Hőszigetelés tudástár

A fahomlokzat véd és szigetel egyszerre

Egy fából készült füg­gönyfal megvédi a re­pedt vakolatot az időjá­rás hatásaitól, és a ház­nak teljesen új arculatot ad. A szigetelőanyag is jól elrejthető mögé.

Ha a vakolaton repedések mutatkoz­nak és a nedvesség a falszerkezetbe behatolhat, legfőbb ideje, hogy a homlokzatot felújítsuk. Egy megoldás, amit akár saját kezűleg is megvalósít­hatunk, a faanyagú függönyfal. Erre a célra homlokzati profilok, fűrészdurvaságú sima élek kínálkoznak, vagy blokkházprofilok alsó lécezésre. Az al­só lécezés közötti hely ideális tér arra, hogy egyidejűleg a hőszigetelést is fel­javítsuk. A fa, szakszerűen megdolgoz­va és az időjárási hatások ellen előke­zelve, tovább tarthat, mint az ember élete. Könnyen és különleges szerszá­mok nélkül megdolgozható. A sokrétű fektetési technika miatt érdekes kiala­kításokra alkalmas.

Fahomlokzat(Kép fent) Akár klasszikus, akár modern: a fahomlokzat véd, szigetel, és különleges kialakításokra ad lehetőséget.

Így kell a szigetelést és a fát helyesen bedolgozni

Fahomlokzat - ház(Kép fent) A fahomlokzat éppen úgy illik a falusi családi házhoz, mint a divatos városi házhoz. Ki hinné, hogy ez az épület valamikor birkahodály volt?

Aki elhatározta, hogy a famunkákat sa­ját maga végzi el a ház homlokzatán, an­nak illik áttekintést kapnia a ráfordítan­dó munkákról. Tisztában kell lennie az­zal, hogy a fából készült homlokzat a ház teljes megjelenését megváltoztatja. Meg lehet ugyan régi skiccek és fo­tók útján becsülni, hogy fog kinézni, de jobb, ha egy szakember, egy épí­tész, aki ismeri a ház ará­nyait, vázlatot készít. Ebben meg kell határoz­ni a műszaki adatokat, a szigetelőanyag felerősítését és fajtáját megválasztani. Azok a házak, amelyeknek homlokzatát fel kell újítani, valószínűleg olyan idők­ben épültek, amikor a hőszigetelésről még más fogalmaink voltak, mint ma. A külső falszigetelés javítása, összefüg­gésben a faanyagú függönyfal készítésé­vel, szükséglet. Az alsó lécezés biztosítja a teret, ahová elhelyezhető a szigetelő­anyag. A fotókon látható, ez hogy ké­szül, és hogyan használjuk fel a fát.

Deszkák(Kép fent) Választhatunk a deszkafajták közül.

A megfelelő alsó lécezés(Kép fent) A megfelelő alsó lécezés teret biztosít a szige­telőanyagnak, a keresztlécek hordják a profi­lokat, és gondoskodnak a hátsó szellőzésről.

Lécek közé illesztve és speciá­lis dübelekkel felerősítve(Kép fent) Az üveggyapot szigetelőanyagok, itt szige­telőlemezek, a lécek közé illesztve és speciá­lis dübelekkel felerősítve.

Körös-körül kell vonalazni a homlokzati lé­ceket(Kép fent) Körös-körül kell vonalazni a homlokzati lé­ceket, mielőtt felszegeznénk. A felület fel­osztását a profilszélességhez igazítsuk.

Az alsó deszkaréteg(Kép fent) Az alsó deszkaréteg a tetőhéjazathoz itt a lécezéssel össze van kötve, az ablak illeszke­dik a rendszerhez.

A párkánylécek itt kicsit keskenyebbek a homlokzati léceknél.(Kép fent) A párkánylécek itt kicsit keskenyebbek a homlokzati léceknél.

Az ajtó- és ablaknyílásokat teljesen ponto­san kell illeszteni(Kép fent) Az ajtó- és ablaknyílásokat teljesen ponto­san kell illeszteni, miután minden szegélyt a falszerkezettel összeerősítettünk.

Szerelési segítség a szigetelő anyaghoz

Fém(Kép fent) A fémből vagy műanyagból készült különfé­le profilok megoldást nyújtanak a különbö­ző problematikus homlokzati sarkok elkészí­téséhez.

Kis segítségek, amik fáradsá­got takarítanak meg

Mint minden kézi munkánál, a szige­telésnél és a függönyfal szerelésénél is előjön a „know how”, azaz a tudni, hogyan. Ha a hideghidakat kell kikü­szöbölni, mert a fának más a hőellen-állása, mint a szigetelőanyagnak, vagy a léceket, vagy a szigetelőlemezeket kell erősen és teherhordóan a régi homlokzattal összekötni: mindenhol és majdnem minden problémára van egy segítség, ami a munkát megkönnyíti, vagy nagyon jó és hatásos meg­oldáshoz vezet.

Ezek lehetnek fém- vagy műanyag profilok, amikkel tökéletes sarokmeg­oldás érhető el, vagy a különleges profilú lyukas lemezek, amik a szige­telőréteg alsó élét hordják: ezek nél­kül gyakran nem találnánk megoldást. Érdemes tehát a munka megkezdése előtt megérdeklődnünk, hogy milyen segítő eszközök állhatnak rendelkezés­re. Ebben a legjobb tanácsadó a keres­kedő, az asztalos vagy az építész.

Speciális felerősítések a lécezéshez(Kép fent) Speciális felerősítések a lécezéshez, a nagy tányérral ellátottak a szigetelőanyagokhoz.

Lécezés felerősítése(Kép fent) Ha a hideghidakat el akarjuk kerülni, a léce­zés felerősítésére speciális eszközök állnak rendelkezésre, mint a képen láthatók.

Ebben a megoldásban a má­sodik réteg elfedi a faléceket.(Kép fent) A kétrétegű szigetelés is jó megoldás a hideghidak ellen. Ebben a megoldásban a má­sodik réteg elfedi a faléceket.

Ha kell, elegáns, ha kell, rusztikus: a fedő héjalás

Fedő héjalás sima élű deszkákkal.(Kép fent) A rusztikus megoldás: fedő héjalás sima élű deszkákkal. Az, hogy gyalult vagy nyers, kevés különbséget ad.

Azonos technikával elegáns: homlokzati profilok fedőlécekkel.(Kép fent) Azonos technikával elegáns: homlokzati profilok fedőlécekkel.

A fedő héjalással elkészített függönyfalas homlokzat általában rusztikus megol­dást ad. Ehhez szükségünk van különle­gesen finom profildeszkákra és hozzá il­leszkedő fedőlécekre. Mint minden füg­gönyfal, a faburkolat is arról hivatott gondoskodni, hogy a víz többé ne ha­tolhasson be, az esővíz, amilyen gyor­san csak lehetséges, levezetődjön, és a teret a lécezés között ki lehessen utóla­gos hőszigetelésre használni. Természe­tesen szép is legyen! Ebben viszont sok­szor megoszlanak az ízlések.

Ezzel szemben nem ízlés kérdése, hogy a faprofilok, amiket függőlegesen helye­zünk el (ami egyébként az esővíz jó le­vezetését is szolgálja), vízszintes lécezést igényelnek. Ha a lécezés közötti tér nagy részét ki is töltjük szigetelőanyag­gal, a faprofilok jó hátsó szellőzéséről gondoskodni kell! Legalább két szabad teret kell ehhez biztosítani, ha szüksé­ges, az alsó lécek távolságát változtatva.

Jobban megy megfelelő fűré­szekkel

Aki az egész házát fával akarja burkol­ni, annak rengeteget kell szabnia. Elektromos fűrésszel éppen olyan jól le­het a sarkokat szabni, mint a hátsó sza­básokat megoldani. Ez a szerszám kifi­zetődő.

Az ellenlécek biztosítják a hátsó szellőzést(Kép fent) Megfelelő lécek között fekszik a szigetelés, az ellenlécek biztosítják a hátsó szellőzést. A profilokat csak egy oldalon kell felerősíteni.

A fedődeszkát 2-2 csavarral csak az ellenléc­re kell felerősíteni(Kép fent) A fedődeszkát 2-2 csavarral csak az ellenléc­re kell felerősíteni. Így az alsó faprofil dol­gozhat, anélkül hogy megrepedne.

Jól van hátul szellőztetve a fedőhéjazat a sar­kon is.(Kép fent) Jól van hátul szellőztetve a fedőhéjazat a sar­kon is. A deszkák végét hátravágták, hogy az esővíz ne jusson be.

A profilos homlokzati deszkákat egy cm sza­bad térrel(Kép fent) A profilos homlokzati deszkákat egy cm sza­bad térrel, rozsdamentes csavarokkal az alsó lécezésre rögzítik.

Léc felerősítése(Kép fent) A takarólécek hátoldalukon ki vannak mar­va, így befedik a hézagokat, és eltakarják a felerősítő csavarokat.

Simának és elegánsnak tűnik az a homlok­zatburkolat(Kép fent) Simának és elegánsnak tűnik az a homlok­zatburkolat, amelyet ilyen profilokból készí­tettek. Színesben is kapható!

Vízszintes profilokból burkolat: peremes héjalás

Széles peremmel ellátott profildeszkák(Kép fent) Decens, vízszintes szerkezetű héjalás gyalult, széles peremmel ellátott profildeszkákból. A kötés: csap és horony.

Így kell az alsó szerkezetet ren­desen felszerelni

A függönyfalas homlokzat anyagának legjobban a gyalult lécek és élezett deszkák felelnek meg. Ezek mérettartóak, sima felületűek és jól kiigazíthatók. Az, hogy vízszintesen vagy függőlege­sen helyezzük-e el, azért fontos, mert az alsó lécezés határozza meg a füg­gönyfal későbbi minőségét. Tehát az alap minden egyenetlenségét ékekkel vagy egyéb segédeszközökkel ki kell egyenlíteni.

Durvától a finomig: minden­féle profil létezik

A függönyfal homlokzat második vari­ánsa a klasszikus peremes héjalás. Itt a profilokat vízszintesen helyezik el a homlokzaton, ami az épület vonalát egy kicsit megnyújtja. Az alsó lécezés itt függőleges, megint csak elhelyezhe­tő utólagos szigetelés. Itt is ügyelni kell arra, hogy minimum 2 cm légtér maradjon a héjalás mögött, hogy a szellőzés biztosítva legyen. Ennél is al­kalmazhatunk durva és gyalult deszká­kat. A durva deszka később jobban fel­veszi a favédő mázolást vagy lakkot, mint a sima. A gyalult fa legtöbbször csaphornyos kivitelben készül, és megjelenésében sokkal elegánsabb. Ökölszabályként tudomásul vehetjük, hogy a durva deszka inkább falusi kör­nyezetbe illik.

A finomabb, többnyire drágább vari­áns a gyalult és tiszta profilokból ké­szült felülettel a nagyvárosokban is megállja helyét. Amire mindenképpen oda kell figyel­ni, az az, hogy a faburkolat alsó éle legalább 30 cm távolságban legyen a földtől, hogy hóban és fröcskölő víz­ben alulról ne nedvesedjen át. Az alsó deszkákat egy perembe szokták he­lyezni, hogy az esővíz ne jusson be a fába. A sarkokon és illesztéseknél úgy kell a léceket egymás mellé rakni, hogy ké­sőbb a vágott éleket is be lehessen fes­teni.

L alakú szellőztetőprofil (Kép fent)  Az alsó lécezés alá csavarozott L alakú szellőztetőprofil megóvja a burkolatot. A sarkok kimaradnak.

Homlokzati deszkák(Kép fent) Vastag, ék alakú léc alsó felfekvő felületként tartja a homlokzati deszkákat, amik átfedés­ben helyezkednek el.

Vízmértékkel kell a deszkákat kiigazítani.(Kép fent) Vízmértékkel kell a deszkákat kiigazítani. Az átfedés 2,5-3 cm. Csak felülcsavarozni!

Profildeszka(Kép fent) Profildeszka kapcsokkal lehet láthatatlanul az alsó lécekre erősíteni. Ezeket alulról kell betolni a horony alá.

Azonos hajlásszögben helyezzük el a homlok­zati deszkákat

(Kép fent) Azonos hajlásszögben helyezzük el a homlok­zati deszkákat, erre alkalmasak a szabályozó­sarkok. A deszka hátuljára kell felcsavarozni.

Rozsdamentes csavarokkal kell felerősíteni(Kép fent) Rozsdamentes csavarokkal kell felerősíteni az alsó lécezésre. A következő profil fölé kerül.

Festékkel és lakkal ápoljuk és védjük a faanyagú függönyfalat

Faanyagú függönyfalat más anyagokkal is lehet kombinálni, ahogy ez példánkon látható. Ami itt vonzó, az nem utolsósorban az erős színek alkalmazása.

Favédő szerek(Kép fent) Még az alsó lécezésre való felerősítés előtt profilokat mindkét oldalukon lakkal vagy favédő festékkel kell ellátni.

Festékek(Kép fent) Speciális mázolásokkal lehet szépíteni, színesre kialakítani vagy az időjárástól megvédeni.

Homlokzatvédelem ecsettel

Csak nagyon kevés fafajta bírja ki ká­rosodás nélkül az időjárás támadásait. A Kanada vagy Észak-Amerika erdei­ből származó vörös cédrus ezek közé tartozik – vagy például a tikfa a tró­pusokról. Mindkettő olajos anyagokat tartalmaz, ami az ibolyántúli sugarak­nak is ellenáll. A fa felületét érheti bármilyen időjárási hatás, csak érde­kes szürkülés mutatkozik – igazi káro­sodás nem történik. Máshol a mi szélességi fokunkról szár­mazó fákat alkalmazzák homlokzat­burkolatként.

Ez többnyire fenyő vagy vörösfenyő, amit durván vagy gyalulva, különféle vastagságokban, sima élekkel vagy homlokzati profilként árusítanak. Ha ezek a fák válogatottak, tisztán sza­bottak és gondosan szárítottak, akkor sem lehet rövid idő után rájuk nézni, ha nem kaptak valamilyen mázolást. Nem is sok idő után károsodik az álla­guk. Mindenki, aki fahomlokzatának örülni szeretne, kénytelen favédő má­zolást alkalmazni.

A fa dolgozik, ezt mindenki tudja, aki saját kezűleg már egy bútordarabot tö­mör fából elkészített, és észrevette, hogy pl. a szekrény ajtaja egyszer szo­rul, máskor egészen könnyen nyitható. Itt a fa nedvességtartalma dolgozik még akkor is, amikor a bútor a szobá­ban van. Ennél sokkal különbül hat a szabadban lévő fára az időjárás. Ezért nagyon sürgős a felhasználás előtt vé­dőlakkal vagy speciális favédő szerrel kezelni a homlokzati anyagot. Minél vastagabb a mázolás, annál hosszabb ideig tölti be szerepét. Tehát jobb, ha azonnal két vagy három rétegben má­zoljuk, hogy ne kelljen hamarosan ezt a műveletet a homlokzaton megismé­telni.

Addig, amíg a profilok egy bakon fek­szenek, sokkal könnyebb a munkát el­végezni, mintha később egy létrán áll­va kellene egyensúlyozni. Végül: a kereskedelemben olyan nagy számban lehet találni favédő festéke­ket, hogy mindenki könnyen kivá­laszthatja a neki tetszőt.

Zsindelyes homlokzat(Kép fent) Németország északi tájain ritkán látni, de délen gyakori a zsindelyes homlokzat, amit gyakran színesen kezelnek.