Építési ismeretek

A Leier csoport termékei, falazóelemek általános leírása

A Leier csoporthoz tartozó hazai gyártóegységek sokféle terméket gyártanak. Kifejlesztet­tek egy teljes falazóelem családot, amelyhez főfal falazóelemek, válaszfalelemek, födémge­rendák, áthidaló elemek, béléstestek és zsaluzóelemek is tartoznak. A kiegészítő elemek között kerítés, járda és térburkolat készítéséhez is találhatunk jó minőségű termékeket.

19. Táblázat:

Leier

A fenti táblázat bemutatja a termékcsalád betonból és könnyűbetonból ké­szülő főbb elemeit. A termékek két fő alapanyagból készülnek. A teherbírás szempontjából jobban igénybe vett elemek esetén kavicsbetonból, olyan elemeknél ahol a – megfelelő szilárdságon túl – a jobb hőszigetelő képesség is szempont, könnyűbetont alkalmaznak.

A kavicsbeton adalékanyaga: I. osztályú osztályozott kavics, melyet a gyártó a gyártás helyszínén osztályoz. A könnyűbeton adalékanyaga: 0-4 és 4-10 mm méretű égetett agyagkavics, liapor vagy leva, illetve egyéb könnyűbeton, készítésre alkalmas anyag lehet. Ehhez az anyaghoz a gyártás folyamán 0-4 mm zúzott homokot is kevernek.

Mindkét anyagnál a kötőanyag természetesen portlandcement, vagy traszcement, melynek minőségét az MSZ 4702-2 és az ISO 9002 szabályozza.

A megfelelő hőszigetelő képesség biztosítása érdekében a falazóelemeknél (Habisol) a kö­zépső üregsorban hőszigetelő hab kiöntést alkalmaznak. A habanyag perlit és polisztirol adalékanyagú mészhidrát és cement kötőanyagú, légpórus képző adalékszerrel készített beton lehet.

A gyártás folyamata

Valamennyi elem esetében a gyártás a betongyári technológia szerint zárt automatizált fo­lyamatban történik, a keverőrendszerbe előre programozott és folyamatosan ellenőrzött receptura szerint kerülnek az adalékanyagok.

A legtöbb elemnél a gyártás ún. „tojógépes” vibropréssel történik, úgy, hogy az elemgyár­tó gépekbe puttonyos targoncák juttatják a kész alapanyagot. A gyártás nagyobbrészt zárt csarnokokban folyik. Itt végzik az utókezelést is, ill. a Habisol elemnél a habkitöltést. Az elkészült, megszilárdult elemeket félautomata felszedő gépekkel raklapokra gyűjtik. Tulaj­donképpen ekkor történik meg a minőségellenőrzés is, mert a gyenge szilárdságú elemeket a gép összetöri. A törött és nem ép elemeket pedig azonnal kicserélik a rakatokban.

A falazóelem általános leírása

A falazóelem nagyságát tekintve a kétkezes falazóelemek közé tartozik, 20 kg-on felüli tömegével meglehetősen nehéz elem. Kialakítását tekintve külső köpenyből és a belső ürege­ket megosztó 2, vagy 3 soros bordázatból épül fel az elem. A belső üregek a fal síkjával párhuzamosak és függőleges helyzetűek. A felülről zárt ki­képzés megakadályozza a hőtechnikailag káros cirkuláció kialakulását, és megkönnyíti a falazóhabarcs elterítését, illetve megakadályozza annak üregbejutását.

Az elem hőtechnikai tulajdonságait jelentősen javítja a perlit bázisú, vagy polisztirol alapú hőszigetelő kitöltés, amelyet az elem középső két üregébe töltenek. Az elemek oldalán ki­alakított hornyok meglehetősen érdekes kapcsolási módot tesznek lehetővé, a létrejövő zárt légkamra a hőszigetelő képességet tovább javítja.

A válaszfal lapok szintén könnyűbetonból készülnek, és az elemek felülről szintén zárt ki­alakításúak. A koszorúk előfalazásához használható koszorúelemek a válaszfallapból ké­szülnek úgy, hogy az üregeket a Habisolhoz hasonlóan hőszigetelő habarccsal töltik ki. Vigyázni kell azonban arra, hogy a betonozáskor az előfalazó lapok ne billenjenek le a fala­zatról. A zsaluzóelemekkel a falazatokat úgy lehet elkészíteni, hogy az elemek egymásra falazásával létrejövő zsaluzatot ki kell önteni betonnal.

Felmenő falak

A felmenő falak anyaga többféle lehet. Tulajdonképpen az eddig ismertetett falazóelemek mindegyike használható erre a célra, csak figyelembe kell venni a hőtechnikai szempontokat.

Hőtechnikailag igénytelenebb melléképületek falazatához:

  • Pe 45/L;
  • Pe 38/L;
  • Pe 38/B és PE 38B-UNI.

Alárendeltebb helyeken a Zs 25-ös és Zs 30 zsaluzóelemek javasolhatók.

Családi házak felmenő falaiként:

  • Habisol;
  • Pe 45/L;
  • Pe 38/L és PE 38L-UNI

elemek és ezek kombinációja alkalmazható. Magassági méretrendjében – a zsaluelemek ki­vételével – mindegyik elem azonos, így könnyedén kombinálható. Illeszkedik ebbe a méret­rendbe a válaszfalak magassága is.

A 153. ábra ezt a magassági méretrendet mutatja meg az elemtípusok megnevezése nélkül. Az ábrán jól látható a külső főfalakhoz kapcsolódó padló, lábazat, födém és tetőszerkezet csatlakozásának módja. A lábazati csatlakozások és a vasbetonkoszorúk kialakítása során ügyelni kell arra, hogy hőhíd ne keletkezzen.

153. Ábra: A magassági méretek értelmezése.

153. Ábra: A magassági méretek értelmezése.

A külső főfalakba kerülő ajtók elhelyezésének módját mutatja a 154. ábra. A Habisol elemek alkalmazása esetén a nyílászárók feletti áthidalások kialakítása so­rán a falidomkötések kialakítására is ügyelni kell. Egy­részt a nyílás két oldalának falvégképzésénél, másrészt pedig az áthidaló környezetének kialakításánál. Mind­két ábrán pontosan fel vannak sorolva azok az elemek, amelyek beépítésével a csomópontokat ki lehet alakíta­ni.

154. Ábra: Nyílásszerkezet kialakítása.

154. Ábra: Nyílásszerkezet kialakítása. 1 Általános elem. 2 Sarokképző elem végeleme. 3 Kiegészítő elem rövid felező eleme. 4 Ált. felező elem feles eleme. 5 Kiegészítő elem. 6 Kisméretű tégla aláfalazáshoz.

Lábazati- és pincefalak

A lábazati- és pincefalak kialakítása során a legfonto­sabb szempont, hogy a falazat anyaga fagyálló és jó teherbírású legyen. Erre a legalkalmasabb a zsaluzó-elemekkel, ill. a Pe 38/B jelű elemekkel készült falazat.

Zsalukövekkel készült lábazati- és pincefalazat ki­alakítására mutatnak példát a 155. és 156. ábrák. Mint az ábrán is látható Zs 25-ös elem segítségével könnye­dén kialakítható a beugró lábazat. A kiemelt alapárok bebetonozását követően kell elhelyezni a 25 cm széles­ségű elemeket, amelyeknek az üregeit legalább C 16 minőségű betonnal kell kitölteni. (Az alaptest felső síkjának vízszintesnek kell lennie és a felületi egyenet­lensége sem lehet +10 mm-nél nagyobb.)

155. Ábra: Lábazati fal kialakítása.

155. Ábra: Lábazati fal kialakítása.

156. Ábra: Pincefal kialakítása.

156. Ábra: Pincefal kialakítása.

Ilyen elhelyezésnél marad hely a külső oldalon a lába­zat utólagos díszítésére, amely lehet falburkoló tégla, fűrészelt kő, vagy egyéb fagyálló burkolat. Ha nem igény a beugró lábazat, akkor Zs 40 jelű elemeket lehet alkalmazni; ilyenkor utólag csak cementes vakolattal kell a lábazatot ellátni. Esztétikailag alárendeltebb he­lyeken nincs szükség a vakolatra sem.

Zsalukővel készült pincefalak esetében az alaptesttől a terepszintig a 30 cm széles elemet kell alkalmazni. Itt igény esetén a keresztmetszet csökkenhet 20 cm-re, mint az ábrán is látható, vagy a pince feletti födémig folytatható a 30-as falvastagság. Az így készült pince­falazatokba nyílások kialakítására is van lehetőség. A rajz egy 60 cm magasságú ablak elhelyezésére mutat példát. Ha a falazat fogadószint jellegű (nincs földbe ágyazva), a nyílászárók elhelyezése a szokásos módon oldható meg. A nyílások kiváltása áthidalókkal törté­nik.

Felette a vasbeton koszorút – az igénybevételtől függő­en – áthidalóként kell méretezni, vagy pedig az előző részben ismertetett módon kell meg­erősíteni. Félig alápincézett épületeknél a 155. és 156. ábrán bemutatott meg­oldások együtt alkalmazhatók. A pin­cefalazó elemek alkalmazásra mutat példát a 157. ábra. A rajzon egy pin­cefal- lábazat kialakítását láthatjuk.

157. Ábra: Pincefal kialakítása pincefalazó elemekből.

157. Ábra: Pincefal kialakítása pincefalazó elemekből.

Ezekkel az elemekkel készült lába­zatoknál nincs lehetőség beugró lá­bazat készítésére, viszont nincs szük­ség utólagos kibetonozásra, így a falazási idő is rövidíthető. Pincék esetében az áthidalók között hézag polisztirol tábla helyett mo­nolitikus kibetonozással is kitölthető, de ekkor legalább 1 db ᴓ 10 beton­acél elhelyezése szükséges a kibeto­nozásba. Az áthidalások kialakítása során itt is fontos figyelembe venni a vasbeton koszorú megerősítésével kapcsolatban leírtakat.

A pincefalak igény esetén készül­hetnek talajpára, talajvíz és nedves­ség elleni szigeteléssel. Ekkor szigetelést védő, vagy tartó falként a Vf 10 ill. Vf 12 jelű válaszfal elemek használhatók. A szigetelés anyaga és kialakítása az igényeknek megfelelő­en tetszőlegesen választható az egyéb vonatkozó előírások betartásával.