látható üveg-rozsdamentes acél kombináció még azelőtt elvezeti a konyhai gőzöket, mielőtt azok az üvegen lerakódnának.

Tárolóhelyek kihasználása

A konyhai munkaterület na­gyon értékes, főleg a kis alapterületű konyhában nem szeretnénk egyetlen négyzet­centimétert sem elveszíteni. Ezért érdemes elgondolkodni a helytakarékos, forgatható sarokelemek, a mindkét ol­dalról jól áttekinthető, ún. pa­tikaszekrények és a kis osz­loprendszerek lehetőségén.

Tárolás

1.: Éléskamra, melyben a háztartás tartalékai megtalálhatók. 2.: Patikaszekrények, könnyen áttekinthetők és a kiválasztott nyersanyag, gond nélkül előszedhető.

A teljesen kihúzható fiókok

3.: A teljesen kihúzható fiókok.

Tökéletes megvilágítás

A konyhai munkát a megfele­lő megvilágítással megkönnyíthetjük, biztonságosabbá tehetjük. A plafonon elhelye­zett általános világításon kí­vül lokális világítótesteket is el kell helyezni. Az elektromos készülékek és konyhai gépek számára gondoskod­nunk kell a megfelelő számú dugaszoló aljzatról. Fontos szempont, hogy a fényforrás ne vessen zavaró árnyékot, és a megvilágítás adja vissza az ételek természetes színét.

Apropó: elektromos ké­szülékek kiválasztásánál vá­sárlási és főzési szokásainkat célszerű figyelembe venni.

Bizonyos hűtőszekrények­nél lehetőség van a relatív páratartalom szabályozására is, így az élelmiszerek jól tárolhatók.

Megvilágítás

1.: A munkapult fölé elhelyezett nagyméretű lámpatestek dekorációként is funkcionálnak. 2.: Az átgondolt tervezés része a fülkében elhelyezett dugaszoló aljzat és a világítás. 3.: Praktikus és dekoratív a rozsdamentes acélból készült eszközválaszték. 4.: Az ergonómiai szempontból ideális konyha alapkövetelménye a tökéletes megvilágítás.

Cél, hogy a konyhai munkát ülve is elvégezhessük

A gyakori hajolgatást éppúgy célszerű elkerülni, mint a fe­lesleges járkálást vagy a hosszadalmas álldogálást. Gondoskodnunk kell arról is, hogy ülőmunkára is legyen lehetőség. Ugyanannak a munkának az elvégzéséhez ülő helyzetben harmad akko­ra energiára van szükség, mint állva.

TIPP

A konyhában nagyon lényeges, hogy az adott munkafolyamatra vetített elkerülhetetlen testi igénybevételt minimalizálni tudjuk. A legrafináltabb technikai újdonságok sem tudják betölteni szerepüket, ha rosszul építjük be azokat és tisztításuk pedig körülményes.

Elektromos készülékek A-tól Z-ig

A munka megkönnyítésére az elektromos készülékek iga­zán széles választéka áll ren­delkezésre. A lehetőség a fő­zés megkönnyítésétől – könnyen kezelhető és tisztítható kerámialapos felfűtésű tűz­hely használata – a különféle hűtő- és fagyasztószekrénye­kig terjed.

Elektromos készülékek

1.: Szenzoros vezérlésű tűzhely. 2.: Kerámialapos tűzhely. 3.: A készülékben mikrohullámú sütőkben olvaszthatunk, melegíthetünk, süthetünk és grillezhetünk is. 4.: Magasabban beépített mosogatógéppel könnyebben dolgozhatunk. 5.: Hő légbefúvásos sütőket napjainkban már a háztartásokban is alkalmaznak. 6.: Bizonyos hűtőszekrényekben a relatív páratartalom is szabályozható.