Belsőépítészet

Mint egy mesebeli kastély – modern stílusú berendezés után

Romantikusan, frissen felújítva „ünnepelte” a képen látható villa a születésnapját. Száz évvel ezelőtt épült, állaga erőteljesen leromlott, ma azonban ismét úgy ragyog, mintha tervei nemrég kerültek volna ki a mérnök kezei közül.

Mint egy mesebeli kastély

Méltón büszke rá az egykori tervező utódja is, akinek irányításával a műemlékvédelem alatt álló épületet felújították. Ráadásul meglepően modern, két család részére alkalmas lakóteret alakítottak ki benne.

Belső rész

A háztulajdonosok birodalma az emeleten és a tetőtérben. Az ajtókat, az ablakokat és radiátorborításokat, továbbá minden faszerkezetet felújítottak. A tervező elképzelései alapján méretre készültek a konyha és a vendégszobához tartozó fürdőszoba beépített bútorai.

Belső képek

Tetőtéri előszoba pillantással a szülői hálóba

A nagy kép: Tetőtéri előszoba pillantással a szülői hálóba. Az aranyszínű falszakasz ötletes módon egyben az ágy része, másik oldala textilborítást kapott. A tetőtéri fürdőszoba fém mosdókagylója ragasztott üvegasztalba került. Ötletes részlet: a tükrös szekrénybe fúrt lyukakba virágot rakhatunk, a furat mögött kis váza is helyet kaphat.

Amikor a házat 1994-ben eredeti tulajdo­nosától megvásá­rolták, erősen felújításra szo­rult. Ám ennek ellenére az eredeti ajtókat, ablakokat, lépcsőket, csempéket, díszí­tőelemeket megtartották. Ez az építészeti műemlék egy valódi polgári villa, melynek stílusát a szakemberek az alábbiak szerint határozták meg: reneszánsz elemekkel és a favázas építkezés jelleg­zetességeivel kevert historizáló épület. Az anyagi eszközökön kí­vül egy ilyen mérvű felújítás­hoz csapatmunka is kell. A tulajdonos, a műemlékvé­delmi szakember és a tervező együttműködésére és kompro­misszum-készségére ugyancsak nagy szükség van.

A verandáknak egészen különleges hangulatuk van

A verandáknak egészen különleges hangulatuk van. Ezért is találkozhatunk egyre gyakrabban velük újonnan épített házakban.

Az eresz alatt körben futó díszítőfestészet

Miután megszabadították és restaurálták, ugyanolyan attraktív eleme lett a háznak, mint az eresz alatt körben futó díszítőfestészet.

Csak a beleérző képesség és a kézműves szaktudás együtt hozhatja létre a képe­ken látható harmóniát. Termé­szetesen nem arról volt szó, hogy az épületelemeket ki­szedték, s újakkal helyettesítették. Ahol lehetett az alkat­részeket gondosan kiszerel­ték, ha szükség volt rá kiegé­szítették, restaurálták, lak­kozták majd ismét beépítet­ték.

Néhány dolgot a tulajdo­nos saját maga szerzett be. Foglalkozásának köszönhe­tően rendelkezik kézügyes­séggel, ezért ő újította fel az ablakok és ajtók vasalását. A vastag festékréteget eltávolították, a fém felületeket fel­polírozták. A díszes sárgaréz ma ismét úgy ragyog, mint egykor.

A magas követelmények­nek megfelel a lakás beosztá­sa. A földszinti lakás megkö­zelíthető önállóan, vagy a központi lépcsőházon keresz­tül. Az emeleten van a lakás másik konyhája és a család további központi helyiségei, valamint a dolgozószoba. In­nen egy belső lépcső vezet a tetőtérbe, ahol a hálóhelyisé­gek vannak. A helyiségek be­osztásán nem sokat változtat­tak, de a lépcsőház egészen más karaktert kapott. Ez első­sorban a lakásokat a lépcső­háztól leválasztó új üvegpor­táloknak köszönhető.

Ezek helyén korábban mennyezetig érő fa válaszfalak voltak. Az új áttetsző fe­lület optikailag tágítja a teret, s a nagy ráfordítással helyre­állított mennyezeti díszítés is láthatóvá válik. Az osztott mezős új faportálok tökélete­sen harmonizálnak az épület­tel. Ez és még sok egyéb részlet a tervező ízlésvilágát dicséri, ám nem hagyható fi­gyelmen kívül a kézműves­ipar minőségi munkája sem. A tervező nagyszerűen oldot­ta meg feladatát, s hozta összhangba a modem forma­tervezést a régi környezettel.

Külső kép

Az épület gazdagon díszített, favázas homlokzatának köszönhetően olyan, mint egy mesebeli kastély. Jól illik hozzá a park a hatalmas mamutfenyővel. Nem csoda, ha a műemlékvédők is örültek az épület felújításának.

Így nem érezzük magun­kat múzeumban, ezzel szem­ben a régi építészet vonzere­jét mindenütt észlelhetjük, s ezt az érzést bizonyos ele­mekkel még tovább erősí­tették.

Száz százalékig elégedet­tek vagyunk házunk megvilá­gításával? Szinte ez tekinthe­tő a belsőépítészet legelha­nyagoltabb területének annak ellenére, hogy hatalmas lehe­tőségeket rejt magában. Na­gyon érdekes még egyszer végignézni a képeket: tapasz­talni fogjuk, hogy jó néhány ötletet megvalósítottak, s ez ránk is ösztönzően hat.

Természetesen a gépésze­tet is teljesen felújították, s az épületet ért károkat orvosol­ták, kiváltó okukat hosszú távra megszüntették. így a kis mesebeli kastély és kertje ismét régi formájában ra­gyog. A tulajdonosok a par­kot élettel, gyerekzsivajjal szerették volna megtölteni, ezért az alsó szintre kifejezet­ten családos bérlőket keres­tek.

Alaprajz