Magasépítészet

Fedélszerkezet felállítása (fedélszerkezetek építése II.)

A fedélszerkezet csak teljesen kész, szilárd fogadószintre építhető. A felállítás előtt az előzetesen leszabott és összeál­lított faelemeket számozás szerint kötegelve a födémszintre emelik. Az emelés általában kézi erővel csörlővel, nagyobb építkezéseknél daruval történik az ide vonatkozó balesetvé­delmi előírások folyamatos figyelembevételével.

A fedélszerkezet felállításának módja a fedélszék típusá­tól függ. Első lépésként minden esetben a közvetlenül a fö­démhez és a koszorúhoz kapcsolódó faelemeket (talpszele­meneket, papucsfákat) építik be. A födémbe, illetve koszo­rúba horgonyzott lekötő talpcsavarok helyeit a faelemeken bejelölik, kifúrják, majd lefűzik és lecsavarozzák az ele­meket. A vasbeton és a faszerkezet megfelelő elválasztását a két szerkezet közé helyezett szigetelőlemez-csík biztosítja. Ezután következhet a szaruállások felállítása és a taréj sze­lemen elhelyezése.

Üres és torokgerendás fedélszékek esetén a taréj szelemen pontos elhelyezéséhez és rögzítéséhez először szükség van a szélső szaruállások felállítására. Ezeket a födém szintjén, fekvő helyzetben állítják össze. A kész szaruállást függőle­ges helyzetbe hozzák és ideiglenesen megtámasztják, mere­vítik. Ezt követi a taréj szelemen beépítése, melyet a szele­menvégek mentén a felállított szaruállásoknál fogópárokkal rögzítenek (itt már véglegesen). A közbenső szakaszon az építés ideje alatt ideiglenes állványzattal kell a taréjt alátá­masztani. A taréjszelemen után sorban kialakítják a többi szaruállást. A magasban végzendő munkákhoz ideiglenes szerelőállványt használnak.

Állószékes fedélszékek építése során (1.119. ábra) először a teherhordó vázat készítik el. Felállítják a székoszlopokat és az ezeket megtámasztó ferde dúcokat. A dúcokon kívül szükség van a székoszlopok (kétirányú) ideiglenes megtá­masztására is. Ezután helyezik el a középszelemeneket és a könyökfákat, majd sorban felállítják a főszaruállásokat.

Kétállószékes fedélszék felállításának lépései

1.119. ábra. Kétállószékes fedélszék felállításának lépései

Az építés során a függőleges és vízszintes elemek helyze­tét folyamatosan ellenőrizni kell; csak pontosan beállítva rögzíthetők véglegesen. A főszaruállásokkal párhuzamosan építik be a taréj szelement, melyet fogópárokkal rögzítenek. A munkavégzés ebben az esetben is ideiglenes állványon történik, melyet az építés ütemének megfelelően folyama­tosan áthelyeznek. A fedélszékállítás utolsó lépéseként sor­ba kialakítják a mellékszaruállásokat. Az ideiglenes táma­szok és merevítések csak a fedélszerkezet elkészülte, illetve a végleges merevítések (viharlécek, taréj szelemen) elhelye­zése után távolíthatók el.

Kontyolt és összetett tetőknél a teherhordó rész (szele­menkoszorú) elkészülte után mindig azon nyeregtető-része­ket alakítják ki, amelyeket teljes (fő)szaruállások képeznek. Csak ezután következhet az él- és vápaszaruk elhelyezése. Ezen faelemek kialakítása és a csúcsban lévő elemkapcso­lataik többfélék lehetnek.