Télikertek

Növényházak üvegezése

A növényházak üvegezését más-más igé­nyek határozzák meg. A közönséges üvegágyak fedőkereteinek üvegezésé­vel szemben támasztott követelmények lényegesen egyszerűbbek, mint az üveg­házak üvegezésére vonatkozóak. A fólia­házak esetében pedig ezektől teljesen eltérő problémák és követelmények ha­tározzák meg a fedés, határolás mód­ját. Az általában üvegágyaknál és rit­kán üvegházaknál alkalmazott fakeretek és vázszerkezetek üvegezése a 4-15. áb­rán bemutatottak szerint háromféle le­het.

Fakeretek és vázszerkezetek üvegezése

4-15. ábra. Fakeretek és vázszerkezetek üvegezése a) szegezéssel, b) üvegszorító léccel, c) kitteléssel rögzítve; 1 keret vagy váz; 2 alákittelés; 3 üveg; 4 szegezés; 5 takaróléc; 6 csavarozás; 7 kittelés.

Ha az üvegezés nem egyetlen tábla­üvegből készül, akkor a lejtésirányú át­fedésnek legalább 3 – 5 cm-nek kell len­nie. Hőtechnikai, vízzárósági és idő­állósági szempontból a kittelt megoldás a legmegfelelőbb.

Az általában üvegházaknál, és csak rit­kábban üvegágyaknál alkalmazott fém­keretek és fémvázak a 4-16. ábrán be­mutatott módokon üvegezhetők. Ebben az esetben is a kittelt megoldás a leg­megfelelőbb. Felhívjuk a figyelmet ar­ra, hogy bármelyik megoldást alkalmaz­zuk is, az energiagazdálkodási, korrózió­védelmi követelmények betartása és az üvegek időállósága végett az üvegréte­geket mindig alá kell kittelni.

Fémkeretek és vázak üvegezése

4-16. ábra. Fémkeretek és vázak üvegezése a) lemez kapoccsal, b) szorítóprofillal, c) kitteléssel rögzítve; 1 váz vagy keret; 2 alátét kittelés; 3 üveg; 4 szorítóprofil; 5 rögzítő kapocs; 6 sasszeg; 7 kittelés.

Ábrasoron mutatjuk be a fóliaházak fó­liázási lehetőségeit, megoldásait. A 4-17. ábrán egyrétegű fóliaborítású, fa váz­szerkezetű fóliaház csomóponti megol­dásai láthatók. Szinte teljesen azonos megoldást alkalmazhatunk, ha fa váz­szerkezetű, de kétrétegű fóliaborítású a fóliaház (4-18. ábra). Akár egyrétegű, akár kétrétegű fóliaborításról van szó, gondosan ügyeljünk arra, hogy a rög­zítő léc fólia felé eső felülete gyalult le­gyen és puhafából készüljön.

Fa vázszerkezetű fóliaházak egyrétegű fóliájának takarási megoldása

4-17. ábra. Fa vázszerkezetű fóliaházak egyrétegű fóliájának takarási megoldása a) fenyőléc, b) műanyag szalag rögzítéssel; 1 fa vázelem; 2 fólia; 3 rögzítő léc; 4 műanyag rögzítő szalag; 5 csavarozás (vagy szegezés).

Fa vázszerkezetű fóliaházak kétrétegű fóliájának takarási megoldása

4-18. ábra. Fa vázszerkezetű fóliaházak kétrétegű fóliájának takarási megoldása a) fenyőléces, b) műanyag léces, ül. műanyag csöves rögzítéssel; 1 fa vázelem; 2 fólia; 3 fenyő rögzítő lécek; 4 műanyag rögzítő szalag; 5 műanyag cső; 6 csavarozás (vagy szegezés).

A lényegesen elterjedtebb fém- és mű­anyag vázas fóliaházak vázszerkezeté­hez nem rögzíthető a fólia. Ezekben az esetekben a fóliát ráfeszítik a vázszerkezetre és a két szélén leterhe­lik téglasorral, vagy gyakrabban föld ráhúzásával. Mivel a fóliát ebben az esetben a rögzítés miatt nem szükséges átszúrni (4-19. ábra), ez a megoldás a legidőállóbb.

Fém- vagy műanyag cső vázszerkezetű fóliaház fóliázása

4-19. ábra. Fém- vagy műanyag cső vázszerkezetű fóliaház fóliázása a) egyrétegű, b) kétrétegű fóliázás esetén; 1 szerkezeti váz; 2 belső váz; 3 szorítókeret; 4 fóliateríték.

A hajlított vázra felfeszített fóliát 1 – 3 m-enként szorítókerettel vagy kötéllel (kender- vagy műszálas kötéllel) szo­rítják le. (Kétrétegű fedésnél csak a fel­ső réteget kell leszorítani.) Acélvázas fóliaházak fóliacseréjekor mindig újra le kell tisztítani és gondo­san újra le kell mázolni a vázszerke­zetet, mert a rajta kialakuló korrózióréteg felsértheti, kiszakíthatja a fóliát, jelentősen csökkentve ezzel a borítás élettartamát (4-20. ábra).

Növényházbelső

4-20. ábra Növényház belső.