Parkettázás

Parkettázás: a beállítás eszközei, balesetmegelőzés

 • Kalapács. A hagyományos, leg­elterjedtebb típusa acélfejből és keményfa nyélből áll. A különböző szakmák sokféle kalapácsot használnak. Ezeknél eltérő a fej nagysága, formai kialakítása és az anyaga is. A fapadlók készítése során hagyományos kalapácsot, illetve ún. szeghúzó vagy palázó kalapácsot használunk.
 • Ütőfa. A csaphornyosán kapcso­lódó parkettaelemek összeillesztésénél hasz­náljuk. A parkettaelemet az ütőfán keresztül (kalapáccsal) óvatosan ütögetve szorítjuk a már lerakott elemekhez, így megóvjuk a parkettaelem széleit a sérülésektől. Az ütőfa egyik oldala hornyos kialakítású, így illeszke­dik a parkettaelemekhez.
 • Behúzóvas. A csaphornyosán illeszkedő szélső parkettaelemek összeszorítására szolgáló speciális fémeszköz. Akkor használjuk, ha nincs elegendő hely arra, hogy a parkettaelemet ütőfával rögzítsük egymás­hoz. A beakasztott behúzóvas óvatos ütögeté­sével húzzuk be a szélső parkettaelemet.
 • Pontozó. A fúrást megelőzően a keményfa felületen a fúrás pontos helyé­nek megjelölésére használjuk. Ütés hatására pontszerű kis mélyedés keletkezik a felületen. Ez megakadályozza, hogy a fúró fejré­sze elmozduljon a fúrás kezdeti fázisában. A kialakítandó furat méretétől függően külön­böző fejképzésű pontozók használhatók.
 • Szögbeverő ék. A csaphornyos parkettaele­mek szegezésénél azt segíti, hogy a szege­ket süllyesztve be tudjuk ütni a horonyba. A kalapáccsal nehezen hozzáférhető helyen a szögbeverő éket a szeg fejéhez tartjuk, és ezen keresztül ütjük be a horonyba a szeget, így a parkettaelemek nem sérülnek meg.
 • Csavarhúzók. A különböző csa­varok behajtására alkalmas nyeles szerszá­mok. A nyélbe rögzített szár vége a csava­rok fejkialakításának megfelelően többféle lehet. A parkettázómunkák során rendszerint kereszthornyos fejű csavarokat alkalmazunk. Ehhez ún. csillagcsavarhúzóra van szükség.

Kalapács, ütőfa, behúzóvas

Egyéb eszközök

A szorítószerszámok elsősorban a munkada­rabok elmozdulásmentes rögzítését biztosít­ják a különböző megmunkálási folyamatok (szabás) során. A leggyakrabban használt szorítószerszámok a csavar szorítók vagy pillanatszorítók.

 • Harapófogó. Ki lehet vele húzni a faanyagba ütött szegeket. Elsősorban par­ketták bontása, felújítása során lehet szükség harapófogóra olyan helyeken, ahol a szegki­húzó kalapács nem alkalmas a kihúzásra.
 • Fogas kenőlemez. A ragasz­tók felhordásához használt eszköz. A lemez élén kialakított, egyforma nagyságú fogak a ragasztó felkenésekor azonos mennyiségű anyagot hagynak a felületen, így annak réteg­vastagsága azonos lesz. A kenőlemez fogazása szabvány szerint sokféle lehet. A 46. ábrán a méreteket megadva bemutatjuk az egyes típusokat. Megjegyezzük, hogy a fogazott betétek kopnak, ezért azokat általában 200 m2-ként cserélni kell. A ragasztók gyártói általában minden típushoz ajánlanak kenő­lemezt. Lehetőleg a rozsdamentes változatot alkalmazzuk, így elkerülhetjük, hogy a rozsdásodás miatt a felület elszíneződjön.
 • Karos vágó. Kizárólag laminált parketta elemek vágásához használható esz­köz (fa parketta elemekhez nem használható). Működtetéséhez nagy kézi erő szükséges. A vágást egy határozott mozdulattal kell elvé­gezni. A vágási méret felvételekor figyelembe kell venni, hogy a vágókés 4-5 mm széles. Ebből a vágási sávból az eszköz kipréseli a laminált parketta anyagát, vagyis az egyik parkettadarab ennyivel rövidebb lesz.

Pillanatragasztó, harapófogó

A szegélylécek, lábazati profilok rögzítésé­hez szegbelövő gépet használhatunk. A sűrített levegővel működő géphez kompresszor tartozik, amelyet áramforrás­hoz kell csatlakoztatni. Az eszköz fejrészé­nél egy biztonsági csap található, amely csak akkor engedi a szeg kilövését, ha az eszközt a szegélyhez nyomtuk. A szerszám különö­sen veszélyes, a biztonsági csap ellenére még véletlenül se hozzuk működésbe levegőben vagy más személy felé tartva!

Baleset-elhárítás, karbantartás

A famegmunkáló gépek üzemeltetésénél betartandó legfontosabb munkavédelmi sza­bályok a következők.

Íme:

 • A körfűrészek vágásra nem használt részeit le kell fedni. Törött, repedt, hibás fűrészlapot használni tilos! Kikapcsolt, de még mozgó fűrészlapokat nem szabad a lapra gyakorolt nyomással lefékezni!
 • A forgórészhez való hozzáérést védőbur­kolattal kell megakadályozni! Az anyagot vezető kéz nem kerülhet a forgó fűrészlap közelébe, célszerű tolófát alkalmazni!
 • A körfűrész fűrészlapját rendszeresen ellenőrizni kell!
 • A faipari gépek működésénél a fűrészpor folyamatos elszívásáról gondoskodni kell!
 • A faipari gépeket a kenési utasításnak megfelelően áramtalanított állapotban kenni kell, és minden műszak végén meg kell tisztítani!
 • A gépek kezelését, kiszolgálását és ápolását csak szakképzett személyzet végezheti!
 • A gépeket szükség szerint, de legalább évenként egyszer meg kell vizsgálni balesetbiz­tonság szempontjából, és a szükséges javításokat el kell végezni!
 • A megdolgozandó munkadarab szilárd alátámasztását mindenkor biztosítani kell! A rövid vagy keskeny munkadarabokat megfelelően kell befogni és vezetni, erre a célra adagoló­asztalt vagy más alkalmas berendezést kell felszerelni!
 • A gépeket csak kikapcsolt állapotban szabad szállítani!
 • A villamos hálózat és villamos gépek szerelését, földelését képzett villanyszerelő végezze, és a munka helyes végrehajtását az építésvezető érintésvédelmi szakemberrel ellenőriz­tesse, még a gépek használatbavétele előtt!