Épületek külső burkolatai

Betonyp mint burkolóanyag

A hazánkban betonyp néven közismert szerkezeti elemeket több mint fél év­százada alkalmazzák szerte a világon más-más néven, gyártási technológiá­jukat tekintve azonban mindenütt közel azonosak.

A betonyp lemezek szerkezete

A betonyp cementforgács lap aprított faanyagból, faforgácsból hidraulikus kötőanyag (portlandcement) és kémiai adalékanyag hozzáadásával síkprésben gyártott, építőipari felhasználásra ké­szült lemeztermék.

A cement és a kémiai adalékanyagok­kal kezelt farészecskék előnyös tulaj­donságait egyesítő betonyp lemez:

 • szerkezete folyamatosan rétege­zett, a kétoldali fedőréteget alkotó finomabb faforgács frakciótól kezd­ve a középső durvább rétegig,
 • a lap felületei simák és cement­szürke színűek,
 • a hagyományos építőanyagoknál könnyebb, időjárás- és fagyálló, rovarok és gombák nem károsítják, kiváló fizikai és mechanikai tulaj­donságai alapján a könnyűszerke­zetes építés egyik legfontosabb alap­eleme.

Műszaki jellemzők

 • Felületi méretük:
 • 3200×1250 mm
 • 2800×1250 mm
 • 2600×1250 mm
 • Vastagságuk 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 28 és 40 mm.
 • Sűrűségük: – 1100-1300 kg/m3 ; 1100-1300 kg/m3.

A természetes állapotú faanyaghoz ha­sonlóan a betonyp építőlemez is a kör­nyezet hő- és nedvességtartalmának megfelelő egyensúlyi nedvességre áll be,

Ezek:

 • +20 °C léghőmérséklet és az 50-60%-os relatív légnedvesség esetén higroszkopikus egyensúly áll be,
 • +20 °C hőmérséklet és 35% rela­tív légnedvesség mellett az egyen­súlyi lapnedvesség kb. 7%,
 • +20 °C hőmérséklet és 60% rela­tív légnedvesség mellett az egyen­súlyi lapnedvesség kb. 12%,
 • +20 °C hőmérséklet és 90% rela­tív légnedvesség mellett az egyen­súlyi lapnedvesség kb. 19%.

A cementkötésű faforgács lapok rom­lási folyamatában a nedvességnek van a legjelentősebb szerepe, ezért nagyon fontos a nedvességfelvétel és nedves­ségleadás körülményeinek minél pon­tosabb meghatározása.

Tűzállósági jellemzők

Cementkötésű faforgács lapok égése­kor nem szabadulnak fel gyúlékony gőzök és gázok, a tűz megszűnése után a cementforgács lap nem izzik tovább. Az anyag tűzállósági szempontból a „nem éghető” csoportba sorolható, a DIN szerint B1 tűzállósági kategóriába tartozik.

Betonyp lemez homlokzati burkolatok

A betonyp lemezek táblamérete, felü­lete és épületfizikái működése, vala­mint a bedolgozás lehetőségei közel megegyeznek a műpala (8. fejezet) sík­lemezeknél elmondottakkal, ezért itt külön nem foglalkozunk e témával.

Felületi rétegbevonatú lemezburkolat

A betonyp a már említett műpala leme­zekhez viszonyítva annyi előnnyel ren­delkezik, hogy az alkalmazhatósága szélesebb körű, ami

 • a burkolati lemezvastagság 40 60 mm közötti méretválasztékának és
 • a felületi rétegek felragaszthatósá­gának köszönhető.

A nyugat-európai országokban a ce­mentkötésű faforgács lapokat kéthéjú homlokzatokhoz használják úgy, hogy a durva ütköztetésű felületi burkolatot további réteggel látják el, amely lehet vékony vakolat vagy akár kismozaik burkolat is.

A homlokzati vékony vakolat készí­tésének alapfeltétele

 • a stabil, csavarmenetes kapcsolás­sal készült lemezburkolat mint hor­dozó- (alap-) réteg,
 • a megfelelő kötésbázisú homlok­zati vékony vakolat (pl. szilikátva­kolat) (9.1.-9.2. ábra).

A betonyp lemez hordozórétegű hom­lokzati felületképzés készítési sorrendje (a lemezburkolatok hézagrajzolata nem mértékadó, mert felületi bevonatot kap):

 • a hordozóváz és a hőszigetelés el­készítése (mint a műpala síkle­meznél),
 • a homlokzati alapragasztó felhor­dása a lemezburkolatra fogazott glett vassal 3-4 mm vastagságban,
 • az üvegszövet (10 cm-es átfedéssel toldva) bedolgozása a friss glett anyagba, majd a glett vas sík oldal­élével való el glettelése,
 • a simára glettelt felület 7-10 napos pihentetése és (erős napsütésben többszöri, egyébként naponta egy­szeri) permetszerű utókezelése víz­zel, (esetleg cement-alapanyagú ragasztóval),
 • a felület jobb tapadása érdekében alapozó felhordása ecsettel vagy hengerrel, legalább egy nappal a nemes vakolat készítése előtt,
 • a vékony nemes vakolati réteg fel­hordása az előkészített és pihen­tetett alaprétegre sima élű glett­ vassal (rozsdamentes), majd a fe­lület kívánt struktúrára való eldolgozása.

COLORNYP lemez burkolatok

A COLORNYP lemezek alapjában vé­ve betonyp lemezek, azzal a különb­séggel, hogy felületük egyik oldalát színes bevonattal látták el. A szórással felvitt, majd elektronsugaras kezeléssel kikeményített színes akrilgyanta bevo­nat karcolhatatlanul kemény. A különböző színű és méretű lapok kis-, közép- és nagyelemes szerelt homlok­zati burkolatként használatosak. Alap­tulajdonságaik és beépítésük megegye­zik a műpala síklemezekével, így csak néhány példát mutatunk be a közép­elemes alkalmazásból.

Cementkötésű faforgács lap

9.1. ábra. Cementkötésű faforgács lap hor­dozórétegre felhordott homlokzati vékony vakolat 1 konzol a fém alapvázzal; 2 hőszigetelés (pl. THERWOOLIN); 3 faváz; 4 cementkötésű faforgács lap (12-16 mm); 5 ragasztóvakolat, üvegszövet és takaróvakolat (összesen 3-4 mm); 6 homlokzati vékony nemes vakolat.

 Homlokzati lemezburkolat

9.2. ábra. Homlokzati lemezburkolat – mint kéthéjú falszerkezet – felületi vé­kony nemes vakolattal a) ablakkönyöklő, kiszellőzővel; b) ablakszem­öldök, beszellőzővel; c) ablakkáva; d) homlokzati teljes rétegrendek; 1 betonyp lemez; 2 vakolati ragasztóréteg üveg­szövettel; 3 felületi vékony nemes vakolat; 4 ki­szellőző (PROTEKTOR lemezszalag); 5 be­szellőző (PROTEKTOR); 6 él védő (PROTEK­TOR profil); 7 álló faheveder; 8 légrés; 9 hő­szigetelés (pl. THERWOOLIN); 10 esetleges ragasztóréteg; 11 ablak lég tömör kapcsolása; 12 „vak” heveder; 13 szemöldöktakaró léc; 14 facsavarozás; 15 elasztikusfugázás; 16 profilszalag-ragasztás; 17 él védő profil (PROTEK­TOR); 18 ékelt támasz; 19 ablakbádogozás; 20 kiváltás; 21 főfal; 22 ablak; 23 kapocselem (vastagság minimum 3-5 cm).