Színek a környezetünkben

Színpreferencia-vizsgalatok, közintézmények színezése

Amióta kísérleti eredményekkel kimutatták, hogy a színeknek munkateljesítmény-növelő hatása van, tudatosan színdinamikai tervezéssel kívánnak a munkakörülményeken javítani, ezzel nö­velni a termelékenységet. Nagy tömegbázissal kísérleteztek, elsősorban nagyüzemek­ben, például textilgyártó üzemek színes térkialakítási igényét mér­ték fel, majd irodák, kórházak, iskolák, napközi otthonok, óvodák színes térkialakításának módszereit dolgozták ki.

Színpreferencia a nemek életkor szerinti ajánlásábanSzínpreferencia a nemek életkor szerinti ajánlásában

A kísérletek során azt tapasztalták, hogy a kedvelt színek jellem­zők a nemre és a korosztályra (sőt a haj- és szemszín, az iskolai végzettség és a vizsgált személy pszichológiai alaptípusa is befolyá­solta az eredményt). Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatok eredményei felhasználhatók az olyan tervezési feladatoknál, ahol nagyszámú, jellegzetesen azonos nemű vagy korú használó számára készül a színdinamikai terv. Ebben az esetben ugyanis a nagy számok miatt várhatóan a használókra is érvényesek a statisztikai eredmények.

Kísérletek

A kísérletek kimutatták, hogy a gyermekek 8 éves korukig elsősorban a piros élénk árnyalatait kedvelik, majd differenciálódik a két nem színpreferenciája. A lányok fo­kozatosan egyre jobban kedvelik a kékek melegebb, sötétebb, telt árnyalatait, a fiúk inkább a sárgászöldek és a hidegkékek világos, telt változatait szeretik. 20 éves kortól, főleg a lányoknál a telítetlenebb színek kedvelése gyakoribb. 30 éves kor felett a melegzöld, a piros és a kék dominál a színválasztásban.

A nők a sárgásabb zöldet, a bíborba hajló vöröset és a melegebb árnyalatú kékeket kedvelik, a férfiak inkább a középzöld, a melegpiros és a kék ibolyába hajló tónusait választják. Idősebb korban mindkét nemre jellemző a tört színek kedvelése, férfiaknál főként a zöld és a vörös, nőknél az egész meleg színezettartomány árnyalatai kedveltek.

Az egyéni színpreferencia

Az egyes ember színkedvelése, színpreferenciája jelentősen eltér­het neme és korosztálya átlagos színpreferenciájától. Ezért min­den olyan esetben, amikor csak egy vagy néhány ember számára tervezünk, vizsgálnunk kell az egyéni színpreferenciákat. A terve­zés során ekkor nem a statisztikai elemzésekre, hanem az egyé­ni színkedvelésre kell támaszkodnunk. Az egyéni színpreferencia összefüggésben van az ember személyiségjegyeivel, pillanatnyi hangulatával, külső megjelenésével, iskolázottságával, társada­lomban betöltött szerepével, sőt az aktuális divattrendekkel is.

Színpreferencia-ajánlás férfienteriőr választására (fotómontázs)Színpreferencia-ajánlás férfienteriőr választására (fotómontázs)

Láthatjuk, milyen sok összetevője lehet a szubjektív színhangok létrehozásának, ami az egyes ember szubjektív érzésein alapul. A megítélés tekintetében a leg­fontosabb mértékegység az ember egyéniségének kisugárzása, de összefüggések vannak a különböző megjelenés (a haj, szem, bőr színe) és a színpreferencia között.

  • A kékszemű, rózsaszín bőrű világosszőkék többnyire a tiszta színeket részesí­tik előnyben, és gyakran számos, egymástól határozottan elkülönülő karakterű színeket kedvelnek. Vitalitásuktól függően egyesek sápadtabb, mások világítóbb színeket preferálnak.
  • Egészen más a fekete hajú, sötét bőrű, barnásfekete szemű emberek színhar­mónia-preferenciája. Náluk az összhangzatban fontos funkciója van a feketének és a tiszta színeket is feketével megtörve kedvelik. Sötét tónusokban harsog és forrong a színek ereje.

Napjaink divatos trendjei

Ma már egyes ipari tevékenységek, például a ruházati vagy bú­toriparban bizonyos trendek alapján évről évre más-más színösszeállításokat alakítanak ki. Néha intenzíven jelentkeznek olyan divatirányzatok, amelyek hatására egyes színek előtérbe kerülnek, míg más színek mellőzve vannak mind a felsőruházatban, mind a lakások belső színválasztásának kialakításában.

Napjaink stíluskülönbségei belső térbenNapjaink stíluskülönbségei belső térben

Színpreferencia-ajánlás női enteriőr választására (fotómontázs)Színpreferencia-ajánlás női enteriőr választására (fotómontázs)

A környezetünkben gyakran előforduló színek, az aktuális szín­választék is befolyásolja ízlésünket, színválasztásunkat. Ezért kü­lönösen nagy a felelőssége a terméktervezőknek, hiszen a termé­kek számára választott színárnyalatok sokszor, sok helyen fognak megjelenni, ezáltal jelentősen hatnak a mindennapi környezet színélményeire. Mint látjuk, a közvetlen környezetünk színvilágának megterem­téséhez többféle út vezet.

A közintézmények színezése

A különböző funkciójú középületek színeit az épületet igénybe vevők nemére és életkorára jellemző színpreferencia fi­gyelembevételével célszerű kiválasztani.

Iskolák színkialakítása

Az idősebb generáció talán még emlékszik a fehérre meszelt falú, barnászöld lábazatú, fekete padozatú, nagy fekete táblájú tanter­mekre. Mennyire megváltozott a mai tantermek színezése! Ma már arra is ügyelnek, hogy az alsós osztálytantermek más színűek legyenek, mint a felső tagozatos osztályoké.

Oktatási intézményekre ajánlott színpreferencia a színharmóniák alapjánOktatási intézményekre ajánlott színpreferencia a színharmóniák alapján

Az alsósok részére a falak és a mennyezetek színét zöldessárga, sárga és narancsszínre ajánlott festeni, ami a kisdiákok fáradékonysá­gát, álmosságát kompenzálja. Mamára tábla színe sem fekete, hanem sötét olívzöld. A padok háttámlája lehet vörös, ami élénkítőleg hat.

A felső tagozatos osztályoknál a sárga és a sárgászöld színek domináljanak, a tábla szintén legyen olívzöld. Fehér krétával az olívzöld táblán való olvasás kevésbé fárasztó, mint fekete tábla esetén. Túlságosan nyugtató, passzív hatást váltana ki. A folyosó minden esetben elütő színű legyen a tantermektől, hogy a szünet­ben az eltérő színhatás friss, pihentető hatást váltson ki.

Kórházak színkialakítása

Közismert, hogy a betegségek túlnyomó többségének lélek­tani okai vannak. Ezért komolyan oda kell figyelni a kórházak, gyógyintézmények színdinamikai kialakítására. Elsősorban a sok fehér szín mellett célszerű igen sok zöld színt alkalmazni, és ezt helyenként napsárga színnel élénkíteni.

Kórházak helységeinek ajánlott színpreferenciáiKórházak helységeinek ajánlott színpreferenciái

A vajúdó nőnek szülés előtt nyugalomra van szüksége, ezért a váró­szoba falait kék színre, míg a mennyezetet napsárga színre ajánlott fes­teni. Maga a szülőszoba már nem a nyugalom színtere, mert aktivitást kíván. Itt szükség lehet a narancssárga doppingoló erejére, de a kék fájdalomcsökkentő hatása is szükséges lehet. A mennyezet színének pihentető periódusokat kell adni a fekvő szülő nő számára, ami segíti a pillanatnyi kikapcsolódásukat. Erre a mohazöld árnyalatai ajánlottak.

Itt is érvényes az életkor szerinti színösszeállítás figyelembevé­tele. Más szükséges a gyerekek és más a felnőttek kórtermeinek színezésénél. Míg a felnőttek kórtermeinek inkább a pasztellszí­neket, a gyerekklinikákon célszerű az erősebb színeket használni. Itt a felnőttek számára már szinte rikítónak tűnő erősebb zöld, ró­zsaszín, narancssárga jöhetnek számításba. Tapasztalatok szerint az újszülött csecsemők számára a rózsaszín környezet a legmeg­felelőbb. Náluk még ugyan nem beszélhetünk színlátásról, de a rózsaszín környezet élettani hatása mégis tapasztalható.

Vannak speciális vizsgálatok, amelyekhez különleges színösszeállítás javasolt. Ilyen az EKG- vagy az alapanyagcsere-vizsgálat, ahol a betegnek a vizsgálat során a legteljesebb nyugalomra van szüksége. Célszerű a falak színét világoskékre, vagy világoszöldre, míg a mennyezet színét halvány ibolyaszínűre festeni.

Éttermek színkialakítása

Az éttermek színdinamikáját mindig meleg színárnyalatokkal kell megvalósítani. Az oldalfalakra ajánlott az okkersárga, angolvö­rös, narancssárga, barack, esetleg napsárgával vagy olajzöld­del kombinálva. A mennyezetre megengedhető a terrakotta vagy korallvörös. A világítás minden esetben meleg színárnyalatú le­gyen, akár izzólámpa, akár fénycső a fényforrás.

Képzeljünk el egy étellel, itallal, gyümölccsel megrakott asztalt, ami hideg színnel van megvilágítva, s a vendégeknek nincs ked­vük falatozni. Ezzel szemben a kínálópultban elhelyezett hidegtál is frissnek, étvágygerjesztőnek tűnik, ha meleg fénnyel világítják meg. Az éttermek térkialakításánál mellőzzük a nagy termeket. Különféle térhatárolókkal, oszlopokkal tagoltan lehet bensőséges­sé, otthonossá tenni őket.

Üzletek színkialakítása

Az üzlethelyiségek színdinamikai tervezésénél a forgalmazott áru­cikket kell elsősorban figyelembe venni. A színkialakítást a megvi­lágítással együtt, vele párhuzamosan, és nem egymástól függetle­nül kell megtervezni. Élelmiszerüzletben az étteremhez hasonlóan célszerű az élelmiszert meleg színnel megvilágítani. Illatszerbolt falain jól hatnak a tisztaságot idéző türkizzöld és annak árnyalatai.

Irodahelység és üzemterület ajánlott színpreferenciájaIrodahelység és üzemterület ajánlott színpreferenciája

Különösen ügyeljünk arra, hogy lehetőleg ne használjunk hideg fényeket, mert az árut kedvezőtlen színben tüntetjük fel. Nagyon fontos az áru csomagolása! Ma már nem mennyiségi adagolási, esetleg sérülésmegóvási szerepe van a csomagolásoknak, hanem reklámcélokat szolgálnak. A jó csomagolás eladja az árut. A lehe­tőség szinte korlátlan, mintegy tízmillió színválasztékból dolgoz­hatnak a szakemberek munkájuk során.

Formailag gazdag tagozású homlokzatokon inkább a törtebb, formailag szegényebb kialakításúakon a telítettebb árnyalatok az előnyösebbek. A homlokzatok színes képzésének célja lehet a funkcionálisan összetartozó épületegységek összetartozását vi­zuálisan is kiemelni, a funkcióból következően lényegesebb nyílá­sokat vizuálisan is hangsúlyozni. Erkélyeket, loggiákat ne fessünk olyan színekre, amelyeknek belsőbejutó reflexei pszichikai és szo­matikus szempontból károsak lehetnek.