Magasépítészet

Hagyományos jellegű (tömeges) kőburkolatok

Tömeges kőburkolat

Terméskőből vagy fara­gott kövekből álló, a hátfalazattal szervesen össze­épített kőburkolat. A hagyományos jellegű kő­burkolatok beton, kő és tégla anyagú falak eseté­ben egyaránt alkalmazhatók. A tömeges kőburkolatok lehetnek terméskő és faragott kő jellegűek. A burkolat készülhet a hátfalazattal egyidejűleg vagy ahhoz utólag hozzáépítve.

A terméskő jellegű burkolatok a homlokzati kőosztás, a kőkötés és felületkialakítás szempont­jából a terméskő szerkezetek tárgyalásánál meg­ismert elvek szerint készülnek.

Faragott kő burkolatok

A faragott kő burkolatok kváder kövekből, a kváder falazatra érvényes szabályok szerint készül­nek. Tervezésüknél és kivitelezésüknél szem előtt kell tartani mindazokat az elveket, amelyeket a faragott kövek hézagosztására, kőmetszésére és a kövek arányára vonatkozóan korábban meg­ismertünk.

A faragott kő burkolatok kőkötése szem­pontjából lényegesek a következők:

  1. A homlokzaton a kövek kötésben helyez­kedjenek el, tehát a függőleges hézagok az egymás fölötti rétegben el legyenek tolva.
  2. A kövek egymáshoz, másrészt a hátfalazat­hoz biztonságosan be legyenek kötve. Ebből a célból különösen a kisebb, könnyen elmozdulható köveket egymáshoz kő- vagy fémkötésekkel, a hátfalazathoz pedig bekötővasakkal kell kötni.

A kőburkolatok köveinek felületképzése is a korábban tárgyaltak szerint történik. A rusztikával kialakított felületeken (448. ábra) a rusztika profil­ja és a hézagosztás közötti viszonyt tünteti fel a 447 a-h ábrasorozat. A vízszintes rusztika kőhézaga lehetőleg a védett helyre (felülre) kerüljön. Függőleges irányú rusztika esetében a kőhézag a rusztika viharirány felőli oldalára essék. Durva felületű kövek esetében az elhelyezés után össze kell dolgozni a függőleges hézagok mentén egy­máshoz illeszkedő köveket.

Különböző alakú rusztikák

447. ábra. Különböző alakú rusztikák; c) helyes, d) helytelen hézagelrendezés

Kőburkolat beton hátfalazat esetén

448. ábra. Kőburkolat beton hátfalazat esetén (ugyan­abban a sorban futó és kötő kövek alkalmazásával)

Beton hátfalazat

Beton hátfalazat esetében a terméskő vagy faragott kő burkolat a hátfalazattal egyidejűleg ké­szül. Leginkább az épület- és kerítéslábazatok, kerítéspillérek és támfalak épülnek ilyen módon. A beton hátfalazathoz való tökéletes bekötés cél­jából az egyes rétegek váltakozva futó és bekötő kövekből álljanak, vagy ugyanabban a sorban – a gótkötésre emlékeztető módon – váltakozva futó és bekötő kövek is szerepeljenek (448. ábra).

Megtakarításra vezet – és a homlokzaton, sem ki­fogásolható – ha a bekötő sorok magasságát a futó soro­kéhoz viszonyítva alacsonyabbra tervezzük.

Támfalaknál az egyes kőrétegeket különleges kötésekkel köthetjük egymáshoz (449. ábra).

Támfalak kőburkolata

449. ábra. Támfalak kőburkolata, különböző anyagú hátfalazat esetén

Hídpillérek faragott kő burkolatának helyes kőkötésére látunk példát a 460. ábrán. Itt a függő­leges hézagok sugár irányúak legyenek; futó és bekötő kövek váltogassák egymást.

Terméskő hátfalazat esetében a faragott kő burkolat a hátfalazattal egyidejűleg épül. Leg­többször nagy vastagságú támfalak készülnek ilyen módon (449 a, c és e ábra). A 451. ábra terméskő anyagú hídpillér faragott kő burkolatát szemlélteti.

Beton hídpillér faragottkő-burkolata

450. ábra. Beton hídpillér faragottkő-burkolata

 Hídpillér faragottkő-burkolata

451. ábra. Hídpillér faragottkő-burkolata (a függőleges hézagok az íves felületre merőlegesek legyenek)

Mérnöki műtárgyak és mélyépítési létesítmények kőburkolatát a várható igénybevételnek (a fokozottan erőszakos rongálásnak, a víz mozgása követ­keztében bekövetkező kopásnak, a jégzajlásnak, fagyhatásnak stb.-nek) megfelelően nagyobb vastag­sággal és a hátfalazathoz való biztonságosabb bekötéssel kell megtervezni (449-451. ábra). A bekötőkő mélységi mérete: h = m+sz legyen, ahol m a kő magassági, sz pedig a futó kövek szélességi méretét jelenti.

Tégla falazat

Tégla hátfalazat esetében a faragott kő burkolat megépíthető a) tömbkövekkel vagy b) lemezszerű és tömbszerű kövekkel vegyesen.

A téglafalazatok faragott kő burkolatánál fon­tos, hogy az egyes kőrétegek magassága meg­egyezzék a téglarétegek egész számú többszörösé­vel, amit a 452 b ábra szerint kell értelmezni. Másrészt lényeges az is, hogy a bekötő vagy ha­sonló jellegű kövek ½ vagy 1 tégla mélyen nyúl­janak be a falba, ezáltal hátuk mögött ½ tégla többszöröséből előállítható falrész marad (452 a ábra). A burkolatot a legritkább esetben építik egyszerre a hátfalazattal, hanem a burkoló köveket a legtöbbször utólag helyezik el, ezért a bekötő kövek részére a falazáskor hornyokat vagy fész­keket kell kihagyni.

Téglafal kőburkolata

452. ábra. Téglafal kőburkolata (a rétegek magassága a téglarétegek egész számú többszörösével egyezzék, a hát-falazat pedig a féltégla többszöröse legyen)

Nem lenne helyes a kőburkolatot és tégla hátfala­zatot egyszerre falazni, mert a hézagok mennyisége a téglarészeknél kb. 20%-ot, a kőburkolatnál általában csak 2-3%-ot tesz ki. A téglarészek ülepedése miatt az egész terhet a kőburkolat venné át. Ebből kifolyólag a téglarészeken vízszintes repedések keletkeznének, és az egyoldali terhelés beomlást is okozhatna.

A faragott kővel burkolt falak szilárdsági viszonyai

Ha a lemezszerű kövek magassága (m) és vastagsága (v) közötti viszonyszám (m/v) kisebb, mint 3, de v ≥ 12 cm, akkor a lemez is beleszámítható a fal – teherhordás szempontjából megkívánt – vastagságába. Ha m/v ≥ 3 és v ≤ 12 cm – vagyis a lemezszerű kő nagyobb karcsúsága esetében – csak a hátfalazat teljes vastagsága számítható teherhordónak, azaz a fal méretezésére a burkolatlan állapot a mértékadó.

A teherhordásra igénybe vett faragott kövek kockaszilárdsága legalább 100 kg/cm2-el kell hogy nagyobb legyen a falazat megkívánt szilárdságánál.

Sarok megoldások

A sarkoknál úgy érünk el jó és szép kötést, ha ugyanabban a rétegben az egyik irány­ban kötő sort, a másik irányban futó sort alkalmazunk (453. ábra). Ilyen módon kiküszöböljük a sarkokon a vékony futó kövek zavaró hatását.

Sarok helyes megoldása

453. ábra. Sarok helyes megoldását úgy érjük el, hogy egyik irányból futó, másik irányból kötő sort készítünk

A sarkokra azonkívül lehet L alakú burkoló köve­ket is alkalmazni. Egy tömbkőből a 454. ábra szerint végzett hasító ékeléssel darabolhatunk L alakú köveket. A sarkokra ék alakú köveket is tervezhetünk. Az ék alakot fűrészeléssel (455 a ábra) vagy hasító ékeléssel egyaránt elérhetjük. Az ék alakú kövekkel kialakított sarokburko­lást láthatjuk a 455 b ábrán.

Hasábkövek darabolása

454. ábra. Hasábkövek darabolása L alakúra, hasító ékeléssel

Kőtömb darabolása sarokkövek részére

455. ábra. Kőtömb darabolása sarokkövek részére; a) a darabolás módja, b) a beépített sarokkövek

A vízszintes nyílásáthidalásokat a 456 a-d ábrán látható módon kell megoldani. Keskenyebb ablakok felett gerendaszerű köveket lehet alkal­mazni. Szélesebb nyílások esetében egyenes kőbolt-övvel kell a nyílást áthidalni (456 c-d ábra). Még szélesebb nyílások esetében két réteg magasságá­nak megfelelő boltövet kell tervezni. A túl hegyes­szögű boltöv kövek élei könnyen letörnének, azért ezeket kb. 5 cm-es hosszúságban a süvegvonalra merőleges felülettel kell kiképezni. A boltöv kövek esetleges megsüllyedését kőcsapokkal lehet meg­akadályozni (456 f ábra).

456. ábra.

456. ábra. Faragott kővel burkolt homlokzaton levő víz­szintes nyílásáthidalások; a)-b) kőgerendával, c)-d) egyenes boltövvel, e) sima, f) csapos boltöv­-kövek

Egyenes faragottkő-boltöv kövei ráülhetnek

457. ábra. Egyenes faragottkő-boltöv kövei ráülhetnek a) az acél vagy b) vasbeton szerkezetű nyílásáthidalóra

Ívek

Az íves elhatárolása nyílásoknál a boltöv-kövek és a vízszintes rétegek között architektonikusan helyes, egyszersmind szerkezetileg is kifogástalan hézagosztást kell tervezni. Egyenlő rétegmagasság, és félkörív esetén a 458. ábrán szaggatott vonallal jelzett segédkör segítségével érünk el arányos boltöv-köveket; ilyenkor a kövek mérete az intradosz felületen különböző nagyságú lesz.

Faragottkő-boltöv hézagosztása

458. ábra. Faragottkő-boltöv hézagosztása a homlokzat egyenlő rétegmagasságú köveivel összhangban (a kövek mérete az intradosz felületen különböző)

Az előbbiekhez hasonló adottságok mellett az intradosz felületen felmért egyenlő osztással is megszerkeszthetjük a boltöv hézagosztását úgy, hogy az egyes boltöv-kövek egy kisebb felületen (fogasán) ráülnek az alattuk levő boltöv-kőre, amit szerkezeti szempontból csak helyeselni lehet (459. ábra).

Faragottkő-boltöv hézagosztása

459. ábra. Faragottkő-boltöv hézagosztása, a homlokzat egyenlő rétegmagasságú köveivel összhangban (a kövek mérete az intradosz felületen egyenlő)

A 460. ábra kosáríves lezárásé nyílás föle megfelelő, arányos osztású boltöv hézagainak szerkesztését mutatja be.

Kosáríves faragottkő-boltöv hézagosztása

460. ábra. Kosáríves faragottkő-boltöv hézagosztása, a homlokzat egyenlő rétegmagasságú köveivel összhangban (a kövek mérete az intradosz felületen különböző)

A hézagosztás megtervezésénél előzetesen pausz-papíron szabadkézi vázolással kell megkeresni a helyes arányokat, tehát azt, hogy hány darab és milyen alakú, valamint méretű boltöv-kőre van szükség.

A 461. ábra a homloksíkhoz viszonyítva ferde víz­szintes tengelyű intradosz felülettel bíró boltöv hézag-osztását, illetőleg kőmetszését tünteti fel.

Ferde tengelyű faragottkő-boltöv hézagosztása, illetve kőmetszése

461. ábra. Ferde tengelyű faragottkő-boltöv hézagosztása, illetve kőmetszése

Az előbbi bekezdés szerinti alapelveket a mérnöki gyakorlat a boltozott átereszeknél, aluljáróknál, bánya- és alagútbejáratoknál, valamint a vízépítési létesítmé­nyek felépítményeinél alkalmazza.

Fülkebolt kőburkolatának megoldására találunk útmutatást a 462. ábrán.

Faragottkő-fülkebolt kőmetszése

462. ábra. Faragottkő-fülkebolt kőmetszése

Tégla, beton és vasbeton pillérek kőburkolata

A vastagabb tégla és beton pillérek terméskő jel­legű burkolatát a 463. ábra szerint kell megoldani.

Téglapillérek terméskő jellegű burkolata

463. ábra. Téglapillérek terméskő jellegű burkolata, illetőleg kő és tégla vegyes anyagú pillér

Az egész pillér teherbírónak minősül, ha a lemez­szerű kövek vastagsága legalább 12 cm, az egyes kövek karcsúságának mértéke pedig: m/v ≤ 3.

Vasbeton pillérek faragott kő burkolatára lá­tunk példát a 464. ábrán. Az ilyen természetű burkolat utólag is elkészíthető, de a betonozással egyidejűleg is elhelyezhető; ez esetben a burkolat képezi a pillér zsaluzatát.

Vasbeton pillér faragottkő-burkolata

464. ábra. Vasbeton pillér faragottkő-burkolata

Beton és vasbeton oszlopok kőburkolata

A betonoszlopok kőburkolatát szemlélteti a 465 a ábra. Az egész oszlop teherbíró, ha a burkoló kövek legkisebb vastagsága legalább 12 cm, a karcsúság mértéke pedig m/v ≤ 3. Ebben az esetben tulajdon­képpen nem burkolatról, hanem faragott kőből és betonból álló vegyes faltestről van szó.

Oszlopok kőburkolata

465. ábra. Oszlopok kőburkolata; a) egyidejűleg készülő kő és beton vegyes anyagú oszlop, b) vasbeton

Vasbeton oszlopok négyzet keresztmetszetű magja a 465 b ábra szerinti módon is burkolhatok. A burkoló kövek mérete olyan legyen, hogy az elvékonyodott helyeken se következhessek be törés,