Házak és lakások felújítása

Közbenső padlók és esztrichek, padlók

Közbenső padlónak a teherviselő nyersfödém és a járásra alkalmas padlóburkolat közötti padlószerkezetet nevezzük. Közbenső padlónak ma már csaknem mindig úszó esztrichet alkalmaz­nak. Az esztrich sík padlólemez, mely alkalmas a járóburkolat felrakására. Csak hajópadlóknál és előre gyártott parketta esetén nincs szükség esztrichre. Az úsztatva lerakott esztrich lépészajt szigetelő hatását a lágy, rugózó közbenső réteg biztosítja, mely megakadályozza, hogy a hang a nyersfödémbe és az oldalsó határoló falakba át­terjedjen (10.6. ábra).

A lépészaj elleni szigetelésre alkalmazható, környezetbarát anyag pl. a kókusznemez, az ás­ványi nemez, a könnyű rostlap vagy a világos duzzasztott parafa. A szintkiegyenlítésül alkalmazandó töltőanyagok számára parafatörmelék, duzzasztott anyag és duzzasztott perlit alkalmas. Hőszigetelő esztrichszerkezeteknél a szigetelőré­teg melegoldalán általában párazáró réteget kell elhelyezni. A nyomásnak kitett hőszigetelő réte­geknek, pl. ha azokat párnafák nélkül fektetjük le, olyan szilárdnak kell lenniük, hogy teljes terhelés esetén, pl. nehéz szekrények vagy konyhai be­rendezések esetén se nyomódjanak össze.

Az esztrichlemezek számára öntött vagy szárazesztrich alkalmazható. A cementhabarcsból, anhidritből vagy aszfaltból készülő öntött esztricheket lágy massza formájában a helyszí­nen terítjük el és azok megszilárdulás után hé­zagmentes felületet alkotnak. Régi házak felújítá­sához és a házilagos kivitelezés céljára jobban megfelelnek a szárazesztrichek. Új esztrich ter­vezésekor legyünk tekintettel a meglévő födém­szerkezet teherbírására!

Szárazesztrich

A szárazesztrich gipszkartonlapokból, gipszköté­sű farostlemezekből vagy faforgácslapokból áll, melyeket – az ömlesztett és simított öntöttel ellen­tétben – szárazon fektetünk le a szigetelőrétegre. Környezetvédelmi szempontok alapján a műgyan­ta kötésű faforgácslapokkal szemben a cementkötésűeket részesítsük előnyben. A szárazesztrichnek a következő kedvező tulajdonságai vannak: kis szerkezeti magasság (25 mm), kis tö­meg; rosszabb hangszigetelés, amennyiben a felületegységre eső tömeg járulékos intézkedé­sekkel nem növeljük meg. Járáskor rugózik és házilagos kivitelezésre nagyon alkalmas.

Kerámia padlólapokat szárazesztrichre csak akkor szabad lerakni, ha azok mérete 20 x 20 cm-nél nem nagyobb, a lerakáshoz csak tartósan ru­galmas ragasztót és tartósan rugalmas fugázó anyagot szabad használni. A faforgácslapok padlólapok alapjául nem alkalmasak.

A 10.6-10.10. ábrán különböző szárazesztrich szerkezeteket mutatunk be. A lépészaj elleni szi­getelés mértéke a teljes födémszerkezetre vonat­kozik, meglévő födémszerkezetként feltöltéssel, alsó oldali lécezettel, vakolattal, vakolathordozó­val és hajópadlóval rendelkező fagerendás födé­met vettünk alapul. A javítás mértékére megadott adat egyedül az esztrichszerkezetre vonatkozik és különböző fagerendás nyersfödémekre egya­ránt érvényes. Összehasonlítva, a javítás mértéke cementesztrich esetén mintegy 16 dB.

 

10.6. ábra.

10.6. ábra. A hangszigetelés javítása úsztatva lefektetett faforgácslapokkal (A megoldás)
Új felépítmény (magassága kb. 40 mm), a lépészaj el­leni szigetelés javítása kb. 6 dB 1 faforgácslap; 2 ásványi gyapot lépészaj­-szigetelő matrac, kb. 25 mm; 3 szegélyező szigetelőcsík, 15 mm

Régi felépítmény, a lépészaj elleni szigetelés meglévő értéke kb. 10 dB
4 deszkázat; 5 vakpadló feltöltéssel; 6 ven­dégprofil; 7 födémgerenda; 8 lécezet; 9 va­kolathordozóra felhordott vakolat
.

10.7. ábra.

10.7. ábra. Száraz feltöltésre helyezett fafor­gácslap, szintkiegyenlítés céljára (B megoldás)
Új felépítmény (a javítás mértéke kb. 13 dB)
1 faforgácslap, 22 mm; 2 kemény ásványi gyapot lépészaj-szigetelő matrac vagy puha farostlemez 25 mm; 3 száraz feltöltés, 10-50 mm; 4 leszóródás ellen védő réteg (ügyeljünk a sarkok tömör kialakítására); 5 szegélyező szigetelőcsík

Régi felépítmény, a lépészaj elleni hangszigetelés mértéke 10 dB
6 hajópadló; 7 vakpadló és feltöltés; 8 ven­dégprofil; 9 födémgerenda; 10 lécezet; 11 vakolat és vakolathordozó.

Az úszó szárazesztricheket teljes felületükön vagy párnafákra helyezve lehet lefektetni. A legegyszerűbb és legolcsóbb a kb. 20 mm vastag szigetelőrétegre való teljes felületű fektetés, ami azonban csak kellőképpen sík és vízszintes ala­pon valósítható meg. Ha a padlószerkezet ma­gassága nem játszik szerepet, az esztrich a meglévő betonburkolaton is elhelyezhető.

Ha a szintkiegyenlítés érdekében száraz feltöl­tésre van szükség, a feltöltés alá a leszóródás elleni védelmül tegyünk építészeti papírt, ezt min­den falnál kb. 10 cm magasan húzzuk fel és külö­nösen a sarkokban gondosan tömítsük el. A feltöl­tés és az esztrichlemez közé a lépészaj elleni szi­getelés és a felületi nyomás kiegyenlítése céljából tegyünk pl. egy puha rostlemezt vagy speciális ásványi gyapot lapot. Ha a födémgerendák felül­ről hozzáférhetőkké váltak, a szint kiegyenlítést oldalt a gerendákra csavarozott pallókkal is elvé­gezhetjük (I. 10.4. ábra), az esztrichet ekkor pár­nafákra lehet fektetni.

A párnafákra való fektetés alkalmazható akkor is, ha az esztrichel együtt hőszigetelést is be kí­vánunk építeni. A párnafáknak az a feladatuk, hogy a lágy hőszigetelő anyag számára szüksé­ges teret kialakítsák (10.9. ábra), egyidejűleg azonban, lépészaj ellen szigetelő csíkokra fektet­ve, az esztrichlapok hanghidaktól mentes alátét­szerkezetül is szolgálnak.

A párnafák egymástól való távolságát különbö­ző vastagságú esztrichek és különféle padlóburkolatok esetére a 10.2. táblázatban adjuk meg. Egyebekben tartsuk be a lapok gyártóinak a fekte­tésre vonatkozó utasításait.

10.2. táblázat. Cementkötésű forgácslapokból készített szárazesztrich szokásos méretei

10.2. táblázat. Cementkötésű forgácslapokból készített szárazesztrich szokásos méretei

Az esztrichszerkezet lépészaj elleni szigetelése hatékonyan növelhető, ha a lépészaj elleni szoká­sos szigetelőréteg alá nemez alátétre súlyos la­pokat, pl. járdalapokat teszünk (10.8. ábra).

Szintkiegyenlítés szárazfeltöltéssel (l.10.7. ábra): A falon 1 m magasságban körös-körül jelöljük ki a vízszintest, pl. szintezőtömlő (átlátszó tömlőben lévő vízszint) segítségével, szükség esetén szintezővonalzót (vízmértékkel ellátott egyenes desz­kát) is használhatunk.

  • egy centiméterrel a padló legmagasabb pontja felett jelöljük meg a falon az elhelyezendő szárazfeltöltés magasságát és az előzőleg készített jelzővonal segítségével a fal mentén rajzoljuk be ennek a vonalát is;
  • hajópadlók esetén, a nyikorgó deszkákat csa­varozzuk oda, terítsük le a leszóródás ellen vé­dő papírt;
  • az ömlesztett töltőanyagot egymástól kb. 1,30 m távolságban lévő két kis vízszintes halomba rakjuk. A két halomra egy-egy vízszintes lécet rakunk és vízszintbe hozzuk, ezek közé beszórjuk az ömlesztett töltőanyagot és megfelelően levágott (bemetszett) deszkával lehúzzuk;
  • lerakjuk a szigetelő- és kiegyenlítőlapokat (pl. ásványi gyapotlemez, lágy rostlemez vagy parafalap);
  • ha a feltöltés magassága több, mint 5 cm, a töltőanyagot csömöszölő deszkával tömörítsük.

10.8. ábra.

10.8. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa járdalapokkal (C megoldás)
Új felépítmény (a javítás mértéke kb. 31 dB)
1 faforgácslap, 22 mm; 2 ásványi gyapot lé­pészaj-szigetelő matrac, 15 mm; 3 járdala­pok, 40 mm; 4 nemez alátét; 5 szegélyező szigetelőcsík, 15 mm

Régi felépítmény, a lépészaj elleni szigetelés mértéke 10 dB
6 hajópadló; 7 vakpadló és feltöltés; 8 ven­dégprofil; 9 födémgerenda;  10 lécezet; 11 vakolat és vakolathordozó.

10.9. ábra.

10.9. ábra. A lépészaj elleni szigetelés javítá­sa homokfeltöltéssel (D megoldás)
Új felépítmény (a javítás mértéke kb. 22 dB)
1 faforgácslap, 22 mm; 2 hőszigetelő réteg, 30-40 mm; 3 téglatörmelék feltöltés, 30-40 mm; 4 leszóródás ellen védő réteg; 5 párnafa, 5/5 cm; 6 lépészaj elleni szigete­lőcsík, 20 mm; 7 szegélyező szigetelőcsík, 15 cm

Régi felépítmény, a lépészaj elleni szigetelés mértéke 10 dB
8 hajópadló; 9 vakpadló és feltöltés; 10 fö­démgerenda; 11 vendégprofil; 12 lécezet; 13 vakolat és vakolathordozó.

Pl. nehéz beépített bútorok vagy válaszfalak alatt, mindegyik padlóburkolatra érvényes.

10.10. ábra.

10.10. ábra. A régi hajópadló eltávolítása és párnafákra helyezett új szerkezet (E megoldás)
ÚJ felépítmény: 1 faforgácslap, 22 mm; 2 párnafa, 5/5 cm; 3 lépészaj elleni szigetelőcsík, 15 mm; 4 szegélyező szigetelőcsík, 15 mm

Régi felépítmény: 5 feltöltés; 6 vakpadló; 7 vendég­profil; 8 lécezet; 9 vakolat vakolathordozón; 10 födémgerenda.

Cement és öntött aszfalt esztrichek

A cementhabarcsból vagy aszfaltból a helyszínen öntött esztrichek stabilabbak, mint a szárazesztrichek és alkalmazásuk régi épületek felújításánál ott célszerű, ahol kerámia padlólapokat kívánunk lerakni vagy a padlót víztömörré akarjuk kialakíta­ni. Készítésük gyakorlatot igényel, legjobb azt szakcégre bízni. Öntött esztrich minden szilárd és kellően teherbíró alapra készíthető, nem alkalma­sak viszont az erősen behajló fafödémekre.

A nedves esztrichet általában lépészaj ellen szigetelő kókuszrost vagy ásványi gyapot lapok­ra, úsztatva készítjük. A szintkiegyenlítést a szárazesztrichhez hasonlóan, szárazfeltöltéssel lehet megvalósítani. Hőszigetelő esztrich céljára csak szilárd vagy nem összenyomható szigetelő­lapokat szabad alkalmazni.

A cementhabarcsból készített esztrichlapok 40-50 mm vastagok és megfelelően súlyosak. A habarcsot rendszerint géppel keverjük és tömlőn szivattyúzzuk a felhasználás helyére, kisebb mennyiségek keverése és elosztása kézzel is el­végezhető. Ha a padlóburkolatot kerámia padló­lapokból készítjük, az esztrichet acélszövettel erősítjük. A cementesztrich 3-4 nap múlva járha­tó, padlóburkolattal azonban legkorábban 4 hét elteltével lehet ellátni.

A némileg drágább, kb. 25 mm vastag öntött aszfalt esztrich készítéséhez a folyékony forró asz­faltot vödrökben visszük a felhasználás helyére és ott 210-250 °C hőmérsékleten terítjük el – ez a munka meglehetősen kellemetlen. Az öntött asz­falt esztrich a nedvességet nem ereszti át, azon­nal szárad, téli időjárás mellett is feldolgozható, már 2-3 órás hűlési idő után használható, ill. bur­kolható. Ezek a tulajdonságai helyezik az aszfaltesztrichet a cementesztrich elé. Kész álla­potban a két típus egyenértékű.

10.11. ábra.

10.11. ábra. Padlórendszer úszóesztrichre helyezett klinker burkolattal (a födémge­rendák láthatók) 1 habarcságyba ragasztott klinker, 1,5 cm; 2 cementesztrich (úszó), 4-6 cm, huzal betéttel; 3 ásványi gyapot lépészaj elleni matrac, 20-30 mm; 4 szintkiegyenlítő perlit-feltöltés, 3-5 cm; 5 bitumenes lemez; 6 deszká­zat, 22 mm; 7 födémgerenda.

Földdel érintkező padlók

Azokat a padlókat, amelyek a talajjal közvetlenül érintkeznek, tehát a pincepadlókat és a nem alápincézett helyiségek padlóit, a felszálló nedves­ség ellen védeni kell, még akkor is, ha a helyiség nyirkosán hűvös klímája nem okoz gondot vagy éppenséggel kívánatos pl. gyümölcstárolás esetén.

Amikor a nedvesség el­len bitumenes szigetelőlemez vagy műanyag sá­vok még nem voltak ismeretesek, a földdel érint­kező padlójú helyiségeket csak mezőgazdasági célokra (pl. tehénistálló, csűr, tejkonyha) vagy mellékhelyiségként (pince, tornác) használták. Az egyszerű pince- és gazdasági helyiségek padló­burkolata is igénytelen volt: döngölt agyag; agya­gos homok zúzottkő vagy kavicsréteggel; döngölt vegyes szemcséjű sóder; terméskőlapok vagy kockák; téglaburkolat; betonlapok.